پایان نامه تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

پایان نامه,پایان نامه تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران,تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دانلود فایل

 پایان نامه تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران فهرست مطالب علائم اختصاری ……………………………………………………………………………………………………………….. فهرست مطالب ………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول: مقدمه 1-1- اهمیت انتخاب………………………………………………………………………………………………………. 1-2- طرح سوأل ……………………………………………………………………………………………………………. فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الكترونیكی در ایران 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟ ……………………………………………………………………………… 2-3- انواع تجارت الكترونیك ………………………………………………………………………………………. 2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران 2-4-1- منافع ………………………………………………………………………………………………………………… 2-4-2 هزینه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 2-5- مزایای كسب و كار الكترونیكی ……………………………………………………………………….. 2-6- تجارت الكترونیكی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌كند؟ …………. 2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ……………………………………………………………………….. 2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود………………………………………………………………… 2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونیكی …………………………………. 2-7- تجارت الكترونیكی ضرورتی برای توسعه ………………………………………………………. 2-8- نگاهی به تجارت الكترونیك از دریچه محدودیت‌های داخلی …………………. 2-9- تجارت الكترونیك، مزایا و نگرانی‌ها ………………………………………………………………… 2-9-1- تجارت الكترونیك و مزایا………………………………………………………………………………. 2-9-2- تجارت الكترونیك و نگرانی‌ها……………………………………………………………………….. 2-10- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………… 2-11- سیاست تجارت الكترونیكی ایران………………………………………………………………….. 2-11-1- اهداف …………………………………………………………………………………………………………….. 2-11-2- اصول ……………………………………………………………………………………………………………… 2-12- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………. فصل سوم: نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الكترونیكی 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3-2- طرح مطالعات امكان سنجی تجارت الكترونیكی …………………………………………. 3-3- طرح ایجاد مركز صدور گواهی دیجیتال ………………………………………………………. 3-4- طرح ایجاد شبكه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی كشور ………………………………. 3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری كالا و خدمات و فعالیت‌ها ………………… 3-6- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. فصل چهارم:  آینده تجارت الكترونیك 4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونیكی ………………………………………………………………… 4-3- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن ……………………………………….. 4-4- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………. فصل پنجم: تجربه بعضی از كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز 5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5-2- تجربه اتحادیه اروپا …………………………………………………………………………………………….. 5-3- تجربه كشورهای آ. س. آن…………………………………………………………………………………. 5-4- تجربه انگلستان ……………………………………………………………………………………………………. 5-5- تجربه یونان ………………………………………………………………………………………………………….. 5-6- تجربه اسكاتلند……………………………………………………………………………………………………… 5-7- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………. فصل ششم: تجارت الكترونیك و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 6-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الكترونیكی …………………………………. 6-3- تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها……………………………….. 6-4- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. فصل هفتم:   موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونیكی در ایران 7-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد الكترونیكی در ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 7-2-1- طرح پرسش‌ها ……………………………………………………………………………………………….. 7-2-2- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7-2-3- روش‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7-2-3-1- روش تطبیقی …………………………………………………………………………………………….. 7-2-3-2- روش پیمایشی ………………………………………………………………………………………….. 7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق …………………………………………………………………………………… 7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………….. 7-2-6- ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 7-3- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………. فصل هشتم: بانكداری و تجارت الكترونیكی 8-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 8-2- بانكداری الكترونیكی …………………………………………………………………………………………… 8-3- بانكداری الكترونیك در ایران و موانع موجود در سر راه آن. ……………………. 8-4- پول الكترونیكی چیست؟……………………………………………………………………………………. 8-5- ویژگی های كلیدی پول الكترونیكی ………………………………………………………………. 8-6- اثرات پول الكترونیكی بر بانك‌ها……………………………………………………………………….. 8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………… فصل نهم: تجارت الكترونیكی و بنگاه‌ها 9-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونیكی در بنگاه‌ها ………………………………………………….. 9-3- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………… فصل دهم: تجارت الكترونیكی و شركت‌های كوچك و متوسط 10-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 10-2- بكارگیری تجارت الكترونیك در شركت‌های كوچك و متوسط…………….. 10-3- مراحل بكارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در شركت‌های كوچك و متوسط …………………………………………………………………………………………………………… 10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الكترونیكی در   10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الكترونیكی در …………….. 10-4-2- برخی از مشكلات  در پذیرش تجارت الكترونیكی از زاویه‌ای دیگر 10-5- پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی در بین شركت‌های كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………… 10-6- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………… فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الكترونیكی ایران 11-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 11-2- نتایج بررسی كلی نیازهای سیستماتیك نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الكترونیكی    11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران…………….. 11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الكترونیك با توجه به موضوعات مطروحه در آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11-3- جدایم سایبری…………………………………………………………………………………………………… 11-3-1- جعل سایبری………………………………………………………………………………………………… 11-3-2- كلاهبرداری سایبری…………………………………………………………………………………… 11-3-3- جاسوی سایبری…………………………………………………………………………………………… 11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری……………………………………………………………………………… 11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الكترونیكی………………………………………… 11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»……………………………………………………………… 11-6- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………. فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..  «چكیده» تجارت الكترونیك یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است. لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد. ابتداً باید یاد آور شد كه با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تكمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الكترونیك یكی از قرائنی است كه ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنكه باید یاد آور شد كه قانون تجارت الكترونیكی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده كه با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات كشور چكیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونیك مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد. در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با كسب و كار الكترونیكی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویكرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الكترونیكی ایران برای آینده آورده شده است. ذكر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در كشور و نیز ذكر تجارب كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی از دیگر مطالبی است كه در پروژه به آن پرداخته شده است. در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است. تبیین نقش بنگاه‌ها و بانك‌ها در تجارت الكترونیكی و نیز بكارگیری این پدیده در شركت‌های كوچك و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد. چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الكترونیكی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است. عرصه‌ای پر بحث و آكنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است كه امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الكترونیكی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌كنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]» با توجه به اینكه «تكنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الكترونیكی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد. لذا در راه تكمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی كه به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الكترونیك و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند كوچك در جهت رهایی این تكنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود. اما این انتخاب لاجرم مشكلاتی را نیز به دنبال داشته كه مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشكل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت كه تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همكاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شركت‌های كارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شركت انفورماتیك راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی كه در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند كه همین مؤسسات نیز بیشترین كمك را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند. به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الكترونیكی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف كتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریك نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید. صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونیك را در دهكده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر كشوری را كه به نوعی از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونیك عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در كوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الكترونیك در دنیا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونیكی دغدغه بنیادین كشورهای در حال توسعه باشد. با توجه به نقشی كه این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می كند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده كردن پیش نیازهای تحقق تجارت الكترونیكی به سوی تحقق دولت الكترونیكی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشكلاتی به چشم می‌خورد كه می‌توان از آن‌ها در چند قالب كلی و مجزا سخن گفت. شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی كردن قانون تجارت الكترونیكی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونیكی در ایران دانست. كه رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد. امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الكترونیكی برای دولتمردان ایران همانند یك رویا نباشد. 1-2- طرح سوال: مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است كه هدف تمام این مطالب این است كه در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الكترونیكی به پاسخ این سوال كه «موانع اجرایی قانون تجارت الكترونیكی در ایران چیست؟ » دست یابد. اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الكترونیك به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود. اینك خلاصه‌ای از رئوس مطالبی كه در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام كوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الكترونیك و مقایسه آنها با هم به یك تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی كسب و كار الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذكر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. كه اینكه انواع تجارت الكترونیك نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویكرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد. در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الكترونیك و نیز چشم انداز كسب و كار الكترونیكی و حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است. در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذكر 6 نمونه از تجربیات كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است. در فصل ششم تجارت الكترونیك از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الكترونیكی» و «تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها «مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونیك در ایران پرداخته شده است. در فصل هشتم بانكداری و تجارت الكترونیك و پول الكترونیكی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الكترونیك و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است كه مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است. در فصل دهم توجه به شركت‌های كوچك و متوسط و ارتباط آن با تجارت الكترونیك و مراحل بكارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در این شركت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركت های كوچك و متوسط در كشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است. در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الكترونیكی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است كه رفع این موانع نیاز به كار كارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های كارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد. در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  كه به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است. مقدمه: بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند كه در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یكی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یكدیگر و شركت‌ها با یكدیگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود كه عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارك كاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الكترونیكی در حركت است. تجارت الكترونیكی، به دلیل سرعت، كارایی، كاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الكترونیك به ذكر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونیكی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الكترونیكی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الكترونیكی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویكرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه كسب و كار الكترونیكی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است

 • پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1)

  پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) دانلود فایل پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) در 279 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx نوشته‌ی : دیویسون، نیل و كرینگ   مترجم: دكتر مهدی  دهستانی چالش‌های پیش ‌روی …

 • پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز 158 اسلاید

  بررسی شناسایی گونه های علف هرز,پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز,پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز 158 اسلاید,تحقیق در مورد شناسایی گونه های علف هرز,دانلود پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز,دانلود رایگان پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز,علف هرز,گونه های…

 • مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی

  مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی دانلود فایل مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی اطلاعات مربوط به پایان‏نامه…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

  استراتژی دانش,استراتژی مدیریت دانش,استراتژی مدیریت دانش کسب و کار,اقتصاد دانش بنیان,اقتصاد مقاومتی,تحلیل سلسله مراتبی,تصمیم گیری چند شاخصه,تعالی سازمان,دانش ضمنی,ذخیره دا,راهبرد مدیریت دانش,زنجیره تامین,سرمایه فکری,شرکتهای دانش بنیان,عوامل کلیدی موفقیت در سیستم مدیریت دانش,مدل تعالی سازمانی,مدیریت پایداری,مستندسازی دانش,مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم…

 • تحقیق بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان

  بازیهای کامپیوتری,بازیهای کامپیوتری و کودکان,بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان,تحقیق بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان,کودکان و نوجوانان دانلود فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان  25 ص فهرست مطالب : اثر بازیهای رایانه ای بر کودکان و نوجوانان 3…

 • مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

  مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود فایل مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش فهرست: احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد مالیات بر ارزش افزوده…

 • پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

  پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,تحقیق طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,دانلود پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,طرح…

 • مقاله تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی

  مقاله تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی دانلود فایل تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی : فلزات در اثر اصطکاک ، سایش و نیروهای وارده دچار تخریب می‌‌شوند که تحت عنوان خوردگی مورد نظر ما نیست. فرایند خودبه‌خودی و فرایند…

 • پایان نامه روانشناسی دین

  پایان نامه روانشناسی دین دانلود فایل پایان نامه روانشناسی دین چكیده روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این گستره سعی می كند با تحلیل روانی انسان ( از طریق روان‌شناسی ) ،…

 • طرح توجیهی فنر تخت اتومبیل باظرفیت 1100 تن در سال

  طرح توجیهی فنر تخت اتومبیل باظرفیت 1100 تن در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی فنر تخت اتومبیل باظرفیت 1100 تن در سال تهیه شده در سال 1385 1…

 • پروژه مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر

  اقتصاد,پروژه مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر,تحقیق مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر,دانلود پروژه مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر,راه اندازی,كتابفروشی,لوازم ا,مقاله…

 • فرار دختران از خانه

  تحقیق فرار دختران از خانه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فرار دختران از خانه,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق فرار دختران از خانه این تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • مقاله انتقال مواد در گیاهان

  مقاله انتقال مواد در گیاهان دانلود فایل مطالب : انتقال مواد در گیاهان جذب آب از طریق اسمز مسیر پروتوپلاستی مسیر غیر پروتوپلاستی کشیده شدن آب از بالا رانده شدن آب از پایین تعریق سلول های نگهبان و تعرق حباب…

 • مقاله مردم شناسی زنان دوره قاجار

  مقاله مردم شناسی زنان دوره قاجار دانلود فایل مقاله مردم  شناسی  ( زنان  دوره  قاجار) چکیده: از جمله مسائلى كه در بررسى تاریخ معاصر ایران كمتر بدان توجه شده وضعیت زنان فرهیخته و هنرمند در دوره قاجار است. تنها دركتابهاى…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد در 55صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان

  تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان دانلود فایل بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم فهرست: معرفی پژوهش.......................................الف    شعر..................................................ب تشکر و قدردانی.......................................1    مقدمه ...............................................3   توصیف ، وضعیت موجود.............................5  روشهای گردآوری…

 • آشنایی با نماتد مركبات

  آشنایی با نماتد مركبات,بررسی نماتد مركبات,پروژه نماتد مركبات,تحقیق نماتد مركبات,دانلود نماتد مركبات,درباره نماتد مركبات,نماتد مركبات دانلود فایل آشنایی با نماتد مركبات مقدمه   اگر یك مشت خاك را از هر نقطه باغ یا مزرعه بردارید و آن را در مقداری…

 • تحقیق بررسی لیبرالیسم

  تحقیق بررسی لیبرالیسم,مقاله لیبرالیسم دانلود فایل تحقیق بررسی لیبرالیسم چکیده ی از قسمتهایی از متن: اصطلاح لیبرالیسم برگرفته از ریشه لاتینی Liber به معنای آزادی است. لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه‌ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی در برابر…

 • آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

  Benchmarking,Enterprise Resource Planning,Supply Chain Management,Total Quality Management,TRIZ,آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت,الگوبرداری,برنامه‌ریزی منابع سازمانی,تفكر ناب,سازمانهای یادگیرنده,شش‌سیگما,مدیریت استراتژیك,مدیریت پروژه,مدیریت جامع كیفیت,مدیریت ریسك,مدیریت زنجیره‌ تامین,مدیریت منابع انسانی,مهندسی ارزش,مهندسی مجدد,مهندسی معكوس دانلود فایل آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت این جزوه برای آشنایی…

 • حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

  بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,تحقیق و بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی,کار تحقیقی,کار تحقیقی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود فایل حقوق از دریچه‌ی…

 • پایان نامه تیتانیوم

  پایان نامه تیتانیوم دانلود فایل پایان نامه تیتانیوم قسمتی از متن: تیتانیوم در سال 1938 توسط W.J. kroll در آمریكا كشف شد. تیتانیوم فلزیست به رنگ سفید نقره‌ای و بسیار سبك است و پس از پولیش نمودن، رنگ فولادی پیدا…

 • پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

  ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی,پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی,عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی,نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی دانلود فایل پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی چکیده : در سال‌های اخیر…

 • مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ

  مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ دانلود فایل مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ بخشهایی از متن مقاله: مقدمه: از ابتدای ظهور آیین اسلامی، مسلمانان عرب و ایرانی سفر به منطقه آسیای جنوب شرقی را شروع كردند. این سفرها كه…

 • بانک ایمیل اصناف

  بانک ایمیل اصناف,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بانک ایمیل اصناف لیست ایمیلهای کاملا طبقه بندی شده اصناف برای کسانی که…

 • مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک ها بر مهارت های حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر

  آموزش پذیر,اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک ها بر مهارت های حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر,پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر,تکنیک ها بر مهارت های حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر,مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک…

 • مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها

  برخورد یا گفتگوی تمدنها,پایان نامه برخورد یا گفتگوی تمدنها,پروژه برخورد یا گفتگوی تمدنها,دانلود مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها,مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها,نظریه برخورد تمدنها دانلود فایل برخورد یا گفتگوی تمدنها در 39 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك

  بازار,پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك,پروژه بررسی بازار سبزیجات خشك,تحقیق بررسی بازار سبزیجات خشك,خشك,دانلود پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك,سبزیجات,مقاله بررسی بازار سبزیجات خشك دانلود فایل

 • پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

  پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران دانلود فایل

 • ترجمه مقاله حرکت به سوی داشبوردهای یکپارچه معین در حمل و نقل

  ترجمه مقاله حرکت به سوی داشبوردهای یکپارچه معین در حمل و نقل دانلود فایل ترجمه مقاله حرکت به سوی داشبوردهای یکپارچه معین در حمل و نقل چکیده بسیاری از سیستم های اطلاعاتی پیچیده (IS) با تمرکز بر مدیریت و نظارت…

 • تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان

  تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان دانلود فایل تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان چکیده: نسبت به داروها و سمها مقاوم هستند این بدین علت میباشد كه این سلولها و بخصوص سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان…

 • پایان نامه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

  بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی,پایان نامه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی دانلود فایل پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان…

 • پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)

  پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) دانلود فایل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها :       تعداد مولفه :     روایی و پایایی :     دارد …

 • تحقیق ابراهیم گلستان و آثار او

  آثار ابراهیم گلستان,تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر,تحقیق ابراهیم گلستان و آثار او دانلود فایل تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر بیوگرافی مختصر : ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در…

 • مقاله شورای نگهبان

  شورای نگهبان قانون اساسی,مقاله شورای نگهبان دانلود فایل مقاله شورای نگهبان فهرست:شورای نگهبان قانون اساسیوظایفاعضانظارت بر انتخابات‌ از شورای نگهبان به نهادهای دیگر واگذار شودروح حاكم بر شوراها دادن اختیارات بیشتر به آنها استلایحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادی عمل…