پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده

بافتهای فرسوده شهر نقده,بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده,بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده,پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده,تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده

دانلود فایل

پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده مقدمه « شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است . این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود . ( حبیبی ، 231 ) در روند پویایی فیزیکی شهر ، سیمای ظاهری محله های شهر جدید به شدت و سرعت تغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک قدیمی به تدریج توسط بافت شبکه ای ، خیابان های هندسی و سلسله مراتبی و تناسب عرصه و اعیان با ضوابط وملاک های ویژه جایگزین می شود . اصولاً بافت قدیمی و فرسوده ، بافتی است که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است . اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشد و آن گونه که می بایست جوابگوی نیاز ساکنین خود نمی باشد . ( حبیبی و  دیگران ، 1386 ، 16 ) این گونه بافت ها بدون طرح و نقشه قبلی شکل گرفته و تغییر و تحول یافته و توان جوابگویی به نیازهای زندگی امروزین را ندارد . معابر این گونه بافت ها با توجه به مقیاس انسان و ( احیاناً چهار پایان برای حمل بار ) شکل گرفته اند و تحمیل شدن ماشین ، که جزء لاینفک زندگی امروزه می باشد ، سبب شکل گیری تعارض های  اساسی گشته است . علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین به محل سکونت خود ، شبکه معابر این بافت ها امکان دسترسی خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله ، آتش نشانی ، اورژانس و …….. را بسیار سخت می سازد . (حبیبی و دیگران ، 1386 ، 17  ) فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : کلیات تحقیق 1 – 1 طرح مسأله ………………………………………………………………………………………………….. 2 1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………… 4 1 – 3 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6 1 – 4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….11 1 – 5 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… 12 1 – 6 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 12 1 – 7 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………13 1 – 8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 13 1 – 9 تنگناها و محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 14 فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 2 – 1 تعریف شهر ………………………………………………………………………………………………… 16 2 – 2 برنامه ………………………………………………………………………………………………………. 17 2 – 3 برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………….. 17 2 – 3 – 1 انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………..18 2-3-1- 1 برنامه ریزی از نظر مدت اجرا ……………………………………………………………………… 18 2-3-1-2 برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی ………………………………………………………….. 19 2-3-1-3 برنامه ریزی در  ابعاد فضایی…………………………………………………………………………. 19 2-3-1-4 برنامه ریزی از نظر هدف ……………………………………………………………………………. 20 2-4 بافت شهری ………………………………………………………………………………………………….. 21 2-5 شبکه دسترسی ……………………………………………………………………………………………….. 22 2-5-1 سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد ………………………………………….. 22 2-5-2 سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد ………………………………………………. 23 2-5-3 تعاریف سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت …………………………………………. 23 2 – 6 سیستم های ارتباط شبکه ارتباطی ………………………………………………………………………… 24 2-6-1 سیستم شعاعی …………………………………………………………………………………………….. 24 2-6-2 سیستم شطرنجی …………………………………………………………………………………………… 24 2-6-3 سیستم حلقوی ……………………………………………………………………………………………… 25 2-7 واژه فرسایش و فرسودگی ………………………………………………………………………………….. 25 2-8 بافت فرسوده شهری و ویژگی های عمومی آن ……………………………………………………………. 28 2-8-1 معیارهای اساسی شناسایی و تشخیص بافتهای فرسوده شهری ………………………………………… 28 2-8-2 بافت فرسوده شهری از منظر شهرسازی ……………………………………………………………….. 28 2-8-3 بافت فرسوده از دیدگاه طرح جامع فرمانفرمایان………………………………………………………… 29 2-8-4 بافتهای فرسوده شهری از نظر وزارت مسکن و شهرسازی ………………………………………….. 30 2-9 انواع بافت های فرسوده ……………………………………………………………………………………… 31 2-9-1 بافت های دارای میراث شهری ………………………………………………………………………….. 31 2-9-2 بافت های شهری ( فاقد میراث شهری ) ………………………………………………………………… 31 2-9-3 بافت های حاشیه ای ( سکونتگاه های غیر رسمی ) ……………………………………………………. 31 2-10 انواع مداخله ………………………………………………………………………………………………… 32 2-10-1 بهسازی ………………………………………………………………………………………………….. 32 2-10-2 نوسازی ………………………………………………………………………………………………….. 32 2-10-3 بازسازی………………………………………………………………………………………………….. 33 2-10-4 ساماندهی ………………………………………………………………………………………………… 33 2-11 انواع مداخله در بافت های کهن شهری …………………………………………………………………… 35 2-11-1 مداخله نوگرایانه ………………………………………………………………………………………… 35 2-11-2 مداخله فرهنگ گرایانه …………………………………………………………………………………. 36 2-11-3 مداخله فرانوگرایانه …………………………………………………………………………………….. 36 2-11-4 مداخله مردم گرایانه ………………………………………………………………………………………36 2-12 روند بهسازی و نوسازی شهرهای ایران قبل از انقلاب …………………………………………………. 37 2-12-1 اولین اقدامات بهسازی و نوسازی شهرهای ایران پیش از سال 1300 ( خورشیدی ) و تأثیر آن بر کالبد و فضاهای شهری …………………………………………………………………………………………………. 37 2-12-2 سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول ( 1320-1300 )………………………………………… 38 2-12-3 سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی ( 1357 – 1320 ) ………………………………….. 39 2-12-3-1 برنامه اول عمرانی ( 1334-1327) ……………………………………………………………… 40 2-12-3-2 برنامه دوم عمرانی ( 1341-1334) ………………………………………………………………. 40 2-12-3-3 برنامه سوم عمرانی ( 1346-1341) ……………………………………………………………… 40 2-12-3-4 برنامه چهارم عمرانی ( 1351-1352) …………………………………………………………… 40 2-12-3-5 برنامه پنجم عمرانی ( 1356-1352) ……………………………………………………………… 41 2-13 برنامه های عمرانی بعد از انقلاب در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده……………….. 41 2-13-1 برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1372 – 1368 ) …………………….. 41 2-13-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1377-1373 ) ……………………….. 42 2-13-3 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1383-1379) ……………………….. 42 2-13-4 برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور(1388-1384)( برنامه ملاک عمل فعلی)………………………………………………………………………………………………………………….42 فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه و شهر نقده 3-1 بررسی موقعیت طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی استان آذربایجان غربی ………………………………….. 45 3-1-1 وضعیت طبیعی استان ……………………………………………………………………………………. 45 3-1-1موقع ریاضی و نسبی استان……………………………………………………………………………….  45 3-1-1-2 اقلیم استان ………………………………………………………………………………………………. 45 3-1-1-3 وضعیت ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی استان……………………………………………………. 46 3-1-2 وضعیت اقتصادی استان ………………………………………………………………………………….. 46 3-1-3 وضعیت اجتماعی و جمعیتی و بوم شناختی …………………………………………………………….. 47 3-2 بررسی موقعیت طبیعی – اجتماعی و اقتصادی شهرستان نقده …………………………………………… 50 3-2-1 موقعیت ریاضی و نسبی نقده ……………………………………………………………………………. 50 3-2-2 زمین شناسی منطقه نقده ………………………………………………………………………………….. 52 3-2-3 مشخصات کلی اقلیم……………………………………………………………………………………….. 54 3-2-3 -1 بارش ……………………………………………………………………………………………………54 3-2-3-2 دما…………………………………………………………………………………………………………55 3-2-3-3 نم نسبی………………………………………………………………………………………………….. 55 3-3 سوابق تاریخی………………………………………………………………………………………………….56 3-3-1 نقده در گذر تاریخ…………………………………………………………………………………………..56 3-3-2 وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………57 3-3-3 نقده در مسیر پویایی و تکامل شهری………………………………………………………………………58 3-3-4 نشانه های شهری……………………………………………………………………………………………59 3-4 تحولات جمعیتی و توسعه شهری……………………………………………………………………………..59 3-4-1 تحولات جمعیتی……………………………………………………………………………………………..59 3-4-2 ویژگی های اشتغال نقده…………………………………………………………………………………….61 فصل چهارم : بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده (تأکید بر خیابانها و راههای دسترسی) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….63 4-1 محدوده بافت کل شهر نقده …………………………………………………………………………………… 64 4-2 بررسی حمل و نقل و پایانه شهر نقده……………………………………………………………………….. 66 4-3 تعیین محدوده بافت فرسوده شهر نقده ………………………………………………………………………..66 4-4 عوامل سازمان دهنده سیمای شهر…………………………………………………………………………….69 4-5 کیفیت کالبدی شهر نقده………………………………………………………………………………………..70 4-5-1 بررسی مصالح ساختمانی در سطح کلیه ابنیه حوزه بافت های فرسوده شهر نقده……………………. 70 4-5-2 بررسی مصالح کل ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………………. 73 4-5-3 بررسی مصالح ساختمانی ابنیه زیر حوزه B بافتهای فرسوده شهر نقده……………………………….. 74 4-5-4 بررسی مصالح ساختمانی کل ابنیه زیر حوزه نفوذ C بافتهای فرسوده شهر نقده……………………… 76 4-5-2 بررسی دانه بندی قطعات در سطح کل ابنیه بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………….77 4-5-2-1 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………….. 79 4-5-2-2 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………………80 4-5-2-3 بررسی وضع دانه بندی کلیه ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………. 82 4-5-3 بررسی قدمت ابنیه کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………………………….. 83 4-5-3-1 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده…………………………………………. 84 4-5-3-2 بررسی قدمت  ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………………….85 4-5-3-3 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………..86 4-5-4 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………86 4-5-4-1 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده…………………… 88 4-5-4-2 بررسی کیفیت ابینه به لحاظ پایداری زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………… 89 4-5-4-3 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………….90 4-5-5 بررسی تعداد طبقات ابنیه در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………….90 4-5-5-1 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………………91 4-5-5-2 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیرحوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………..92 4-5-5-3 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………………… 93 4-6 بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………….93 4-6 -1 محدوده A  ………………………………………………………………………………………………. 94 4-6-2 محدوده B ………………………………………………………………………………………………… 94 4-6-3 محدوده C…………………………………………………………………………………………………. 95 4-7 بررسی خیابان ها و راه های دسترسی……………………………………………………………………..100 4-7-1 خیابانها و گذرگاه ها ……………………………………………………………………………………..100 4-7-1-1 محورهای فعالیتی…………………………………………………………………………………….. 100 4-7-1-2 محورهای حرکتی و ترافیکی………………………………………………………………………….100 4-7-1-3 گره های فعالیتی………………………………………………………………………………………..101 4-7-1-4 گره های حرکتی………………………………………………………………………………………..101 4-7-1-5 بررسی کوچه های محدوده های فرسوده…………………………………………………………1024-7-1-6 پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………… 103 4-8 شکل شهر نقده………………………………………………………………………………………………. 103 4-9 شبکه عبور و مرور موجود و پیشنهادی…………………………………………………………………..103 4-10 سلسله  مراتب شبکه دسترسی نقده………………………………………………………………………….106 4-10-1 خیابانهای پیرامونی شهر در طول زمان دارای خیابانهای عریض شده اند……………………………106 4-10-2 خیابانهای مرتبط با مرکز نقده که معمولاً عرضی حدود 20 متر دارند……………………………… 106 فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ها ، راهکارها و پیشنهادها 5-1 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….115 5-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….117 5-3 پیشنهادها و راهکارها……………………………………………………………………………………….120 فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………123 چکیده انگلیسی فهرست شکل ها 4 – 1 شکل بهسازی ساختمان شهرداری نقده در محدوده A …………………………………………………. 94 4 – 2 شکل با زمینه ، تضاد در نوع و فرم شکل گیری کالبدی آن در محدوده B. …………………………. 95 4 – 3 شکل نوسازی مسجد اهل تسنن محدوده C ……………………………………………………………… 96 4- 4 شكل احداث خیابان جدید در محدوده C …………………………………………………………………… 97 4 – 5 شكل نوسازی فلكه وحدت در محدوده C ………………………………………………………………… 98 4 – 6 شكل كاربری فرهنگی در محدوده C ……………………………………………………………………. 99 4 – 7 شكل كوچه های فرسوده و قدیمی در محدوده C……………………………………………………….. 102

 • گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران

  استان تهران,دانلود گزارش کارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران,كاج,کاراموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران,کارورزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران,کشت,گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران,گزارش کاراموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان…

 • پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

  پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری,پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری دانلود فایل شرح اسلایدها: اسلاید اول: بسم الله اسلاید دوم: عنوان اسلاید سوم: هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری اسلاید چهارم: مشتری گرائی…

 • مقاله بررسی ازدواج دائم و ازدواج موقت

  مقاله بررسی ازدواج دائم و ازدواج موقت,مقاله فرق ازدواج دایم و موقت دانلود فایل قسمتهایی از متن مقاله : یكى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ این است كه ازدواج به…

 • پروژه کارآفرینی تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال),توجیه اقتص,دانلود پروژه تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال),طرح توجیه فنی…

 • تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی

  تحقیق علل فساد اجتماعی,تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی,مقاله علل مفاسد اجتماعی دانلود فایل علل مفاسد اجتماعی قسمتهایی از متن تحقیق: چكیده تحقیق به اعتقاد ما اساسی ترین و زیربنایی ترین عنصر یك جامعه فرهنگ آن است چرا كه سایر شئون سیاسی،…

 • پاورپوینت درباره سنگها

  پاورپوینت درباره سنگها دانلود فایل پاورپوینت درباره سنگها سنگ ها در تمامی نقاط زمین در اطراف ما وجود دارند، دره ها،کوه ها، جلگه ها و تپه ها همگی از سنگ ساخته شده اند،در زیر خاکی که بر روی آن قدم…

 • آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000

  آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و…

 • پژوهش و نقد شاهنامه

  پؤوژه نقد شاهنامه,پژوهش و نقد شاهنامه,تحقیق بررسی شاهنامه فردوسی دانلود فایل تادرب ِدوزخ ِ  الله و پدرآسمانی و اهورامزدا رانـبـنـدیم  گیتی ، بهشتِ جمشیدی نمیشود .............................................................. صفحه 7 سکولاریته و مفهوم« نقد» .............................................................صفحه24 اصل سکولار، یا « زنخداخرداد» خدای ِ«…

 • پایان نامه فرق اماره قانونی با فرض قانونی

  اماره قانونی,پایان نامه فرق اماره قانونی,پایان نامه فرق اماره قانونی با فرض قانونی,فرض قانونی دانلود فایل (شمس،همان)

 • پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان

  پایان نامه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,تحقیق بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,دانلود پایان نامه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,مقاله بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان دانلود فایل پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان در 111 صفحه…

 • گزارش كارآموزی احداث ساختمان بتنی

  احداث,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی,ساختمان بتنی,کاراموزی احداث ساختمان بتنی,کارورزی احداث ساختمان بتنی,گزارش كارآموزی احداث ساختمان بتنی,گزارش کاراموزی احداث ساختمان بتنی دانلود فایل گزارش كارآموزی احداث ساختمان بتنی در 61 صفحه ورد قابل ویرایش پیشگفتار : جای خرسندی و شکر…

 • مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D

  مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

  رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود فایل [1]

 • تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

  تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج,رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان,کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع…

 • مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2

  پروژه مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2,تحقیق مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2,دانلود تحقیق مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2,مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2,مقاله مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2,نكته‌های كنكوری دانلود فایل مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایش …

 • بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه

  بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه,پایان نامه مدرک روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  مدرک روانشناسی بالینی بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه شهرستان نیر در سال 89-90…

 • اهمیت بودجه برای دولت

  اهمیت بودجه,اهمیت بودجه برای دولت دانلود فایل مقدمه دورنمای بودجه بودجه اجرایی(قوه مجریه) بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه) بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه) مدیریت و اجرای بودجه اصلاحات بودجه ای گزارشگری بودجه چه وجوهی در بودجه دولت…

 • گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی

  بانك,دانلود گزارش کارآموزی بانك كشاورزی مركزی,كشاورزی,کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,کارورزی بانك كشاورزی مركزی,گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,مركزی دانلود فایل گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش تأسیس بانك بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد ماه سال…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 22 اسلاید دسته: مدیریت این فایل در زمینه "مدیریت تغییر"بوده و در 22 اسلاید…

 • کاراموزی ماشین های صفحه تراش

  کاراموزی ماشین های صفحه تراش دانلود فایل کاراموزی ماشین های صفحه تراش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف ماشین صفحه تراش یكی از ماشینهایی است كه آنرا جزء ماشینهای ابزار می نامند . این نوع ماشین برخلاف…

 • مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی

  پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی,مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو

  آلكیل بنزن,بهداشتی,تولید,دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو,شركت پاكشو,فرآورده,کاراموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو,کارورزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو,گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو,گزارش کاراموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو دانلود فایل گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت…

 • مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم

  پایان نامه کارشناسی ارشد (MA ) رشته روانشناسی بالینی,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوز,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش سلامت روان,فصل دوم پایان نامه پژوهش سلامت روان,مبانی نظری پژوهش سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه…

 • سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

  سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه دانلود فایل سمینار مواد طراحی نمونه های  استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

 • ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی

  ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی دانلود فایل ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی چکیده نگرانی های جهانی در مورد محیط زیست و نیاز روز افزون به انرژی، که با پیشرفت پیوسته­ی تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر…

 • مشخصه اعتیاد

  مشخصه اعتیاد دانلود فایل مشخصه اعتیاد هفت علامت یک معتاد آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد دو الگوی رایج برای معتاد شدن پیشنهادات تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشینه تاریخی تحقیق جداول دو بعدی مشخصه اعتیاد 1- رفتار بی اراده: زمانی كه در…

 • نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

  نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب دانلود فایل نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب طرح تحقیق .................................. 1 مقدمه ...................................... 7 بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی…

 • تحقیق کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو

  تحقیق کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو دانلود فایل تحقیق کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو چکیده بخشهایی از متن: کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو در عصر…

 • بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان

  بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان شهر اردبیل مقدمه…

 • مقاله قرآن و حقوق انسان

  قرآن و حقوق انسان,مقاله قرآن و حقوق انسان دانلود فایل مقاله قرآن و حقوق انسان فهرست مطالب : قرآن وحقوق انسان تاملی در مفهوم حق حق در اصطلاح فقیهان حق در اصطلاح حقوقدانان حقوق قرآن آمیزه ای از(امتیاز)و(تکلیف) انواع حقوق…

 • طرح توجیهی ایجاد مولد خانگی بیوگاز

  طرح توجیهی ایجاد مولد خانگی بیوگاز دانلود فایل طرح توجیهی ایجاد مولد خانگی بیوگاز این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی…

 • مقاله تاریخچه افزودنیهای آب گسترده متوسط

  مقاله تاریخچه افزودنیهای آب گسترده متوسط دانلود فایل تاریخچه ای درباره ی افزودنیهای آب گسترده متوسط از زمان گسترش اولین افزودنی های كاهنده آب در اوایل سال های 1930م. افزودنی 222جزئی اساسی از بتن و به ویژه بتن های با…

 • تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

  اختلال شخصیت و اعتیاد,پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد,تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد,ترک اعتیاد و بازگشت بیماری اعتیاد,چگونگی ایجاد وابستگی دارویی,دانلود پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد,دانلود تحقیق بررسی…

 • الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh

  الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh دانلود فایل چكیده حل مسایل به صورت موازی بر روی شبکه‏ای از پردازنده‏ها به منظور افزایش سرعت اجرای الگوریتم‏ها، پژوهشگران را با چالش چگونگی برقراری ارتباط بین پردازنده‏ها روبرو می‏کند.…