پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته,پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته,تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته,حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

دانلود فایل

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته چکیده این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از: 1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟ 2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟ 3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ 4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟ فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است. 2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است. 3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد. 4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند. اهداف تحقیق 1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه 2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی 3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی. – مقدمه: کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود . در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود . از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به تهیه ی متن های آموزش واژه بر اساس حوزه معنایی ویژه ی غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته بپردازد .   فهرست فصل نخست – کلیات                                                                                                     1 1-1. مقدمه                                                                                                            2 1-2 بیان موضوع                                                                                                   2 1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن                                                                                   3        1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق                                                                             4 1- 5 . مفاهیم                                                                                                          5 1-5-1 0 واژه                                                                                                        5 1-5-2 0 آموزش                                                                                                    7 1- 5- 3 0 نظریه آموزش                                                                                         7 1- 5- 4 0 یادگیری                                                                                                 8 1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری                                                                       9 1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری                                                                          9 1- 5- 7 0 حوزه های معنایی                                                                                  10 1-5-8 0 خلاصه                                                                                                   11 فصل دوم : مطالعات پیشین                                                                                          12        2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه                                13     2-2 0 فرایندهای واژه سازی                                                                                   14 2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی                                                                        15 2-2-1-1 0 تصریف                                                                                              15 2-2-1-2 0 اشتقاق                                                                                                15 2-2-1-3 0 ترکیب                                                                                                 16 2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری                                                                           16 2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی                                                                        16 2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم                                                                                      16 2-2-1-6 0 تخصیص                                                                                             17 2-2-1-7 0 کوتاه سازی                                                                                        17 2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی                                                                                 17 2-2-1-7-2 0 اختصار سازی                                                                                  18 2-2-1-7-3 0 پسین سازی                                                                                     18 2-2-1-7-4 0 بریدن                                                                                              18 2- 2- 1- 8 0 تبدیل                                                                                               18 2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش                                                                                  19 2-2-1-10 0 ابداع                                                                                                 19 2-2- 1-11 0 نام آوا                                                                                             19 2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی                                                                                19 2-3- 0 انواع واژه                                                                                                  20 2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما                                          20 2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی                                                          21 2-4- 0 سیر تحول واژه                                                                                          22 2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه                                                                         23 2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته                                                   25 2-4-3 0 دوره ی توجه                                                                                           26 2-4-4 0دوره ی پیشرفت                                                                                        28 2-5 0 یادگیری واژه                                                                                               29 2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه                                                                                 30 2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان                                                                       32 2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری                                                                      33 2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری                                                                           34 2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه                                                      35 2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه                                                                        35 2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه                                                 36 2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه                                             37 2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده                                                      38 2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده                                                   38 2-10 0 روش یارگیری حافظه                                                                                  39 2-11 0 آموزش واژه                                                                                             40 2-12 0 روش ها آموزش  واژه                                                                                40 2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم                                                              41 2-12- 1-1 0 روش مستقیم                                                                                    42 2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها                                                                            42 2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح                                                       42 2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس                                                                           42 2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم                                                                               43 2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی                                                                                 43 2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده                                                              43 2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده  روش های آموزش واژه                           44 2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال                                                                 44 2-12-2-2-1-1 0 تکرار                                                                                         45 2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته                                                                45 2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه                                                                               46 2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی                                                                        47 2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه                                                                               49 2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی                                                      50 2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر                                                                           51 2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش                                                                              51 2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی                                                                   52 2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی                                                                      52 2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی                                                         52 2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی                                             54 2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی                                      55 2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ                                                                           55 2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت                                                         56 2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال                                                                        58 2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ                                                 59 2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی                                                                      60 2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس                                                                              61 2-13 0 تعداد واژه                                                                                                 61 2-14 0 انتخاب واژه                                                                                               62 2-15 0 معیارهای انتخاب واژه                                                                                 63 2-16 0 ارائه ی واژه                                                                                               65 2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری                                                         66 2-18 0 ملاحظات معنی شناختی                                                                               67 2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری                                                                           67 2-18-2 0 حوزه های معنایی                                                                                   67 2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی                                                                            69 2-18-4 0 روابط معنایی                                                                                        70 2-18-4-1 0 هم معنایی                                                                                          71 2-18-4-2 0 شمول معنایی                                                                                     71 2-18-4-3 0 با هم آیی                                                                                           71 2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل                                                                                   72 2-18-4-5 0 تباین معنایی                                                                                      72 2-18-4-6 0 تقابل معنایی                                                                                       73 2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان                                                                           74 2-19-1 0 حافظه                                                                                                   74 2-19-1-1 0 انواع حافظه                                                                                        75 2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت                                                                              75 2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت                                                                                 76 2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی                                                                           77 2-20 0 واژگان                                                                                                     77 2-20-1 0 واژگان ذهنی                                                                                          78 2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی                                                                          79 2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی                                                                 81 2-21 0 اصول آموزش واژه                                                                                    82 2-22 0 خلاصه                                                                                                     85 فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه                                                            86 3-1 0 مقدمه                                                                                                         87 3-2 0 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها                                           87 3-2-1 0 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی                                                        87 3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها                                                                           87 3-3 0 ملاحظات کلی                                                                                              88 3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز                                                                     89 3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس                                                                     90 3-3-3 0 اطلاعات آموزش                                                                                       90 3-4 0 ساختار کلی واحدهای درسی                                                                          90 3-4-1 0 مرحله پیش از خواندن                                                                               91 3-4-1-1 0 تصویر                                                                                                92 3-4-1-2 0 پرسش                                                                                                92 3-4-2 0 مرحله خواندن                                                                                          93 3-4-3 0 مرحله پس از خواندن                                                                                 93 3-4-3-1 0 سوال های درک مطلب                                                                            94 3-4-3-2 0 تمرین کاربرد واژه                                                                                95 3-4-3-3 0 تمرین باهم آوایی                                                                                  95 3-4-3-4 0 تمرین تطبیقی                                                                                       95 3-4-3-5 0 تمرین واژه های مترادف و متضاد                                                            96 3-4-3-6 0 متن های خواندنی                                                                                  96 3-4-3-7 0 تمرین شبکه ی واژگانی                                                                         97 3-4-3-8 0 تمرین گروهی                                                                                      97 3-4-3-9 0 تمرین های تصویری                                                                             97 3-4-3-10 0 تکلیف                                                                                               97 3-4-3-11 0 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار                                                     98 3-4-3-12 0 تمرین های دیگر                                                                                 98 3-5 0 خلاصه                                                                                                       99 فصل چهارم : متن های آموزش واژه                                                                            100 4-1 0 سهراب سپهری                                                                                          101 4-2 0 گل آقا                                                                                                       107 4-3 0 چغازنبیل                                                                                                   113 4-4 0 زبان آموزی میمون ها                                                                                 120 4-5 0 پست                                                                                                         126 4-6 0 سال نو                                                                                                      134 4-7 0 فرودگاه                                                                                                    143 4-8 0 طلای سرخ ایران                                                                                         150 4-9 0 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟                                                              156 4-10 0 بوی خوش چای                                                                                       162 4-11 0 خلاصه                                                                                                    167 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه                                                                                      168 5-1 0 خلاصه و نتیجه                                                                                          169 5-2 0 موضوعاتی برای تحقیق                                                                              172 منابع                                                                                                                173 منابع فارسی                                                                                                       174 منابع انگلیسی                                                                                                      176 واژه نامه                                                                                                           181 فارسی – انگلیسی                                                                                                182            انگلیسی – فارسی                                                                                                186

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی,دانلود پروژه کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید…

 • مقاله بازنمایی از انواع حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی

  دانلود مقاله مهاجرت انسانی,مقاله بازنمایی از انواع حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی,مقاله فرار مغزها,مهاجرت بین المللی سرمایه های انسانی دانلود فایل بازنمایی از مهاجرت بین المللی سرمایه های انسانی قسمتهایی از متن: در آخرین سال‌های قرن بیستم‎, فرار…

 • بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

  بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی…

 • دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی ( درس بیست و پنجم ، لف ونشر )

  دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی ( درس بیست و پنجم ، لف ونشر ) دانلود فایل آرایه های ادبی ( درس بیست و پنجم ، لف و نشر ) مختصری از اسلاید ها: اسلاید یک عنوان اسلاید دو: لف و…

 • پاورپوینت حسابداری ساختگی

  انواع روش های حسابداری ساختگی,انواع سودهای هموار,پاورپوینت حسابداری ساختگی,تامین مالی خارج از ترازنامه,تعریف حسابداری ساختگی,حسابداری ساختگی از دیدگاه حرفه ای,دلایل به وجود آمدن حسابداری ساختگی,شیو های حسابداری ساختگی,عوامل ایجاد حسابداری ساختگی,کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی,معیارهای متوقف کننده حسابداری ساخ,هموار…

 • مقاله بررسی دوره صفویه

  مقاله بررسی دوره صفویه دانلود فایل مقاله بررسی دوره صفویه موضوعات: تاریخچه صفویه زمینه های شکل گیری دولت صفویه دوران شکوفایی و اوج حکومت صفویان .................................................... قسمتهایی از متن: تاریخچه صفویه در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه…

 • مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده

  مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده دانلود فایل مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده اختلال ناگهانی…

 • صداسازی وتمرین تقویت نفس و حنجره وتعاریف دستگاه های موسیقی ایرانی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود صداسازی و تمرین تقویت نفس و حنجره و تعاریف دستگاه های موسیقی ایرانی,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,صداسازی وتمرین تقویت نفس و حنجره وتعاریف دستگاه های موسیقی ایرانی,کار در…

 • ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

  ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود…

 • اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران

  اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله…

 • پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000

  پایان نامه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,تحقیق بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,دانلود پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,مقاله بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 دانلود فایل پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 در 39 صفحه ورد…

 • مقاله روانشناسی شخصیت و عوامل موثر بر آن

  اهمیت تجارب شخصی در رشد شخصیت,اهمیت محیط طبیعی در رشد شخصیت,رابطه فرهنگ و شخصیت,شخصیت از دیدگاه روانشناسی,شخصیت از دیدگاه مردم,ماهیت شخصیت و انسان,مقاله روانشناسی شخصیت و عوامل موثر بر آن,نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد,نقش وراثت زیستی در رشد…

 • تحقیق مدیریت بیمه

  تحقیق مدیریت بیمه دانلود فایل تحقیق مدیریت بیمه فهرست: تاریخچه بیمه در ایران نگاهی به صنعت بیمه بیمه، مدیریت بیمه فضای كسب و كار صنعت بیمه نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه بیمه خصوصی، بیمه دولتی نابسامانی ها…

 • بررسی منابع برنج

  بررسی منابع برنج,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بررسی منابع برنج,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود بررسی منابع برنج بررسی منابع برای برنج مناسب برای دانشجویان ارشد کشاورزی

 • بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

  بررسی و مقایسه بهداشت روانی در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل پایان…

 • ترجمه مقاله روش جایگزینی برای تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس تبدیل بدون بو

  ترجمه مقاله روش جایگزینی برای تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس تبدیل بدون بو دانلود فایل ترجمه مقاله روش جایگزینی برای تخمین  حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس تبدیل بدون بو ( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله…

 • مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

  مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دانلود فایل مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • مقاله یوگا در محل کار

  مقاله یوگا در محل کار دانلود فایل مقاله یوگا در محل کار قسمتهایی از متن: هنگام كار چه چیزهایی باید بخورید؟ ضرب المثل معروفی می گوید: شما آن چیزی هستید كه می خورید. ولی برای خوردن و آشامیدن خود هنگام…

 • مقاله نارسایی دریچه قلبی

  مقاله نارسایی دریچه قلبی,نارسایی دریچه قلبی دانلود فایل مقاله نارسایی دریچه قلبی (لاتین) چکیده: List of SubjectTitle:What Is Atrial Septal Defect? How the Heart WorksWhat Causes Atrial Septal Defect?ResourcesWhat Is Atrial Septal Defect?An atrial septal defect (ASD) is a hole…

 • گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل

  ابهر,دانلود گزارش کارآموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,سیم و كابل,شركت,کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,کارورزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت سیم…

 • روش تهیه ی نوشیدنی های گرم و خوشمزه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,روش تهیه ی نوشیدنی های گرم و خوشمزه,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود روش تهیه ی نوشیدنی های گرم و خوشمزه روش تهیه…

 • ضمان عاقله

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود كار تحقیقی 1ضمان عاقله,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ضمان عاقله,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود كار تحقیقی 1 ضمان عاقله این تحقیق با فرمت…

 • پایان نامه عملكرد چشمه اتصال در ستونهای مختلط فولادی پرشده با بتن

  پایان نامه عملكرد چشمه اتصال در ستونهای مختلط فولادی پرشده با بتن دانلود فایل پایان نامه عملكرد چشمه اتصال در ستونهای مختلط فولادی پرشده با بتن چکیده : ستونهای CFT به دلیل آنکه فواید قایل ملاحظه ای دارند از جمله…

 • KDE چیست‌؟

  KDE,KDE چیست‌؟,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله KDE چیست‌؟,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله  KDE چیست‌؟ دراین مقاله سعی شده‌ تا اطلاعات‌ و ساختاری…

 • پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین

  پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین دانلود فایل پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین عناوین    1:مقدمه    2:تاریخچه مدیریت زنجیره تامین    3:تعریف مدیریت زنجیره تامین    4:اجزای اصلی مدیریت زنجیره تامین    5:عملكرد مدیریت زنجیره تامین درچالشها    6:طرح كلی مدیریت زنجیره…

 • دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت

  الگوهای تشكیل و راه اندازی گروه,الگوهای دگرگونیهای منابع,انواع گروههای سازمانی,پیشینه و مفهوم گروه,تعریف گروه,خسارتهای گروهی,دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت,دستاوردهای گروهی,ساختار گروهی,فرآیند تشكیل و راه اندازی گروه,كاربرد روش گروهی در ارتباط با موقعیتهای گوناگون,كاربرد شیوه گروهی,مقایسه جنبه های گوناگون انواع…

 • مقاله تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران

  مقاله تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران دانلود فایل مقاله تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری…

 • پروژه کارآفرینی تولید بتن آماده

  آماده,بتن,پروژه کارآفرینی تولید بتن آماده,پروژه کارافرینی تولید بتن آماده,توجیه اقتصادی تولید بتن آماده,تولید,دانلود پروژه تولید بتن آماده,دانلود کارآفرینی تولید بتن آماده,طرح توجیه فنی تولید بتن آماده,طرح توجیهی تولید بتن آماده,کارآفرینی تولید بتن آماده دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید بتن آماده…

 • گزارش کاراموزی شرکت زامیاد

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت زامیاد,کاراموزی شرکت زامیاد,کارورزی شرکت زامیاد,گزارش کاراموزی شرکت زامیاد دانلود فایل گزارش کاراموزی شرکت زامیاد در 91 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه شرکت زامیاد :  این شرکت در سال 1342 تاسیس شده است و فعالیتهای آن شامل…

 • پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)

  پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه) دانلود فایل پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان  به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه…

 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل بیمارستان قائم اردبیل

  بررسی تاثیر یادگیری سازمانی,بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل بیمارستان قائم اردبیل,رضایت شغلی پرسنل بیمارستان قائم اردبیل,مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل بیمارستان قائم اردبیل دانلود فایل مقدمه امروزه سازمانی که از رویکردهای منابع انسانی…

 • انسان شناسی از دیدكاههای مختلف

  انسان شناسی از دیدكاههای مختلف دانلود فایل انسان شناسیازدیدكاههای مختلف تاثیر امیل دوركیم بر انسان‌شناسی مردم شناسی فرانسه انسان شناسی دینی تاثیر دوركیم از طریق دیدگاه اثباتی بر انسان شناسی انسان شناسی حقوق -         دوركیم، مالینوفسكی و رادكیف ـ براون…

 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

  پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی دانلود فایل پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانیاین پاورپوینت در 54 اسلاید به همراه تصاویر مختلف می باشد. فهرست مطالب : مقدمه ماشین آلات ساختمانی ماشین آلات خاکبرداری و…

 • مقاله سرریز شدن بافر

  مقاله سرریز شدن بافر دانلود فایل مقاله سرریز شدن بافر حملات و دفاعهایی برای اسیب پذیری دهه اخیر چکیده سرریزهای بافمتدلترین شکل اسیب امنیتی در طی ده سال گذشته است. ضمنا، شدن  حوزۀ آسیب های نفوذ شبکه از راه دور…

 • رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت رقابت در…