پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

دانلود فایل

پایان نامه رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) چکیده ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد. کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات. مقدمه درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002). فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون[1]،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا[2]ودیگران،2004،ص43-42). پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست. [1].Alinston[2] .Salanoa بخشی از متن تعاریف مفهومی[1] اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازدارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتیاطات به هر دو صورت شفاهی وکتبی است . به طور مثال پست الکترونیک، فاکس، کنفرانس ویدئویی، تابلو اعلانات الکترونیکی و….(مک لوید[2]،1387،ص471).  شبکه های ارتباطی شبکه های ارتباطی به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام ها به وجود آمده اند.بسیاری از این شبکه ها در سطح ملی و فراملی به صورت شبکه های در هم تنیده، امکان ارتباط بین افراد وتبادل اطلاعات را فراهم کرده اند.انواع شبکه ها درشکل (2-1) آمده است.(صرافی زاده، 1383،ص83).     [1] .ConeptualDefinition[2] .mcleod فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                 صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3 2-1بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4 3-1مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….5 4-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….6 5-1علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….7 6-1اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8 7-1سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9 8-1متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….10 9-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………11 10-1چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………12 11-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13 12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15 13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18 فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21 بخش اول اتومایسیون اداری 1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23 2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24 3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25 4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26 5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26 6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27 7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28 8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29 9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31 10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32 11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33 12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37 13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38 14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38 15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39 16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40 17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41 18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41 19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42 20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42 21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42 22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43 23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43 24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44 25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44 بخش دوم: بهبودعملکرد 1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47 2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48 3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49 4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51 5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52 6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55 7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56 8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56 9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56 10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56 11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58 12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58 13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59 14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60 15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62 16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62 17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63 18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63 19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64 20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64 21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65 22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66 23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66 24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66 25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66 26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66 27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67 28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67 29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67 30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67 31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68 32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70 33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71 34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72 35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74 36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74 37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………….76 38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78 39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79 بخش سوم: پیشینه تحقیق 1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81 2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82 3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق 1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98 2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99 3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100 4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102 5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102 6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102 7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105 8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106 9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106 10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108 11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110 12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112 13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112 14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116 2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117 3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117 4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119 5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120 6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121 7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122 8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123 9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134 2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135 3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق……………………………………………………142 4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147 پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148 فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162 منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167 عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

 • دانلود مقاله شیمی آلی

  دانلود مقاله شیمی آلی دانلود فایل شیمی آلی مقدمه                                                        3 هیدروکربن ها                                           4                                                       الکل ها                                                  5                                                                                   خواص فیزیکی                                               7 تهیه الکل ها                                                  7      اکسایش الکل ها                                          8 واکنش با هالیدهای هیدروژن                               9 فنول                                             …

 • پایان نامه بررسی مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته

  پایان نامه بررسی مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته,پروژه بررسی مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته,تحقیق بررسی مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته,صنایع بزرگ,مدیریت کالا,مقاله بررسی مدیریت…

 • تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات

  تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات دانلود فایل تحقیق اهمیت شبكه های كامپیوترموازی جهت انجام محاسبات ریاضی سنگین و پردازش اطلاعات بخشهایی از متن: با پیشرفت روز افزون علوم مختلف، نیاز به انجام…

 • پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

  پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی اهداف تحلیل…

 • مقاله پولشویی

  مقاله پولشویی دانلود فایل بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است…

 • تحقیق شبکه سیم کشی

  تحقیق شبکه سیم کشی دانلود فایل تحقیق شبکه سیم کشی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه تعریف شبكه.............................. 1 شبكه توزیع.............................. 1 شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت........... 1 شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم....... 1 شبكه توزیع 20 كیلو وات…

 • پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

  پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن,تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن دانلود فایل پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن  عنوان…

 • پایان نامه بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل

  پایان نامه بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی روابط ساده وچند گانه دینداری با سازگاری زناشویی پرستاران متاهل زن بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  تحلیل سلسله مراتبی,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به همراه مراحل ، اصول و چند مثال…

 • پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

  پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین…

 • مقاله اختلالات وسواس فکری و عملی کودکان ونوجوانان

  تحقیق وسواس فکری کودکان,دانلود تحقیق وسواس عملی نوجوانان,دانلود مقاله بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان,مقاله اختلالات وسواس فکری و عملی کودکان ونوجوانان دانلود فایل  بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان قسمتهایی از…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره کیفیت روابط زناشویی (فصل دوم پایان نامه )

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره کیفیت روابط زناشویی (فصل دوم پایان نامه ) در 33  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم…

 • گزارش کاراموزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو

  ایران خودرو,تعمیرات,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو,کاراموزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو,کارورزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو,گزارش کاراموزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو,نگهداری دانلود فایل گزارش کاراموزی تعمیرات نگهداری ایران خودرو در 217 صفحه ورد قابل ویرایش پیش گفتار: نگهداری و تعمیرات…

 • تحقیق انواع اسلحه

  تحقیق انواع اسلحه دانلود فایل تحقیق انواع اسلحه قسمتی از متن: نام اسلحه : پانزرفوست (Panzerfaust ) ( مشت زرهی : armour-fist ) نوع اسلحه : راکت شانه پرتاب کشور سازنده : آلمان توسط شرکت هوگو اشنایدر آ.جی. (Hugo Schneider…

 • سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

  سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال دانلود فایل سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فصل دو) در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • مقاله UPS (Uninterruptible Power Supplies)

  بررسی UPS (Uninterruptible Power Supplies),پایان نامه UPS (Uninterruptible Power Supplies),پروژه UPS (Uninterruptible Power Supplies),تحقیق UPS (Uninterruptible Power Supplies),دانلود UPS (Uninterruptible Power Supplies),مقاله UPS (Uninterruptible Power Supplies) دانلود فایل مقالهUPS (Uninterruptible Power Supplies) قسمتی از متن: امروزه با وجود مادربرد هایی…

 • مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

  مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی دانلود فایل مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی از آنجایی که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آزمون های تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش آزمون های تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش آزمون های تحصیلی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه مقایسه مشكلات زنان عادی و ویژه

  پایان نامه مقایسه مشكلات زنان عادی و ویژه دانلود فایل پایان نامه مقایسه مشكلات زنان عادی و ویژه چكیده پژوهش پژوهش حاضر به منظور مقایسه زنان عادی و ویژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه ای راجع به مسئله و…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور,پروژه کارافرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور,ترانسفورماتور,توجیه اقتصادی کارگاه تولید ترانسفورماتور,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید ترانسفورماتور,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور,طرح توجیه فنی کارگاه تولید ترانسفورماتور,طرح توجیهی کارگاه تولید ترانسفورماتور,کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور…

 • پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند شهر قزوین

  پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند شهر قزوین دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند شهر قزوین مقدمه هیجان ما بسیار پیچیده تر از آن هستند كه ابتدا به چشم می…

 • مقاله بررسی وجدان کاری

  مقاله بررسی وجدان کاری دانلود فایل مقاله بررسی وجدان کاری چکیده: مقدمه چندی است اصطلاح وجدان کاری به فرهنگ اداری کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته است. اما تا به حال گام‌های اساسی در جهت شناسایی…

 • مقاله رله های حفاظت خط

  مقاله رله های حفاظت خط دانلود فایل مقاله رله های حفاظت خط 1ـ رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.B.C دارای سه زون 2ـ رله ركلوزتیك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C 3ـ رله جریان زیاد ،…

 • پاورپوینت حسابداری مالیاتی

  پاورپوینت حسابداری مالیاتی دانلود فایل پاورپوینت حسابداری مالیاتی ( این پاورپوینت در 220 اسلاید اماده ارائه و مطالعه می باشد )  فهرست مطالب پاورپوینت حسابداری مالیاتی : حسابداری مالیاتیجایگاه درسهد ف كلیاهداف رفتاری اهداف رفتاری فصل اول :تعریف مالیات و انواع آنفصل…

 • دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

  ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه,تامین م,تامین مالی برون ترازنامه ای,تبدیل داراییها به اوراق بهادار,تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه,دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات رایانه ای

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی خدمات رایانه ای,طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات رایانه ای,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات…

 • پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

  ارزشیابی از دوره های آموزشی,ارزشیابی مهارت شغلی مدیر اموزشگاه,ارزشیابی مهارت شغلی مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای,پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه,تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر,نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه دانلود فایل تعریف مدیریت…

 • دهستان زریبار

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله دهستان زریبار,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دهستان زریبار,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله دهستان زریبار  این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

  یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری دانلود فایل یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره…

 • گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

  دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی,کاراموزی دادگاه عمومی,کارورزی دادگاه عمومی,گزارش کارآموزی دادگاه عمومی,گزارش کاراموزی دادگاه عمومی دانلود فایل گزارش کارآموزی  دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش      گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه…

 • پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دو),فصل دوم اختلالات خلقی دانلود فایل پیشینه پژوهش اختلالات خلقی (فصل دوم) اطلاعات اصلی فایل: فایل ورد منبع نویسی درون متنی : دارد به شیوه APA منابع پایانی : ندارد مطالب : اختلالات خلقی مقدمه:تاریخچه: طبقه‌بندی…

 • پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

  پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی دانلود فایل پایان نامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی چکیده  مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  و یا مرگ سازمانهاست و بی شك این وظیفه مدیران است…

 • تحقیق زندگی امام زمان در دوران غیبت

  تحقیق آیین زندگی,تحقیق اخلاق,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق تاریخ اسلام,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق درس تاریخ اسلام,تحقیق درس معارف اسلامی,تحقیق دروس عمومی,تحقیق زندگی امام زمان در دوران غیبت,تحقیق معارف اسلامی,زندگی امام زمان در دوران غیبت دانلود فایل تحقیق زندگی حضرت امام زمان در…

 • مقاله تغذیه دی اکسید کربن

  مقاله تغذیه دی اکسید کربن,مقاله دی اکسید کربن دانلود فایل تغذیه دی اکسید کربن قسمتهایی از متن: مقدار دی اکسید کربن موجود در هوا 0.03درصد و یا حدود 300پی پی ام  می باشد. (هر میلیون کیلوگرم هوا دارای 300کیلوگرم دی…