پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

دانلود فایل

پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال چکیده : تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود این مقیاس دارای 5 بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل 30مولفه (شاخص)میباشد. برای بررسی سوالات مربوطه با توجه به مدل مفهومی ارائه شده از روش تحقیق همبستگی-پیمایشی وروش نمونه گیری تصادفی طبقاتی بهره گیری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظر سنجی از مشتریان بانک مهر ایران پرداخته شد.پس از بررسی ادبیات موضوع، پرسشنامه سروکوال بین 185نفراز مشتریان بانک مهر ایران در شهر قم توزیع شد.در نهایت160 پرسشنامه به دست محقق رسید و کار تحلیل شروع و نتایج استخراج شد.  در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون anova برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری  و بوسیله نرم افزار   spss   excel         انجام گرفت. نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی بدین صورت می باشد که 9/71 %ازجامعه ی آماری این تحقیق رامردان، 45 % افراد دارای تحصیلات لیسانس ،25  %ازافرادجامعه کارمند بخش دولتی وبیشترین گروه سنی بین گروه 25 تا35 سال بودند. نتایج به دست آمده از آماراستنباطی بدین صورت است که دربین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه رابه خود اختصاص داده است. دربررسی مقایسه ی مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات مولفه کامپیوتروخودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات وارتباطات، بهبود کیفیت خدمات بانکی، الگوی سروکوال مقدمه:       سیمای کنونی جهان حاکی از انفجار اطلاعات حاصل از پیشرفت های فناوری اطلاعات وارتباطات است .رایانه وارتباطات راه دور دگرگونی وسیع وسریعی در زندگی روزمره بشر ایجاد و نقاط مختلف دنیای امروز را به یکدیگر نزدیک نمودند .دهه ی آغازین قرن بیست ویک هزاره سوم به عصر اطلاعات وارتباطات واگذارشده است و فناوری اطلاعات وارتباطات توانست در روشهای مرسوم کسب و کار تغییرات و تحولاتی را به وجود آورد و تاثیرات مثبت و قابل توجهی نیز داشته باشد.        حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغازشده است و از اوایل دهه ی 90 به بعد شتابی فزاینده یافته و به گونه ای که سرعت این حرکت درکشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران به خوبی نمایان است .اصطلاحاتی هم چون دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی آموزش الکترونیکی جامعه الکترونیکی و….به گوش عموم مردم آشناست .چنین چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات درزمینه های مختلف را بیشتر می کند تا آنجا که به نظر می رسد فناوری اطلاعات از ابزارهایی است که با جذب و به کارگیری صحیح دقیق وسریع آن می توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد .(وظیفه دوست وهمکاران، 1385ص154) قسمتی از متن      برای اندازه گیری کیفیت خدمات مدل های مختلفی مطرح شده است .مدل سروکوال یکی از مدل هایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری سعی در میزان کیفیت خدمات دارد .این مدل هم چنین به تحلیل شکاف نیز معروف است .مدل سروکوال توسط پاراسورامان و زیتمهل ابداع گردید .این مدل  کیفیت خدمات ارایه شده را از 5 بعد مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از: عوامل محسوس قابلیت اعتبار پاسخ گویی اطمینان خاطر و همدلی .هدف نهایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می باشد .سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت خدمات بانکی  با استفاده از مدل سروکوال رابطه وجود دارد؟ فهرست مطالب چکیده فارسی:……………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3 1-1)بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5 1-2) اهمیت  وضرورت…………………………………………………………………………………………………………6 1-3)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8 1-4)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8 1-5)روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………9 1-6)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9 1-7)تعریف برخی  مفاهیم و واژه های تحقیق…………………………………………………………………………10 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………13 2-1)خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-1-1)تعریف خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….13 2-1-2)انواع خدمات بانکی……………………………………………………………………………………………………..14 2-1-3)اهمیت خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….16 2-1-4)مفهوم جدید خدمت به مشتریان……………………………………………………………………………………..17 2-1-5)وجه تمایز خدمات باکالا………………………………………………………………………………………………..18 2-1-6)ویژگی خدمات……………………………………………………………………………………………………………..19 2-1-7)ویژگی های خاص خدمات بانک داری…………………………………………………………………………….22 2-1-8)کانالهای توزیع خدمات بانکی………………………………………………………………………………………….23 2-1-9)استراتژی های بازار یابی بانکها………………………………………………………………………………………..24 2-2)مفاهیم کیفیت وکیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….27 2-2-1)تعریف کیفیت………………………………………………………………………………………………………………..27 2-2-2)کیفیت ازکدام دیدگاه………………………………………………………………………………………………………29 2-2-3)ابعادکیفیت……………………………………………………………………………………………………………………30 2-2-4)کیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………………………………………..31 2-2-5)اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان………………………………………………………………………….31 2-2-6)هزینه های کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………….33 2-2-7)مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………………………………………………34 2-2-8)بهبودکیفیت خدمات بانک……………………………………………………………………………………………….35 2-2-9)عوامل موثر برکیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………………………37 2-2-10)موانع دستیابی به بهبودکیفیت خدمات بانکی………………………………………………………………………38 2-2-11)اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمات…………………………………………………………………………….39 2-2-12)ابعادکیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………….40 2-2-13)مدلهای کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………41 2-2-13-1)مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………41. 2-2-13-2)مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت………………………………………………………………………………42 2-2-13-3)مدل تطبقی تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………………..44 2-2-13-4)مدل بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..45 2-2-13-5)مدل مبتنی برفناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..46 2-2-13-6)مدل کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………………………………………………….48 2-3)فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………50 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………50. 2-3-1)تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………..50 2-3-2)اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………………..51 2-3-3)ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….52 2-3-4)ارکان اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………………….53 2-3-5)نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان…………………………………………………………………………56 2-3-6)آمارهایی از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران…………………………………………….58 2-3-6-1):تصویر اجمالی وضعیت موجود…………………………………………………………………………………………58 2-3-6-2):جایگاه ایران در میان شاخص‌های فناوری اطلاعات……………………………………………………………..58. 2-3-6-3):میزان دسترسی به ICT در ایران در مقایسه با جهان………………………………………………………………59. 2-3-6-4):میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان………………………………………………………………….   59 2-3-6-4-1)اقتصاد دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………..61 2-3-6-4-2)وضعیت دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..61 2-4)تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………….62 2-4-1)تاریخچه مختصر تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..62 2-4-2)تعریف تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………62 2-4-3)سازمان های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………63 2-4-4)مدل های تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….63 2-4-5)نقش بانکها در تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….65 2-4-6)فواید تجارت الکترونیکی برای بانکها…………………………………………………………………………………………66 2-5)بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………..66 2-5-1)سطوح بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….68 2-5-2)مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………….69 2-5-3)فناوری های بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………..70 2-5-3-1)بانکداری موبایل…………………………………………………………………………………………………………………..70 2-5-3-2)بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….70 2-5-3-3)ماشین خودپرداز…………………………………………………………………………………………………………………..71 2-5-3-4)بانکداری بر اساس پایانه فروش……………………………………………………………………………………………..72 2-5-3-5)بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………………………………72 2-5-3-6)بانکداری خانگی و اداری………………………………………………………………………………………………………73 2-5-4)ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیک……………………………………………………………………………………….74 2-5-5)ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب……………………………………………………………………75 2-5-6)اجزای بانکداری الکترونیک در ایران…………………………………………………………………………………………..75 2-5-7)مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی درایران……………………………………………………………….77 2-6)مدل سروکوال:…………………………………………………………………………………………………………………………….78 2-7)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..83 2-7-1)مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….83 2-7-2)مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..88 2-7-3)تحلیلی گذرا برپیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..89 2-8)شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:……………………………………………….90 2-9)نتیجه گیری فصل دوم و ارائه مدل نظری پژوهش……………………………………………………………………………..91 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93 3-1)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..93 3-2)جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….94 3-3)نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….94 3-4)حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………95 3-5)ابزار و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….95 3-6)روایی و پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………..96 3-7)مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97 3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….99 3-9)تحلیلی گذرا بر فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………99 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات ویافته ها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….101 4-1) بخش اول تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………….101 4-1-1)  توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت:………………………………………………………………..101 4-1-2)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات:……………………………………………………………….102 4-1-3)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل:……………………………………………………………………….103 4-1-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن:………………………………………………………………………..104 4-2) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها:……………………………………………………………………………………………105 4-2-1) بررسی میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات از دیدگاه مشتریان………………………………..105 4-2-2)بررسی مقایسه مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات با ابعاد سروکوال……………………………………….107 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 5-1)نتیجه گیری از یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………140 5-1-1) نتایج بدست آمده ار آمار توصیفی………………………………………………………………………………………140 5-1-2)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی………………………………………………………………………………………141 5-1-2-1)بررسی مقایسه مولفه های ICT با ابعاد سروکوال……………………………………………………………….142 5-2)مشکلات ومحدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….147 5-3)پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….147 5-4)پیشنهادها برای تحقیق های بعدی……………………………………………………………………………………………148

 • حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

  حق حقوق زن,حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص,حق حقوق زن نکاح طلاق,طلاق,نکاح دانلود فایل حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص فهرست مطالب 1. خلاصه تحقیق............................. 2. مقدمه.................................. 3. بخش اول: کلیات......................... الف) فصل اول: حقوق زن................…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی

  ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی,فن بیان تصویر,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی دانلود فایل فن بیان تصویری ، با…

 • مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

  آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ,معاملات غیر نافذ,مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ دانلود فایل مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذدارای 23ص وبا فرمت پی دی اف چکیده:  عقد پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با…

 • پروپوزال بررسی اثر ماده سورفکتنت در میزان مصرف آب آبیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royallena)

  پروپوزال بررسی اثر ماده سورفکتنت در میزان مصرف آب آبیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royallena),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروپوزال…

 • ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف

  ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف دانلود فایل نمونه ترجمه خلاصه استخراج DNA همیشه یک گام مهم و کلیدی در زمینه تحلیل زیستی برای تشخیص اسید نوکلئیک هدف است.…

 • پایان نامه استفاده از کارتهای CRC در معماری کلان

  پایان نامه استفاده از کارتهای CRC در معماری کلان دانلود فایل پایان نامه استفاده از کارتهای CRC در معماری کلان مقدمه  با وجود اینکه مدت زمان زیادی از همگانی شدن استفاده از کامپیوتر نمی گذرد ولی شاهد این هستیم که…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع اختلالات رفتاری در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

  پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه دانلود فایل پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه چكیده :  مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم…

 • مقاله اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان

  اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و گیاهان,بررسی اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و گیاهان,پروژه اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و گیاهان,تحقیق اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و گیاهان,جانواران و گیاهان,درباره اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و گیاهان,مقاله اطلاعات عمومی استرالیا,مقاله اطلاعات عمومی استرالیا جانواران و…

 • مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات

  مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات دانلود فایل مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات چکیده امنیت در وب‌سایت، امروزه یکی…

 • دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

  اطلاعات حسابداری و مدلهای ارزشیابی,تعریف هیئت استاندارد های حسابداری مالی,دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان,در رابطه با نقش گزارشگری مالی,مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام,مدل میلر دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای…

 • ولادت و زندگی رسول اکرم حضرت محمد (ص)

  مقاله ولادت و زندگی رسول اکرم حضرت محمد (ص),ولادت و زندگی رسول اکرم حضرت محمد (ص) دانلود فایل قسمتهایی از متن مقاله: ولادت رسول خدا (ص) و شرح زندگانى آن حضرت تا ازدواج با خدیجه قبل از آنكه مبادرت به…

 • مقاله یادگیری ذهنی - حر كتی؛ نقش رابطه شدت وظیفه

  مقاله یادگیری ذهنی - حر كتی؛ نقش رابطه شدت وظیفه,مقاله یادگیری ذهنی حر كتی,نقش رابطه شدت وظیفه دانلود فایل مقاله یادگیری  ذهنی - حر كتی؛ نقش رابطه شدت وظیفه بخشهایی از متن: خلاصه- اهداف  مدل تنبام (2001)]مدل  یك بعد اجتماعی-…

 • بررسی احکام فقهی ظروف طلا و نقره

  بررسی احکام فقهی ظروف طلا و نقره,پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه دانلود فایل پایان نامه…

 • تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

  انتخاب سر دفتر و وظایف سردفتر,برابر با اصل نمودن در دفاتر اسناد رسمی,تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان,تعریف دفتر اسناد رسمی,چگونگی انجام گواهی امضاء در دفترخانه,حق التحریر و حق الثبت گواهی امضاء,دانلود تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان,نحوه…

 • مقاله بیماری های ارثی استخوانها

  بیماری های ارثی استخوانها,مقاله بیماری های ارثی استخوانها دانلود فایل مقاله بیماری های ارثی استخوانها علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای…

 • پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

  پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته دانلود فایل پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته ( 240 اسلاید ) برنامه سازی پیشرفته: جزوه ی پیش رو جزوه ای کامل جهت یادگیری زبانهای برنامه سازی پیشرفته C  است که تمامی مباحث مربوطه را به صورتی روان و…

 • پاورپوینت پرش کیهانی در معماری

  پاورپوینت پرش کیهانی در معماری دانلود فایل پاورپوینت پرش کیهانی در معماری فایل مورد نظر شامل 43 اسلاید بصورت پاور پوینت در مورد پرش کیهانی در معماری تهیه شده است. بخشهایی از متن پاورپوینت : پرش کیهانی   1- حرکت موجوارکه…

 • پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word

  پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word دانلود فایل پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word نوشابه، نوعی نوشیدنی شیرین گازکربنیک دار است که به عنوان نوعی نوشیدنی خنک و معمولاً برای برطرف نمودن تشنگی و یا به همراه غذا،…

 • مقالةگواهی برگة انحصار وراثت

  مقالةگواهی برگة انحصار وراثت دانلود فایل مقالةگواهی برگة انحصار وراثت فهرست: مقدمه مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت برگ دادخواست به دادگاه عمومی نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت نمونة…

 • پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه

  پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه درس برنامه نویسی…

 • مقاله ارزش زن در اسلام

  مقاله ارزش زن در اسلام دانلود فایل مقاله ارزش زن در اسلام  مطالب: آفرینش زن در قرآن و ادیان الهى نگاهى کوتاه به شخصیت زن از دیدگاه اسلام تاثیر اسلام بر موقعیت زن مقام زن در اسلام و در آئین‏هاى…

 • گزارش کارآموزی کاشت و پرورش درخت سیب

  گزارش کارآموزی کاشت و پرورش درخت سیب دانلود فایل مقدمه سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت كشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت كاشت سیب در…

 • پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی

  پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی,جریان اطلاعات در سطح 1 سیستم حسابداری عمومی,جریان داده مربوط سطح 2 سیستم حسابداری عمومی,جریان کلی اطلاعات در سیستم حسابداری سطح صفر,دانلود پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی,ساختار سیستمی دریافت وپرداخت,گردش عملیات دریافت ازطریق اسنادبهادارچک,گردش…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,توجیه اقتصادی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,توزیع تخم مرغ,دانلود پروژه بسته بندی و توزیع تخم مرغ,دانلود کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,طرح توجیه…

 • ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

  تحقیق مشکلات تدریس,تحقیق ناشنوایان,تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها,مقاله ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها,ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها دانلود فایل ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها در 10 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc اولین كسی كه در…

 • گزارش كارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی)

  رنگ‌سازی (مهندسی شیمی),گزارش كارآموزی رنگ‌سازی,گزارش كارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی) دانلود فایل گزارش كارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی) مقدمه صنعت رنگ سازی در حقیقت اختلاط چهار جز اصلی رنگ پایه  رنگدانه  حلال و مواد کمکی در یکدیگر می باشد. در روند اختلاط…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاص,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

  ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,رضایت زناشویی وهوش همسران دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران چكیده      پژوهش حاضر به منظور…

 • پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall)

  پایان نامه FireWall,پایان نامه فایروال,پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر,پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع رجیستری,فایروال دانلود فایل فایروال (FireWall) در 68 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc مقدمه ای بر فایروال فایروال وسیله ای است که…

 • پروژه بررسی شبکه های وایمکس و تجهیزات کاربردی آن

  پروژه بررسی شبکه های وایمکس و تجهیزات کاربردی آن دانلود فایل دی اس ال

 • مقاله حل مسایل مقدار اولیه-مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبكه های عصبی مصنوعی پیشخور

  پروژه حل مسایل مقدار اولیهمرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبكه های عصبی مصنوعی پیشخور,تحقیق حل مسایل مقدار اولیهمرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبكه های عصبی مصنوعی پیشخور,د,مقاله حل مسایل مقدار اولیه-مرزی دستگاه…

 • پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM

  XM,پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,پروژه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,تحقیق بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,دانلود پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا,مقاله بررسی آشنایی…

 • مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی

  مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…