پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی

پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی,جاری با جریانات نقدی سال آتی

دانلود فایل

پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی  دارای 80ص وبا فرمت ورد فهرست مطالب عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 ( مقدمه .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 2-1 ( بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 3-1 ( اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 3 4-1 ( پرسشها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 5-1 ( فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 6-1 ( متغیر ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-6-1 ( متغیر های مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 2-6-1 ( متغیر های وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 3-5-1 ( متغیرهای کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 7-1 ( روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 8-1 ( جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 9-1 ( داده ها و نحوه ی گرد آوری آنها …………………………………………………………………………………………………………………….. 6 11-1 ( مدل آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 11-1 ( قلمرو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 12-1 ( روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. 7 13-1 ( واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 فصل دوم:مبانی نظری وبیشینه تحقیق 1-2 ( مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. …………. ………………. .. 8………. 2-2 ( سود عملیاتی:…………………………………………………………………………… ………… ………………. …………………… 8 1-2-2 ( سود مستمروغیرمستمر/ عملیاتی وغیر عملیاتی:………………………………………………….. ……………………………………. 8 2-2-2 ( ازشاخص های ارزیابی شرکتهای برتر ایرانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد……………. ………………………. 9 الف(شاخص نسبت جریان وجه نقد ناشی از عملیات به فروش…………………………………………….. ……………………… 9 ب(شاخص نسبت حریان وجوه نقد ناشی از عملیات به سود عملیاتی……………………………… ……………………………. 9 3-2-2 ( سود عملیاتی وسودآوری…………………………………………………………………………………………. …… ……………………… 9 3-2 ( وجه نقد ناشی از عملیات…………………………………………………………. ………………………………………….. . 11……… 1-3-2 ( نحوه ارائه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی………………………………………….. ……………………….. 11 2-3-2 (شکل و محتوی صورت جریان های نقدی جریان های ورودی…………………………………… …………………… 12 3-3-2 ( گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی……………………………………………………… ……………………….. 13 4-3-2 ( جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ………………………………….. 14 5-3-2 ( مفاهیم جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 15 الف(جریان نقدی حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………. …………………………. 15 ب(جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………………………………………………… ………………… 15 ج(جریان نقدی سرمایه………………………………………………………………………………………………………………… …………………… 16 6-3-2 ( روشهای محاسبه جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………… ……………………… 16….. 7-3-2 ( مدیریت جریان های نقدی حاصل از عملیات………………………………………………………………… ……………………….. 17 4-2 ( جریانات نقدی آتی وتجزیه وتحلیل آن…………………………………………………….. ………………….. …………………………. 21 1-4-2 ( اهمیت پیش بینی جریان وجوه نقد……………………………………………………………. …………………….. 21……………………. 2-4-2 (پیش بینی وجه نقد در آینده……………………………………………………………………………………………………………………… 22 3-4-2 ( صورت جریان وجه نقد مطابق با بیانیه شماره ) 2( رهنمودهای حسابداری ایران… …. ………………………….. 23 4-4-2 ( ویژگی های تأثیر گذار بر کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت….. ……….. 25………………. الف(تغییر پذیری فروش ها و سود های عملیاتی…………………………………………………………………….. …………………………….. 25 ب(اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 25 5-4-2 ( اهداف صورت جریان های نقدی………………………………………………………………… …………………………………………. 26 6-4-2 ( استفاده کنندگان صورت جریان های نقدی………………………………………………………. ……………………………………… 27 الف(استفاده کنندگان داخلی………………………………………………………………………. …………………….. ……………………………….. 27 ب(استفاده کنندگان خارجی……………………………………………………………………………………. ………………………………………….. 27 7-4-2 (مقایسه سود و جریان های نقدی………………………………………. ……………………………………………………………………… 28 8-4-2 ( ارائه و پیش بینی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد……………………………………………………………………………….. 29 5-2 ( رابطه سود عملیاتی وجریان وجه نقد ناشی از عملیات در پیش بینی جریانات نقدی آتی……………………………………… 29 6-2 ( پیشینه پژوهش…………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. 31 بیشینه داخلی………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. 31 بیشینه خارجی……………………………………………………………… 31………………………………………………………… ……………….. 7-2 ( خلاصه فصل……………………………………………………………………………………. …………………. 34………………………. فصل سوم : روش تحقیق 1-3 ( مقدمه .. ………………………………………………………………….. ……………………….. ……………… 35…………………………………. 2-3 ( پرسشها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 3-3 ( فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 4-3 ( متغیر ها و داده ها و نحوه ی گرد آوری آنها ………………………………………………………………………………………………… 36 1-4-3 ( متغیر های مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 2-4-3 ( متغیر های وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 3-4-3 ( متغیرهای کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 5-3 ( روش شناسی تحقیق ……. . ………………………………………………………………………………………………………………………… 37 6-3 ( جامعه ونمونه آماری ………………………………… 38………………………………………………………………………………………………. 7-3 ( قلمرو ……………………………………………….. …………………………………….. 41……………………………………………………………. 8-3 ( طرح آزمون فرضیه ها ……………………………………………. …………………………… 41…………………………………………………… 1-8-3 ( آمار توصیفی ……………………………… 41……………………………………………………………………………………………… ………. 2-8-3 ( مدل های آزمون فرضیه ها ………………………………………….. . ……………………. 41……………………………………………….. 1-2-8-3 ( آزمون فرضیه اول .. …… 41……………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-8-3 ( آزمون فرضیه دوم ……. …………………………………………. ………………………………………………………………………… 42 3-2-8-3 ( آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………… 43………………………………………………………. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 1-4 ( مقدمه .. ……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 44 2-4 (آمار توصیفی نمونه ………………………………………………………………….. ……………………….. ……………………………………. 45 3-4 ( بررسی فرضیه های پژوهش …………………………………. ………………….. ……………………………………… …………………….. 48 4-4 ( آزمون فرضیه ها …………………………….. ………………………………………………………………………… ………… ………………… 49 1-4-4 ( آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 2-4-4 ( آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 3-4-4 ( آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 4-4 ( نتیجه گیری نهایی …………………….. ………………………………………………………………………………….. ……………………… 61 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 ( مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 2-5 (نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 1-2-5 ( تحلیل و تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 2-2-5 ( تحلیل و تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 3-2-5 ( تحلیل و تفسیر نتیجه آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 3-5 ( نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 4-5 ( محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 5-5 ( پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 الف( منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 ب( منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 چکیده : اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یک واحد تجاری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در بکار گیری این وجوه سودمنداست . همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده کنندگان اتخاذ می شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان بندی واطمینان از آن است . هدف این تحقیق رابطه بین سود عملیاتی و وجه نقد ناشی از عملیات با جریانات نقدی آتی می باشد . برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ایی شامل 711 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 7831 الی 7831 به طور تصادفی انتخاب گردید و داده های مورد نیاز تحقیق از صورتهای مالی حسابرسی شده جمع آوری گردید و فرضیات تحقیق با بهره گیری از روشهای آماری با ضریب اطمینان 11 % با استفاده از نرم افزار SPSS11 اثبات گردید و نتایج نشان داد که بین سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی ازعملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی رابطه معنادار وجود دارد . کلید واژه : جریانات نقدی، نقد ناشی از عملیات، سود عملیاتی، اقلام تعهدی . فصل اول : کلیات تحقیق فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی

 • تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور

  تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور دانلود فایل تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور تاریخچه از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه های علمی…

 • مقاله مسجد امام اصفهان

  مقاله مسجد امام اصفهان,مقاله معماری دانلود فایل مقاله مسجد امام اصفهان فهرست: مقدمه شرح معماری مسجد امام بررسی شیمیایی علل رنگ پریدگی سرامیک های سنتی معماری هندسه گرا ................................................... مقدمه اصفهان را می توان یکی از معروف ترین مناطق ایران…

 • زندگینامه افلاطون

  زندگینامه افلاطون دانلود فایل بخشهایی از متن:فلاطون یا فلاطون (به یونانی باستان: Πλάτων,‏ با تلفظ: Plátōn) ‏‌(۴۲۸/۴۲۷ پ.م. تا ۳۴۸/۳۴۷ پ.م) دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانهٔ (سقراط، افلاطون و ارسطو) یونانی‌است. که در میان این سه او بود که…

 • پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

  پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر,پردازش تصویر,ماتریس اسپارس در پردازش تصویر,نمایش های مختلف ماتریس اسپارس دانلود فایل پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر در…

 • پاورپوینت حقوق درمورد سرقت

  پاورپوینت حقوق درمورد سرقت دانلود فایل پاورپوینت سرقت بخشی از اسلاید ها: اسلاید 1 :   سرقت سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول…

 • مبانی نظری پایان نامه در مورد فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری پایان نامه در مورد فرهنگ سازمانی دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه در مورد فرهنگ سازمانی در  28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

  پشتیبانی فنی,دانلود گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,سوییچ,کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,کارورزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,گزارش کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,مخابرات,واحد دانلود فایل گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات…

 • پروژه حسابداری(حسابرسی انبار) شركت آب و فاضلاب

  پروژه حسابداری,پروژه حسابداری(حسابرسی انبار) شركت آب و فاضلاب دانلود فایل پروژه حسابداری(حسابرسی انبار) شركت آب و فاضلاب به دنبال تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در دیــماه سال 1369 توسط مجـلس محتـرم شورای اسلامی ، شـــرکت آب و…

 • پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

  بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان,پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان,تحقیق و پژوهش کارشناسی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی  بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان  …

 • پاورپوینت رفتار شناسی شتر

  پاورپوینت رفتار شناسی شتر دانلود فایل پاورپوینت رفتار شناسی شتر به همراه 15 عکس    شترها بطور كلی رفتاری آرام و هوشی محدود دارند و بردباری، تحمل سختی ها و بی تفاوتی در برابر عوامل جوی نامناسب ، از ویژگیهای آنها…

 • مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا

  جایگاه انگیزه درحقوق جزا,مطالعه موردی,مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا دانلود فایل مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا فهرست مطالب مقدمه 2 تعریف انگیزه 5 انگیزه در جرایم عمدی 5 انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری 6 انگیزه وعنصر…

 • پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری

  پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری,پدیده كودك آزاری,كاهش پدیده كودك آزاری,كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری دانلود فایل پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری مقدمه: انسان در طول دوران كودكی یكی از آسیب پذیرترین دوره های…

 • پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA

  پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA دانلود فایل پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA چکیده  تبدیل موجک در میدان های مختلف علم به طور کامل قابل اجراست در واقع تبدیلی…

 • هوش,تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان

  تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان,تعریف تحلیلی هوش,تعریف تربیتی هوش,تعریف کاربردی هوش,تعریف هوش,هوش دانلود فایل تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان فهرست مطالب : تعریف هوش ....................................................................................................................   1…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی

  مباحث نظری در باب سازه تاب آوری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات:…

 • پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

  پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد دانلود فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد چکیده آئین …

 • تحقیق مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

  تحقیق مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود فایل تحقیق مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن كه سبب…

 • پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان

  بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری,پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان,فرزند پروری والدین,والدین بر میزان خلاقیت كودكان دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان  به…

 • پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد)

  بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد),پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار,پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) مقدمه: محیط اجتماعی…

 • تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری

  تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری دانلود فایل تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری ·  معماران و طراحان باید در شروع کار به نقش پوشش گیاهی موجود در طراحی محیط و منظرسازی توجه داشته باشند. طراح…

 • دانلود مقاله الکترواسپینینگ

  آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده,پایان نامه الکترواسپینینگ,پایان نامه رشته نساجی,پژوهش کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی,تحقیق صنعت نساجی,تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید چیتوسان,تهیه نانولوله های کاربردی در صنعت…

 • پایان نامه تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان

  پایان نامه تحلیل نحوی‌كلامی,پایان نامه تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان,تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان,نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان دانلود فایل [3]

 • طرح توجیهی تولید سیم 0.1-0.5 میلیمتری و مفتول های مسی 5-1 میلیمتری

  طرح توجیهی تولید سیم 0.1-0.5 میلیمتری و مفتول های مسی 5-1 میلیمتری,طرح توجیهی تولید سیم 0105 میلیمتری و مفتول های مسی 51 میلیمتری دانلود فایل طرح توجیهی تولید سیم 0.1-0.5 میلیمتری و مفتول های مسی 5-1 میلیمتری مناسب برای اخذ…

 • مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

  پیشینه پژوهش,فصل دو پایان نامه,مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو) در 99 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • گزارش کاراموزی كشاورزی

  دانلود گزارش کارآموزی كشاورزی,کاراموزی كشاورزی,کارورزی كشاورزی,گزارش کاراموزی كشاورزی دانلود فایل گزارش کاراموزی كشاورزی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست                 گزارش كار ..........................................................................................  .2                   مقدمه.....................................................................................................  3                 بخش اول : كلیاتی در مورد درخت سیب درخت سیب و…

 • پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999)

  پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999) دانلود فایل پرسشنامه انسجام خانوادگی السون (1999) پرسشنامه انسجام خانوادگی السون 1999 Family Solidarity (unity) Scale منبع ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389. سامانی، س.…

 • مقاله کاربرد نانو تکنولوژی و نقش فناوری نانو در محیط زیست و زندگی

  مقاله کاربرد نانو تکنولوژی و نقش فناوری نانو در محیط زیست و زندگی,مقاله هوای پاک با فن آوری نانو دانلود فایل قسمتهایی از متن مقاله: مقدمه افزایش مشکل دی اکسید کربن در هوا یکی از مشکلات اساسی در سطح جهان…

 • پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

  پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (1998) ساخته شده است…

 • بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون

  بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون دانلود فایل بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون موتورهای اسنکرون یا القایی که جزء موتورهایACتقسیم بندی می شوند در صنعت و ابعاد مختلف زندگی رواج فراوان یافته که علت آن هم سادگی…

 • ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

  ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى دانلود فایل بخشهایی از متن:مقدمه :عصر حاضررا شاید بتوان عصر کربن نام نهاد زیرا این ماده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. دراین بین، نانولوله های کربن [1]و فلورن ها ،[2]توجه دانشمندان را…

 • پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر

  پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر دانلود فایل چکیده:      این پروژه ساخت دستگاهی برای کنترل دور وجهت چرخش یک موتور DC با استفاده از صفحه كلید كامپیوتر می‌باشد. ارتباط كامپیوتر با مصرف کننده ها توسط یك سخت‌افزار خارجی كه…

 • سمینار برق جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع

  سمینار برق جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع دانلود فایل سمینار برق جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع چکیده  نیروگاه…

 • پایان نامه هیومیک اسید

  پایان نامه هیومیک اسید دانلود فایل پایان نامه هیومیک اسید مقدمه:     گیاهان بجز آب و مواد معدنی محلول، چیزی از خاک جذب نمی کنند. این کشف مهم پروفسور لیبیگ در نیمه نخست قرن نوزدهم بود که عصر کود های…

 • مقاله آپاندیس و آپاندیسیت

  مقاله آپاندیس و آپاندیسیت دانلود فایل مطالب: آپاندیس چیست؟ وظیفه آپاندیس در بدن چیست؟ آپاندیسیت چیست؟ میزان شیوع آپاندیسیت چه میزان است؟ دلایل ایجاد آپاندیسیت چیست؟روشهای تشخیص آپاندیسیتروش درمان آپاندیسیت:چگونه از بروز آپاندیسیت پیشیگیری كنیم؟ علایم‌ شایع‌ : عوامل تشدید…

 • ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

  ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش,ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان,بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان,مقاله ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان دانلود فایل مقاله ارتباط دلسوزی به خود و…