پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

دانلود فایل

پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی خلاصه : علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند. این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است . قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند . معرفی تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد . بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از : تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛ بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛ تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛ آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ، طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛ مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد .  آنالیز سینماتیك روشهای سینماتیك روی امكان پذیری ریزش های انتقالی بعلت تغییر لبه ها یا ضخامت ” روز روشن ” متمركز می باشد . همچنین ، این روشها به استناد ارزیابی دقیق ساختار جرمی سنگ و هندسه دسته های ناپیوسته موجود كه ممكن است در ناپایداری سنگ شركت داشته باشند ، معتبر است . این مشاركت توسط نمودارهای استریونیت و یا كدهای مخصوص كه به تشكیل سطح و لبه می پردازد ، انجام می شود . برای مثال ، برنامه DIPS ( راك سا ینس 2001 الف ) تجسم و تعریف امكانپذیری سینماتیك ویژگیهای گسسته را دارد . ( شكل 1 ) آنالیز تعادل محدود تكنیكهای تعادلی محدود بطور معمول در تحلیل زمین لغزه ها ، جایی كه جابجایی های انتقالی یا چرخشی بر روی سطوح ریزش جدا از هم اتفاق می افتد ، بكار می روند . این تحلیل ها آماده كردن فاكتور ایمنی و یك محدوده پارامترهای استحكام برشی در ریزش در حین تحلیل معكوس را بر عهده دارند . بطور کلی این روشها معمولیترین روش راه حلی پذیرفته شده در مهندسی مكانیك سنگ می باشند ولو اینكه بسیاری از ریزشها دارای تغییر شكل و شكافهای داخلی پیچیده باشند كه مقاومت كمی در مقابل فرضیات بلوك صلب دو بعدی كه با تحلیلهای تعادلی محدود مورد نیاز است ، دارد .   فهرست   قسمت اول پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… 1 خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 فصل اول 1 . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………3 فصل دوم 2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ…………………………………………………………….. 6 1 – 2 .  مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 6 2 – 2 . آنالیز سینماتیك………………………………………………………………………………….. 6 3 – 2 . آنالیز تعادل محدود……………………………………………………………………………… 7 1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی……………………………………………………………………….. 8 2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی…………………………………………………………………….. 9 3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی………………………………………………………………….11  4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….16 فصل سوم 3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………19 1 – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………20 2 – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………23 1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….24 2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….32 3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….33 3 – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..36 فصل چهارم 4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………37 فصل پنجم 5 . پیشرفتهای آینده………………………………………………………………………………………….42 قسمت دوم شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….44 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………45 فصل اول 1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46 1 – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….46 2- 1 . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….46 3 – 1 .  روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….46 1 – 3 – 1 .  نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….47 2 – 3 – 1 .  رادار……………………………………………………………………………….47 3 – 3 – 1 .  لیزر………………………………………………………………………………….48 4 – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..48 4 – 1 .  انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..49 5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….49 6 – 1 .  شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….50 فصل دوم 2 . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………51 1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..51 2 – 2 .  پارامترهای رادار………………………………………………………………………….51 3 – 2 .  راه اندازی رادار……………………………………………………………………………53 4 – 2 .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………53 فصل سوم 3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………56 1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….56 1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………56 2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….57 3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….58 4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….58 2 – 3 .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….59 1 – 2 – 3 .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..59 2 – 2 – 3 .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای پایین آوردن سطوح لبة فرعی………………………………59 3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….60 3 – 3 .  تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………61 1 – 3 – 3 .  انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….61 2 – 3 – 3 .  پیوستگی فازی……………………………………………………………..62 3 – 3 – 3 .  اختلاف فاز……………………………………………………………………64 4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..65 5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..65 6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های  در مقایر فاز…………………………………….66 7 – 3 – 3 .  محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….66 4 – 3 .  نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….68 5 -3 .  نتیجه گیری……………………………………………………………………………….70 فصل چهارم 4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………71 1 – 4 .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….71 2 – 4 .  اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….73 1 – 2 – 4 .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….73 2 – 2 – 4 .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..73 3 – 2 – 4 .  تغییر در پهنای باند بالای حذف خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….76 3 – 4.  نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….76 1 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت کوچک………………………………………….77 2 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………77 4 – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..78 فصل پنجم 5 . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..79 1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………79 1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..79 2 – 1 – 5 .  مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….79 2 – 5 .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم …………………………………………….81 1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..82 2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….82 3 – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..84 فصل ششم 6 . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..85 1 – 6 .  تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………85 2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………86 3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..87 1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..87 2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….87 3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………87 4 – 6  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….91 1 – 4 – 6 .  مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….91 2 – 4 – 6 .  شیفت میانگین کل سلول …………………………………..91 3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….92 4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………93 5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………94 1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………95 2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………95 6 – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..96 1 – 6 – 6  . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..97 2 – 6 – 6 .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………98 3 – 6 – 6 .  تغییر در روش برای کاهش عدم ارتباط موقتی ………………………………….98 فصل هفتم 7 . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….100 1 – 7 .  اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….100 2 – 7 .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………101 3 – 7 .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….101 1 – 3 – 7 .  تغییر در دما ………………………………………………….102 2 – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..102 3 – 3 – 7 .  تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….104 4 – 7 .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….106 5 – 7 .  الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..107 6 – 7 .  نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….107 7 – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………108 فصل هشتم 8 . نتایج………………………………………………………………………………………………….110 1 – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..110 2 – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..112 3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………112 4 – 8 .  روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….113 منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..

 • پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه

  پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,پروژه کارافرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,تآسیس,توجیه اقتصادی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,دانلود پروژه طرح تآسیس سیستم كتابخانه,دانلود کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,سیستم,طرح,طرح توجیه فنی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,طرح توجیهی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,كتابخانه,کارآفرینی طرح تآسیس سیستم…

 • كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه…

 • پروژه بررسی طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

  اطفاء حریق,اعلان,پایان نامه بررسی طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق,پروژه بررسی طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق,تحقیق بررسی طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق,دانلود پایان نامه بررسی طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء…

 • پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان

  پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,پروژه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,تحقیق بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان,دانلود پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی…

 • مقاله مدیریت ورزشی

  مدیریت ورزشی,مقاله مدیریت ورزشی دانلود فایل مقاله مدیریت ورزشی مقدمه مدیریت دارای یک تعریف عام است به هدایت یک گروه از افراد در یک سازمان و یا نهاد خاص توسط یک فرد باز میگردد و از آن بعنوان  توانائی کارکردن…

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86

  بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86,دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه…

 • بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال

  بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال,دانلود مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد دانلود فایل بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا…

 • پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال

  پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال دانلود فایل پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و…

 • کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید تلفن رومیزی

  بررسی و تهیه طرح تولید تلفن رومیزی,تهیه طرح تولید تلفن رومیزی,کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید تلفن,کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید تلفن رومیزی دانلود فایل کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید تلفن رومیزی پیشگفتار هر محصول ویژگیها و مشخصات…

 • مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی

  بررسی علل سوق جهان به جنگ و تسلیحات نظامی,مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی دانلود فایل بخشهایی از متن مقاله: چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟ روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌كنندگان  تسلیحات برای مشتریان…

 • پایان نامه گاوداری

  پایان نامه گاوداری دانلود فایل پایان نامه گاوداری پیشگفتار بانك كشاورزی به عنوان بانكی تخصصی با هدف تأمین نیازهای مالی دست اندركاران امور كشاورزی در سراسر ایران ، تأسیس شد . گستردگی جغرافیایی و ارتباط تنگاتنگ با روستائیان ، ضرورت…

 • پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

  پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی دانلود فایل پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی چكیده : با توجه به اصول جاری در زبان PHP نحوه طراحی یك وب سایت آموزشی كه جهت پیاده سازی آموزشی از راه دور تنظیم گردیده…

 • نمونه سوال معادلات دیفرانسیل

  نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانلود فایل نمونه سوال معادلات دیفرانسیل رشته های فیزیک حالت جامد فیزیک اتمی مهندسی پلیمر مهندسی هوا فضا مهندسی برق قدرت مهندسی برق الکترونیک مهندسی شیمی شیمی محض شیمی کاربردی شیمی فیزیک مهندسی اب وخاک مهندسی…

 • مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

  پروژه بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,تحقیق بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,دانلود تحقیق بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری دانلود فایل

 • ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود: یک مکانیزم احتمالی

  ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود: یک مکانیزم احتمالی دانلود فایل ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی…

 • پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

  پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور دانلود فایل پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل  فهرست…

 • پایان نامه اشتغال زنان

  پایان نامه اشتغال زنان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه اشتغال زنان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه اشتغال زنان مقدمه  تاریخچه  طرح مسئله هدف و…

 • پروژه کارآفرینی طرح احداث نهالستان

  احداث,پروژه کارآفرینی طرح احداث نهالستان,پروژه کارافرینی طرح احداث نهالستان,توجیه اقتصادی طرح احداث نهالستان,دانلود پروژه طرح احداث نهالستان,دانلود کارآفرینی طرح احداث نهالستان,طرح توجیه فنی طرح احداث نهالستان,طرح توجیهی طرح احداث نهالستان,کارآفرینی طرح احداث نهالستان,نهالستان دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح احداث نهالستان…

 • مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور

  پاورپوینت مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور…

 • پاورپوینت تکنولوژی بیوفیلم ،سرزمین مشترک بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

  پاورپوینت تکنولوژی بیوفیلم ،سرزمین مشترک بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تکنولوژی بیوفیلم ،سرزمین مشترک بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل INSTEAD…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • تحقیق اصول حسابداری دولتی

  2 اصول كنترل بودجه ای,اصل استفاده از مبانی حسابداری معین,اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد,تحقیق اصول حسابداری دولتی,حسابداری دولتی,دانلود پژوهش حسابداری دولتی دانلود فایل تحقیق اصول حسابداری دولتی تعریف حسابداری: حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف…

 • تحقیق درباره لینوکس

  بررسی لینوکس,پایان نامه لینوکس,پروژه لینوکس,تحقیق درباره لینوکس,دانلود لینوکس,لینوکس دانلود فایل [1]

 • بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد

  بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل مقدمه…

 • بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

  بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر ) دانلود فایل  بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر ) فهرست مطالب: مفهوم هوش هوش كلی جنبه های…

 • تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

  تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان,تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان دانلود فایل تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان قسمت هایی از متن: مقدمه: دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس…

 • بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

  بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه…

 • پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

  پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)The Hospital Anxietyand Depression Scaleویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها :           7تعداد مولفه :             مولفه نداردروایی و پایایی :          نداردنحوه نمره گذاری :       داردمنبع :                      دارد…

 • پایان نامه ناگفته های تبلیغات

  پایان نامه ناگفته ها,پایان نامه ناگفته های تبلیغات,ناگفته های تبلیغات دانلود فایل پایان نامه ناگفته های تبلیغات قسمتی از متن: تعریف تبلیغ تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به…

 • پایان نامه طراحی یك وب سایت

  پایان نامه طراحی,پایان نامه طراحی یك وب سایت,طراحی یك وب سایت,وب سایت دانلود فایل پایان نامه طراحی یك وب سایت چكیده: این پروژه طراحی سایت را با استفاده از نرم افزار قدرتمند و ساده ای فرانت پیچ انجام داده است.…

 • گیاهان استراتژیک جهان با تصاویر زیبا و جذاب

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گیاهان استراتژیک جهان با تصاویر زیبا و جذاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گیاهان استراتژیک جهان با تصاویر زیبا و جذاب دانلود فایل دانلود گیاهان استراتژیک…

 • ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی

  ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی دانلود فایل ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری: عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی ( 17 صفحه متن ترجمه شده مقاله…

 • پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده

  بافتهای فرسوده شهر نقده,بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده,بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده,پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده,تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده دانلود فایل پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی…

 • دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

  بررسی دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز,دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز,دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…