پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

دانلود فایل

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI) فهرست مطالب  فصل 1- مفاهیم و دامنه نرم افزارهای توزیع شده بی درنگ توكار  ………………………………………………………………  1 1 -1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2  1 -2- طرح مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  5  1 -3- محدوده و اهداف پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………….  8  1 -4- كارهای مرتبط  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  01  1 -5- ساختار پایان نامه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  11  فصل 2- میان افزار های بی درنگ توكار: معماری و ویژگ یها  …………………………………………………………………..  13 2 -1- بازبینی RMI و مفاهیم دستیابی به قابلیت پیش بینی …………………………………………………………………………..  41  2 -1-1 – كلاس های توسعه در Java RMI  …………………………………………………………………………………………  14  2 -1-2 – سازوكارهای اولیه  ……………………………………………………………………………………………………………..  15  2 -2- مشخصات توزیع شده بی درنگ برای جاوا(DRTSJ)  ………………………………………………………………………..  81  2 -2-1 – ن خهای قابلتوزیعشدن  ………………………………………………………………………………………………………  22  2 -2-2 – از كارافتادگی های جزیی  ……………………………………………………………………………………………………..  23  2 -2-3 – ملزومات پیاده سازی  ……………………………………………………………………………………………………………  24  2 -2-4 – RMI بیدرنگ  …………………………………………………………………………………………………………………..  24  2 -3- فراخوانی متد از راه دور- بی درنگ سخت(RMI-HRT)  …………………………………………………………………..  52  2 -3-1 – مدل محاسباتی RMI-HRT  ………………………………………………………………………………………………….  26  2 -3-2 – نمایه جاوای بیدرنگ سخت(HRTJ)  …………………………………………………………………………………..  28  2 -3-3 – مدیریت حافظه  …………………………………………………………………………………………………………………..  29  2 -3-4 – نیازمندی های وظیف همندی…………………………………………………………………………………………………….  29  30  ……………………………………………………………………………………………………………  در عمل RMI-HRT – 5-3- 2 2 -3-6 – فاز مقداردهی اولیه  ………………………………………………………………………………………………………………  33  2 -3-7 – فاز ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………  35  2 -3-8 – مسایل مربوط به حافظه  ……………………………………………………………………………………………………….  36  38  …………………………………………………………………………………………………………………..  REALTIME CORBA -4- 2 2 -4-1 – مدیریت منابع حافظه…………………………………………………………………………………………………………..  41  2-4- 1-1-  ساز و كارهای اولویتی 46 2-4- 1-2-  استخرهای نخ 49 2-4- 1-3-  همگام كننده های استاندارد 52 2-4- 1-4-  سرویس زمان بندی سراسری 52 2 -4-2 – مدیریت ارتباط میان واسط های درخواست شی  ………………………………………………………………………  46  2 -4-2 -1 – انتخاب و پیكربندی ویژگی های پروتكلی  ………………………………………………………………………  64  2 -4-2 -2 – به هم بستن صریح  ……………………………………………………………………………………………………..  74  49  …………………………………………………………………………………………………………………….  RT-RMI چارچوب -5- 2 2 -6- مشخصات بی درنگ برای جاوا  ………………………………………………………………………………………………………  05  2 -6-1 – نقش متقابل ماشین مجازی جاوا و RTSJ  ……………………………………………………………………………….  50  2 -6-1 -1 – جلوگیری از معكوس شدن ها ………………………………………………………………………………………  25  2 -6-1 -2 – وظایف گاه به گاه  ………………………………………………………………………………………………………  35  2 -6-2 – مفاهیم عمده توسعه روی سكوی RTSJ  ………………………………………………………………………………..  55  2 -7- جم عبندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  06  فصل 3- معماری و طراحی محیط زمان اجرای RT2RMI ………………………………………………………………………  63 3 -1- سناری وهای نیازمندی های كیفی و تاكتی كهای معماری  ……………………………………………………………………….  46  3 -2- ساختارهای معماری  ……………………………………………………………………………………………………………………..  86  3 -3- تصویر كامل ………………………………………………………………………………………………………………………………..  27  3 -4- جم عبندی و ادامه كار  ……………………………………………………………………………………………………………………  67  فصل 4- طراحی ساز و كا رهای چارچوب RT2RMI…………………………………………………………………………  77 4 -1- راهنما ها و اهداف طراحی ……………………………………………………………………………………………………………..  87  4 -2- RT2RMI : محیط زمان اجرای بی درنگ برای RMI  ……………………………………………………………………..  97  4 -3- مولفه های سمت سرویس گیرنده  …………………………………………………………………………………………………….  08  4 -3-1 – یافتن مكان شی راهدور  ……………………………………………………………………………………………………….  80  4 -2-2 – بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ………………………………………………………………………………  82  4 -3-3 – طراحی مدیریت اتصال ها  ……………………………………………………………………………………………………..  84  4 -3-4 – بارگذاری كلاس ها  ………………………………………………………………………………………………………………  87  4 -3-5 – انتشار پارامترهای زمان بندی از سمت سرویسگیرنده به سرویسدهنده  ……………………………………  88  4 4- مولفه های سمت سرویس دهنده  ……………………………………………………………………………………………………….  98  4 -4-1 – مدیریت اتصال ها  ………………………………………………………………………………………………………………..  89  4 -4-2 – كنترل همروندی  ………………………………………………………………………………………………………………….  92  4 -4-3 – پیمانه بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ……………………………………………………………………..  95  4 -4-4 – پیمانه صدور و اجرای متد راهدور  ………………………………………………………………………………………..  95  4 -5- حفظ سادگی و انطباق با مدل برنامه نویسی RMI  ……………………………………………………………………………..  69  4 -5-1 – توسعه نر مافزار سمت سرویسگیرنده و واسط برنامه نویسی مربوطه  ………………………………………..  96  4 -5-2 – توسعه نر مافزار سمت سرویسدهنده و API مربوطه………………………………………………………………  97   4-3 – جایگاه چارچوب RT2RMI از دید توسعه دهنده  ……………………………………………………………………..  99  علاوه بر این توسعه دهنده یك كاربرد توزیع شده بی درنگ با استفاده از چارچوب RT2RMI هیچ كار دیگری علاوه بر آنچه در توسعه نرم افزار های معمولی بر پایه سكوی جاوا انجام می داده است نیاز نیست انجام دهد و نحوه كامپایل و اجرای نرم افزار درست مانند سایر نرم افزار های توسعه داده شده روی سكوی جاواست.  ………………………………  99  4 -6- جم عبندی ویژگی های پشتیبانی شده و مقایسه  …………………………………………………………………………………..  99  فصل 5- ارزیابی معماری پیشنهادی از طریق بررسی مطالعات موردی  …………………………………………………….  102 5 -1- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت پیشبینی و كارآیی  ………………………………………………………………….  103  5 -2- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت تغییرپذیری  ……………………………………………………………………………  109  5 -3- جمعبندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  112  فصل 6- نتیجه گیری و كا رهای آینده  …………………………………………………………………………………………………  114 6 -1- مرور كارهای انجام شده و كاربردهای مورد انتظار  ……………………………………………………………………………  115  6 -2- كارهای آینده  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  117  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 120

 • پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

  پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها دانلود فایل [2]

 • تحقیق كلیات گیاه شناسی

  پروژه كلیات گیاه شناسی,تحقیق كلیات گیاه شناسی,درباره كلیات گیاه شناسی,كلیات گیاه شناسی,مقاله كلیات گیاه شناسی دانلود فایل به مبحث نسخه پیچی گیاهان دارویی برای بیماری مورد نظر مراجعه نمایید

 • مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی

  مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی دانلود فایل [1]

 • پوستر نفوذ و استحاله

  انقلاب اسلامی,پوستر نفوذ و استحاله,خامنه ای,دانلود بوک,دانلود کتاب,دانلود نفوذ و استحاله‏,رهبر,قرارگاه ثارالله تهران‏,معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه,نفوذ و استحاله‏ دانلود فایل با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در ایران و خارج شدن این كشور پهناور و راهبردی از حوزه قدرت آمریكا،…

 • مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

  مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391) دانلود فایل مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات 1-1- تعاریف... 4 1-1-1- آئین دادرسی کار. 4 1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4…

 • تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی

  پژوهش رهبری در مدیریت آموزشی,تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی,دانلود تحقیق رهبری و مدیریت آموزشی,رهبری در مدیریت برنامه ریزی اموزشی,رهبری و مدیریت آموزشی دانلود فایل می توان به جرأت گفت که در دوره مورد بحث، مدیریت آموزشی در نظام آموزش و…

 • مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

  مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه       بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن…

 • برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

  برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان

  آهسته,پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,پروژه کارافرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,تبلیغات,توجیه اقتصادی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,دانلود پروژه شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,دانلود کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,طرح توجیهی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته…

 • گـزارش بازدیــد از تبریـز

  تبریـز,دانلود گـزارش بازدیــد از تبریـز,گـزارش بازدیــد از تبریـز دانلود فایل گـزارش بازدیــد از تبریـز 1-مسجد كبود 2-خانه مشروطیت 3-بنای برج ساعت 4-دروازه قدیمی شهر 5-مقبره‌الشعرا 6-مسجد جامع 7-بازار تبریز ..................................................... چکیده: شرحی كوتاه در بنای مسجد كبود:     مسجد كبود…

 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

  پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 دانلود فایل پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 پرسشنامه سنجش خانواده[1](FAD ):  پرسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب[2] درسال…

 • مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

  مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس دانلود فایل مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس چكیده: یكی از مباحث مهم معرفت نفس مربوط است به حدوث یا قدم نفس بدین معنا كه آیا نفس از…

 • پاورپوینت بیمه آتش سوزی

  آمارهای خسارات بیمه آتش سوزی,انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط,انواع پوشش های بیمه آتش سوزی,پاورپوینت بیمه آتش سوزی,تعاریف اصطلاحات بیمه آتش سوزی,خطرهای تحت پوشش بیمه آتش سوزی,دانلود پاورپوینت آماده سمینار در مدیریت بیمه,دانلود پاورپوینت بیمه آتش سوزی,محتوای قرارداد…

 • پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دانلود فایل پاورپوینت بررسی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( این پاورپوینت در 316 اسلاید اماده ارائه و مطالعه می باشد) توضیحات : کامل ترین مقاله برای ارائه دروس دانشگاهی در…

 • مقالةصنعت توریستی ایران

  مقالةصنعت توریستی ایران دانلود فایل مقالةصنعت توریستی ایران فهرست: آشنایی با صنعت توریست برخی ویژگیهای توریسم اهمیت توریسم نظریه های جامعه شناختی توریسم اهمیت توریسم در سیاست گذاری فرهنگی سهم ایران از صنعت گردشگری جهانی مكان های توریستی ایران سرمایه…

 • پروژه طراحی و محاسبات کانال

  پروژه طراحی و محاسبات کانال دانلود فایل پروژه طراحی و محاسبات کانال مقدمه : هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف  شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی …

 • پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن

  پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن,پروژه بررسی قرارداد كار و شرایط آن,تحقیق بررسی قرارداد كار و شرایط آن,دانلود پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن,مقاله بررسی قرارداد كار و شرایط آن دانلود فایل پایان نامه بررسی قرارداد…

 • اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه

  اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه دانلود فایل اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه  فصل اول (مقدمه و بیان مسئله) مقدمه. 1 بیان مسئله. 3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8 اهداف پژوهش....…

 • بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

  بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای,پژوهش بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای دانلود فایل پژوهش بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای *ضمیمه فایل پاورپوینت با همین عنوان در 68 اسلاید به همراه جداول  و نمودار های اکسل چکیده در سطح کشور قوانین زیست…

 • گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی,رینگ سازی,شرکت,کاراموزی در شرکت رینگ سازی,کارورزی در شرکت رینگ سازی,گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی,گزارش کاراموزی در شرکت رینگ سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دهستان زریبار و توسعه روستایی

  دهستان زریبار و توسعه روستایی دانلود فایل [3]

 • شوراهای حل اختلاف

  آشنایی با شورای حل اختلاف,آشنایی با عملکرد شورای حل اختلاف,بررسی شوراهای حل اختلاف,تحقیق در مورد شوراهای حل اختلاف,تحقیق و بررسی در مورد شوراهای حل اختلاف,شوراهای حل اختلاف,شوراهای حل اختلاف 60 ص,عملکرد شوراهای حل اختلاف,عملکرد شورای حل اختلاف,مقاله شوراهای حل اختلاف…

 • بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

  بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران دانلود فایل بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران  چکیده: با تحول انسانها و جوامع و عدم پاسخگویی مکتب کلاسیک به نیاز های انسانها و سازمانها، مکاتب…

 • طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر

  250 تن,احداث,پروژه کارافرینی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر,توجیه اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر,دانلود پروژه احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر,دانلود کارآفرینی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر,طرح توجیه فنی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر,طرح توجیه فنی…

 • مقاله اسکنر

  اسکنر,پایان نامه اسکنر,پروژه اسکنر,تحقیق اسکنر,مقاله اسکنر دانلود فایل  مقاله اسکنر قسمتی از متن: اسکنر  استفاده از اسکنر طی سالیان اخیر در اغلب ادارات و موسسات متداول  شده است . اسکنرها دارای مدل ها ی متفاوتی می باشند . - اسکنرهای مسطح…

 • آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

  آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی دانلود فایل آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی آبگرمکنهای خورشیدی پرکاربردترین سیستمهای حرارتی خورشیدی در جهانند. اصلی‌ترین بخش آنها کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل انتقال می‌دهد. استفاده از راندمان…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار

  استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی نفوذ در بازار بسیار خاص,استراتژی های مرحله ورود به بازار,دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار,عوامل تعیین کننده و شرایط مناسب برای انتخاب…

 • دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

  بررسی دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز,دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز,دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل…

 • پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

  پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد دانلود فایل پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد صفحه عنوان فصل اول 1 مقدمه 3 بیان مساله 7 اهمیت موضوع…

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • مجتمع تجاری اداری آرمان

  طراحی,مجتمع تجاری اداری آرمان,مراکز تجاری,معماری دانلود فایل هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران و…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب

  ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب,بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • پروژه تغییر رنگ پشت زمینه در خروجی

  Turbo C و Dev CPP,پروژه تغییر رنگ پشت زمینه در خروجی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تغییر رنگ پشت زمینه در خروجی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی

  دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی,طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی دانلود فایل دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی سکنجبین ظاهراً سک انگبین و یا سرکه انگبین بوده است. سک در فارسی به معنای سرکه بوده چنانکه به…

 • تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده

  استحکام,الیاف,پلی استر,تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده,خصوصیات راحتی,سفیدگری شده,كالای پنبه,لیزر,لیزر CO2 دانلود فایل تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده در این پژوهش، اثر پرتوافکنی…