پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در ق

دانلود فایل

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق    پیشگفتار: تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه. فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                                                 بخش اول : مقدمه نظری…………………………………………………………………………… 2 كلیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 3 1-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. 3       2-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. 4   3-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. 4                                                                                                 4- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. 4                                                                                                    5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… 4                                                                                               6- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. 5                                                                                              7- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5                                                                                                 8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                               9- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                               10- اركان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… 6                                                                  11- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. 7                                                                                               12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… 7                                                  13- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. 8                                                                                     چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………….. 9             فصل اول: تعریف منازعه و همکاری…………………………………………………………. 10                                             1-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  12                                                                               2-   نوکاركردگرایی…………………………………………………………………………………… 14                                                                                             3-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. 15                                                                              فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط بین الملل………………………………………………………………………………………………… 19                                                                                                          1-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی…………………………………………………………. 20                                                            2-   انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. 21                                                             3-   بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. 21                                                                 4-   بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. 22                                 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………. 24  جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. 25                                                                                     ایران………………………………………………………………………………………………………. 25                                                                                                                 تركیه………………………………………………………………………………………………………. 26                                                                                                                 عراق………………………………………………………………………………………………………. 27                                                                                                                دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… 27                                                                                             سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. 28 بخش دوم : …………………………………………………………………………………………….. 29                                                                          فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….. 30                       –        دوره اول ( 80-1979 ) : …………………………………………………………………….. 31                                                                          –        مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. 31                                     1-   اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. 32                                                                                                   2-   اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. 34                                                                               –        دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )………… 35                                                                                              مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. 35                                                                            الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. 35                                                        ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. 37                                1- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… 37                                                                                                  2- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. 39                                                                                                    – دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات    منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. 43                                                        مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… 44                                                                                        1-   تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. 44                                                       2-   الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. 45                                                                         فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………………………………….. 50                                –        اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………………………………………… 52                                                             –        نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53                                                                                                      –        سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… 55                                                                               –        روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. 59                                                       –        سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. 66           –        مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. 76                                                       فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 80                                                                                  الف) موقعیت جغرافیایی عراق……………………………………………………………………. 80                                                     1-   ژئوپلتیک آب ……………………………………………………………………………………… 84                                                                                              2-    ژئوپلتیک نفت ……………………………………………………………………………………. 85                                                                                          3-    ژئوپلتیک کردها…………………………………………………………………………………. 86                                                                                        1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. 86                                                             2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. 89                             1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. 90                                                                                                                              2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… 91                                   3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. 91                                                 4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… 91          5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. 92                      6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. 92     4- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………………. 93                                                                                            ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. 95                                                              1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. 95                                                                1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… 95                                                   2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. 96                                               1-2-1- اختلاف با ترکیه …………………………………………………………………………. 96                                                                                       2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… 96                                                         3-2-1- اختلاف با سوریه ……………………………………………………………………….. 97                                                                                   4-2-1- اختلاف با کویت …………………………………………………………………………. 97                                                                                     3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… 98                                  ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… 99                                         1- جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………. 99                                                                                 2- جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………… 100                                                                                             1-2- طرح اوزال …………………………………………………………………………………….. 101                                                                                              2-2- سیاست ترک سازی………………………………………………………………………… 101                                                                                3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. 102                                                                        4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… 102                                                             3- عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 102                                                                                        4- سوریه ……………………………………………………………………………………………… 103                                                                                                         5- اسرائیل …………………………………………………………………………………………….. 104                                                                                                       6- ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………. 104                                                                                    7- روسیه ……………………………………………………………………………………………… 106                                                                                                         8- اروپا ………………………………………………………………………………………………… 107                                                                                                             فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق… 108 –        زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. 108                                               الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. 108                                                       ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… 111                                                          بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. 113  فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. 114                  الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. 114               ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… 116                                                ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. 119             فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ……………………………………….. 120                                            الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. 120                ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. 121                                          ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… 123             د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. 127                                              1- کسب امتیاز سیاسی ……………………………………………………………………………. 127                                                                                            2- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………… 127                                                                                                 3- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………………….. 128                                                                             4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. 128                                                 ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. 130                      1- حفظ تمامیت ارضی عراق…………………………………………………………………….. 130                                                                                     2- حمایت ترکمن ها ………………………………………………………………………………… 130                                                                                                   3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. 131                                                                 و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. 132                                   ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. 134                              ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. 135                                           فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات) ………………………………………………………………………………………. 136                                                   الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به تحولات عراق ………………………………………………………………………………………….. 137                                                      ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)     141              ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید…………………………. 143                                                                       فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق    145                                                                                             الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید       145 1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. 145                2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق………… 149                           3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. 150                              ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق……………………………………….. 151                                                                        1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. 151                                       2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. 152                                           3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق  153                                                                                        4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید…………………………… 154                                                       فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید          155                                                                                           الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. 156                                                   1-   همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. 156                                           2-   همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی …………………………………………… 157                                                                    3-   همکاری در زمینه نفت و گاز……………………………………………………………….. 158                                                                                            ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… 160                                                               1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. 160                                                                                   2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها …………………………………………………… 160                                                         3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. 162                                                            ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید…………… 164     1-زمینه های رقابت………………………………………………………………………………… 164   1-1-رقابت در بازار عراق………………………………………………………………………… 164 1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… 164                                       2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید……………………………………… 166                                                           فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران    168 1-فدرالیسم ……………………………………………………………………………………………. 170                                                                                                                          2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران……. 185                      بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………………………….. 190 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 203

 • مقاله مدیریت دانش مجموعه ششم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,استراتژی مدیریت دانش کسب و کار,تاپسیس ، TOPSIS ،,تحلیل سلسله مر,تصمیم گیری چند شاخصه,تعالی سازمان,زنجیره تامین,سرمایه فکری,شرکتهای دانش بنیان,عوامل محیطی,فرهنگ سازمانی,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدیریت پایداری,مدیریت شایسته محور,مدیریت کیفیت فراگیر,مستندسازی…

 • گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

  دانلود گزارش کارآموزی نقش کارآفرینان زن,کاراموزی نقش کارآفرینان زن,کارورزی نقش کارآفرینان زن,گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن دانلود فایل گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطال                                         ب عنوان                                          صفحه مقدمه                                       1 نقش كار آفرینان…

 • پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393

  پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393 دانلود فایل پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته…

 • بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو

  اصول سلامت روانی,اصول سلامت روانی در محیط كار,بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان كارمند ایران خودرو,تعریف سلامت روانی بر اساس مكاتب مختلف روان شناسی,فرق بین سلامت روان بهداشت روانی,قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان,مفهوم سلامت روانی,مكتب انسان…

 • پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

  پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی دانلود فایل پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی چکیده در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده…

 • گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

  تولید,دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,شرکت,کاراموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,کارورزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,گزارش کاراموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,مشهد,نخ دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد در…

 • پروژه کارآموزی تنظیم كننده های ولتاژ

  پروژه کارآموزی تنظیم كننده های ولتاژ دانلود فایل پروژه کارآموزی تنظیم كننده های ولتاژ مقدمه : در اكثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الكترونیكی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم كننده های ولتاژ در…

 • مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

  مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی دانلود فایل مقدمه:     سال 1978 .م نقطة عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال، قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد.…

 • ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی

  ارایه فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی اینترنتی,فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های…

 • مقاله سازه های بتنی

  مقاله سازه های بتنی دانلود فایل مقاله سازه های بتنی فهرست مطالب: مقدمه: تعمیر بتن در مناطق دریایی سازه های اسکلت بتنی چگونه یك ساختمان ایمن یسازیم ویژگی های عمده فوم بتون بتن  الیافی منابع ..................................................... قسمتهایی از متن: مقدمه…

 • پاورپوینت آشنایی با دنیای کسب وکار

  پاورپوینت آشنایی با دنیای کسب وکار دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با دنیای کسب وکار  اهداف یادگیری پس از پایان این قسمت از فراگیر انتظار می رود: ¡انواع زندگی شغلی را نام ببرد. ¡مفهوم استخدام را به عنوان یکی از گزینه…

 • ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

  ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت,دانلود ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت دانلود فایل نمونه ترجمه شناسایی فرکانس رادیویی[1] (RFID) یک تکنولوژی امیدبخش است که به طور بالقوه می­تواند در بالا بردن بهره وری…

 • پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

  پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) منابع : ****************************************** Weiss, D., & Marmar, C. (1997). The Impact of Event Scale Revised. In…

 • دانلود پاورپوینت سازماندهی، سازماندهی پویا (فصل سوم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  الگوهای جدید,دانلود پاورپوینت سازماندهی، سازماندهی پویا (فصل سوم کتاب مدیریت عمومی الوانی),دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با عنوانسازماندهی، سازماندهی پویا,سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری,سازمان بر مبنای نوع تولید و عملیات,سازمان بر مبنای وظیفه…

 • پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

  پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری دانلود فایل پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری چكیده Cloud Computing که در فارسی، به «محاسبات ابری»، «رایانش ابری» و «کامپیوتر ابری» برگردانده شده، به‌ معنی بکارگیری قابلیت‌های کامپیوتری بر مبنای…

 • تاثیر كنترل كیفی در صنعت خودرو

  تاثیر كنترل كیفی در صنعت خودرو دانلود فایل تاثیر كنترل كیفی در صنعت خودرو خودرو فقط یك كالا یا محصول صنعتی نیست . بلكه به تنهایی یك فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون…

 • پاورپوینت دولت الکترونیک

  اجراء دولت الكترونیك در ایران,استراتژی استقرار دولت الکترونیک,اهداف دولت الکترونیک,پاورپوینت دولت الکترونیک,تعریف دولت الکترونیک,خدمات دولت الکترونیک,دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک,ساختار دولت الكترونیكی,طرح تکفا,كاربردهای دولت الكترونیك در ایران,موانع استقرار دولت الکترونیک,موانع گسترش دولت الکترونیک,ویژگی‌های یك دولت الكترونیك دانلود فایل عنوان: پاورپوینت دولت…

 • بررسی شركتهای حسابداری

  بررسی شركتهای حسابداری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود بررسی شركتهای حسابداری تعریف حسابداری (سنتی) حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و…

 • فصل دوم پایان نامه در مورد میگرن

  فصل دوم پایان نامه در مورد میگرن دانلود فایل فصل دوم پایان نامه در مورد میگرن در 39  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا

  اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پروژه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,دانلود اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا دانلود فایل پایان…

 • گزارش کار آموزی قالب بندی نوین

  گزارش کار آموزی قالب بندی نوین دانلود فایل گزارش کار آموزی قالب بندی نوین فصل اول : مقدمه با افزایش روز افزون نیاز به مسکن در بین جوانان و اقشار کم درآمد و در مقابل شیب بسیار زیاد افزایش قیمت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سلامت,پیشینه پژوهش سلامت,پیشینه تحقیق سلامت,سلامت,مبانی نظری سلامت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت در 37 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور

  پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس کنترل غیر خطی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کنترل ربات 3 درجه آزادی دانلود فایل دانلود…

 • مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مدیریت انرژی در گلخانه,مدیریت انرژی-مجموعه…

 • مقاله جنگ الکترونیک

  مقاله جنگ الکترونیک دانلود فایل [2]

 • مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

  مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی دانلود فایل مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی   نفس کشیدن  و نبض از علائم حیاتی هستند . در مواقع  اورژانس  باید به نکات زیر توجه نمود : (1)  را تنفسی بیمار تمیز و پاک…

 • پرسشنامه باورهای خودشکوفایی

  پرسشنامه باورهای خودشکوفایی,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل پرسشنامه  باورهای خودشکوفایی عنوان:…

 • ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

  ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا دانلود فایل نمونه ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا آمریکایی­ها یک ملت خورنده گوشت گاو می­باشند. در هر سال یک فرد به طور متوسط ​​در این کشور 67.5 پوند گوشت گاو و…

 • پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

  پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,نلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب…

 • طرح توجیهی تاسیس خدمات کامپیوتری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود طرح توجیهی تاسیس خدمات کامپیوتری,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی تاسیس خدمات کامپیوتری,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود طرح توجیهی تاسیس خدمات کامپیوتری این تحقیق با…

 • بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا

  بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا دانلود فایل بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی   (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا دارای 20 صفحه وبا فرمت ورد مقدمه امروزه که سازمانها باچالش های ویژه عصر تحولات…

 • مقاله معماری سوئیس

  معماری سوئیس,مقاله معماری سوئیس دانلود فایل مقاله معماری سوئیس فهرست: نظریات هرزوگ و دمورن در بارة معماری سوئیسینقش معماری رایت در معماری سوئیسگذشته معماری سوئیس و لوكوربوزیهمكاتب معماری تأثیر گذار بر معماری سوئیسساخت کارخانه تنباکو به سبک معماری مساجد اسلامی…

 • نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  نمونه دادخواست مطالبه مهریه دانلود فایل نمونه دادخواست مطالبه مهریه ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده" باسلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  "شماره…

 • پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

  پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف دانلود فایل پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف مقدمه : نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است. در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم…

 • پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

  پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی دانلود فایل پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی چکیده در عصر حاضر به دنبال…