پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

دانلود فایل

پایان نامه  مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا چکیده  تحمل پذیری خطا مقوله ای است که در طراحی سیستم های بـا قابلیـت اطمینـان بـالا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . تحمل پذیری خطای نرم افزاری معمولاً با استفاده از افزونگی و گوناگونی حاصل  میشـود کـه پیچیـدگی اضـاف های را بـه طراحی سیستم وارد می کند. دلیل این امر آن است که تحمل پذیری خطا جزو دغدغه های مداخله ای است و در هنگـام پیاده سازی سایر واحد های نرم افزاری را تحت تأثیر قرار می دهد. پیاده سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطا با استفاده از روش های سنتی از قبیل شیءگرایی، باعث کاهش قابلیت استفاده مجدد، قابلیت نگهداری، درجـه واحدبنـدی و درك و فهم سیستم می شوند. برای حل این مشکل استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا می توانـد مفیـد واقـع شـود. جنبـه گرایـی  رهیافتی است که عمل جداسازی دغدغه های مداخله ای را با حمایت برنامه نویسی جنبه گـرا بـه بهتـرین شـکل ممکـن انجام می دهد. استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا یکی از روش هایی است که امروزه برای پیاده سازی تحمـل پـذیری خطـا مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه کارهایی انجام شده است ولی هنوز برای همه تاکتیک های تحمل پذیری خطا از قبیل بلوك های بازیابی و برنامه نویسی چند نسخه ای مدل جنبه گرا ارائه نشده است. همچنین جای الگوهای طراحـی در این زمینه خالی است.   فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1-1   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2  1-2   طرح مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3  1-3   اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4  1-4   محدوده تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4  1-5   مراحل انجام تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5  1-6   ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  5  فصل دوم: مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  7 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8  2-2 تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1 اتکاپذیری و تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1-1 قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9  2-2- 1-2 قابلیت دسترسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9  2-2- 1-3 ایمنی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  10  – 1-4 قابلیت نگهداشت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  11  2-2- 1-5 امنیت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  11  2-2- 2 نقص، خطا و شکست  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  2-2- 3 افزونگی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  12  2-2- 4 گوناگونی طراحی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13  2-2- 5 سناریوی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  14  2-2- 5-1 سناریوی عمومی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………….  15  2-2- 6 تحمل پذیری خطای نرم افزاری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  16  2-2- 7 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری تک نسخه ای  ……………………………………………………………………………………………..  17  2-2- 7-1 آشکارسازی نقص………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18  2-2- 7-2  محدودسازی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2-2 7-3  بازیابی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-2- 8 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………..  21 2-2- 8-1 بلوك های بازیابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  21 2-2- 8-2 برنامه نویسی چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  23  2-2- 8-3 برنامه نویسی خود بررسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  25  2-2- 8-4  بلوك های بازیابی  توزیع شده  ………………………………………………………………………………………………………………………………  27  2-2- 8-5  بلوك های بازیابی اجماعی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  29  2-2- 8-6 رأی گیری پذیرش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  30  2-3 برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  32  2-3- 1 جداسازی دغدغه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33  2-3- 2 برنامه نویسی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35  2-3- 2-1 جنبه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  36  2-3- 2-2 نقطه اتصال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  37  2-3- 2-3 محل برش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  38  2-3- 2-4 کد توصیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38    39  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  AspectC++ 3 -3-2 2-3- 4 تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………  41  2-4 بررسی کارهای مرتبط  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 1 معرفی کارهای انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 2 نقاط ضعف و مشکلات کارهای انجام شده  ………………………………………………………………………………………………….  47  2-5 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..  49  فصل سوم: مدل سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  …..  51 3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  52  3-2 مدل سازی تاکتیک بلوك های بازیابی با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………………………  52  3-2- 1 بلوك های بازیابی به عنوان یک جنبه…………………………………………………………………………………………………………………………….  53  3-2- 2 الگوی طراحی  بلوك های بازیابی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………..  56  3- 2-1 منظور  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  56  3– 2-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  56  3-2 2-3 کاربردپذیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57 3-2- 2-4 ساختار الگوی پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  57 3-2- 2-5 سناریو  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  59 3-2- 2-6 نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  63  3-2- 2-7 پیاده سازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  64  3-2- 2-8 نمونه کد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  64  3-2 مدل سازی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………..  65  3-2- 1 الگوی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………  67  3-2- 1-1 منظور  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-3 کاربردپذیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  68  3-2- 1-4 ساختار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  68  3-2- 1-5 سناریو  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  69  3-2- 1-6 نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  70  3-2- 1-7 پیاده سازی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71  3-2- 1-8 کد نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  71  3-3 جمع بندی مطالب فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  72  فصل چهارم: مطالعه موردی و ارزیابی ……………………………………………………………………………………………….  74 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  75  4 شاخص ها و معیارهای ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  75  4-1- 1 معیارهای جداسازی دغدغه ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….  75  4-1- 1-1 پخش دغدغه بر روی مولفه ها (CDC)…………………………………………………………………………………………………………………  75  4-1- 1-2 پخش دغدغه بر روی متدها (CDO)  …………………………………………………………………………………………………………………..  76  4-1- 2 معیار اتصال  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 2-1 اتصال بین مولفه ها (CBC)  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  76  4-1- 2-2 عمق درخت وراثت (DIT)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 3 معیار اندازه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  77  4-1- 3-1 تعداد اجزاء VS ………………………………………………………………………………………………………………………………………  77  4-1 3-2 تعداد خصوصیات NOA ……………………………………………………………………………………………………………………………………77 4-2 مطالعه موردی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  77 4-2- 1 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی به روش شیءگرایی  …………………………………………………………………………….  78 4-2- 2 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………  79  4-2- 3 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای به روش شیءگرایی  …………………………………………………………….  81  4-2- 4 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا……………………………………………………………………………….  82  4-2- 3 ارزیابی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  83  4-3 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  85  4-4 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………  86  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  87 5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-2 بازبینی میزان تحقق اهداف پایان نامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-3 ویژگی نوآوری های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  89  5-4 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-5 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-6 کارهای آینده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  91  مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  93  

 • پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

  پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود فایل پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس چکیده: رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی,پروژه کارافرینی بسته بندی,توجیه اقتصادی بسته بندی,دانلود پروژه بسته بندی,دانلود کارآفرینی بسته بندی,طرح توجیه فنی بسته بندی,طرح توجیهی بسته بندی,کارآفرینی بسته بندی دانلود فایل پروژه کارآفرینی بسته بندی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش مجلات: -       …

 • سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون

  سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون دانلود فایل سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون پیشگفتار: هنر ایران به لحاظ قدمت و زیبایی همیشه مورد توجه محققان بوده است. هنر ایرانی هنری اصیل و سنتی است كه…

 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌

  آزمـون‌ محـاسبـات,ارزیابی‌ اطلاعات‌ و مفروضـات,ارزیابی‌ روشهای‌ مدیریت‌ برای‌ تصویب‌ برآوردها,ارزیابی‌ نتایج‌ روشهای‌ حسابرسی‌,پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری,روشهای‌ حسابرسـی,نوع‌ و ماهیت‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ دانلود فایل عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌…

 • پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

  پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی,دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی دانلود فایل پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر) به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه  جایگاه زنان ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی…

 • استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

  استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن مقدمه: مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل…

 • تعریف تفکیک

  تعریف تفکیک,تفکیک دانلود فایل تعریف تفکیک تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین…

 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران

  پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران دانلود فایل پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران Live Skill Inventory توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :  تعداد گویه ها :  تعداد مولفه :   روایی و…

 • پایان نامه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما ، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

  پایان نامه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما ، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد,پروژه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما ، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد,تحقیق بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما ، مهندسی ارزش و مهندسی…

 • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000

  پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 دانلود فایل پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر چكیده: هدف از تحقیق…

 • تحقیق تعدد جرم

  تحقیق تعدد جرم دانلود فایل تحقیق تعدد جرم هر گاه یك نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تكرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر كیفری…

 • بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

  بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات دانلود فایل بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت…

 • گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای

  آموزشگاه آزاد,دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,سازمان فنی و حرفه ای,کاراموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,کارورزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای,گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه…

 • پایان نامه عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

  پایان نامه عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره,راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره,عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از…

 • سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی

  سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی دانلود فایل سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی چکیده:  امروزه آلودگی های محیط زیست ناشی از افزایش جمعیت محققان را وادا ر…

 • بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

  بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل,پایان نامه روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  روانشناسی بالینی بررسی  رابطه تاب آوری و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل مقدمه هوش هیجانی دراصل توانایی…

 • پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961)

  پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961) دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961) منبع Ybrandt H. The relation between self-concept and social functioning in adolescence. Journal of Adolescence. 2008; 31: 1–16. Moattari M, Soltani A, Mousavi nasab M, Ayatollahi AR. Effects of problem…

 • وزوز و اختلالات شنوایی

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه وزوز و اختلالات شنوایی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,وزوز و اختلالات شنوایی دانلود فایل…

 • مقاله بررسی پوسترهای «رزماری تیسی» و تأثیرگذاری آن در كاربرد آموزه‌های پست‌مدرنیسم در سبك سویس

  بررسی پوسترهای «رزماری تیسی» و تأثیرگذاری آن در كاربرد آموزه‌های پست‌مدرنیسم در سبك سویس,پایان نامه بررسی پوسترهای «رزماری تیسی» و تأثیرگذاری آن در كاربرد آ,پروژه بررسی پوسترهای «رزماری تیسی» و تأثیرگذاری آن در كاربرد آموزه‌های پست‌مدرنیسم در سبك سویس,مقاله بررسی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و موفقیت تجاری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و موفقیت تجاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و موفقیت تجاری در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه

  پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه درس برنامه نویسی…

 • پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو-گروه بهمن

  پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو-گروه بهمن,پروژه کارافرینی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,توجیه اقتصادی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,دانلود پروژه شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,دانلود کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,سه,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت سهامی…

 • پایان نامه گیاهان روغنی

  پایان نامه گیاهان روغنی,پروژه گیاهان روغنی,تحقیق گیاهان روغنی,گیاهان روغنی دانلود فایل پایان نامه گیاهان روغنی قسمتی از متن: صفات عمومی بادام زمینی بادام خاکی یا پسته زمینی , Arachis hypogaea خانواده پروانه آسا بادام زمینی از بقولات یکساله است. دو…

 • پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پروژه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,تحقیق رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود پایان نامه رابطه رنگ با…

 • دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی

  اندازه گیری غیرپولی منابع انسانی,اهداف حسابداری منابع انسانی,تعریف حسابداری منابع انسانی,دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت,روش بهای تم,روش بهای تمام شده تاریخی,روشهای اندازه گیری حسابداری منابع انسانی,کاربردهای حسابداری منابع انسانی,مدل فلیم هولتز,مدل لیکرت و باورز,مدلهای تعیین ارزش دارایی…

 • پاورپوینت بررسی ماده 18 پروتكل كارتاهینا مقررات بكارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی

  پاورپوینت بررسی ماده 18 پروتكل كارتاهینا مقررات بكارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی,تحقیق بررسی ماده 18 پروتكل كارتاهینا مقررات بكارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی,دانلود پاورپوینت بررسی ماده 18 پروتكل كارتاهینا مقررات بكارگیری ،حمل و نقل،…

 • تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان

  اهمیت حشرات در زندگی انسان,بررسی اهمیت حشرات در زندگی انسان,پایان نامه اهمیت حشرات در زندگی انسان,پروژه اهمیت حشرات در زندگی انسان,تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان,دانلود اهمیت حشرات در زندگی انسان,مقاله اهمیت حشرات در زندگی انسان دانلود فایل تحقیق اهمیت…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران چكیده:   پیشرفتهای…

 • بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

  بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه…

 • تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای

  آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها,اثر کی لیت کنندگی عصاره چای,اکسیداسیون آنزیمی,اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها,تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای,طبقه‌بندی آنتی‌اکسیدان‌ها دانلود فایل تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و  اکسیداسیون روغن‌ها و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,د‌لبسته ایمن,دلبسته بی‌سازمان نامشخص,دلبسته ناایمن اجتنابی,دلبسته ناایمن د‌وسوگرا,مبانی نظری سبک دلبستگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی…

 • تجربیات دبیری ورزش

  تجربیات دبیری ورزش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی این مقاله با فرمت Word بوده…

 • پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

  پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی دانلود فایل پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می…

 • بررسی میزان افسردگی دربین خانم ها 48-18 ساله باIgG ضدتوکسوپلاسمای سرمی مثبت

  IgG ضد توکسوپلاسمای,بررسی میزان افسردگی دربین خانم ها 48-18 ساله باIgG ضدتوکسوپلاسمای سرمی مثبت,سرمی مثبت,میزان افسردگی خانم ها 4818 ساله دانلود فایل توكسوپلاسما گوندی ، انگل اجباری داخل سلولی از شاخه اپی كمپلكسا می باشد كه عامل آلودگی طیف وسیعی…