پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

دانلود فایل

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان چکیده این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف،  قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است. کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان مقدمه یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند.  قسمتی از متن بزرگترین تجار و کارآفرینان معمولاً تأکید فراوانی بر غرایز خود دارند و برای آنچه در خصوص بازار حس می‌کنند اهمیت بسیاربالایی قائلند. وقتی فورد به مهندسان خود با تأکید می‌گوید این نام من است که بالای این شرکت نوشته شده است و بعد تصمیم مورد نظر خود را اجرا می‌کند بیانگر هوش هیجانی اوست. این بدان معناست که انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند که خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس کارساز است. نیرویی که از بشراولیه تاکنون همواره همراه بوده است و ما را نیز که در سر خط حرکت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌نماید که اجداد اولیه‌مان را یاری می‌کرد. در واقع مدیران موفقی که ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند. مدیران و تجاری که هوش هیجانی بالایی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و هدفمند با آن برخورد می‌کنند در اداره بازار ممتازند. این افراد حتی در زندگی فردی نیز خرسند و کارآمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می‌گردد افرادی مولد باشند. در واقع مدیریت سازمان ابتدا بایستی با تکیه بر هوش هیجانی مسیر را حس کند ودورنما را مشخص کند و مأموریت سازمان را تشخیص دهد و بعد با استفاده از قواعد علمی و تئوریک بازاریابی یا به زبان دیگر هوش بازاریابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد. احساس خدمتگزاری به مشتریان، همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلی نیستند که از طریق مباحث تئوریک بتوان بدانها پرداخت بلکه نیاز به هوشی برتر دارندکه هم هوش بین فردی را شامل شود هم هوش درون فردی را(کاروسو و ولف، 2001). فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-4-1.هدف كلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-4-2.اهداف جزئی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5-1.فرضیه­های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5-2.فرضیه­های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-6چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-7.مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-8.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان………………………………………………………………………………………………….. 12 1-9-1.تعریف مفهومی واژگان………………………………………………………………………………………………………………. 12 1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان……………………………………………………………………………………………………………… 15 1-10.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2-2. ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-2-1.توفیق در تجارت……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟……………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی…………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی……………………………………………………………………………………………………………….. 19 2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی…………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی…………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک……………………………………………………………………………………………………….. 20 2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………………………………………………………………………………………………. 20 2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)……………………………………………………………………………………………….. 21 2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………. 21 2-2-3.هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت………………………………………………………………………………………….. 25 2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………… 27 2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2-2-3-3-2.خود انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………………… 28 2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………. 28 2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 29 2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری………………………………………………………………………………………… 29 2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)………………………………………………………………………………. 30 2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 32 2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی………………………………………………………………………………… 32 2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی……………………………………………………………………………………………………… 33 2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………. 34 2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 36 2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی…………………………. 36 2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری………………………………………………………………………… 37 2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار……………………………………………………………………………………………. 38 2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار………………………………………………………… 39 2-2-3-13.نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2-2-4.هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………… 41 2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 42 2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت…………………………………………………… 43 2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه……………………………………………………………………………………………………….. 44 2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………. 44 2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی…………………………………………………………………………… 44 2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 45 2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات……………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر………………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-2-7.منتشر كردن………………………………………………………………………………………………………………………. 45 2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی………………………………………………………………………………… 45 2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان……………………………………………………………….. 46 2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار………………………………………………………………………………………….. 47 2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 48 2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 48 2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)………………………………………………………………… 48 2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا………………………………………………………………………….. 49 2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان………………………………………………………………………………………………… 50 2-2-5-2-1.آنالیز رفتار………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات………………………………………………………………………………. 50 2-2-5-2-3.کاربردهای محصول………………………………………………………………………………………………………….. 52 2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات……………………………………………… 53 2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 53 2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک……………………………………………………………………………………………………….. 53 2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند…………………………………………………………………………………………………… 55 2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………. 58 2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………….. 58 2-2-7-2.آشنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………….. 58 2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید…………………………………………………………………………………….. 59 2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)………………………………………………………………………………………… 60 2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 61 2-2-8-1.خلق اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 61 2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 61 2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………. 62 2-2-8-4.رقیب گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن…………………………………………………………………………………… 64 2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان……………………………………………………………………………………………. 64 2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. 66 2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات……………………………………………………………………………………… 66 2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف……………………………………………………………………………………………. 66 2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان…………………………………………………… 66 2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات……………………………………………………………………………………………………… 66 2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………….. 67 2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………….. 67 2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 68 2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 71 فصل سوم : روش تحقیق 3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 3-3.طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 3-4.جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 76 3-6. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 3-7.شیوه­ی نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-8.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 3-8-1.قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 77 3-8-2.قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 3-9.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 77 3-10.ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 78 3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ……………………………………………………………………………………………… 78 3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 3-10-1-2.پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 79 3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت……………………………………………………………………………………………. 80 3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 80 3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته…………………………………………………………………………………………… 81 3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 81 3-12.روش‌های آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………… 82 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات) 4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)………………………………………………………………………………………………… 85 4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 91 4-4.یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق…………………………. 98 4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 99 فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری 5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………… 113 5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 114 5-4.پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114 5-4-1.پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………. 114 5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………….. 116 5-5.محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 116 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118 چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 • مبانی نظری و پیشینه ابراز وجود

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه ابراز وجود دانلود فایل در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • پاورپوینت آفات مهم گیاهی

  پاورپوینت آفات مهم گیاهی دانلود فایل پاورپوینت آفات مهم گیاهی مگس خربزه زیست شناسی •در حشرات این خانواده رگ subcostal همیشه در انتها با یك زاویه قائمه خمیدگی نشان می دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو…

 • پژوهش مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

  انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی,پژوهش مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی,زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی,ورزش همگانی دانلود فایل پژوهش مقایسه   انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد   به  ورزش همگانی مقدمه…

 • گزارش کاراموزی درآمد شهرداری

  دانلود گزارش کارآموزی درآمد شهرداری,کاراموزی درآمد شهرداری,کارورزی درآمد شهرداری,گزارش کاراموزی درآمد شهرداری دانلود فایل گزارش کاراموزی درآمد شهرداری در 80 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه شهرداری: هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر…

 • مقاله نقشه کشی ساختمان و اهداف آن

  مقاله نقشه کشی ساختمان و اهداف آن دانلود فایل مقاله نقشه کشی ساختمان و اهداف آن قسمتهایی از متن: هدف از نقشه كشی : به طور كلی نقشه های مورد نیاز اجزای كی ساختمان را میتوان به سه دسته تقسیم…

 • پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

  پایان نامه فردی کردن مجازاتها,پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران,حقوق ایران,فردی کردن مجازاته دانلود فایل پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران چکیده فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی…

 • کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت

  تحقیق مهارتهای مدیریت,خلاقیت و نو آوری,دانلود پروژه کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت,کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت,مدیریت مذاکرات,مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری,ویژگیهای افراد خلاق و نوآور دانلود فایل کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت فصل اول مدیریت جلسه مقدمه جلسه چیست؟ بررسی هزینه ها…

 • پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

  پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد,پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تحقیق تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تغییر ساختار سازمان ملل متحد,دانلود تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود فایل پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد مقدمه: بدون شك سازمان ملل…

 • پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

  پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی دانلود فایل پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی چکیده داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی

  پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,پروژه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,تحقیق بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و…

 • مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش هوش اخلاقی,مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…

 • طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج

  طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج دانلود فایل طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج عناوین:  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول…

 • مبانی نظری و پیشینه رفتار درمانی دیالکتیک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار درمانی دیالکتیک,مبانی نظری و پیشینه رفتار درمانی دیالکتیک دانلود فایل در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب

  پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی,پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب,تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن,شكل گیری تمدن مدرن غرب دانلود فایل پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی…

 • مقاله مدیریت ریسك جامع

  مقاله مدیریت ریسك جامع دانلود فایل مقاله مدیریت ریسك جامع فهرست: مدیریت ریسك جامع،چالشها و رویكردها ریشة ریسك محیطهای خارجی گسترده تر شدن حوزه ها طبقه بندی ریسك ها ضرورت كنترل ریسك سیاستهای كاهش ریسك ریسك سیاسی مدیریت ریسك جامع،چالشها…

 • پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی

  پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی دانلود فایل پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی سرفصل معادلات دیفرانسیل فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول 1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها 2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن 3: معادله دیفرانسیل همگن…

 • دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک

  اجزای مأموریت سازمان,بیانیه مأ,تمایزات مأموریت سازمان ها,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF),چارچوب مباحث مرحله شروع,دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک,سلسله مراتب و ویژگی های مأموریت سازمانها,مأموریت (Mission),مراحل روش متداول برای تعیین مأموریت سازمان,معیار ارزیابی مأموریت,یک روش بسیار متداول برای تعیین مأموریت…

 • مقاله بررسی سرمایه گذاری

  پروژه بررسی سرمایه گذاری,تحقیق بررسی سرمایه گذاری,دانلود تحقیق بررسی سرمایه گذاری,مقاله بررسی سرمایه گذاری دانلود فایل [4]

 • پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

  پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • تحقیق پیشینه سلجوقیان

  تحقیق پیشینه سلجوقیان دانلود فایل پیشینه سلجوقیان سلجوقیان در اصل غزهای ترکمن بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌‌زیستند.سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، بعد از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش علل گرایش به اعتیاد

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش علل گرایش به اعتیاد دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش علل گرایش به اعتیاد در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سازگاری زناشویی,پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی,پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی,مبانی نظری سازگاری زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی…

 • مقاله ستون فلزی

  مقاله ستون فلزی دانلود فایل مقاله ستون فلزی تعریف ستون فلزی: ستون عنصری است که معولا به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود و بارهای کف ناشی از طبقات به تیرو شاهتیر به آن منتقل می گردد وتوسط آن…

 • اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

  اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان (فصل دوم) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

  دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها دانلود فایل مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها در 110 صفحه ورد…

 • پیشینه نظری اعتیاد (فصل دو)

  پیشینه نظری اعتیاد (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد (فصل دو) در 54 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • پاورپوینت حسابداری اجاره ها

  اجاره اهرمی,اجاره سرمایه ای,اجاره عملیاتی,انواع اجاره از دیدگاه اجاره دهنده,انواع قرارداد اجارهاز دیدگاه اجاره کننده,پاورپوینت حسابداری اجاره ها,دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها,فروش و اجاره مجدد,مبالغ اجاره دراجاره عملیاتی,مزایای اجاره‌ها,معایب اجاره ها,نحوه انعکاس اجاره های سرمایه ای درترازنامه,ویژگی های اجاره تامین…

 • شاخت و درمان اختلال اضطراب و فوبیای اجتماعی

  آگورافوبیا,اختلال اضطراب,بنزودیازپینها,پانیک و هراس,ترس از اجتماع,دارودرمانی,درمان فوبیاها,روانپزشکی اضطراب,ریشه یابی گفتاردرمانی,شاخت و درمان اختلال اضطراب و فوبیای اجتماعی,ضد اضطراب,فوبیای اجتماعی,گریز از اجتماع,مشاوره درمانی,هراس جمعی دانلود فایل فوبیای اجتماعی یک بیماری شایع در بیماران روحی روانی گرفتار در دست اضطراب و ترس…

 • طرح توجیهی پنبه هیدروفیل

  طرح توجیهی پنبه هیدروفیل دانلود فایل طرح توجیهی پنبه هیدروفیل این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و…

 • گزارش کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای

  اكولوژی,دانلود گزارش کارآموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای,سبزیجات,کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای,کارورزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای,گزارش کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای,گلخانه,میوه دانلود فایل فشار اسمزی

 • پاورپوینت کارت گرافیک

  پاورپوینت کارت گرافیک دانلود فایل کامپیوتر شخصی

 • حجاب

  حجاب دانلود فایل مقدمه.......................................................................................................................................................................................1 مسئله حجاب و پوشش در جامعه.....................................................................................................................................2 مفهوم حجاب کلمه حجاب از نظر لغت............................................................................................................................3 انواع حجاب.............................................................................................................................................................................3 برخی حجاب ها و پوشش های معنوی انسان.................................................................................................................4 حجاب در قرآن......................................................................................................................................................................6 مفهوم حجاب و پوشش اسلامی در قرآن.........................................................................................................................7  آثار حجاب..........................................................................................................................................................................11 آثار خانوادگی بدحجابی....................................................................................................................................................15 آثار…

 • كارآموزی بانك رفاه

  كارآموزی بانك رفاه دانلود فایل كارآموزی بانك رفاه فهرست مطالب عنوان صفحه تاریخچة بانكداری در ایران ................. 2 تاریخچة بانك رفاه كارگران ................. 3 معرفی بانك رفاه كارگران ................... 3 بانك استقراضی ایران ....................... 5 چارت سازمانی .............................. 6 موقعیت…

 • پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

  پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران دانلود فایل [1]