پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

دانلود فایل

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند كه ارتقای كیفیت كالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت كیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام این تحقیق نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است.این تحقیق با توجه به هدف شامل دو فرضیه می باشد :1) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .2) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .  به منظور بررسی فرضیه ها پس از آن كه مبانی نظری تحقیق همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مدیریت كیفیت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این تحقیق متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی پیمایشی در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شده است تا میزان اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است ، که یافته های تحقیق نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشركت های عایق رطوبتی دلیجان براساس اهداف موردنظر درسیستم های مدیریت كیفیت(ISO) ، بر بهبود روند بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده است و اهداف مورد نظر سیستم مدیریت كیفیت(ISO) برآورده شده است.  واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عایق رطوبتی ، بازرگانی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی(صادرات)   مقدمه : در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژی رخ می دهد ، تحولات عمیقی نیز در شرایط و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد. از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است سازماندهی کیفیت است که بر اساس آن سازمانها و بنگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقا را در آنها تقویت می نماید . پاره ای از متن برای تحرک و پویایی واحدهای تولیدی به ویژه ارتباط موثر با مشتریان داخلی و خارجی و افزایش فروش و صادرات محصولات عایق رطوبتی نیاز به ایجاد ، توسعه و بهسازی سیستم های مدیریتی است که در میان آنها سیستم مدیریت کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است . اگرچه نهادینه شدن ویژگی های كیفیت در یك محصول یاخدمات دركوتاه مدت موجب افزایش هزینه ها ودرنتیجه افزایش قیمت آن می شود اماضرورتاً تاثیر منفی روی تقاضای مشتریان نخواهد داشت. محصولات و یا خدمات یك سازمان به منظور رقابت موثردر اقتصاد جهانی باید الزامات استاندارد معینی ازكیفیت را تامین كند. تولید محصولات یا ارایه خدمات بدون كیفیت موجب زیان سازمانها در دو سطح بازار داخلی وخارجی می شود(موتوانی و همكاران ،1994،صص 52-38).  با اجرای استانداردهای کنترل کیفیت در کارخانه های ایران می توان به مصرف کنندگان کالا در داخل و یا خارج از کشور این اطمینان را داد که تولید کالا به مبنای روش مدون و مکتوب جهانی صورت می گیرد و کیفیت پایانی آن در سطح بین المللی یکسان خواهد بود. گسترش روابط تجاری شرکت های تولید کننده ایرانی با جهان خارج ایجاب می کند که در مرزهای داخلی خود محصور نمانیم. برای ورود به عرصه تجارت جهانی باید مقررات بین المللی را رعایت کنیم. استانداردهای ایزو بخشی از مقررات بین المللی است . صنعت عایق از جمله صنایعی است که با توجه به مصارف متنوع و عمده ای که در صنایع ساختمان و زیرسازی های صنعتی دارد ، از بازار خوب و مطلوبی برخوردار میباشد ، همچنین بدلیل تامین مواد اولیه آن در کشور از ارزش افزوده خوبی نیز برخوردار است . علی رغم اینگونه مزایایی که این صنعت واجد آن میباشد ، بدلیل چالش های مدیریتی و اجرایی به همراه نوسانات بازار های خرید ، فروش و صادرات در این صنعت ، این ضرورت ایجاد میگردد که این صنعت با استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت سریISO بتواند از این تنگناها بهتر و سریعتر خارج گردد.  فهرست مطالب  عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….. صفحه        چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………………………………1       فصل اول : طرح تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3 1-1  بیان موضوع و مساله تحقیق …………………………………………………………………………………..4                                1-2  اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………….. 7 1-3   سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………10 1-3-1   سوال اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………..  10 1-3-2   سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 10 1-4    اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………  10 1-4-1     اهداف اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………   10 2-4-1     اهداف فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………   11 1-5   فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………  11 1-6   چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق) …………………………………………………………..  11 1-7   قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  12 1-7-1     قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 12 1-7-2     قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12 1-7-3     قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 13 1-8   تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق …………………………………………………….  14 1-9   جمع بندی …………………………………………………………………………………………………  15   فصل دوم :  بیان موضوع و مساله تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 17 2-1   تاریخچه کیفیت …………………………………………………………………………………………….17 2-1-2    مفاهیم و تعاریف کیفیت …………………………………………………………………………………… 18  2-1-3    کیفیت …………………………………………………………………………………………………………19 2-1-4    مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………………………. 20 2-1-5    سیستم های مدیریت کیفیت ………………………………………………………………………………. 23 2-2   اهداف مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………….. 23 2-2-1   اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت …………………………………………………… 25 2-2-2   هدف و دامنه کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………………26 2-4  الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO بر اساس استاندارد  ISO 9001:2008 ……………………………. 27  2-5   رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت ………………………………………………………………………..28 2-6   اصول مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………………….29 2-7  مزایای استانداردهای ایزو…………………………………………………………………………………….30   2-7-1   مزایای مستقیم ……………………………………………………………………………………………….31 2-7-2  مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………… 32 2-8    فرایندها بر اساس استاندارد ایزو 9001 به 4 دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند…………………….32 2-9    نگرش فرایندی چه کمکی به سازمان می کند؟………………………………………………………………33 2-10    انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند ؟………………………………………………34 2-11    مستندسازی …………………………………………………………………………………………………. 35 2-12   ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO ………………………………………………….35 2-12-1   خودارزیابی ………………………………………………………………………………………………… 38 2-12-2   بهبود مستمر ……………………………………………………………………………………………….. 38 2-13   دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………  39 2-14     آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………. 40 2-14-1   موانع موفقیت مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………….. 41 2-15   ساختار عمومی مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………..43  2-16     استاندارد ایزو چیست ؟………………………………………………………………………………………47 2-16-1   کلمه ایزو از چه مشتق شده است ؟………………………………………………………………………….47 2-16-2   سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟……………………………………………………………….48 2-17    ساختار سازمان ایزو…………………………………………………………………………………………. 48 2-18    استانداردهای بین المللی چیست ؟…………………………………………………………………………. 50 2-18-1   انواع استانداردهای ایزو ……………………………………………………………………………………..51 2-18-2  خانواده استاندارد کیفیت ایزو 9000 چیست ؟………………………………………………………………51 2-19    کاربرد استاندارد سری ایزو 9000 ………………………………………………………………………….. 52 2-20    تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو 9000…………………………………………………………….53 2-21    مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها ………………………………………………………………… 54 2-22    نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو………………………………………………………………….. 55    2-23    گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) …………………………………………………….. 55 2-24    استاندارد در ایران ………………………………………………………………………………………….. 56 2-25    رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی ………………………………………………….  59   2-26    معرفی صنعت عایق …………………………………………………………………………………………. 60   2-26-1   تاریخچه جفرافیای صنعت عایق درمنطقه دلیجان …………………………………………………………. 60 2-26-2   موقعیت صنعتی شهرستان دلیجان جهت تولید عایق های رطوبتی ………………………………………… 61 2-27    عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق ……………………………………………………………………… 63 2-28    عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق ……………………………………………………………………… 63 2-29    تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی ………………………………………………………………………….  64 2-30    سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی از بازار مورد نیاز ایران ………………………………………………….. 66      2-31    صادرات محصول عایق رطوبتی ……………………………………………………………………………  67 2-32    ضرورت وجود استانداردهای بین الملی ایزو در صادرات محصولات تولیدی ……………………………. 68 2-33    پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 74 2-34    جمع بندی ………………………………………………………………………………………………….  80 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………82 3-1  روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. 83 3-2  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….83 3-3  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………… 84 3-4  روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..  86 3-5  روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 86 3-6  تعیین روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..88 3-7  تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………88 3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………90 3-8-1  آمارتوصیفی ……………………………………………………………………………………………………90 3-8-2  آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………..91 3-9  جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….95 4-1   تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………95 4-1-1    بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ………………………….95 4-1-2   تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………..106 4-2   تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی …………………………………………………………………….124 4-2-1   تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………124 4-2-2   تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ………………………………………..134 4-3   مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………..141 4-4   جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………142 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….144 5-1   نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان …………144 5-2   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه …………………………………………………………. 146 5-3   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ………………………………………………………… 150 5-4   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق رطوبتی ……………………………. 151 5-5   نتیجه گیری از آمار توصیفی ………………………………………………………………………………….152 5-6   نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………152 5-7   پاسخ به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………..153 5-7-1  پاسخ به سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………….153 5-8   بحث در خصوص اهداف تحقیق …………………………………………………………………………….153 5-8-1  در خصوص هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………153 5-8-2 در خصوص اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………153 5-9  نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………154 5-10  پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………154 5-10-1  پیشنهادات اجرایی (کاربردی ) ……………………………………………………………………………….154 5-10-2  پیشنهادات پژوهشی (تحقیقی )……………………………………………………………………………….154 5-11  اشاره بر تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………………………156 5-12  محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………..157 5-13  جمع بندی …………………………………………………………………………………………………….159 پیوستها و ضمایم ………………………………………………………………………………………………………..160 فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………….165 منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..165 منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………166 چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………168 عنوان پایان نامه به انگلیسی………………………………………………………………………………………………169

 • پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا

  اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,پروژه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا,دانلود اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریكا دانلود فایل پایان…

 • پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

  پاورپوینت ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری,پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری دانلود فایل شرح اسلایدها: اسلاید اول: بسم الله اسلاید دوم: عنوان اسلاید سوم: هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری اسلاید چهارم: مشتری گرائی…

 • پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز

  پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,پروژه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,تحقیق بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,تک فاز,دانلود پایان نامه بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,ماشین,مخصوص,مقاله بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فاز,موتور دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • روش تحقیق بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در كلاس درس تاریخ

  پروژه بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در كلاس درس تاریخ,تاریخ,توجه,دانش آموزان,دانلود روش تحقیق بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در كلاس درس تاریخ,درس,روش تحقیق بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در كلاس درس تاریخ,عدم علاقه,كلاس,مقاله بررسی…

 • مقاله زندگی نامه خاقانی

  زندگانی خاقانی,مقاله زندگی نامه خاقانی دانلود فایل نام خاقانی  : نام او بنا بر آنچه از تذکره ها بر می آید بدیل است و علاوه خود او نیز در مواردی چند به نام خویش اشاره کرده و میگوید : بدل…

 • پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

  پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان دانلود فایل پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان این پاورپوینت در 54 اسلاید می باشد. مدارس علوم دینی…

 • پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک

  پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک در 58 اسلاید فهرست مطالب پتانسیل عمل(AP) هادی حجمی الکترونروگرام(ENG) الکترومایوگرام(EMG) الکتروکاردیوگرام(ECG) الکتروآنسفالوگرام(EEG) پتانسیلهای برانگیخته حسی(SEP) ، شنوایی(AEP) و بینائی(VEP) الکترورتینوگرام(ERG) الکترواکولوگرام(EOG) الکتروگاستروگرام(EGG) پاسخ الکتریکی پوست(EDR)

 • دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

  ،pptx، powerpoint,انواع ساختارهای سازمانی واحد بازاریابی,اهداف مؤسسه,تعیین رسالت مؤسسات,دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی,ساختار کارکردی یا وظیفه ای,ساختار ماتریسی یا ماتریکس,ساختار مبتنی بر بازار,ساز,سازمان جغرافیایی,سازمان عملیاتی,سبک‌های مدیریتی,عوامل مؤثر در سازماندهی بازاریابی,نیروهای خارجی,نیروهای داخل سازمان دانلود فایل دانلود پاورپوینت اهداف…

 • پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

  پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن دانلود فایل پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن عنوان شماره صفحه چکیده 3 فهرست مطالب.. 4 فهرست جدول‌ها 10 فهرست شکل‌ها 11…

 • پایان نامه طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور

  پایان نامه طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور تقیان و ایزدی مقدمه : برای طراحی مدار فانكشن ژنراتور از مطالعه كتابهای تكنیك پالس و مرور شیوه تولید امواج مختلف شروع كردیم .…

 • بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل

  بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل,جبل,کارخانه گچ,ممیزی انرژی دانلود فایل در این تحقیق سعی شده تا با بررسی ممیزی انرژی در صنایع گچ به‌خصوص در کارخانه گچ جبل مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به نیاز کنونی…

 • جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش American English فایل 2

  جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش American English فایل 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود جواب جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود جواب…

 • تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر)

  تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر),تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی,تجربیات معلم ابتدایی در تدریس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس مقطع ابتدایی,دانلود سریا,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فنون تدریس در مقطع ابتدایی,کار…

 • پروژه بررسی کارآفرینی در ایران

  پروژه بررسی کارآفرینی در ایران,تحقیق بررسی کارآفرینی در ایران,دانلود تحقیق بررسی کارآفرینی در ایران,کارآفرینی در ایران,مقاله بررسی کارآفرینی در ایران دانلود فایل "Entrepreneur یا همان کارآفرین "

 • تحقیق برق هسته ای

  تحقیق برق هسته ای دانلود فایل تحقیق برق هسته ای مقدمه از مهمترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت راکتورهای هسته‌ای جهت تولید برق می‌باشد. راکتور هسته‌ای وسیله‌ای است که در آن فرآیند شکافت هسته‌ای بصورت کنترل…

 • تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

  تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • پاورپوینت درباره سنگها

  پاورپوینت درباره سنگها دانلود فایل پاورپوینت درباره سنگها سنگ ها در تمامی نقاط زمین در اطراف ما وجود دارند، دره ها،کوه ها، جلگه ها و تپه ها همگی از سنگ ساخته شده اند،در زیر خاکی که بر روی آن قدم…

 • پایان نامه بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

  پایان نامه بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 20 گانه شهر تهران مقدمه: بی شك معطوف شدن نگاههای والدین…

 • گزارش کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل

  اتومبیل,اجرا,اطلاعات كلی,تعمیرات,دانلود گزارش کارآموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل,روش,کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل,کارورزی اطاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل,گزارش کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل دانلود فایل موتور دیزل

 • پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات

  پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات دانلود فایل پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات تاریخچه برنامه ریزی استراتژیك •برنامه…

 • پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی

  آزادی,بافت,پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,پروژه کارافرینی شركت تولیدی بافت آزادی,توجیه اقتصادی شركت تولیدی بافت آزادی,تولیدی,دانلود پروژه شركت تولیدی بافت آزادی,دانلود کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,شركت,طرح توجیه فنی شركت تولیدی بافت آزادی,طرح توجیهی شركت تولیدی بافت آزادی,کارآفرینی شركت تولیدی بافت…

 • بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام,عوامل موثر بر قیمت و عرضه,قیمت و عرضه سهام دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه  سهام قسمتی از متن این ورد: ۱-‌ بودجه شركت و پیش‌بینی سود هر سهم‌ شاید…

 • طرح توجیهی تولید غذای كودك ظرفیت تولید : 500 تن

  طرح توجیهی تولید غذای كودك ظرفیت تولید : 500 تن دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید غذای كودك ظرفیت تولید : 500 تن تهیه شده در سال 1385 1…

 • مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

  آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ,معاملات غیر نافذ,مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ دانلود فایل مقاله آثار اجازه درمعاملات غیر نافذدارای 23ص وبا فرمت پی دی اف چکیده:  عقد پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با…

 • پروژه آمار میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یك سال

  پایان نامه میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یك سال,پروژه آمار میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یك سال,تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یك سال,دانلود میزان…

 • پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای

  پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای,پروژه کارافرینی تولید موز گلخانه ای,توجیه اقتصادی تولید موز گلخانه ای,تولید,دانلود پروژه تولید موز گلخانه ای,دانلود کارآفرینی تولید موز گلخانه ای,طرح توجیه فنی تولید موز گلخانه ای,طرح توجیهی تولید موز گلخانه ای,کارآفرینی تولید موز گلخانه…

 • پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

  پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم دانلود فایل پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم چکیده: در دنیای امروز نقش مهندسی در پزشكی روز‌به‌روز افزایش پیدا كرده و تشخیص…

 • گزارش كارآموزی پتروشیمی شیراز واحد یوتیلیتی منطقه یک

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش كارآموزی پتروشیمی شیراز واحد یوتیلیتی منطقه یک,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی پتروشیمی شیراز واحد یوتیلیتی منطقه یک دانلود فایل…

 • مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

  پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا,تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا,دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا,مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری فهرست مطالب: فصل اوّل رئولوژی (Rheology) 11 تاریخچه پیدایش رئولوژی ۱۲ مواد از دیدگاه رئولوژی ۱۲۱ پدیده‌های رئولوژیکی ۱۲۲…

 • مقاله تست SCR

  تحقیق تست SCR,تست SCR,مقاله تست SCR دانلود فایل مقاله تستSCR قسمتی از متن: SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است . دارای سه پایه به نام های Gate…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب

  پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب دانلود فایل پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوباین پاورپوینت در 16 اسلاید تهیه شده و توضیحاتی درباره تراک میكسر و…

 • تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری

  تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری دانلود فایل تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری ·  معماران و طراحان باید در شروع کار به نقش پوشش گیاهی موجود در طراحی محیط و منظرسازی توجه داشته باشند. طراح…

 • بهداشت باروری

  بهداشت باروری دانلود فایل •هدف کلی –آگاهی از اهمیت بهداشت باروری در سلامت مادر، جنین، نوزاد، کودک و خانواده –آگاهی از اجزای بهداشت باروری و ارتباط آن با ارتقای سلامت • •ﻣﻨﺒﻊ درس –کتاب جامع بهداشت عمومی. گروه نویسندگان –اسلایدهای…