پایان نامه وب سایت مدرسه

پایان نامه وب سایت مدرسه

دانلود فایل

پایان نامه وب سایت مدرسه مقــــدمـه پیشرفت روزافزون علم كامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مكانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود كه سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مكانیزم بهینه ای ارائه گردد كه مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه كند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید. فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 5 1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER…………………………………….. 1 1-1) آشنائی با ASP.NET………………………………………………………………………………………………. 17 2-1) ویژگیهای ASP.NET……………………………………………………………………………………………… 17 3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET…………………………………………………………………………… 18 4-1) ابزارهای ASP.NET……………………………………………………………………………………………….. 18 5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک…………………………………………………………………………….. 19 6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟…………………………………………………………………………………….. 19 7-1) معرفی اولیه  VB.NET …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 8-1) نصبVB.NET…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 9-1) چگونگی نصب IIS ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 10-1) جزئیات IIS   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 11-1) مدیریتIIS   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1) معرفی   SQL SERVER…………………………………………………………………………………………………………………………. 29 1-2-1) Relation Database……………………………………………………………………………………………………………………. 29 2-2-1)Replication Services………………………………………………………………………………………………………………… 29 3-2-1) Analysis Services……………………………………………………………………………………………. 29 4-2-1)Reporting Service ……………………………………………………………………………………….. 29 5-2-1) Management Tools………………………………………………………………………………………………………………………. 29 6-2-1) بررسی امكانات و كارایی SQL SERVER ……………………………………………………………………………………….. 30 7-2-1)ADO.NET ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 8-2-1) سرویس اعلان (Notification)………………………………………………………………………….. 32 9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری………………………………………………………………………………………. 33 10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان…………………………………………………………………………….. 33 11-2-1) تكنولوژی XML ………………………………………………………………………………………….. 34 12-2-1) Isolation Level………………………………………………………………………………………………………………………… 35 13-2-1)   باز هم .NET……………………………………………………………………………………………… 36 2) فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………. 38 1-2) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)………………………………………………………………………………. 39 2-2) فاز اول :  Planning…………………………………………………………………………………………….. 39 1-2-2) Project Initiation……………………………………………………………………………………………. 39 2-2-2) Identifying Business Values…………………………………………………………………………….. 39 3-2-2) System Requests………………………………………………………………………………………… 39 4-2-2)  Feasibility Analysis……………………………………………………………………………………. 40 5-2-2) Approral Comittlee……………………………………………………………………………………………………………………… 40 6-2-2) Project Management…………………………………………………………………………………… 41 3-2) فاز دوم : Analysis…………………………………………………………………………………………….. 41 1-3-2)  Analysing Strategy…………………………………………………………………………………….. 41 2-3-2) System Requriment gathering……………………………………………………………………………………………. 41 3-3-2) System Proposal………………………………………………………………………………………………………………………… 41 4-2) فاز سوم :Design  …………………………………………………………………………………………….. 42 1-4-2 )Design strategy ………………………………………………………………………………………….. 42 2-4-2 ) Design Architecture……………………………………………………………………………………. 42 3-4-2) Database…………………………………………………………………………………………………….. 42 4-4-2 )System Specification ………………………………………………………………………………….. 48 5-2) فاز چهارم : Emplementation…………………………………………………………………………….. 48 1-5-2)System Contruction and Test ……………………………………………………………………… 48  2-5-2) System instakation………………………………………………………………………………………………………………….. 48  3-5-2) Support and maintannce Plan………………………………………………………………………………………….. 48 6-2) ارتباطات جداول(Relationship)………………………………………………………………………… 49 1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case………………………………. 51 2-6-2) Class Diagram  مدرسه ………………………………………………………………………… 51 3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز………………………………………………….. 52 4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز……………………………………………………………. 53 5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید………………………………………………………………… 54 6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید……………………………………………………………….. 55 7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه……………………………………………………………………. 56 1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی……………………………………….. 56 2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین………………………………………………………………….. 56 3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی……………………………………………………… 57 4-7-2) از قافله عقب نمانیم…………………………………………………………………………………………. 57 5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو…………………………………………………………… 58 6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان…………………………………………………………………………………. 58 3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)………………………………………………………………………. 59 1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class……………………………………………………….. 60 2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (………………………………………….. 66 3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login……………………………………………………………………….. 69 4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main……………………………………………………………………… 73 5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (…………………………………………………………….. 75 6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas…………………………………………………………. 79 7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass………………………………………………. 80 8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher………………………………………….. 81 9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture……………………………………………………….. 82 10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator………………………………………………………. 83 11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat…………………………………………………………….. 86 12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student………………………………………………………….. 89 13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme…………………………………………………………… 92 94………………………………………………………………………………………… Stoder Procedure-2-3) 2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها…………………………………………….. 94 3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL………………………………………. 94 4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)…………………….. 96 5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )………………………….. 97 6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)………………………………….. 97 7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)………………. 98 8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )………………… 98 9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent    99 10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )……. 99 11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER)) deleteusers)……………………………………………………………………………………………………… 100 12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)……………………. 101 13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)…….. 102 14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )………………… 103 15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )…………………. 103 16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent) 104 17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)……………. 105 18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )………… 106 19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108 20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )…………… 109 4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه……………………………………………………. 110 5)نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 126 1-5) معایب سیستم دستی………………………………………………………………………………………. 126  2-5) مزایای سیستم مكانیزه……………………………………………………………………………………… 126 منابع و مأ خذ  ………………………………………………………………………………………………………… 128

 • مقاله ارتباطات درون سازمانی

  مقاله ارتباطات درون سازمانی دانلود فایل مقاله ارتباطات درون سازمانی مقاله ترجمه شده میباشد همراه متن اصلی ارتباط سازمانی یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان…

 • تحقیق و بررسی در مورد حراج

  بررسی حراج,تحقیق در مورد حراج,تحقیق و بررسی در مورد حراج,حراج,حراج29ص دانلود فایل تحقیق و بررسی در مورد حراج مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و…

 • پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

  پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

  پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس,تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس,جانشین,حبس,دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,مجازات,مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس فهرست مطالب…

 • تعمیر تلویزیون (تیونر ها )

  آنتن,امواج تلویزیونی,تعمیر تلویزیون (تیونر ها ),تیونر دانلود فایل

 • پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

  پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله دانلود فایل پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله چکیده در هنگام زلزله…

 • مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

  مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی دانلود فایل مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی امروزه ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به كلامی در عصر دانایی به سر می‎بریم. فناوری‎های جدید، به ویژه فناوری‎های مربوط به عرصه اطلاعات…

 • تجربه و سخنان بزرگان جهان

  بزرگان جهان,تجربه و سخنان,تجربه و سخنان بزرگان جهان دانلود فایل تجربه و سخنان  بزرگان جهان تجربه و سخنان بزرگان جهان فصل اول : تجربه و سخنان بزرگان جهان اخلاق ، ادب ، علم ، نیكی ، عقل فصل دوم : امید…

 • پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی و تبیین رابطه آن با کیفیت درک شده برندو ترجیح برند

  پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی و تبیین رابطه آن با کیفیت درک شده برندو ترجیح برند دانلود فایل [2]

 • پایان نامه فراوانی هپاتیت D در بیماران دارای انتی ژن سطحی هپاتیت B

  پایان نامه فراوانی هپاتیت D در بیماران دارای انتی ژن سطحی هپاتیت B دانلود فایل پایان نامه فراوانی هپاتیت D  در بیماران دارای انتی ژن سطحی هپاتیت B مقدمه وبیان مسئله عفونت با ویروس هپاتیتB  (HBV) یکی از شایعترین مشکلات…

 • سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مكانیكی كامپوزیت A356 Al

  سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مكانیكی كامپوزیت A356 Al دانلود فایل سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مكانیكی كامپوزیت A356 Al

 • پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار)

  پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار),پروژه کارافرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار),دانلود پروژه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار),دانلود کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار),طرح توجیه فنی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به,طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000…

 • پیشینه نظری دست برتری

  پیشینه نظری دست برتری دانلود فایل پیشینه نظری دست برتری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

 • پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب)

  پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب),پروژه بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ (مطالعه موردی آبریز کوشک آب),تحقیق بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفو,مقاله بررسی عوامل…

 • پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

  پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری دانلود فایل پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری پایان نامه کارشناسی ارشد بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل…

 • جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن

  جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن,میز هیدرولیکی,هیدرولیک دانلود فایل جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن جزوه حاضر جهت استفاده دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مکانیک تهیه شده است در این جزوه 8 آزمایش مهم که در اکثر دانشگاهها تدریس…

 • دانلود مقاله عناصر قاچاق

  بررسی قاچاق و عناصر آن,تحقیق در مورد قاچاق و عناصر آن,تحقیق و بررسی در مورد قاچاق و عناصر آن,دانلود مقاله عناصر قاچاق,قاچاق,قاچاق و عناصر آن,کار تحقیقی دانلود فایل کار تحقیقی قاچاق و عناصر آن منابع پایانی: دارد ========================== پیشگفتار امروزه…

 • مقاله تاریخچه خط و زبان فارسی

  مقاله تاریخچه خط و زبان فارسی دانلود فایل تاریخ خط و زبان فارسی در ایران قسمتهایی از متن: مقدمـــــــه چنان كه می دانیم زبان فارسی سه مرحله تكاملی داشته است  فارسی باستان ، فارسی میانه و فارسی نو. در پایان…

 • تحقیق قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP )

  تحقیق قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP ) دانلود فایل قابلیت كشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP ) این…

 • گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی

  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,رضوی,کاراموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,کارخانه,کارورزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,کمپوت,کنسرو,گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی,گزارش کاراموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: كارخانه كمپوت و كنسرو…

 • طرح توجیهی شیشه خود تمیز کن

  طرح توجیهی شیشه خود تمیز کن دانلود فایل طرح توجیهی شیشه خود تمیز کن محصول طرح ، شیشه خود تمیز کن میباشد که با استفاده از کوتینگ نانو ذرات تیتانیوم بر روی شی شه فلوت تولید میشود و مهمترین خاصیت آن…

 • پاورپوینت ابله مرغان

  پاورپوینت ابله مرغان دانلود فایل پاورپوینت ابله مرغان شرح بیماری  آبله‌مرغان توسط ویروس واریسلا زوستر که از خانواده هرپس ویروس است ، ایجاد می‌شود. این ویروس بعد از ایجاد آبله‌مرغان، ، در همه افراد به صورت نهفته ، درمسیر رشته…

 • پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی

  پایان نامه نا هنجاریها,پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی,پایان نامه نا هنجاریهای مادرزادی,نا هنجاریها,نا هنجاریهای مادرزادی دانلود فایل پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی مقدمه 1-1- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که…

 • تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES

  پایان نامه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,تحقیق بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,دانلود پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,مقاله بررسی پشتیبانی الكترونیك ES دانلود فایل

 • تحقیق تلسکوپ هابل

  تحقیق تلسکوپ هابل دانلود فایل بخشهایی از متن:مقدمه:تلسکوپ فضایی هابل (به انگلیسی: Hubble Spapce Telescope) تلسکوپی است که در آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی به فضا فرستاده شد. هابل در طول این سالها با نمایان کردن جلوه‌های شگفت‌انگیزی از عالم، به…

 • مقاله بررسی اختلال دراضطراب

  دانلود مقاله اختلال اضطراب,مقاله بررسی اختلال دراضطراب دانلود فایل مقاله بررسی اختلال دراضطراب فهرست: اضطراب چیست؟ علائم و نشانه های اضطراب اضطراب در کودکان و نوجوانان انواع اضطراب ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر علل اضطراب درمان اضطراب پیشگیری از اضطراب…

 • مقاله انواع هوش و کاربرد هوش های چندگانه

  مقاله انواع هوش و کاربرد هوش های چندگانه دانلود فایل مقدمه :هوش زبانی/ كلامیهوش موسیقیایی/ موزونهوش فضایی/ بصرینقش های هوش حركتی/ جسمانی:الف)بازیگری:  ب)ورزشكارانهوش حركتی/ جسمانی و آموزشهوش درون فردیهوش میان فردیكاربرد هوش های چندگانه در آموزش: كاربرد هوش های چندگانه…

 • روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان

  ارزشیابی,پروژه بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,دانلود تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,شخصیت,كودكان,مقاله بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان دانلود فایل روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان در 131 صفحه ورد قابل ویرایش  چكیده فصل اول: نقاشی كودك یك پیام…

 • انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

  انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,تحقیق در مورد انواع تخلفات,تحقیق و بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,تحقیق و بررسی در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران…

 • ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند حسگر بی‌سیم

  ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند حسگر بی‌سیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند…

 • نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

  نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت دانلود فایل نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم مجتمع قضایی  " نام شهرستان محل اقامت متوفی " باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:  شادروان       (مادر/ پدر اینجانب ) درتاریخ (روز/ماه/سال )دراقامتگاه دائمی خود…

 • دیابت چیست

  دیابت چیست دانلود فایل دیابت چیست  دیابت نوع 1 دیابت نوع 2 دیابت بارداری عوارض بیماری دیابت چگونه می توان احتمال ابتلا به دیابت را كم كرد نكات مهم برای بیماران دیابتی دیابت یك مشكل جهانی است  دیابت یا بیماری…

 • طرح تحقیقی پارك چیتگر

  طرح تحقیقی پارك چیتگر دانلود فایل طرح تحقیقی پارك چیتگر قسمتی از متن: تقسیم بندی مورد عمل که برای این فاکتور  در نظر گرفته شد، به صورت زیر است: 1-   لاشبرگ کاملاً تجزیه شده 2-   لاشبرگ نیمه تجزیه شده 3-  …

 • مبانی نظری پژوهش و پیشینه تعهد سازمانی

  مبانی نظری پژوهش و پیشینه تعهد سازمانی دانلود فایل مبانی نظری پژوهش و پیشینه تعهد سازمانی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…