پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

دانلود فایل

پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2 1-1- تعریف و تاریخچه کمومتریکس……………………………………………………………………… 2 1-1-1- آشنایی با مبانی کروماتوگرافی………………………………………………………………………………………………………. 5 1-1-2- زمان بازداری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-2- مطالعات QSPR و QSAR…………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-2-1- محاسبه توصیف کننده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-2-2- انواع توصیف کننده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………. 9 1-2-2-1- توصیف کننده‌های جزیی…………………………………………………………………………………………………………… 9 1-2-2-2- توصیف کننده‌های توپولوژیکی………………………………………………………………………………………………….. 9 1-2-2-3- توصیف کننده‌های هندسی………………………………………………………………………………………………………. 10 1-2-2-4- شمارشگر قدم‌های مولکولی……………………………………………………………………………………………………… 10 1-2-2-5- توصیف کننده‌های تطبیقی……………………………………………………………………………………………………….. 11 1-2-2-6- توصیف کننده‌های ضرایب بار توپولوژی گالوز………………………………………………………………………… 11 1-2-2-7- توصیف کننده‌های همبستگی‌های دوبعدی………………………………………………………………………………… 11 1-4-2-8- توصیف کننده‌های بار……………………………………………………………………………………………………………… 12 1-2-2-9- ضرایب آروماتیسیته………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-2-2-10- برش مولوکولی راندیک…………………………………………………………………………………………………………. 12 1-2-2-11- توصیف کننده‌های توزیع کننده‌های شعاعی…………………………………………………………………………… 12 1-2-2-12- توصیف کننده‌های سه بعدی………………………………………………………………………………………………….. 13 1-2-2-13- توصیف کننده‌های تصویری………………………………………………………………………………………………….. 13 1-2-2-14- توصیف کننده‌های جانمایی توپولوژی- هندسی……………………………………………………………………… 13 1-2-2-15- توصیف کننده گروه‌های عاملی……………………………………………………………………………………………… 13 1-2-2-16- توصیف کننده‌های بخش‌های متصل به اتم مرکزی…………………………………………………………………. 13 1-2-2-17- توصیف کننده‌های تجربی……………………………………………………………………………………………………… 14 1-2-2-18- توصیف کننده‌های خواص…………………………………………………………………………………………………….. 14 1-2-3- انتخاب توصیف کننده‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 14 1-2-4- مدل سازی و انتخاب بهترین مدل………………………………………………………………………………………………… 14 1-2-5- ارزیابی اعتبار مدل‌های انتخاب شده…………………………………………………………………………………………….. 15 1-3- روش رگرسیون خطی چند گانه……………………………………………………………………. 16 1-4- معرفی نرم افزارها……………………………………………………………………………………… 17 1-4-1- نرم افزار SPSS 18.0……………………………………………………………………………………………………………………. 17 1-4-2- نرم افزار Dragon 2.1………………………………………………………………………………………………………………….. 18 1-4-3- نرم افزار Hyper chem 7.0………………………………………………………………………………………………………….. 19 1-4-4- نرم افزار ChemDraw 7………………………………………………………………………………………………………………. 20 فصل دوم: پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 21 – پژوهش های انجام شده بروی زمان بازداری تركیبات آلی………………………………………… 22 فصل سوم: كارهای تجربی…………………………………………………………………………………… 48 3-1- رسم ساختار مولكولی………………………………………………………………………………… 49 3-2- بهینه سازی ساختارهای مولكولی………………………………………………………………….. 49 3-3- محاسبه توصیف كننده ها……………………………………………………………………………. 50 3-4- كاهش تعداد توصیف كننده ها……………………………………………………………………… 50 3-5- مدلسازی به روش رگرسیون خطی چندگانه……………………………………………………. 52 3 فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 53 4-1- نتایج حاصل از روش رگرسیون گیری خطی چندگانه گام به گام…………………………. 54 4-1-2- بررسی جدول ANOVA……………………………………………………………………………………………………………….. 62 4-5- تشریح توصیفگرهای به کار رفته در این پژوهش……………………………………………… 78 4-5-1- توصیفگر T(O..O)……………………………………………………………………………………………………………………….. 79 4-5-2- توصیفگر PIC5…………………………………………………………………………………………………………………………… 79 4-5-3- توصیفگر H-047…………………………………………………………………………………………………………………………. 80 4-5-4- توصیفگر MATS1v…………………………………………………………………………………………………………………….. 80 4-5-5- توصیفگر RDF050u……………………………………………………………………………………………………………………. 80 4-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 81 مراجع……………………………………………………………………………………………………………. 104 . 1-4-1- نرم افزار SPSS 18.0 این نرم افزار كه تا ویرایش 20 آن نیز ارائه شده است یكی از نرم افزارهای معروف در زمینه آمار توصیفی و روش‌های آماری و ریاضی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بصورت خطی و غیرخطی می‌باشد. این نرم افزار بیشتر برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی، بازار داد و ستد، نقشه برداری و آموزشی كاربرد دارد. افزون بر تحلیل های آماری مدیریت داده‌ها و مستند سازی داده‌ها نیز از ویژگی های این نرم افزار می‌باشد. 1-4-2- نرم افزار  Statistica 8.0 ویرایش هشتم این نرم افزار كه بصورت صفحات گسترده كار می‌كند از سال 2007 به بازار ارائه شده است و علاوه بر رسم نمودارهای مختلف آماری و نیز اجرای روش‌های خطی آماری، فرایند داده كاوی را نیز انجام می‌دهد. از جمله ویژگی‌های این نرم افزار عبارتند از: –        تقسیم بندی مباحث علمی و نرم افزاری. –        قابلیت سفارشی شدن، یا خودکار عمل کردن در محاسبات. –        قابلیت تحلیل آمار توصیفی، ضرایب همبستگی، محاسبه احتمالات و … –        قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با قابلیت اتصال پویا بین آنها. –        قابلیت انجام آنالیز واریانس و وکوواریانس یک طرفه و چند طرفه. –        انواع رگرسیون گیری، خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر. –        قابلیت آنالیز داده‌های ناپارامتری. –        قابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آن‌ها و نیز ویرایش نمودار‌های مربوط. –        قابلیت تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و طراحی و تحلیل آزمایشات. 1-4-3- نرم افزار Dragon 2.1 این نرم افزار برای محاسبه 18 دسته از توصیف كننده های مولكولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین ویرایش این نرم افزار در سال 1997 مورد استفاده قرار گرفت. این نرم افزار می‌تواند1481 توصیف كننده را برای مولكول هایی تا 150 اتم محاسبه نماید. جدول (1-1) دسته بندی انواع مختلف توصیفگرهای به کار رفته در این نرم افزار را نشان می‌دهد. جدول 1-1- انواع دسته بندی توصیفگر‌ها به همراه تعداد توصیفگر‌ها در آن دسته. Number of descriptors in the class Molecular descriptor class 47 Constitutional descriptors 262 Topological descriptors 21 Molecular walk counts 64 BCUT descriptors 21 Galvez topological charge indices 96 2D auto correlations 14 Charge descriptors 4 Aromaticity indices 41 Randic molecular profiles 58 Geometrical descriptors 150 RDF descriptors 160 3D-MORSE descriptors 99 WHIM descriptors 197 GETAWAY descriptors 121 Functional descriptors 120 Atom-centered descriptors 3 Empirical descriptors 3 Properties 1-4-4- نرم افزار Hyper chem 7.0 شكل و پیكربندی مولكول نقش بسیار مهمی در پیش بینی و توصیف فعالیت های بیولوژیكی تركیبات شیمیایی دارد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان اطلاعات فراوانی نظیر زوایای پیوندی، طول پیوندها، زوایای پیچش، بار اتم ها، انرژی تشكیل مولكول و … بدست آورد. این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار حرفه‌ای به شیمیدان‌ها کمک می‌کند تا در بسیاری امور مختلف که قبلاً بر روی کاغذ یا به صورت دستی انجام می‌شدند، نیاز‌های خود را به صورت کامل مرتفع سازند. در این پژوهش، نرم افزار ذکر شده در بهینه سازی ساختار مولکول‌ها به ما کمک می‌کند. سایر ویژگی‌های این نرم افزار عبارتند از: –        قابلیت نمایش ساختمان مولکولی به صورت سه بعدی با قابلیت چرخش 360 درجه –        بسته متنوعی از ابزار‌های محاسباتی ریاضی –        روش های مختلف محاسباتی شیمی 1-4-5- نرم افزار ChemDraw 7 طراحی این نرم افزار به شکلی است که برای انجام دادن کارهای پایه ای، یعنی کشیدن ساختارهای مولکولی، نیاز به صرف وقت زیادی جهت یادگیری نداریم. کار کردن با ابزارهای Tools آن بسیار ساده بوده و در مواردی مثل ابزارهای انتخاب ، نوشتن متن و خودکار Pen تا حدی شبیه فتوشاپ است. سایر ابزارها شامل انواع پیوندها، جدول، اوربیتال ها، فلش‌ها و علایم قراردادی مثل بارمثبت و منفی و رادیکال نیزتنها با کمی تمرین به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. موردهای پرکاربرد هم، مثل آروماتیک ها، اسیدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک، گروه‌های عاملی و… به صورت آماده و از پیش طراحی شده به شکل‌های مختلف، در جعبه ابزار موجود می‌باشند. شاید یکی از بهترین امکانات این نرم افزار امکان بررسی درست بودن ساختارها به صورت خودکار به کمک گزینه Check Structure  باشد.

 • مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات

  اسکلت بندی ماهی ها,پوست پرندگان,پوست پستانداران,پوست خزندگان,سیستم اسکلتی بی مهره گان,سیستم اسکلتی مهره داران,سیستم های ماهیچه ای,مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات دانلود فایل مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات قسمتهایی از متن و فهرست مطالب: پوست خزندگان…

 • آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند

  آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند دانلود فایل نمای کلی آموزش PCF بر اساس چارچوب طبقه­بندی  فرایند (PCF)، آموزش PCF® برای تعریف فرآیندهای مورد استفاده در سازمانها در سراسر جهان سفارشی شده است. نسخه 7.0.5 از آموزش PCF® شامل تغییرات برای…

 • پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی

  استراتژی غیرفعال خط بازار سرمایه(CML),پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی,تحمل ریسک و تخصیص دارایی,تخصیص سرمایه بین سبدهای سرمایه گذاری ریسکی و بدون ریسک,دارایی بدون ریسک,دانلود پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی,ریسک گریزی…

 • ترجمه مقاله با عنوان پیش بینی اثر دوغاب کاری روی واکنش تونل و زمین ناشی از نشتی در خاک های اشباع

  ترجمه مقاله با عنوان پیش بینی اثر دوغاب کاری روی واکنش تونل و زمین ناشی از نشتی در خاک های اشباع,تونل,خاک اشباع,دوغاب کاری,نشتی دانلود فایل چکیده این مقاله یک مجموعه جدید از راه حل های تحلیلی برای پیش بینی اثر…

 • پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی

  پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود فایل پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی این پاورپوینت در 58 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : ساختمان های بنایی و سازه…

 • ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی

  ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی,دانلود ترجمه غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده غنی­سازی…

 • پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی

  آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,بررسی آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,پروژه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,تحقیق آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,مقاله آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی دانلود فایل پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی…

 • نمونه سوال ریاضیات مقدماتی

  توابع یک به یک,حدو پیوستگی,مجموعه,معادله خطی,نامعادله,نمونه سوال ریاضیات مقدماتی دانلود فایل نمونه سوال ریاضیات مقدماتی مربوط به رشته های تحصیلی اب وهواشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی شهری (جدید و ژئو مرفولوژی  دانشگاه پیام نور 9

 • سرقفلی در حقوق ایران

  تحقیق سرقفلی در حقوق ایران,تحقیق و بررسی سرقفلی در حقوق ایران,حقوق ایران,دانلود مقاله سرقفلی در حقوق ایران,سرقفلی,سرقفلی در حقوق ایران دانلود فایل سرقفلی در حقوق ایران برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و…

 • مقاله تفاوت های فردی دانش آموزان و تاثیر آن بر یادگیری تحصیلی

  تفاوتهای روانی دانش آموزان,مقاله تفاوت های فردی دانش آموزان و تاثیر آن بر یادگیری تحصیلی,مقاله تفاوتهای فردی دانش آموزان و تاثیر آن بر یادگیری تحصیلی دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه داشتن یک ارتباط صحیح با دانش آموزان در کلاس…

 • طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان

  طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان دانلود فایل بیشتر راهكارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود كیفیت توان در محل مصرف،‌ بدون هزینه یا كم‌هزینه هستند. برای بسیاری از صنایع و مشتركین كاهش…

 • مختصری درباره کنسرو سازی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق مختصری درباره کنسرو سازی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مختصری درباره کنسرو سازی دانلود فایل دانلود تحقیق مختصری درباره کنسرو سازی بصورت فایل ورد قابل…

 • پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد

  پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد,پروژه کارافرینی شرکت رب مسما مشهد,توجیه اقتصادی شرکت رب مسما مشهد,دانلود پروژه شرکت رب مسما مشهد,دانلود کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد,رب,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت رب مسما مشهد,طرح توجیهی شرکت رب مسما مشهد,کارآفرینی شرکت رب مسما…

 • رله بوخ هلتس

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رله بوخ هلتس,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل  رله بوخ هلتس در 3 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • پایان نامه واقع گرایی

  پایان نامه واقع گرایی,واقع گرایی دانلود فایل پایان نامه واقع گرایی چكیده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مكاتب حقوق…

 • تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو

  تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو,سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب,شرکت آب و فاضلاب روستایی دانلود فایل تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو در 70 صفحه…

 • ترجمه مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه Soil and water are suggested to represent pivotal niches for the transmission…

 • مقاله رقابت در مدیریت تولید

  مقاله رقابت در مدیریت تولید دانلود فایل مقاله رقابت در مدیریت تولید  مقاله ترجمه شده میباشد همراه متن انگلیسی مدیریت تولید خلاصه تولیدات پیچیده و افزایش تولید جهانی , رقابت های زیادی را به شرکت هایی که فرآیند مدیریت اطلاعاتی…

 • پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

  پروژه تحقیقاتی,پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت,پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت 67 ص,پروژه جنایت بر میت,تحقیق و بررسی جنایت بر میت,جنایت بر میت دانلود فایل پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت فهرست مطالب عنوان                                    صفحه مقدمه ........................................ 1 فصل اول :…

 • تحقیق و بررسی در مورد کفالت

  بررسی کفالت,تحقیق بررسی کفالت,تحقیق کفالت,تحقیق و بررسی در مورد کفالت,مقاله کفالت دانلود فایل تحقیق و بررسی در مورد کفالت پیشگفتار تعریفی كه قانون مدنی و فقه از كفالت بیان داشته عبارت است از: «عقدی كه به موجب آن یك طرف…

 • انگیزش 19 ص

  انگیزش,انگیزش 19 ص,تحقیق در مورد انگیزش,تحقیق و بررسی در مورد انگیزش دانلود فایل انگیزش 19 ص تعریف انگیزش : روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی می دانند كه در برانگیختن ، جهت دادن و پایایی رفتار نقش آفرین هستند. در واقع…

 • مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

  اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو,عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده,مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دانلود فایل عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت…

 • پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان

  پایان نامه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,تحقیق بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,دانلود پایان نامه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان,مقاله بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان دانلود فایل پروژه بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان در 111 صفحه…

 • مقاله بیماری های ارثی استخوانها

  بیماری های ارثی استخوانها,مقاله بیماری های ارثی استخوانها دانلود فایل مقاله بیماری های ارثی استخوانها علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای…

 • پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1977)

  پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1977) دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1977) منابع : ********************************* Refference: Sarason IG. The Test Anxiety Scale: Concept and Research: Defense Technical Information Center; 1977 Refference: Beyabangard A. Test Anxiety. 2nd ed. Tehran: FarhangeEslami Press,…

 • طرح توجیهی تولید آب باطری

  طرح توجیهی تولید آب باطری دانلود فایل طرح توجیهی تولید آب باطری خلاصه مشخصات طرح نام محصول آب باطری خودرو ویژگی محصول یا طرح حجم زیاد واردات و سهم کم تولید داخل ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 200,000 موارد کاربرد قابل…

 • بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر

  بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر,پایان نامه بررسی رابطه كمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دانلود فایل  پایان…

 • پایان نامه بررسی قلمزنی و شیوه ها و مراحل مختلف آن

  پایان نامه بررسی قلمزنی و شیوه ها و مراحل مختلف آن,پروژه بررسی قلمزنی و شیوه ها و مراحل مختلف آن,تحقیق بررسی قلمزنی و شیوه ها و مراحل مختلف آن,دانلود پایان نامه بررسی قلمزنی و شیوه ها و مراحل مختلف آن,مقاله…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره کیفیت زندگی کاری (فصل دوم)

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره کیفیت زندگی کاری (فصل دوم) در 63 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

  طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال دانلود فایل طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال مناسب برای اخذ وام…

 • پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)

  پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه) دانلود فایل پایان نامه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان  به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه…

 • تحقیق بررسی خاک شناسی

  تحقیق بررسی خاک شناسی دانلود فایل تحقیق خاک شناسی فهرست: انواع خاک مشکل آفرین اندازه گیری ویژگی های خاک فرسایش خاک وراههای مبارزه با آن مکانیک خاک بیولوژی خاک درهزاره آینده منابع ..................................................... بخشهایی از متن: انواع خاک مشکل آفرین…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی

  بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی چای,پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای…

 • مقاله دودکش ها

  مقاله دودکش ها دانلود فایل مقاله دودکش ها فهرست: نگاهی به دودکش ها دودکش گرمکن ها اتصال به دیوار انتخاب سیستم تهویه و هواکش های مناسب در سالن های بسته بخاری دیواری قسمتهایی از متن: نكات ذیل جهت رعایت در…

 • حمام، مراسم و اعتقادات مردم

  حمام، مراسم و اعتقادات مردم دانلود فایل حمام، مراسم و اعتقادات مردم بوق حمام قرق حمام انعام قرق نمودن حمام كیسه كشی و مشتمال‌ دادن حجامت كردن در حمام رفت و آمد جن در حمام حمام، در قانون ابن‌سینا وقایع…