پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

دانلود فایل

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی چکیده در این تحقیق روشی گسترده برای برنامه ریزی نگهداری پل های بتنی بزرگراهی  شرح داده شده است . این روش شامل توابعی برای تنظیم اولویت بندی نگهداری پل ها ، ارزیابی روشهای عملـی (کـاربردی) در هر حالت ، و برنامه ریزی نگهداری پل ها است . در این روش اولویت بندی های نگهداری توسط یک مدل رتبه بندی با پارامترهای تصمیم گیری که به طور مناسب وزن دهی شدند تنظیم مـی شـوند . روشـهای عملی بر اساس شرایط پل و فاکتورهای دیگری که موجب تسریع خرابی می شوند تعیین می شوند . یک مدل برنامه ریزی خطی براسـاس رده بنـدی اولویـت ، مشخـصات هزینـه و کـارایی روشـهای عملـی ، و محدودیت های بودجه موجود برای برنامه ریزی نگهداری تصمیم گیری می کند . این روش توسـط داده های واقعی وشبیه سازی شده با موفقیت ارزیابی شده است .  مقدمه طی دهه های گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخص های عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکه ها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردند. از این شاخص ها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و نگهـداری نیـز استفاده می شد و گاه هنوز هم استفاده می شود در نهایت از این شاخص هـا در راسـتای تعیـین میـزان تأثیر گذاری سیاست های تعمیر و نگهداری استفاده می شود. با وجود اینکه این شـاخص هـا تـا حـدودی شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی میشوند، ولی بیشتر بر پایه قضاوتهای مهندسی بنا شده اند. بنـابراین اصلاح این اهداف به نظر لازم و منطقی می آید.  پل های راه دارای نقش کلیدی در شبکه راهها می باشـند و معمـوًلا طـوری طراحـی میـشوند کـه حتـی الامکان تا ١٠٠ سال بطور ایمن قابل استفاده باشند. یک پل قبل از اینکه از لحاظ      سازه ای ناکارآمـد شود، باید از لحاظ عملکردی از کار افتاده شود. عواملی از جمله بلایای طبیعی ، اثـرات محیطـی ، بارهـای زنده سنگین ، برخورد با کشتی و آب شستگی عمر مفید پل را کوتاه تر میکنند و همچنین عـلاوه بـر آن مشکلات دیگری نیز برای پل بوجود می آورند از جمله : ١- بالا بردن ریسک آسیب و حتی مرگ برای کسانی که به نوعی از روی آن پل عبور می کنند. ٢- کاهش ظرفیت باربری سازه که به تبع آن میزان مجاز حمل بـار از پـل پـائین مـی آیـد و گـاهی نیـز مسدود نمودن پل الزامی می گردد که این امر ضربه اقتصادی مهلکی به کسانی کـه راه ارتبـاطی و تـردد آنها از آن پل می باشد، وارد می نماید. ٣- نیاز به میزان قابل توجهی تعمیر پل و به حالت اول در آوردن آن.  سیستم های مدیریت پل در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تعداد پ هایی که نیاز به نگهداری ویـژه دارنـد روز بـه روز بیـشتر می شود، نظر به اینکه هزینه مستقیم کارهـای تعمیـر و نگهـداری زیـاد اسـت ، لازم اسـت بـا بکـارگیری روشهای منطقی تر، در تصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه با رعایت مسائل اقتصادی اقدام گردد.  «فهرست مطالب » عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه فصل ١……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ فصل اول : کلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….٤ ١-١. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٢. سیستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٣. تعریف سیستم مدیریت پل (BMS)…………………………………………………………………………………………..8 ١-٤. اجزاء سیستم های مدیریت پل …………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٤-١. پایگاه داده موجودی………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٤-٢. پایگاه داده نگهداری……………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٤-٣. مدلهای هزینه …………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٤-٤. پیش بینی وضعیت پل ها ……………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٥. تحلیل در سطح پروژه و شبکه …………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦. ورودیها و خروجی ها و الگوریتم های BMS……………………………………………………………………………12 فصل ٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ فصل دوم :اصول بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………١٧ ٢-١. انواع بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-١. بازرسی اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………١٩ ٢-١-٢. بازرسی منظم ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-٣. بازرسی آسیب ……………………………………………………………………………………………………………………….٢٠ ٢-١-٤. بازرسی دقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-١-٥. بازرسی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢. فواصل زمانی بازرسی ها …………………………………………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٣. مسئولیت های بازرس پل …………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٤. وظایف بازرس پل ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٥. ابزار و دستگاههای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………….٢٤ ٢-٦. دفترچة ثبت برداشت های بازرسی در محل ……………………………………………………………………………..٢٤ ٢-٧. تهیه گزارش بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………٢٧ ٢-٧-١. مقدمه گزارش……………………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٢. تاریخچه و توصیف پل ………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٣. روند بازرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٩ ٢-٧-٤. نتایج بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………………٣٠ ٢-٧-٥. نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠ ٢-٧-٦. توصیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣١ ٢-٧-٧. ضمیمه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………٣١ ٢-٧-٧-١. عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٧-٧-٢. نقشه ها و شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٧-٧-٣. فرمهای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٨. اهمیت گزارش بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٨-١. تعیین نواحی بحرانی …………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٢. اولویت های نگهداری…………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٣. تحلیل درجه بندی ظرفیت باربری………………………………………………………………………………………..٣٣ ٢-٨-٤. مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣ فصل ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٤ فصل سوم : پیشرفته ترین  یستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………….٣٤ ٣-١. مروری بر سیستم Pontis……………………………………………………………………………………………………….35 ٣-١-١. مدول بهینه سازی شبکه در سیستم Pontis………………………………………………………………………36 ٣-١-٢. نقائص سیستم Pontis …………………………………………………………………………………………………………٣٧ ٣-٢. روشهای اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١. اولویت بندی بر اساس درجه صلاحیت و وضعیت ……………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-١. سیستم درجه صلاحیت FHWA …………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-٢. سیستم درجه وضعیت انتاریو…………………………………………………………………………………………..٤٠ ٣-٢-٢. اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس …………………………………………………………٤٢ ٣-٢-٢-١. سیستم اولویت بندی کارولینای شمالی ………………………………………………………………………….٤٢ ٣-٢-٢-٢. سیستم اولویت بندی پنسیلوانیا………………………………………………………………………………………٤٧ ٣-٢-٢-٣. مقایسه فرمول های اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس ……………………٥١ ٣-٢-٣. تحلیل افزایش نسبت سود به هزینه …………………………………………………………………………………….٥٢ ٣-٢-٤. روش های برنامه ریزی ریاضی ……………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-١. مدل ایندیانا ……………………………………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-٢. مدل کارولینای شمالی …………………………………………………………………………………………………….٥٦ ٣-٣. مروری بر روشهای اولویت بندی ………………………………………………………………………………………………٥٧ فصل ٤…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٦١ فصل چهارم :گسترش متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………………………………..٦١ ٤-١. بیان متدولوژی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..٦٢ ٤-٢. خرابی های معمول پل و ارزیابی شرایط ………………………………………………………………………………….٦٤ ٤-٣. پارامتر های سیستم …………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ ٤-٤. روشهای نگهداری ……………………………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٥. تنظیم اولویت بندی نگهداری …………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٦. ارزیابی روشهای عملی ………………………………………………………………………………………………………………٦٩ ٤-٧. انتخاب نگهداری در سطح شبکه ………………………………………………………………………………………………٧١ فصل ٥…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٣ فصل پنجم : اجرای متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………..٧٣ ٥-١. پل تقاطع بزرگراه رسالت – خیابان شیخ بهایی …………………………………………………………………………٧٤ ٥-١-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٧٥ ٥-٢. پل تقاطع بزرگراه رسالت (حکیم ) – یادگار امام………………………………………………………………………..٧٧ ٥-٢-١. مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود……………………………………………………………………………٧٨ ٥-٣. پل تقاطع بزرگراه رسالت – حقانی …………………………………………………………………………………………..٨١ ٥-٣-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨١ ٥-٤. پل تقاطع بزرگراه حکیم – رودخانه کن …………………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٤-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٥. پل تقاطع بزرگراه مدرس- بهشتی ……………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٥-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٧ ٥-٦. پل تقاطع بزرگراه مدرس- مطهری ………………………………………………………………………………………….٨٩ ٥-٦-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود…………………………………………………………………………..٩٠ ٥-٧. پل تقاطع بزرگراه مدرس- صدر……………………………………………………………………………………………….٩٢ ٥-٧-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٣ ٥-٨. پل تقاطع خیابان ولیعصر- بزرگراه چمران ( پارک وی )………………………………………………………..٩٥ ٥-٨-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٦ ٥-٩. مراحل گام به گام اجرای طرح مرمت پل ها ………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-١. تعویض نشیمن گاهها………………………………………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-٢. تعویض جداول کناری پیاده رو…………………………………………………………………………………………. ١٠٢ ٥-٩-٣. مرمت پیاده روی بتنی ………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٤. روسازی عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٥. اجرای درزگیرها در نواحی درزهای انبساط……………………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٦. تمیز کردن نواحی زیرین عرشه در نواحی شورهزده………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٧. احداث سیستم زهکشی جدید مناسب …………………………………………………………………………….. ١٠٤ ٥-٩-٨. مرمت دیواره های بتنی کوله ……………………………………………………………………………………………. ١٠٥ ٥-٩-٩. ترمیم و رنگ آمیزی جداول میانی بتنی پل …………………………………………………………………….. ١٠٥ فصل ٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٠ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ١١١ ٦-١. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٢ 

 • تعریف‌ جهانی‌ شدن‌

  تعریف‌ جهانی‌ شدن‌,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تعریف‌ جهانی‌ شدن‌,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تعریف‌ جهانی‌ شدن‌ بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده…

 • تحقیق روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها

  بررسی روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها,پروژه روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها,تحقیق روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها,دانلود روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها,روشهای محاسبه زمان تمركز در حوضه ها دانلود فایل تحقیق روشهای محاسبه…

 • مقاله بررسی بتن و فولاد

  پروژه بررسی بتن و فولاد,تحقیق بررسی بتن و فولاد,دانلود تحقیق بررسی بتن و فولاد,مقاله بررسی بتن و فولاد دانلود فایل مقاله بررسی بتن و فولاد در 38 صفحه ورد قابل ویرایش   آشنایی با بتن و فولاد مقدمه بتن یكی از…

 • سمینار برق تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت های بدن

  سمینار برق تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت های بدن دانلود فایل سمینار برق تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت های بدن چکیده  بسیاری از محصولات صنعتی، مصرف کنندگان و تقاضاها، سبب استفاده از انرژی الکترومغناطیسی شده است…

 • پروژه انبارداری

  پروژه انبارداری دانلود فایل پروژه انبارداری پایان نامه ی جهت اخذ کاردانی پیوسته مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی چکیده  برنامه : مکانیزه کردن انبار یک کارخانه برای آسان تر و سریع ترشدن سطح دسترسی انبار دار به اطلاعات انبار میباشد…

 • بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 18-15 سال

  بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 18-15 سال,تحقیق و پژوهش بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 1815 سال…

 • تحقیق کامل و جامع درباره تعدد زوجات

  تحقیق کامل و جامع درباره تعدد زوجات,درباره تعدد زوجات دانلود فایل تحقیق کامل و جامع درباره تعدد زوجات تعدد زوجات در این مقاله برآنیم تا به ذكر سه مورد از متونی كه به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند،…

 • مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها

  مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانلود فایل مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها بخشهایی مختلف از متن: چكیده در این مقاله تاریخچه شكل‌گیری و تكامل مهندسی صنایع و تغییر آن از مهندسی صنایع سنتی به مهندسی صنایع…

 • پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت)

  پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت) دانلود فایل پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت) پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت)در 71 صفحه قابل ویرایش همراه…

 • جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

  جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • آزمون تحمل ناکامی (ERTO)

  آزمون تحمل ناکامی (ERTO) دانلود فایل آزمون تحمل ناکامی (ERTO) دکتر اس . ان .ری (1998) مفهوم ناکامی ناکامی هنگامی پیش می آید که شخص نتواند به هدف مطلوب برسد . علت آن موانع خاص یا نبودن اهداف مطلوب یا…

 • مقاله روشهای یاددهی و یادگیری و نظریه های آن

  روش های یاددهی و یادگیری,مقاله روشهای یاددهی و یادگیری و نظریه های آن,نظریه های یادگیری مؤثر در تعلیم و تربیت دانلود فایل مقدمه: روش های یاددهی و یادگیری كار و بحث گروهی روش بارش مغزی پرسش و پاسخ یادگیری فعال…

 • گزارش کارآموزی قولنامه

  گزارش کارآموزی قولنامه دانلود فایل گزارش کارآموزی قولنامه چکیده: با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می‌دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال…

 • گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال

  انتقال,دانلود گزارش کارآموزی قیمت گذاری سیستم انتقال,سیستم,قیمت گذاری,کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال,کارورزی قیمت گذاری سیستم انتقال,گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال دانلود فایل گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال در 31 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت گذارى سیستم انتقال در…

 • سیستم پایگاه داده با معماری موازی

  پایگاه داده با معماری موازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم پایگاه داده با معماری موازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود سیستم پایگاه داده با معماری موازی معماری پایگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه رضایت مشتری

  مبانی نظری و پیشینه رضایت مشتری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت مشتری (فصل دوم) رضایت مشتری مقدمه در محیط کسب و کار امروز که پیچیدگی و رقابتی شدن آن روز­افزون است، رضایت مشتری در حال تبدیل شدن…

 • كار‏فرینی نان

  كار‏فرینی نان دانلود فایل كار‏فرینی نان قسمتی از نان: مواد اولیه : تهیة نان خوب نیاز به اطلاعات دقیق در شناخت آرد روش‌های تهیة خمیر وعمل آوری آن در سیستم های پخت دارد . علاوه بر این دسته بندی و…

 • مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه

  مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه…

 • تحقیق تأثیر نماز بر روح انسان و جلوگیری از انحرافات اخلاقی

  تحقیق تأثیر نماز بر روح انسان و جلوگیری از انحرافات اخلاقی دانلود فایل تحقیق تأثیر نماز بر روح انسان و جلوگیری از انحرافات اخلاقی فهرست: تاثیر نماز بر انسان تأثیر نماز بر بیماریهای روح (گناهان ) نقش هنجارهای دینی در…

 • پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006

  پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006 دانلود فایل پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی…

 • طرح توجیهی گاوداری تولیدی

  پروژه کارافرینی گاوداری تولیدی,توجیه اقتصادی گاوداری تولیدی,تولیدی,دانلود پروژه گاوداری تولیدی,دانلود کارآفرینی گاوداری تولیدی,طرح توجیه فنی گاوداری تولیدی,طرح توجیهی گاوداری تولیدی,کارآفرینی گاوداری تولیدی,گاوداری دانلود فایل طرح توجیهی گاوداری تولیدی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب                                               صفحه 2 مقدمه                                                           صفحه…

 • اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها…

 • پاورپوینت کشاورزی علف هرز

  بررسی علف هرز,پاورپوینت علف هرز,پاورپوینت علف هرز 19 اسلاید,پاورپوینت کشاورزی علف هرز,تحقیق در مورد علف هرز,دانلود پاورپوینت علف هرز,علف هرز دانلود فایل پاورپوینت علف هرز 19 اسلاید علفهای هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهای زراعی و غیر زراعی و یكی…

 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه محاسبات و منطق فازی

  تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه محاسبات و منطق فازی,محاسبات و منطق فازی دانلود فایل خلاصه نکات و توضیحات محاسبات و منطق فازی در درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در 6 صفحه فایل PDF

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی آ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک…

 • افسردگی در نوجوانان 20 ص

  افسردگی,افسردگی در نوجوانان,افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیق در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیقو بررسی در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص دانلود فایل افسردگی در نوجوانان 20 ص افسردگی و نوجوانی مقدمه : ورود به نوجوانی فرد را با…

 • مقاله درباره حافظ

  پژوهش حافظ,حافظ,زندگینامه حافظ,شعر حافظ,مقاله درباره حافظ دانلود فایل عشق

 • پاورپوینت طراحی برای برنامه وب

  پاورپوینت طراحی برای برنامه وب دانلود فایل پاورپوینت طراحی برای برنامه وب این پاورپوینت در 60 اسلاید تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب : مقدمه نگاهی سریع به بحث مسائل طراحی برای مهندسی وب هرم طراحی وب طراحی…

 • مقاله RAID

  RAID ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل خطا,مقاله RAID دانلود فایل مقاله RAID     RAID   : ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل خطا مقاله RAID    RAID   : ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل…

 • مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

  مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود فایل مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش فهرست: احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد مالیات بر ارزش افزوده…

 • ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است

  ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاص,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

  اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص,انواع کاهش سرمایه,تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,تشریفات کاهش سرمایه,دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,دلایل کاهش سرمایه,شرایط کاهش سرمایه,شیوه کاهش سرمایه,کاهش اجباری…

 • پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

  پروژه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی,پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی,پیشرفت,تحصیل,تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی,خلاقیت,دانلود پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی,رابطه,مقاله بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانلود فایل