پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دانلود فایل

فهرست عنوان  : پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد                                                   صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1 بخش اول) كلیات……………………………………………………………………………………………. 3 فصل اول) قواعد عمومی ……………………………………………………………………………… 4 گفتار اول) تعریف خسارت …………………………………………………………………… 4 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد………………………………………….. 5 فصل دوم) ماهیت مسوولیت ……………………………………………………………………………… 6 گفتار اول) مفهوم مسوولیت ………………………………………………………………. 6 مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ……………….. 6 مبحث دوم) اقسام مسوولیت …………………………………………………… 7 بند اول) مسوولیت اخلاقی …………………………………………… 7 بند دوم) مسوولیت حقوقی ………………………………………….. 7 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ……………………………….. 13 مبحث اول) منابع فقهی ………………………………………………………….. 13 بند اول) قاعدة اتلاف ………………………………………………….. 14 بند دوم) قاعدة‌ تسبیب………………………………………………… 14 بند سوم) قاعدة ضمان ید …………………………………………. 15 مبحث دوم) مبانی نظری …………………………………………………………. 16 بند اول) نظریه تقصیر …………………………………………………………. 16 بند دوم)  نظریه خطر …………………………………………………………. 17 بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن …………………………………………… 19 فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ……………………………………….. 20 گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ………………….. 20 گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ………………………………………………………….. 21 گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد………………………………………………. 23 فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی …………………………………………………. 24 گفتار اول) عهد شكنی و مفهوم آن ……………………………………………………… 25 مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شكنی………………………. 27 مبحث دوم) اقسام عهد شكنی …………………………………………………… 29 گفتار دوم) تقصیر قراردادی ………………………………………………………………….. 36 مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ………………………………………….. 36 مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن………………………………………….. 39 بند اول) لزوم تقصیر…………………………………………………………… 39 بند دوم) اقسام تقصیر ………………………………………………………. 40   مبحث سوم) اثبات تقصیر …………………………………………………………… 42 گفتار سوم) ضرر ……………………………………………………………………. 43 مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ………………………………….. 43 مبحث دوم) اقسام ضرر ………………………………………………………………. 45 مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………. 50 بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر………………………………….. 50 بند دوم) مستقیم بودن ضرر ………………………………………….. 52 بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. …………………… 54 فصل سوم) دعوی جبران خسارت  ……………………………………………………………….. 55 بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ……………………………………………………… 58 فصل اول) قوة قاهره ………………………………………………………………………………. 60 گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره………………………………………………………………. 60 گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره ……………………………………………………………. 61 مبحث اول) وصف خارجی بودن………………………………………….. 62 مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ………………………………….. 63 مبحث سوم) ممكن نبودن پیش‌بینی ………………………………… 64 فصل دوم) اقدام متعهد له ………………………………………………………………………… 66 فصل سوم) دخالت شخص ثالث ……………………………………………………………………. 67 فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ……………………………………………………….. 68 بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت……………………………………………………………. 72 فصل اول) قراردادهایی كه راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت …………………….. 75 گفتار دوم) قرار دادهای راجع به كاهش مسوولیت …………………… 76 گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ………………………………………… 78 فصل دوم) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79 گفتار اول) مفهوم وجه التزام ………………………………………………………….. 79 گفتار دوم) احكام وجه التزام ………………………………………………………….. 81 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 85   فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………. 87   چكیده خساراتی كه بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است. این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن كلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده كه این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان كرده است. بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان كرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی كه به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یكسری قرادادهایی را كه دربارة مسوولیت می‌توان منعقد كرد را، بررسی كرده است. …. مقدمه بی شك یكی از مهمترین مسائلی كه در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اكیداً بر وفای به عهد نموده است كه خود نوعی راستگویی است تا جائیكه یكی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شكنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است. به شیوه‌های گوناگون ممكن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی كه در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یكی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یكسری كارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد كه جبران خسارت ناشی از این نقض یكی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق كه تا سر حد امكان سعی در كامل بودن آن بوده ولی بی‌شك كامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور كلی در چهار بخش آمده است، بخش اول كلیات می‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم كه راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران كند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است. با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق كنند به شرط اینكه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق كنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است. فصل دوم ) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است: این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبكار تصرف نمی كند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی كه برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می كند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشكنی را اعلام می دارد [1] كه به آن “وجه التزام” می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد. گفتار اول) مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت كه «توافقی است كه به موجب آن طرفین میزان خساراتی را كه در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند[2]» به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شكنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور كه در قولنامه های خرید و فروش املاك، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد. در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممكن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، مادة 230 ق.م مهمترین نص قانونی است كه اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد كه: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم است محكوم كند.” تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبكار دارد كه او را از اثبات  ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث كه آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینكه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محكوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شكنی می شود. بنابراین هر چند كه وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیك دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانكه هرگاه وجه التزام بیش از اندازة واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیك می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت كه تفاوتها و اختلافات احكام این دو گروه قابل انكار نیست و دست كم تفاوت اصلی آنها این است كه در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیكه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[3]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبكار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیكن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.[4]

 • مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی

  مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی دانلود فایل انواع مقیاسهای عملکرد بخشهایی از متن: اهرم، نقدینگى وجریان نقدى  مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یك سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وكار دارند. هر…

 • نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی

  دانلود نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی,نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی دانلود فایل دانلود نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی  ارشد بهسازی

 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین

  بررسی تاثیر یادگیری سازمانی,بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین…

 • پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

  پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره),مقاله نظریه ولایت فقیه درسیره امام دانلود فایل پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) چکیده: مقاله نشان مى‏دهد «ولایت مطلقه فقیه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند،…

 • پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000

  پایان نامه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,تحقیق بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,دانلود پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,مقاله بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 دانلود فایل پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 در 39 صفحه ورد…

 • بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی

  بررسی رابطه بین سبک رهبری,بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی,بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی در سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه پیام…

 • پاورپوینت مدیریت مالی 2

  پاورپوینت مدیریت مالی 2 دانلود فایل پاورپوینت مدیریت مالی 2  دکتر تقوی  مقدمه :   برای بسیاری از شركتها سهم سرمایه گذاری در دارایی های جاری از كل دارایی ها بیش از 50% است .   مدیریت دارایی های جاری…

 • تحلیل کتابهای مجالس صوفیه

  تحلیل کتابهای مجالس صوفیه دانلود فایل تحلیل کتابهای مجالس صوفیه چکیده: مجلس گویی در تصوّف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ در واقع بسیاری از  تعالیم مشایخ…

 • کشت صیفی جات و سبزی جات

  سبزی جات,کشت صیفی جات,کشت صیفی جات و سبزی جات دانلود فایل کشت صیفی جات و سبزی جات مقدمه تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم…

 • مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش

  مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش دانلود فایل مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش متن شروع مقاله چکیده مطالب شواهد اخیر نشان می دهد که هر نوع فعالیت جسمی می تواند مزایای بهداشتی سلامتی بارز داشته باشد و فقط فعالیت…

 • مقاله تصفیه آب های صنعتی

  مقاله تصفیه آب های صنعتی دانلود فایل مقاله تصفیه آب های صنعتی قسمتهایی از متن: تصفیه آب های صنعتی برای تهیه آب مورد استفاده در صنعت شناخت کامل آب و املاح موجود در آن ضروری است. زیرا برای هر دستگاه…

 • زندگی و آثار معماری تویو ایتو

  آثار تویو ایتو,آثار معماری تویو ایتو,پروژه رشته معماری,تحقیق رشته معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,زندگی و آثار معماری تویو ایتو,مقاله رشته معماری دانلود فایل زندگی و آثار معماری تویو ایتو مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار…

 • بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی

  بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه دوره كارشناسی رشته كارتوگرافی با موضوع,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه دوره كارشناسی  رشته كارتوگرافی…

 • پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد

  آزاد,آموزشگاه,پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد,پروژه کارافرینی آموزشگاه علمی آزاد,توجیه اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد,دانلود پروژه آموزشگاه علمی آزاد,دانلود کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد,طرح توجیه فنی آموزشگاه علمی آزاد,طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد,علمی,کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد دانلود فایل دانشگاه

 • بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

  بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان دانلود فایل بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می…

 • پاورپوینت نرم افزار متلب

  پاورپوینت نرم افزار متلب دانلود فایل پاورپوینت نرم افزار متلب اسلاید یک فایل ها،توابع و structure ها در MATLAB مسیرهای جستجو و ذخیره کردن داده ها set path ذخیره و بازیابی متغیرهای Workspace –Mفایل ها نحوه نمایش اعداد در MATLAB…

 • چگونه می توان مکمل های امتیازی را با مدل 7-S مک کینزی بالانس کرد

  چگونه می توان مکمل های امتیازی را با مدل 7-S مک کینزی بالانس کرد,چگونه می¬توان مکمل¬های امتیازی را با مدل 7S مک کینزی بالانس کرد دانلود فایل نمونه ترجمه در جستجوی برتری[1]، پرفروش ترین کتاب سال 1982 توسط شرکای مک…

 • نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقش پل در رابطه با شهر اصفهان دانلود فایل دانلود مقاله نقش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان

  مبانی نظری نوجوان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان در  60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا

  سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا دانلود فایل سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا چکیده:  نفوذ پذیری هوا در یک کالای نساجی همواره به عنوان یک پارامتر مهم مورد بحث می باشد که بررسی…

 • مقاله برنامه ریزی توسعه شغلی

  مقاله برنامه ریزی توسعه شغلی دانلود فایل مقاله برنامه ریزی توسعه شغلی برنامه ریزی توسعه شغلی،یکی از امور مهمی است که تعیین اهداف، راههای وصول به اهداف را میسر می سازد، هرچه واحد کاری رشد بیشتری پیدا کند احتیاج به…

 • گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچك-طراحی سیستم مالی (صنعتی)

  پیچك,دانلود گزارش کارآموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),سیستم مالی,شركت,صنعتی,طراحی,غذایی,کاراموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),کارورزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچك-طراحی سیستم مالی (صنعتی),گزارش کاراموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی…

 • تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

  تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن دانلود فایل تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن بخشهایی از متن: خلاصه و چكیده همان طور كه می دانیم عموما ً قطعات ریخته گری به صورت…

 • 3 روش انالیز گوگرد در نمونه های معدنی براساس استانداردهای بین المللی

  3 روش انالیز گوگرد در نمونه های معدنی براساس استانداردهای بین المللی,سنگ اهن,کانیهای معدنی,گراویمتری,گوگرد دانلود فایل روش  آنالیز کمی عنصر  گوگرد در سنگ آهنالف. موادو محلولهای لازم و روش تهیه آنهاب.روش های آزمونتهیه محلولها :ج:محاسباتد:نکات مهمروش دوم آزمون گوگردمحلولهامحاسباتروش سوم…

 • پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

  پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی دانلود فایل پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی اهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف کلیاهداف جزئیفرضیه های تحقیقاصطلاحات و مفاهیم کلیدیفصل…

 • گزارش کارآموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره)

  دانلود گزارش کارآموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره),شركت,شهره,كشت و صنعت,کاراموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره),کارورزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره),گرگان,گزارش کارآموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره),گزارش کاراموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره) دانلود فایل [

 • مقاله افت تحصیلی

  افت تحصیلی,پروژه افت تحصیلی,دانلود افت تحصیلی,مقاله افت تحصیلی دانلود فایل مقاله افت تحصیلی قسمتی از متن: یكی از مباحث مطرح در محافل آموزشی و پرورشی درحال حاضر، افت تحصیلی دانش آموزان می باشد، اما این معضل چرا و چگونه شكل…

 • تحقیق نارسائی مغز استخوان كم خونی آپلاستیک

  تحقیق نارسائی مغز استخوان كم خونی آپلاستیک,نارسائی مغز استخوان كم خونی آپلاستیک دانلود فایل تحقیق نارسائی مغز استخوان كم خونی آپلاستیک چکیده: گروه مهمی از كم خونیها بوسیلة اختلالات اولیة مغز استخوان ایجاد می شوند كه در تولید پیشتازهای گلبول…

 • 14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!

  14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!,دانلود 14 ترفند در آی‌فون که ممکن است بلد نباشید!,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

  گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی دانلود فایل گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی  مقدمه : دگرگونی در نظام آموزش رشته های فنی و مهندسی بسیار با اهمیت بوده و تأثیر شگرفی در ایجاد تحول در نظام صنعتی كشور خواهد داشت، خوشبختانه…

 • گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری

  دانلود گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری,ساخت سوله,ساختمان اداری,کاراموزی ساخت سوله و ساختمان اداری,کارورزی ساخت سوله و ساختمان اداری,گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری,گزارش کاراموزی ساخت سوله و ساختمان اداری دانلود فایل گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان…

 • تحلیل و بررسی آثار سینمایی اصغر فرهادی با رویکرد به اخلاق

  اخلاقیات، سینما، اصفر فرهادی، دروغ، تهمت ،شک,تحلیل و بررسی آثار سینمایی اصغر فرهادی با رویکرد به اخلاق دانلود فایل چکیده سینما از طریق فیلم به نحوی جامعه ی اطراف خود را به تصویر میکشد و در واقع گرایش های روحی،…

 • تورم

  تورم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تورم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تورم بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه در اقتصاد به افزایش سطح…

 • گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن

  دانلود گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن,فرآورده,کاراموزی گوشت و فرآورده های آن,کارورزی گوشت و فرآورده های آن,گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن,گزارش کاراموزی گوشت و فرآورده های آن,گوشت دانلود فایل گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن در…

 • سمینار شبکه های ایمیل

  سمینار شبکه های ایمیل دانلود فایل سمینار شبکه های ایمیل چکیده................................................................................................................... ث‌ مقدمه.................................................................................................................... 1     شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2 1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2 1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت…