پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,پروژه کارافرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,توجیه اقتصادی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید روغن موتور و گریس,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,روغن,طرح توجیه فنی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,طرح توجیهی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,کارخانه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس در 102 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 چکیده مطالعات فنی  ، مالی و اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………… 7 جدول ( 1 – 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس………………………………………………… 8 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 کلیات معرفی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 تعاریف اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 روانکاری ، اصطکاک و سایندگی…………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-2 نام محصول و مشخصات فنی :……………………………………………………………………………………………………………… 14 روغن موتور :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 گروه پارافینیک :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 هیدروکربورهای نفتنیک :……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 هیدرو کربورهای آرماتیک :…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :…………………………………………………………………………………………………………… 18 روغنهای سنتتیک :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 تولید روغن از طریق تصفیه دوم :………………………………………………………………………………………………………………….. 18 گریس :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1- گریسهای غیر صابونی شده :…………………………………………………………………………………………………………………… 20 2- گریسهای صابونی شده – فلزی :……………………………………………………………………………………………………………… 21 A  ) گریس سدیم :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 B )گریس سدیم :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 C  ) گریس مخلوط :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 D  ) گریس آلومینیم :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 E  ) گریس لیتوم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 I  ) گریس باریوم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 G  ) گریس استرانسیوم :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مشخصات فنی محصول :……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می  شویم :….. 23 1- گرانروی ( – Viscosity   ) :………………………………………………………………………………………………………………… 24 2- نقطه ریزش (Pour point ) :………………………………………………………………………………………………………………… 24 3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:……………………………………………………………………………………………. 24 4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :…………………………………………………………………………………………………………. 24 5- نقطه احتراق: ( – Flae Point   ) :………………………………………………………………………………………………………… 25 6- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point –  ) :………………………………………………………………………………………………… 25 7- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :……………………………………………………………………….. 25 8 – اندیس ویسکوزیته ( – Visicosity index     ):…………………………………………………………………………………… 25 9 – نقطه قطره شدن :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :…………………………………………………………………………………………………………… 26 الف – روغن پایه :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 ب – روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی  43/8  ) –  ( DEF   STAN   91    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 پ – گریس :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 1پ )  گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :…………………………………………………………………………………………………… 27 2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :……………………………………………………………………………………………………………. 28 3پ ) گریس پایه بنتون :……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 4پ ) گریس پایه آلومینیوم :…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 5پ ) گریس پایه لیتیم :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 چگونگی بسته بندی :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 – قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :…………………………………………………………………………………………….. 30 حد استاندارد ملی و جهانی :………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وظیفه اصلی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 شرایط اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :……………………………………………………. 31 پ – علائم نظامی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 ج  – علائم استاندارد ملی ایران :………………………………………………………………………………………………………………….. 32 روغن موتور :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :……………………………………………………………………………………………………………… 34 2- 2  – چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی          34 3- 2 – ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور          36 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مطالعات فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 بررسی و برآورد های فنی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 1- 3-  ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه …………………………………………………………………………. 39 1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :……………………………………………………………………………………………………….. 39 – تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :……………………………………………………………………. 40 تاریخچه صنعت بازیافت روغن……………………………………………………………………………………………………………………… 41 2-3 – تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) ……………………. 43 شرح خلاصه فرآیند :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 3 – 3 – بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ……………………………………………………………………………. 44 ویسکوزیته یا گرانروی :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :……………………………………………………………………………………………………….. 44 ظاهر:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 رنگ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 عدد خنثی شدن :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 وزن مخصوص نسبی :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 مقدار آب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 نقطه اشتعال و نقطه احتراق :………………………………………………………………………………………………………………………… 45 نقطه اشتعال………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 نقطه ریزش و ابری شدن :……………………………………………………………………………………………………………………………. 46 10-نقطه آنیلین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 11-خاکستر :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 12-عدد صابونی شدن :………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 میزان نفوذ مخروط :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 جریان فرایند :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 4-3  تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد………………………………………………………………………………. 48 جدول ( 1- 3  )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی…………………………………………….. 49 5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک……………………………………………………………………………………. 50 1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………. 51 جدول ( 2- 3  )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :……………………………………………………………………….. 51 جدول  (2- 3  )مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………. 51 2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………… 52 جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد……………………………………………………………………. 52 6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………. 53 1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید………………………………………………………………………………………… 53 جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :…………………………. 53 جدول  ( 4 – 3  ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید…………………………………………………………………………. 54 جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………………………… 55 2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :…………………………………………………………………………………………………………….. 55 7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :……………………………………………………………………………………………………………… 56 1-7- 3 آزمایشگاه :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 2- 7- 3 تعمیرگاه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 3-7 – 3 تاسیسات برق:……………………………………………………………………………………………………………………………… 57 الف ) برق مورد نیاز خط تولید :…………………………………………………………………………………………………………………… 57 جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفی تولید…………………………………………………………………………………………………….. 57 ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه……………………………………………………………………………………………………….. 58 ج  )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه……………………………………………………………………………………………………………. 58 جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفی واحد…………………………………………………………………………………………………………. 59 د ) برق مصرف سالیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 I –  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :………………… 60 II  – مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :………………………………………………………………………………………………………………….. 60 III  – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :……………………………………………………………………. 60 IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :…………………………………………… 61 4 – 7 -3 تاسیسات آب………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد………………………………………………………………………………………………………. 62 7- 7- 3 سایر تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 الف  )تجهیزات اطفاء حریق…………………………………………………………………………………………………………………………. 63 ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………………………….. 63 جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………. 64 تصفیه پسیاب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز……………………………………………………………………………………………………………. 64 1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………. 65 جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید………………………………………………………………………………………………. 66 2 – 8-3  برآورد پرسنل غیر  تولیدی…………………………………………………………………………………………………………… 66 پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :……………………………………………………………………………………………….. 67 الف ) مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی……………………………………………………………………………………………………………….. 67 ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 67 جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی……………………………………………………………………………………………………… 68 9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… 68 1-9-3مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 ( 13- 3  )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه …. ( متر مربع )……………………………………………………………………… 69 2-9-3-مساحت انبارها:……………………………………………………………………………………………………………………………… 70 به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :…………………………………………………………………………. 71 1-2-9- 3 انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………… 71 2-9- 3 انبار محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………… 72 جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات……………………………………………………………………………………………….. 73 4-9-3 مساحت آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………………………… 73 جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………… 74 6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی………………………………………………………………………………………. 75 جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها…………………………………………………………………………………………………………… 75 جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی……………………………………………………………………………………………. 76 7-9-3  نقشه جانمایی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………. 76 10-3  زمان بندی اجرای پروژه…………………………………………………………………………………………………………………… 77 شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه…………………………………………………………………………………………….. 78 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 بررسی های مالی و اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………. 79 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80 1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :………………………………………………………………………………. 81 1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :…………………………………………………………………………………………………………………….. 81 جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد…………………………………………………………………………………………………………. 81 2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :………………………………………………………………………………………………… 82 جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی…………………………………………………………………………………… 82 1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………… 83 جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز…………………………………………………………………………………. 83 1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :………………………………………………………………………………………………………………. 84 جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی  انسانی……………………………………………………………………………………….. 84 1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :……………………………………………………………………………………… 85 الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………. 85 ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :…………………………………………………………………………………………………………………….. 85 ج  )انرژی مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 د ) هزینه های فروش :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 ه) سایر هزینه ها :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………….. 86 2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :…………………………………………………………………………………….. 87 1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :………………………………………………………………………………………. 88 جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………… 88 2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :……………………………………………………………………………………………… 89 جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………… 89 3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :………………………………………………………………………………………….. 90 جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی……………………………………………………. 91 4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :…………………………………………………………………………………. 91 جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل……………………………………………………………………………….. 92 5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :……………………………………………………………………………………………………………….. 92 2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………. 92 الف ) هزینه مطالعات اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :…………………………………………………………………………………………………….. 93 ج  )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :……………………………………………… 93 د  )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :……………………………………………………………………………………………………….. 93 ح ) هزینه های پیش بینی نشده :…………………………………………………………………………………………………………………… 93 جدول ( 10- 4  )هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………… 93 7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :………………………………………………………………………………………… 94 جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت…………………………………………………………………………….. 94 3-4 کل سرمایه گذاری :……………………………………………………………………………………………………………………………… 95 جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهی گذاری……………………………………………………………………………………………………… 95 4- 4 هزینه های تولید :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 1-4-4 هزینه های ثابت :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 96 جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی………………………………………………………………………………………………………. 96 2-4-4 هزینه های متغیر :……………………………………………………………………………………………………………………………. 97 جدول ( 4-14 )  بر اورد هزینه های متغیر……………………………………………………………………………………………………. 98 5-4 قیمت تمام شده محصول :……………………………………………………………………………………………………………………. 98 جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه…………………………………………………………………………………………………. 98 با توجه به ظرفیت اسمی واحد  قیمت تمام شده محصول برابر است با :………………………………………………………….. 98 6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :………………………………………………………………………………………….. 99 4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :…………………………………………………………………………………………………………………… 99 جدول ( 16 – 4)  شاخصهای مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………… 99 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس 1-1 مشخصه طرح ———– ظرفیت تولید سالیانه :           نام محصول                               ظرفیت                                  واحد             روغن موتور                             3000                                 متر مکعب               گریس                                   750                                     تن 2-1   شاخصهای عملیاتی ————–   تعداد روز کاری :                                  270 روز تعداد نوبت کاری                                       1 زمان هر نوبت کاری :                                8 ساعت 3- 1 درصد تامین مواد اولیه —————      داخلی :                                                    %0/100 ( 7078 میلیون ریال  ) خارجی :                                                   % 0/0 ( 0 هزار دلار ) 4 – 1  تعداد کارکنان ———–    مدیریت :                                                    1 نفر مهندسین :                                                  1 نفر تکنسین :                                                    1 نفر کارگر ماهر :                                               11 نفر کارگر ساده  :                                                6 نفر کل پرسنل :                                                26 نفر 5 – 1 تاسیسات عمومی : ————  برق مصرفی سالیانه واحد ( مگا وات ساعت ) :                           0/546 آب مصرفی سالیانه واحد ( متر مکعب ) :                                 0/8640 سوخت مصرفی سالیانه واحد :                                     گاز طبیعی ( هزار متر مکعب )  :                                            0/0 گازوئیل  ( متر مکعب ) :                                                     0/1400 بنزین ( متر مکعب ) :                                                          2/16 برج خنک کننده ( متر مکعب / ساعت ) :                                  0/0 تصفیه شیمیایی آب ( متر مکعب / ساعت ) :                              0/0 دیگ بخار ( تن / ساعت ) :                                                   0/12 هوای قشرده :                                                                     ندارد باسکول :                                                                           ندارد تصفیه پساب :                                                              تصفیه پساب شیمیایی ویژه اطفاء حریق :                                                             تعداد16 کپسول اتش نشانی 6- 1 دستگاهها و تجهیزات خط تولید : ———————-    بخش داخلی :                                                               % 0/100 ( 4/884 میلیون ریال ) بخش خارجی :                                                             % 0/0   ( 0 هزار دلار ) 7 – 1  زمین و ساختمانها : ————–   مساحت زمین :                                                      10000   متر مربع سطح زیر بنا :                                                          1401   متر مربع سالن تولید :                                                            370    متر مربع انبار :                                                                      4/528 متر مربع تاسیسات و تعمیر گاه :                                                293   متر مربع اداری ، رفاهی :                                                       180  متر مربع فضای باز:                                                                1468  متر مربع 8-1   سرمایه گذاری : ————   دارئیهای ثابت :                                                                  4/3925 میلیون ریال سرمایه در گردش :                                                              8/1605 میلیون ریال کل سرمایه گذاری :                                                             2/5531 میلیون ریال سرمایه گذاری مجری طرح :                                                   3/1891 میلیون ریال وام کوتاه مدت :                                                                  6/1284 میلیون ریال 9- 1 هزینه های تولید : ————  هزینه های ثابت :                                                          8/1306  میلیون ریال هزینه های متغیر :                                                           9/8264  میلیون ریال کل هزینه های سالیانه :                                                    7/9571  میلیون ریال 10- 1 شاخصهای اقتصادی طرح : ——————-  نرخ بازده مالی طرح                                                                 6/27% درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش                                             1/22 % درصد سهم منابع داخلی                                                          0/100 % درصد تولید در نقطه سر به سر                                                    4/49% سالهای برگشت سرمایه                                                     4 سال و 1 ماه سرمایه گذاری ثابت سرانه ( میلیون ریال )                                    0/151 درصد کارکنان به کل کارکنان                                                   1/73% نسبت سود به سرمایه نقدی                                                      6/31% 3- 2 – ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور   مصرف روز افزون انواعفرآورده های نفتی در کشور و متعاقب آن مصرف روغن موجب شده است  تا در طی چند سال گذشته موازنه بین تولید و تقاضا در صنعت منفی گردد و به عبارت دیگر میزان روغن تولیدی تکافوی مصرف کشور راننماید . در نتیجه نیاز به پیش بینی مواردی چون تامین خوراک اولیه ، صادرات مواد افزودنی ،  تولید روغن در پالایشگاههای داخلی ، موازنه منفی بین تولید و عرضه و نهایتاً وادرات روغن از خارج وجود دارد پیش بینی مصرف روغن در سالهای آینده نشان دهنده این واقعیت است که موازنه منفی میان تولید وعرضه روغن سالانه بیشتر خواهد شد . محاسبات انجام گرفته بر طبق پیش بینی نشان می دهد که مصرف روغن از حدود  440 هزار متر مکعب در سال 64 به 2400 هزار متر مکعب در سال 83 خواهد رسید که این پیش بینی با توجه به فرض ثابت بودن کیفیت فعلی روغن ( تعویض بعد از هر 1500 کیلومتر کارکرد )  تخمین زده شده است . با توجه به میزان مصرف فعلی ( 2023 هزار متر مکعب در سال 1382 طبق برآورد شرکت ملی ایران ) و میزان تولید روغن پایه پالایشگاههای موجود در کشور که مقادیری نیز از ان به همان صورت Lube  cut    به خارج از کشور صادر می شود ، ( بدلیل کمبود مواد افزودنی و … ) در نظر گرفتن راهی که بتوان موازنه منفی و عدم تعادل موجود از بین برود ،  ضروری است در غیر این صورت وادرات روغن که حداقل سالانه ( آمار1365  )150 هزار متر مکعب می باشد باید در دستور  کار قرار  گیرد . اگر قیمت روغن پایه وادراتی را هر متر مکعب حدود 750 دلار فرض نمائیم میزان ارز لازم بریا وادرات روغن بالغ بر 112 میلیون دلار می گردد که تخصیص این میزان ارز با مشکلات ارزی موجود و آینده کشور قابل توجیه نبوده ، بنابراین وادرات نمی تواند راه حل منطقی و صحیحی باشد .راه حل دیگر گسترش ظرفیتهای تولیدی کارخانجات موجود روغن سازی است که برری ظرفیت تولیدی ومیزان تولید کارخانجات  روغن سازی کشور  (چه تصفیه مجدد و چه تصفیه نشده نشان می دهد که همگی بیش از ظرفیت اسمی طراحی شده اولیه مشغول بکار می باشند . بدین ترتیب این راه حل نیز غیر عملی است . تنها راه حل ممکن ایجاد واحدهای جدید روغن سازی در کنار پالایشگاههای  مجود و به تبع آ ن واحدهای جدید روغن تصفیه مجدد می باشد . که البته ایجاد واحدهای اخیر نیز یکسری مسائل از جمله تامین ماده اولیه عمده آنه ( روغن سوخته  )را دارد که لزوماً بحثهای دیگر را بر می انگیزد . در هر صورت بازار فروش ، جدای از مسائل تولید ومشکلات آن ، نه تنها در خود کشور که هم اینک با بازارهای جدید کشورهای آسیایی میانه و همسایگان شرقی بازاری بالنسبه پر رونق و سود آور است و در این بازار گاها ً غیر متعادل ، تولید کننده داخلی نگرانی عدم بازار یابی را نداشته و ندارد چرا که در داخل قیمتها تا اندازه ای تصنعی است . شرکت نفت ، روغن پایه که ماده ای است حاصل از برج تقطیر با  یارانه می فروشد وبدین علت قیمت روغن  موتور و روغن صنعتی در ایران پائین است لازم به ذکر است میانگین بهای روغن تصفیه داخلی 4000 ریال به ازای هر لیتر ، در بازار عرضه می گردد .

 • پروژه درس یاتاقان و روغنکاری

  پروژه درس یاتاقان و روغنکاری دانلود فایل پروژه درس یاتاقان و روغنکاری ظهور یاتاقان های مغناطیسی کنترل کننده های قوی تر و نرم افزارهای بهتر، منجر به کاربرد گسترده تر یاتاقان های مغناطیسی خواهند شد. یاتاقان های مغناطیسی که شافت…

 • پاورپوینت فصل7: تحقیق پیمایشی/ فصل8: مصاحبه (کتاب روش تحقیق دکتر هاشم کوزه چیان)

  پاورپوینت فصل7 تحقیق پیمایشی فصل8 مصاحبه (کتاب روش تحقیق دکتر هاشم کوزه چیان),پاورپوینت فصل7: تحقیق پیمایشی/ فصل8: مصاحبه (کتاب روش تحقیق دکتر هاشم کوزه چیان) دانلود فایل رشته ی مدیریت ورزشی بیشتر وابسته به تحقیقات پیمایشی است.پیمایش این امکان را…

 • Parking Structure Foundation Pour Schedule Dec 10

  Parking Structure Foundation Pour Schedule Dec 10,فونداسیون دانلود فایل Parking Structure Foundation Pour Schedule Dec 10 The second major concrete foundation pour for the multilevel parking structure on the Santa Rosa Campus is scheduled for this Saturday, December 10 from…

 • پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

  ارزشیابی از دوره های آموزشی,ارزشیابی مهارت شغلی مدیر اموزشگاه,ارزشیابی مهارت شغلی مدیر اموزشگاه فنی و حرفه ای,پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه,تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر,نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه دانلود فایل تعریف مدیریت…

 • پاورپوینت سیستمهای دودویی

  پاورپوینت سیستمهای دودویی دانلود فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی ( ۳۰۲ اسلاید ) سیستمهای دودویی : دستگاه اعداد دودویی یا دستگاه اعداد باینری (به انگلیسی: Binary) هر عدد را به‌وسیله دو رقم ۰ و ۱ نشان می‌دهند. این حالت نمایش اعداد را «نمایش  اعداد در مبنای دو» نیز…

 • تحقیق ورزشی والیبال

  تحقیق ورزشی,تحقیق ورزشی والیبال,والیبال دانلود فایل تحقیق ورزشی والیبال تحقیق ورزشی والیبال مقدمه اقسام والیبال قوانین داوران بازیكنان وسایل بازی مهارتهای حمله سرویس چكشی سرویس موجی سرویس چرخشی آبشار قبل از مسابقه بعد از مسابقه تمرینات فصلی آمادگی بدنی وتكنیكی…

 • تحقیق اكولوژی گندم

  اكولوژی گندم,بررسی اكولوژی گندم,پروژه اكولوژی گندم,تحقیق اكولوژی گندم,مقاله اكولوژی گندم,ورد اكولوژی گندم دانلود فایل تحقیق اكولوژی گندم مقدمه: گندم به عنوان یكی از اصلی‌ترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی در اكثر كشورها، از جایگاه ویژه‌ای…

 • پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر

  آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,تاثیر صنایع آلاینده دانلود فایل پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر شهرستان سیرجان در…

 • پاورپوینت بادگیر

  پاورپوینت بادگیر دانلود فایل پاورپوینت بادگیر در 52 اسلاید  گزیده ای از اسلاید ها : فهرست : مقدمه  پیشینه بادگیر عملکرد بادگیر  اندام بادگیر انواع بادگیر  بادگیر های منحصر به فرد  منابع 

 • مقاله سنجش شبكه نیرو

  پایان نامه سنجش شبكه نیرو,پروژه سنجش شبكه نیرو,تحقیق سنجش شبكه نیرو,دانلود سنجش شبكه نیرو,سنجش شبكه نیرو,مقاله سنجش شبكه نیرو دانلود فایل مقاله سنجش شبكه نیرو قسمتی از متن: مقدمه      سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی…

 • پایان نامه كاربرد نظریه تركیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روشOWA)

  پایان نامه كاربرد نظریه تركیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روشOWA) دانلود فایل پایان نامه كاربرد نظریه تركیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روشOWA) چکیده:  در این سمینار ابتدا بصورت مختصر مفاهیم اصلی سیستم سهام را…

 • مقاله داروسازی بیمارستانی

  مقاله داروسازی بیمارستانی دانلود فایل مقاله داروسازی بیمارستانی داروهای بیهوشی پروپوفول (Propofol) C12H18O اسامی تجارتی: دیپریوان (Diprivan) كلیموفول (Klimofol) ریكوفول (Recofol) در محلولهای 1و2 درصد قابل دسترسی می باشد محللو یك درصد برای تزریق وریدی و انفوزیون و محلول 2…

 • مبانی و پیشینه نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا

  مبانی و پیشینه نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا (فصل دوم پژوهش) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان…

 • مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

  مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران,مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود فایل مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن…

 • پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای

  پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای دانلود فایل پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای در 28 اسلاید  مقدمه مدیریت اطلاعات مالتی‌مدیا در پایگاه داده: نکات مورد توجه برای ذخیره سازی داده ها معماری سیستم Continuous-Media Data ماهیت داده‌های مالتی‌مدیا فرمت…

 • دانلود مقاله بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان,دانلود مقاله در مورد بررسی میزان رضایتمندی…

 • پاورپوینت استراتژی (فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  استراتژی,پاورپوینت استراتژی (فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید),تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان,دانلود پاورپوینت استراتژی (فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز…

 • فضاسبزدرتوسعه شهر

  تحقیق,توسعه,سبز,شهر,فضا,فضاسبزدرتوسعه شهر,مقاله دانلود فایل امروز مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر در اشكال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب‌ناپذیر كرده‌اند. توجه…

 • پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

  پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی,پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه,حقوق کیفری ایران و فقه امامیه,قلمرو مکانی قوانین جزایی دانلود فایل [6]

 • پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

  پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی,پایان نامه به کارگیری FPROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی دانلود فایل پایان نامه به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران…

 • مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد

  مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد دانلود فایل مقالةمكتب اسلام در مورد علم اقتصاد فهرست: مقدمه نگاهى به مفهوم اقتصاد: نگاهى به مفهوم اقتصاد در مكتب اسلامى علم اقتصاد و مكتب اسلام فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی تفاوتهاى مکتب…

 • مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی

  استانداردسازی عملکرد,اعتماد سازمانی,الگوی آموزش محور,الگوی مینتزیرگ,برند سازی خدماتی,تحلیل محتوا,تعهد سازمانی,خدمات آموزشی,دانشگاه پژوهش محور,دیوان سالاری,روش تحلیل شبکه,روش دیمتل,ساختار سازمانی,شایستگی های حرفه ای,عملکرد آموزشی,مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی,محیط کسب و کار,مدل سرو کوال,مدل کانو,مدیران گروه های آموزشی,مدیریت آموزشی,یادگیری سا دانلود فایل مجموعه…

 • پایان نامه شبیه سازی و بررسی و مقایسه روشهای هوشمند با model predictive control (mpc) برروی یک فرایند صنعتی

  پایان نامه شبیه سازی و بررسی و مقایسه روشهای هوشمند با model predictive control (mpc) برروی یک فرایند صنعتی دانلود فایل پایان نامه شبیه سازی و بررسی و مقایسه روشهای هوشمند با model predictive control (mpc)  برروی یک فرایند صنعتی…

 • پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران

  پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران,توجیه اقتصادی مراحل تولید قند کارخانه چناران,تولید,دانلود پروژه مراحل تولید قند کارخانه چناران,دانلود کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران,طرح توجیه فنی مراحل تولید قند کارخانه چناران,طرح توجیهی مراحل تولید قند کارخانه چناران,قند,کارآفرینی مراحل تولید…

 • پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

  امنیت ملی بین الملل و ایران,پایان نامه امنیت ملی,پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران دانلود فایل *

 • مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

  مقاله مدل energy efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم,مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم دانلود فایل مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های…

 • انواع سیستم های انژكتور

  انواع سیستم های انژكتور دانلود فایل انواع سیستم های انژكتور انواع سیستم های انژكتور طریقه تجدید حافظه در پژو 206 تجدید حافظه Ecu  ( MM8P  ، پرشیا ) نكات ایمنی در مورد واحد كنترل الكتریكی             :Ecu انواع سنسورها رگلاتور فشار…

 • بیماری MS یا (Multiple Sclerosis)

  بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود  مقاله بیماری MS   یا (Multiple Sclerosis)…

 • افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان

  افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان جزوه ی افزایش فروش با پیگیری…

 • ترجمه صدف های دو کپه ای پخته و خام

  ترجمه صدف های دو کپه ای پخته و خام,دانلود ترجمه مقاله صدف های دو کپه ای پخته و خام دانلود فایل نمونه ترجمه 10.3.2 صدف­های دو کپه­ای پخته و خام پایداری و ثبات صدف دو کفه ای خام دارای پوسته…

 • مقاله چاپ سیلک

  پروژه چاپ سیلک,تحقیق چاپ سیلک,چاپ سیلک,دانلود چاپ سیلک,مقاله چاپ سیلک دانلود فایل مقاله چاپ سیلک قسمتی از متن: سیلک اسکرین نوعی روش چاپ و تکثیر است که با امکانات فراوان ، بر روی اشیای مختلف ، در شکل‌ها و اندازه‌های…

 • پایان نامه تاریخ ساسانیان

  پایان نامه تاریخ ساسانیان دانلود فایل پایان نامه تاریخ ساسانیان چكیده پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش…

 • مقاله TCP/IP چیست؟

  مقاله TCP/IP چیست؟,مقاله TCPIP چیست؟ دانلود فایل مقاله TCP/IP چیست؟ عناوین: چکیده TCP/IP چیست؟ تامین امنیت سیستم های شبکه با کنترل دسترسی هایTCP/IP مفاهیم پروتکل TCP/IP  درشبکه کشف نقطه جدیدی در پروتکلTCP  منابع /////////////////////////////////////////////// چکیدهشبکه رایانه‌ای از پیوند دو یا…

 • مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

  مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق دانلود فایل مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن قسمتهایی از متن: مقدمه پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی…

 • دانلود پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),چهار ركن اصلی مدیریت مبتنی بر هدف,دانلود پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),رابطه بین مدیریت…