پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا,پروژه کارافرینی کارخانه تولید سویا,توجیه اقتصادی کارخانه تولید سویا,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید سویا,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید سویا,سویا,طرح توجیه فنی کارخانه تولید سویا,طرح توجیهی کارخانه تولید سویا,کارآفرینی کارخانه تولید سویا,کارخانه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 بررسی فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………… 9 1-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده………………………………………………………………. 9 1-4-2  جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه…………………………………………………………………………… 11 2-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه…………………………………………………………………. 13 5-1 مراحل ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 1-5-1 مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (7-1)………………………………………………………………………… 16 1-5-1 جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه……………………………………………………………………………….. 17 (جدول 1-8 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 1-۵-۳ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه…………………………………………………………………………………….. 19 جدول(1-۹)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 1-۵-۴ جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه……………………………………………………………………….. 20 (جدول1-۱۰)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 -6  1-۶ لیست مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 1-۶-۱ لیست مواد بخش ساخت تولید………………………………………………………………………………………………………….. 24 (جدول 1-۱۱ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-۶-۲  لیست مواد بخش نت………………………………………………………………………………………………………………………. 24 (جدول 1-۱۲ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-۶-۳ لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)……………………………………………………………………………………….. 25 ( جدول 1-۱۳)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 1-۷ لیست ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 جدول 1-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 1-۸ لیست تجهیزات/تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 جدول 1-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 1-۹ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی………………………………………………………………………………………………………. 28 1-۹-۱ لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)……………………………. 28 جدول (1-16)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 1-9-2 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)………………………………………. 30 جدول 1-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 1-9-3 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید………………………………………………………………………… 31 جدول 1-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 10-1 برآورد تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………….. 34 1-10-1 بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی…………………………………………………………………………………….. 34 – ماشین آلات بخش پروتیین ساز…………………………………………………………………………………………………………………. 34 * زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:………………………………………………………………………………………. 35 – ماشی آلات بخش بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 1-10-2  محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار…………………………………………………………………………………………………. 36 جدول 1-19……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 1-11 برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول 1-20)…………………………………………………………………………………………… 38 1-12 برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………….. 39 فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 39 جدول 1-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 41 فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه………………………………………………………………………………… 43 1-14 لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،…)………………………………………………………………………… 43 1-15 برآورد فضای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 47 1-15-1 برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید…………………………………………………………………………………………………. 47 1-15-2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها……………………………………………………………………………………………………….. 49 انبار مواد اولیه (بلغور)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 انبار بلغور در جریان ساخت…………………………………………………………………………………………………………………………. 49 انبار نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 1-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها……………………………………………… 50 1-15-3 براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه………………………………………………………………………………. 52 جدول 1-24………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 پرسنل مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 فضای مورد نیاز بخش های کارخانه………………………………………………………………………………………………………………. 56 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 بررسی مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 1-2 سرمایه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 2-1-1 سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 محاسبه هزینه های مربوط به زمین………………………………………………………………………………………………………………… 59 جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت…………………………………………………………………….. 60 جدول 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………… 61 جدول2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 محاسبه هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و………………………………………………………………………………………….. 62 جدول 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:………………………………………………………………………………… 63 جدول 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 جدول 2-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 محاسبه هزینه های پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………………………. 65 2-42 سرمایه در گردش طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 65 هزینه مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 هزینه  مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ۳ ماه):………………………………………………………………………………………………… 66 جدول 2-8………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 جدول 2-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 با جمع اقلام بالا ، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول ۳ ماه بدست می آید:……………………………………………….. 67 هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت ۳ ماه)……………………………………………………………………………………. 68 جدول 2-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 جدول 2-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت ۳ ماه):………………………………………………………………………………………………….. 70 محاسبه هزینه فروش (به مدت ۳ ماه):…………………………………………………………………………………………………………… 70 2-1-3 محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح:…………………………………………………………………………………………………………. 70 ۲-۴ قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول………………………………………………………………………………………………… 70 جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد:……………………………………………………………………… 71 جدول 2-12………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 2-2-2 محاسبه هزینه های متغیر…………………………………………………………………………………………………………………… 71 جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد……………………………………………………………………………… 72 جدول 2-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 2-2-3 هزینه های تولید سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………. 73 معادله 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 2-2-5 برآورد قیمت فروش:………………………………………………………………………………………………………………………… 73 2-2-6 قیمت فروش محصول تولید سالیانه:…………………………………………………………………………………………………… 74 دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………………. 75 بدهی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 ۴-۴ محاسبه نقطه سربه سر………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………………. 75 (معادله 2-5 )……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 2-5 محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر)…………………………………………………………………………………. 76 حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود:……………………………………………………………………………………………. 76 ۴-۶ تعیین درصد ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………………….. 77 درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………. 77 معادله ۴-۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 معادله (2-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 2-7 تعیین دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………… 77 (معادله ۴-۹ دوره برگشت سرمایه )………………………………………………………………………………………………………………. 77 معادله 2-9 سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………. 78 در آمد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 تحلیل طرح و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79 محاسبه ارزش خالص فعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 2-9 تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . 4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل 1-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات ۱  s ¨ حمل بلغور به انبار — ۲  s ¨ انبارش بلغور — ۳  s ¨ حمل بلغور برای دستگاه الک — ۴  s ¨ الک کردن کنترل بلغور — ۵  s ¨ کیسه کردن — ۶  s ¨ کنترل — ۷  s ¨ انبارش — ۸  s ¨ حمل کیسه بلغور پای کانویر — ۹  s ¨ ریختن بلغور روی شبکه بالای کانویر — ۱۰  s ¨ کنترل — ۱۱  s ¨ حمل توسط کانویر فیدر — ۱۲  s ¨ عمل تغذیه و میکسر در فیدر — ۱۳  s ¨ حمل توسط کانویر کوکر — ۱۴  s ¨ انجام عمل پخت در کوکر اضافه کردن آب و روغن و بخار ۱۵  s ¨ بازرسی — ۱۶  s ¨ حمل به اکسترودر — ۱۷  s ¨ انجام اعمال ۴ گانه در اکسترودر اعمال ۱-وردنه ۲- ماساژ ۳- الکترود ۴-فرم دهی مرحله عمل حمل انبارش بازرسی شرح رویداد ملاحظات ۱۸  s ¨ بازرسی — ۱۹  s ¨ حمل به درایر — ۲۰  s ¨ انجام  عمل خشک کردن — ۲۱  s ¨ بازرسی — ۲۲  s ¨ حمل به کولر — ۲۳  s ¨ انجام  عمل خشک کردن — ۲۴  s ¨ بازرسی — ۲۵  s ¨ حمل به دستگاه الک — ۲۶  s ¨ الک کردن — ۲۷  s ¨ حمل به دستگاه — ۲۸  s ¨ الک مجدد — ۲۹  s ¨ عملیات توزین — -2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها انبار مواد اولیه (بلغور) با توجه به اینکه بلغور (ماده اولیه پروتیین سویا) نیازمند انبارش حداقل یک ماهه قبل از آغاز روند تولید می باشد لذا سیاست کارخانه برای بخش انبارش بلغور،انبارش برای حداقل سه ماه می باشد و چون این سیاست ، سیاست پایداری نیست و می تواند بر حسب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند لذا ترجیح داده شده است فضای انبار برای انبارش ماده اولیه (بلغور) تا سقف ۵۰٪ نیاز سالانه طراحی گردد. انبار بلغور در جریان ساخت طراحی فضای انبار در جریان ساخت ارتباط تنگاتنگی با طراحی فضای انبار مواد اولیه (بتغور)‌دارد لذا همان سیاستی را که برای طراحی فضای انبار مواد اولیه (بلغور) در پیش گرفته ایم برای طراحی فضای انبار بلغور در جریان ساخت نیز پیش می گیریم. انبار نهایی از آنجاییکه پروتیین سویا بلافاصله بعد از تولید به مرکز توزیع سراسری منتقل می شود لذا فضای مورد نیاز برای بخش انبار نهایی ، حداکثر برای ذخیره سازی موجودی ۱۵ روز در نظر گرفته شده است. 1-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها در این روش تحلیل ، به کدهای ارتباطی عدد تخصیص داده  و از طریق آنها نرخ های نزدیکی را با هم قیاس کرده ، بهترین نرخ را یافته واحد مربوط به آن را در مرکز سالن تولید قرار داده و بر اساس نوع رابطه سایر بخش ها را چیدمان کرده. 2-9 تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت ابزاری سودمند جهت اتخاذ تصمیم های جدید مبنی بر تغییر برخی متغیرهای دخیل در میزان سود برای رسیدن به سودی در حد قابل قبول در صورت عدم سود دهی قانع کننده فعلی طرح است. لازم به ذکر است سود آوری این پروژه در حد قابل قبولی است. با این حال به مطالعه درباره تغییر برخی از متغیرها که می تواند شامل قیمت فروش واحد، هزینه های واحد،حجم فروش و… باشد و بررسی نتایج حاصله می پردازیم. فرض کنید اکر سوددهی در حد قابل قبول نباشد و تصمیم بگیریم که متغیر قیمت فروش را تغییر دهیم و قیمت را کمی بالاتر ببریم در این حال افزایش ۱/۵ درصدی قیمت در نظر گرفته شده است یعنی قیمت از ۶۵۰۰R به ۶۶۰R تغییر پیدا کرده است. در ذیل نقطه سر به سر جدید  مشاهده می شود.     مشاهده می شود که با ۱۷/۲ درصد ظرفیت تولید به جای ۱۸٪ به نقطه سر به سر رسیده ایم و این از بهبود وضعیت سوددهی خبر می دهد. حال اگر افزایش قیمت کالا با توجه به تازه وارد بودن در بازار به صلاح نباشد می توان تدبیر دیگری اتخاذ نمود و سعی در کاهش هزینه های متغیر نمود تا در این طریق وضعیت سوددهی پروژه بهتر شود. در این جا کاهش ۵ درصدی هزینه های متغیر انجام شده است و نقطه سر به سر جدید محاسبه شده است.

 • پاورپوینت شیوه معماری خراسانی

  پاورپوینت شیوه معماری خراسانی دانلود فایل پاورپوینت شیوه معماری خراسانی شیوه معماری خراسانیاین پاورپوینت در 55 اسلاید می باشد . فهرست مطالب اسلایدها : شیوه خراسانی معماری دراین دوره مسجد تاریخانه دامغان نخستین مسجد مسجد دمشق علت پیدایش محراب مساجد…

 • سمینار برق نهان نگاری دیجیتال

  سمینار برق نهان نگاری دیجیتال دانلود فایل سمینار برق نهان نگاری دیجیتال لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده :  به دلیل مزایای دیجیتال نسبت به آنولوگ…

 • ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﭼﺎﻱ ﺗﻲ- ﺑﮓ

  ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗـﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭﺍﻛـﻲ دانلود فایل ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻮﺭﺗﺮ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﮔﺮﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻦ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ…

 • تجربیات مدون مدیریت مدرسه

  تجربیات مدون مدیریت مدرسه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون مدیریت مدرسه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون مدیریت مدرسه این  تجربیات مدون با فرمت…

 • دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  اصول ایجاد هماهنگی,ترکیب,تعریف هماهنگی,تفکیک,دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هماهنگی,دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),سازو کارهای ایجاد هماهنگی و نحوه استفاده از آنها,عوامل تعیین کننده حیطه نظارت,عوامل…

 • تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

  آمارهای مربوط به توریست,امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن,تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور,حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور,دانلود پژوهش توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور,دانلود تحقیق انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد,دانلود…

 • الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

  الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم دانلود فایل الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم شبکه های حسگر بی سیم شامل تعدا زیادی از سنسورهای کوچک است که که می توانند یک ابزار…

 • اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

  اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395,دانلود اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395,دانلود دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران دانلود فایل عنوان: اکسل…

 • اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف

  اصول حسابداری در,اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف,شركتها و ادارات مختلف دانلود فایل اصول حسابداری در  شركتها و ادارات مختلف اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف عملكرد هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به…

 • مقاله درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن

  پروژه درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن,تحقیق درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن,دانلود تحقیق درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن,مقاله درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن دانلود فایل مقاله درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن…

 • پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

  پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان…

 • مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

  پروژه گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,دانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL دانلود فایل مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش   گزارشگری مالی و حسابرسی…

 • نمونه سوال معادلات دیفرانسیل

  نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانلود فایل نمونه سوال معادلات دیفرانسیل رشته های فیزیک حالت جامد فیزیک اتمی مهندسی پلیمر مهندسی هوا فضا مهندسی برق قدرت مهندسی برق الکترونیک مهندسی شیمی شیمی محض شیمی کاربردی شیمی فیزیک مهندسی اب وخاک مهندسی…

 • مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

  حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود فایل كانون وكلای آمریكا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده های مجازات…

 • پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب

  پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب,پروژه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب,تحقیق بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان…

 • طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز

  طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز دانلود فایل طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز خلاصه مشخصات طرح نام محصول آجر ساختمانی ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان…

 • تحقیق جامع سیاست های مالی در اسلام

  تحقیق جامع سیاست های مالی در اسلام,سیاست های مالی در اسلام دانلود فایل بخشهایی ازمتن: نوسانات گستردهء بازار در دههء 1930، تمامی دولت‌ها را بر آن داشت تا برای رسیدن به اشتغال كامل، قیمت‌های باثبات و نرخ رضایت‌بخشی از رشد…

 • کارآفرینی شركت سیمان سازی

  شركت سیمان سازی,کارآفرینی,کارآفرینی شركت سیمان سازی دانلود فایل کارآفرینی شركت سیمان سازی مقدمه: امروزه با پیشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادی جوامع كه نتیجه آن نیاز به محصولات جدید كه این مورد خود دلیل مهمی برای تاسیس و راه اندازی…

 • گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات,شرکت,کاراموزی شرکت مخابرات,کارورزی شرکت مخابرات,گزارش کارآموزی شرکت مخابرات,گزارش کاراموزی شرکت مخابرات,مخابرات دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه                             صفحه 1 تاریخچه ارتباط…

 • پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

  بازاریابی چیست,بازاریابی رابطه,پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان,تعریف بازاریابی واکنشی و خلاق,حالات هشت گانه تقاضا و وظایف بازاریابی,دانلود پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان,سه مانعی که شرکتها برای تبدیل به جهت یابی بازاریابی با آن رو…

 • پوستر نفوذ و استحاله

  انقلاب اسلامی,پوستر نفوذ و استحاله,خامنه ای,دانلود بوک,دانلود کتاب,دانلود نفوذ و استحاله‏,رهبر,قرارگاه ثارالله تهران‏,معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه,نفوذ و استحاله‏ دانلود فایل با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در ایران و خارج شدن این كشور پهناور و راهبردی از حوزه قدرت آمریكا،…

 • نگاهی به : ( كودكان و دانش آموزان ناشنوا

  ( كودكان و دانش آموزان ناشنوا,نگاهی به,نگاهی به : ( كودكان و دانش آموزان ناشنوا دانلود فایل نگاهی به : ( كودكان و دانش آموزان ناشنوا  نگاهی به كودكان و دانش آموزان ناشنوا  آشنایی با كودكان و دانش آموزان ناشنوا…

 • پایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی

  پایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی دانلود فایل 2-1-6-2 توزیع اطلاعات

 • پاورپوینت گره در معماری

  پاورپوینت گره در معماری دانلود فایل پاورپوینت گره در معماری  پاورپوینت گره در معماری  این پاورپوینت در 35 اسلاید می باشد

 • مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

  پایان نامه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,پروژه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,تحقیق حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,دانلود حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا دانلود فایل مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا مقدمه…

 • تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت

  بررسی ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پایان نامه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پروژه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش…

 • طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت 800 تن در سال

  طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت 800 تن در سال دانلود فایل 800 تن در سال تهیه شده در سال 1385 طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت…

 • پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID

  پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود فایل پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID  چکیده در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان…

 • پژوهش تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد

  آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد,بررسی تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار,پژوهش تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد دانلود فایل پژوهش تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد چکیده         درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت بدن

  ادبیات تحقیق مدیریت بدن,پیشینه پژوهش مدیریت بدن,مبانی نظری مدیریت بدن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت بدن,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت بدن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیر مدیریت بدن دارای 48 صفحه word قابل ویرایش با فرمت…

 • پروژه بافت صنایع شهرستان ابهر

  پروژه بافت صنایع شهرستان ابهر دانلود فایل پروژه بافت صنایع شهرستان ابهر عنوان صفحه مقدمه 2 پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر 2 مهم ترین محدودیت ها وتنگناهای توسعه بخش معدن 4 مهمترین قابلیت ها و مزیتهای بخش معدن…

 • پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور

  پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور دانلود فایل پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور این پاورپوینت در 30 اسلاید اماده ارائه می باشد  فهرست: تصویر مدرسه هنر تحلیل مختصری از بنا تصاویر در شب نمای شیشه ای تصاویری از نما فضای سقف تصاویر مناسب از مجموعه نقشه مجموعه سایت…

 • شهر ها بدون فضای سبز

  بدون,تحقیق,سبز,شهر,شهر ها بدون فضای سبز,فضا,مقاله دانلود فایل امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را…

 • پایان نامه معماری روانشناسی طراحی خانه کودک

  پایان نامه معماری روانشناسی طراحی خانه کودک,خانه کودک,روانشناسی خانه کودک,طراحی خانه کودک,معماری خانه کودک دانلود فایل پایان نامه معماری روانشناسی طراحی خانه کودک در 87 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فصل اول : مطالعات پایه و زمینه 1-1)…

 • پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI)

  پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده  ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) چکیده: پدیده ناپایداری ولتاژ از دهههای آغازین قرن…