پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,ترمز,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,کارخانه,لنت

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو در 109 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :……………………………………………………………………………………………………………. 6 فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………. 7 شناخت محصول………………………………………………………………………………………………………… 7 معرفی……………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-نقش استراتژیك  حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی  و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها :          8 2-حمل و نقل مسافران :……………………………………………………………………………………………….. 8 3- افزایش روز افزون كارخانجات:…………………………………………………………………………………….. 9 معرفی صنعت تحت كار برد…………………………………………………………………………………………….. 9 صنایع تحت كاربرد پروژه را می توان در 2 گروه مورد بررسی قرار داد :…………………………………………….. 9 معرفی تكنولوژی از نقطه نظر منشاء………………………………………………………………………………….. 10 معرفی محصولات تولیدی…………………………………………………………………………………………….. 10 موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول……………………………………………………………………….. 12 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 13 شناخت و بررسی بازار………………………………………………………………………………………………… 13 1- بررسی تولیدات گذشته و وضعیت تولید كنندگان………………………………………………………………… 14 در نوسات تولید كارخانجات لنت ترمز چند عامل  به چشم می خورد كه در ذیل به آنها می پردازیم :……………. 14 2- بررسی قیمت………………………………………………………………………………………………………. 15 3- تحلیل وضعیت موجود مصرف……………………………………………………………………………………. 16 مصرف لنت سنگین در حال حاضر به دو بخش تقسیم می شود:……………………………………………………. 16 3-1- خودروهای سنگین موود و در حال كار در كشور :…………………………………………………………… 16 3-2-كارخانجات تولید كننده خودروهای سنگین :………………………………………………………………….. 16 4-پیش بینی مصرف آینده :…………………………………………………………………………………………… 17 4-1- روش پیش بینی :………………………………………………………………………………………………. 17 پس از محاسبات فرمول های رگرسیون داریم:……………………………………………………………………….. 18 4-2- تحلیل پیش بینی :………………………………………………………………………………………………. 18 5-برآورد مصرف……………………………………………………………………………………………………… 19 پیش بینی عرضه……………………………………………………………………………………………………….. 19 جدول عرضه كنندگان موجود د ذیل آورده می شود…………………………………………………………………. 20 تحلیل پیش بینی :……………………………………………………………………………………………………… 21 برآورد عرضه…………………………………………………………………………………………………………… 21 صادرات……………………………………………………………………………………………………………….. 22 سهم  بازار قابل حصول……………………………………………………………………………………………….. 22 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. 23 بررسی های فنی……………………………………………………………………………………………………….. 23 تعیین ظرفیت………………………………………………………………………………………………………….. 24 اثر تقاضای بازار :……………………………………………………………………………………………………… 24 2-اثر مواد ورودی:……………………………………………………………………………………………………. 25 3- اثر تاسیسات زیر بنایی:……………………………………………………………………………………………. 25 4-اندازه واحدهای مشابه :……………………………………………………………………………………………. 26 5-توان رهبری و سازمان دهی :………………………………………………………………………………………. 26 6-بودجه :……………………………………………………………………………………………………………… 26 7-عدم تمركز :………………………………………………………………………………………………………… 26 جدول تولید برای 5 سال  اول بهره برداری………………………………………………………………………….. 27 تكنولوژی ( روش تولید ) و چگونگی انتخاب و تامین آن…………………………………………………………… 27 1- پیاده شدن تكنولوژی در كشور فروشنده و كشور های صنعتی :…………………………………………………. 28 2- كارایی تكنولوژی در كشورهایی كه پیاده شده است :…………………………………………………………….. 28 3-همخوانی تكنولوژی با امكانات و حساس نبودن آن نسبت به محدودیت های ممالك :…………………………. 28 4- منسوخ نبودن تكنولوژی:………………………………………………………………………………………….. 28 5- میزان تجربه و سابقه صاحب تكنولوژی  و دور نمای پیشرفتهای فنی آن :………………………………………. 29 6- توان جذب تكنولوژی و قابلیت راهبری آن در ایران:……………………………………………………………. 29 7-سابقه فروشنده تكنولوژی در ایران و همكاریهای بعد از فروش :………………………………………………… 29 8-آزادی خریدار در انتخاب سازندگان تجهیزات:…………………………………………………………………… 29 9-تعهد فروشنده تكنولوژی به آموزش نیروی انسانی جهت طراحی پروژه های جدید :…………………………… 30 10-هزینه تكنولوژی:………………………………………………………………………………………………….. 30 لیست مواد مصرفی :…………………………………………………………………………………………………… 30 برگ مسیر تولید……………………………………………………………………………………………………….. 31 مبانی انتخاب ماشین آلات……………………………………………………………………………………………. 33 همانطوریكه میدانید برای انتخاب ماشین آلات اصول و مبانی معینی ، به شرح زیر وجود دارد:………………….. 33 1-درجه انعطاف پذیری نسبت به نوع تولید، میزان تولید، و جانشین پذیری مواد :………………………………… 33 2- درجه مكانیزاسیون و اتوماسیون :…………………………………………………………………………………. 34 3-تواناییهای اصلی نظیر ظرفیت تولید ، عمر تولید و هزینه های سرمایه گزاری:…………………………………… 34 4-هزینه های بهره برداری به ازای تولید هر واحد محصول :……………………………………………………….. 34 5-امكانات ساخت ماشین در داخل كشور :………………………………………………………………………….. 34 6-امكانات نگهداری و تعمیرات و دسترسی به لوازم یدكی :……………………………………………………….. 35 7-تجربه و حسن شهرت سازنده :……………………………………………………………………………………. 35 لیست ماشین آلات…………………………………………………………………………………………………….. 36 تعیین  تعدادماشین آلات مورد نیاز…………………………………………………………………………………… 37 كسر ماشین…………………………………………………………………………………………………………….. 37 برای تعیین كسر مورد نیاز ماشین به صورت زیر عمل می كنیم :……………………………………………………. 37 برگ تعیین تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………… 38 جدول مشخصات ماشین آلات……………………………………………………………………………………….. 39 سیستم حمل و نقل كارخانه…………………………………………………………………………………………… 41 به طور كلی تجهیزات حمل و نقل در یك كارخانه می تواند به دو صورت باشد :………………………………….. 41 1-تجهیزات حمل و نقل متحرك :……………………………………………………………………………………. 41 2-تجهیزات حمل و نقل ثابت :………………………………………………………………………………………. 41 تعیین فضاهای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………. 42 1-سالهای تولید :………………………………………………………………………………………………………. 42 2- فضای مورد نیاز برای آزمایشگاه :………………………………………………………………………………… 43 3- ساختمانها و مكانهای رفاهی :…………………………………………………………………………………….. 44 3-1- رستوران :………………………………………………………………………………………………………. 44 3-1-1- غذا خوری :…………………………………………………………………………………………………. 44 تجهیزات لازم برای غذا خوری عبارتند از :………………………………………………………………………….. 44 3-1-3-انبار…………………………………………………………………………………………………………… 45 3-2- بهداری :………………………………………………………………………………………………………… 45 3-2-1-اتاق انتظار :………………………………………………………………………………………………….. 45 3 -2-2- اتاق معاینه :………………………………………………………………………………………………… 46 3-2-3- سرویسها :…………………………………………………………………………………………………… 46 3-2-4- انبار وسائل بهداشتی و دارو :………………………………………………………………………………. 46 3-3-رختكن :………………………………………………………………………………………………………… 46 كه اگر كمد ها را در دو ردیف قرار دهیم خواهیم داشت :…………………………………………………………… 47 3-4- دستشویی :……………………………………………………………………………………………………… 47 3-5- نمازخانه :………………………………………………………………………………………………………. 47 3-6- سالن ورزشی :………………………………………………………………………………………………….. 48 3-7- پاركینگ :……………………………………………………………………………………………………….. 48 3-8-نگهبانی و اطلاعات :……………………………………………………………………………………………. 48 3-9- فضای سبز :…………………………………………………………………………………………………….. 49 به ازای هر نفر از پرسنل طبق استانداردهای موجود m² 7 ، 0 در نظر میگیریم بنابراین داریم :………………….. 49 4-فضای مورد نیاز تاسیسات:…………………………………………………………………………………………. 49 تاسیسات كارخانه كه وجود آن الزامی است مقداری فضا را اشغال می كنند كه در جدول زیر آمده است:………… 49 5-فضای اداری:……………………………………………………………………………………………………….. 50 6-تجهیزات ایمنی و آتش نشانی :……………………………………………………………………………………. 50 7- خدمات تولیدی كارخانه :…………………………………………………………………………………………. 51 7-1- دریافت:…………………………………………………………………………………………………………. 51 وظایف این بخش به این شكل در نظر گرفته میشود:………………………………………………………………… 51 7-2-ارسال :………………………………………………………………………………………………………….. 51 برای دو بخش فوق مكان های زیر را طراحی می كنیم:……………………………………………………………… 51 1-ساختمان امور دفتری :…………………………………………………………………………………………….. 51 2- سكوی تخلیه :……………………………………………………………………………………………………… 52 7-3- انبارها :…………………………………………………………………………………………………………. 52 انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………. 52 با ضرب كردن فضای خالص در عدد 5 ، 1 فضای كل انبار بدست می آید:………………………………………… 53 انبار لوازم یدكی :………………………………………………………………………………………………………. 53 موارد كا برای ان انبار طراحی می كنیم به صورت زیر است:……………………………………………………….. 54 انبار مواد مصرفی :…………………………………………………………………………………………………….. 54 انبار ضایعات :…………………………………………………………………………………………………………. 54 انبار محصول نهایی :…………………………………………………………………………………………………… 55 تخمین فضای مورد نیاز انبار محصول نهای………………………………………………………………………….. 55 8- فضای خیابانها و فضاهای دیگر :………………………………………………………………………………….. 56 برای كلیه خیابانها و فضاهای دیگر مورد نیاز ، 30 درصد كل فضاهای فوق را در نظر می گیریم :………………… 56 كل فضای كارخانه :……………………………………………………………………………………………………. 56 در این بخش به تعیین میزان آب و برق و سوخت های مورد نیاز كارخانه می پردازیم :…………………………… 56 برق مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………………… 56 1-1-برق ماشین آلات :………………………………………………………………………………………………. 56 1-2- برق مورد نیاز برای روشنایی:………………………………………………………………………………….. 57 1-3- برق مورد نیاز برای محوطه :………………………………………………………………………………….. 58 برای روشنایی محوطه تعدادی چراغ در محوطه در نظر می گیریم  كه محاسبات در ذیل می آید:…………………. 58 به ازای هر m 10 خیابان و پاركینگ 1 لامپ 40 واتی در نظر میگیریم :………………………………………….. 58 كل برق مورد نیاز برای كارخانه :……………………………………………………………………………………… 59 برق مورد نیاز برای كل كارخانه با :…………………………………………………………………………………… 59 – برآورد آّب مصرفی :………………………………………………………………………………………………… 59 كل آب مصرفی در كارخانه را می توان در موارد زیر بر شمرد :……………………………………………………. 59 2-1- آب مصرفی ماشین آلات :…………………………………………………………………………………….. 59 2-2- آب مصرفی توسط كاركنان :…………………………………………………………………………………… 59 2-3-مصرف آب برای فضای سبز:…………………………………………………………………………………… 60 سوختها………………………………………………………………………………………………………………… 60 3-1-سوخت مصرفی توسط ماشین آلات :………………………………………………………………………….. 60 3-2-سایر مصارف :…………………………………………………………………………………………………… 60 برای مصارف دیگر كارخانه به سوختهای زیر احتیاج است :………………………………………………………… 60 ( I) گاز :………………………………………………………………………………………………………………. 60 ( II) گازوئیل :………………………………………………………………………………………………………… 61 ( III) بنزین :…………………………………………………………………………………………………………. 62 بنابراین كل مصرف سوخت روزانه و سالانه در جدول ذیل آمده است :……………………………………………. 62 چارت سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 62 جدول میزان حقوق و مزایای پرسنل………………………………………………………………………………….. 73 سیستم های دوران بهره برداری………………………………………………………………………………………. 78 نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………………………………………………. 78 نگهداری و تعمیرات به دو دلیل حائز اهمیت است :………………………………………………………………… 78 كنترل كیفیت :…………………………………………………………………………………………………………. 79 بازاریابی و تبلیغات :…………………………………………………………………………………………………… 80 برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی :………………………………………………………………………………… 80 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. 81 مكان یابی اجرای طرح………………………………………………………………………………………………… 81 مواد ورودی :………………………………………………………………………………………………………….. 82 2-بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………. 82 3-نیروی انسانی :……………………………………………………………………………………………………… 83 4-تاسیسات زیر بنایی :……………………………………………………………………………………………….. 84 5-امكانات آموزشی و رفاهی :……………………………………………………………………………………….. 84 6- شرایط اقلیمی و جغرافیایی :……………………………………………………………………………………… 84 7- مسائل مالی و هزینه ای :………………………………………………………………………………………….. 85 8- سیاستهای دولت:…………………………………………………………………………………………………… 85 9- تاثیری بر محیط بیرونی :………………………………………………………………………………………….. 85 فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………… 86 بررسی های مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 86 هزینه های ثابت سرمایه گزاری……………………………………………………………………………………….. 87 1- زمین……………………………………………………………………………………………………………….. 87 2- محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………. 87 3-ساختمان……………………………………………………………………………………………………………. 88 4- تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………… 88 5- تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………… 89 تخمین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………… 89 هزینه انرژی های مصرفی در سال…………………………………………………………………………………….. 90 هزینه سالانه نگهداری تعمیرات………………………………………………………………………………………. 90 هزینه سالانه استهلاك…………………………………………………………………………………………………. 91 هزینه عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….. 91 سرمایه درگردش:………………………………………………………………………………………………………. 91 1- حسابهای در یافتی…………………………………………………………………………………………………. 92 به طور معمول معادل دو ماه هزینه های عملیاتی است . پس از محاسبه داریم :…………………………………….. 92 2- مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………. 92 این عامل باید حد اقل به اندازه هزینه 6 ماه مواد اولیه باشد . لذا :………………………………………………….. 92 3-محصول نیمه ساخته :………………………………………………………………………………………………. 92 4- محصول نهایی :……………………………………………………………………………………………………. 92 معمولاٌ برای یك ماه هزینه كارخانه می باشد :……………………………………………………………………….. 92 5- پول نقد :…………………………………………………………………………………………………………… 93 6- حسابهای پرداختی :……………………………………………………………………………………………….. 93 این عامل را معادل یك ماه هزینه مواد اولیه و سوخت و آب و برق را در نظر می گیریم . پس :………………….. 93 دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………. 93 بدهی های جاری :…………………………………………………………………………………………………….. 93 جدول نحوه سرمایه گزاری……………………………………………………………………………………………. 94 بهره بانكی:…………………………………………………………………………………………………………….. 94 جدول هزینه های سالانه………………………………………………………………………………………………. 95 تخمین قیمت فروش…………………………………………………………………………………………………… 96 تحلیل شاخص های ارزیابی مالی و اقتصادی…………………………………………………………………………. 97 1- شاخص های مالی :……………………………………………………………………………………………….. 97 2- شاخص های اقتصادی :…………………………………………………………………………………………… 97 جدول سود و زیان…………………………………………………………………………………………………….. 97 هزینه های متغیر تولید…………………………………………………………………………………………………. 98 هزینه های ثابت سالیانه………………………………………………………………………………………………… 99 ارزش خالص فعلی……………………………………………………………………………………………………. 99 جدول جریان نقدی………………………………………………………………………………………………….. 100 نرخ بازدهی داخلی………………………………………………………………………………………………….. 101 محاسبه نقطه سر به سری تولید……………………………………………………………………………………… 101 جدول بازگشت سرمایه………………………………………………………………………………………………. 102 شاخص صرفه جویی ارزی………………………………………………………………………………………….. 102 سهم استفاده از منابع داخلی و خارجی…………………………………………………………………………….. 103 ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………. 103 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………. 104 اجرای پروژه…………………………………………………………………………………………………………. 104 ایجاد سازمان برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………….. 105 (I)  نظارت كارگاهی :………………………………………………………………………………………………. 105 ( II) انجام اقدام مالی مورد نیاز:……………………………………………………………………………………. 105 (III) خرید و تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز :……………………………………………………………………… 106 (IV) سرپرستی فعالیتهای اداری:…………………………………………………………………………………… 106 برنامه زمانبندی………………………………………………………………………………………………………. 106 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید لنت ترمز خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . معرفی پروژه مورد بررسی طرح تولید لنت ترمز خود روهای سنگین می باشد . با توجه به روند تدریجی توسعه كشور  در زمینه های صنعتی و حركتی كه در راستای طرح های  5 ساله دولت شروع شده است ، توجه به لوازم جانبی خودروها بطور اعم و لنت ترمز  بطور اخص حائز اهمیت است . در راستای همین هدف ، توجه به رشد و توسعه  ساخت لنت ترمز  خودروهای سنگین در كشور به دلایل زیر  مورد توجه قرار گرفته است: 1-نقش استراتژیك  حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی  و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها : با توجه به عدم گسترش كافی خطوط راه آهن در كشور ، عمده حمل و نقل كالا  در كشور توسط خودروهای سنگین انجام می شود، با توجه  به استهلاك زیاد لنت این خودروها كه بطور متوسط هر 6 ماه یكبار  باید تعویض شود ، توجه به این قطعه مهم امری الزامی است. 2-حمل و نقل مسافران : در شرایط فعلی با توجه به خطوط هواپیمایی و راه اهن و هزینه های بسیار بالای آنها ، مسافرت از طریق خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی برای مسافران در الویت قرار دارد .حجم وسیع حمل و نقل  مسافر از طریق شركتهای واحد ، خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی و ترمینالهای بین شهری نیاز شدید به لنت ترمز اتوبوس و مینی بوس از انواع مختلف را بیان می كند و توجه به خود كفایی در این زمینه را می طلبد. اثر تقاضای بازار : تقاضای بازار به عنوان مهم ترین عامل موثر در انتخاب ظرفیت طرح ، مطرح می باشد . اهمیت این گزینه به دان علت است كه ما همواره علاقه مند می باشیم. كه هر چه بیشتر تقاضای مازاد بازار را برای كسب سود بیشتر پوشش دهیم . اثر تقاضای بازار شامل مصرف كنندگان وصادرات لنت و سهم بازاری كه می توانیم به خود اختصاص دهیم ، می باشد . در اكثر مواقع كانون توجه در تعیین ظرفیت طرح ، همین عامل می باشد ، بنابراین با توجه به بررسی بازار كه در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفته و می توان نسبت به امتیاز دهی به آلتر ناتیو های انتخابی برای ظرفیت اقدام نمود. بنابر این در جدول مبانی انتخاب ظرفیت ور چه قدر تقاضای برآورده نشده  و یا تقاضای مورد پیش بینی  ما به یكی از آلتر ناتیوهای نزدیك تر باشند ، امتیاز بالاتر خواهد بود . 2-اثر مواد ورودی: همان طوریكه در آینده توضیح خواهیم داد، مواد ورودی ما را ، مواد اولیه تشكیل می دهند كه تامین آنها از داخل كشور و به سهولت صورت میگیرد و هیچ محدودیتی برای ظرفیت ما به وجود نمی آید . این واقعیت وقتی وضوح بیشتری پیدا می كند كه بدانیم عمده ترین مواد اولیه ما از طریق كارخانه های پتروشیمی و سیمان تهیه می شود و هر سال تعداد زیادی واحد پتروشیمی و سیمان در كشور در حال راه اندازی است ، لذا این عامل را به عنوان عامل محدودیت زا در جدول انتخاب ظرفیت وارد نمی كنیم. 3- اثر تاسیسات زیر بنایی: همان طور كه در فصل آینده مشاهده خواهیم كرد ، مصارف انرژی این كارخانه ها برای دستگاهها و ماشین آلات بیشتر از نوع برقی می باشد و مصرف آب ، گاز و……بسیار كمتر است. با توجه به بررسی و تعداد ماشین آلات كه در صفحات آینده خواهد آمد مشاهده می شود كه كل مصارف انرژی و در نتیجه ایجاد تاسیسات زیر بنایی برای آن چندان محدودیتی ایجاد نمی كند . این واقعیت وقتی كاملاٌ روشن می شود كه بدانیم عمده مصرف انرژی در كارخانه از نوع برق بوده و مقدار كل ان نسبتاٌ كم است و گستردگی شبكه برق و سایر انرژی ها به نسبت مطلوب میباشد لذا تاسیسات زیر بنایی كه بتواند ظرفیت را محدود كند وجود نخواهد داشت و ما آن را وارد جدول مبانی انتخاب ظرفیت نمی كنیم.

 • پایان نامه تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

  پایان نامه تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دانلود فایل پایان نامه تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش…

 • پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C

  پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • دانلود مبانی نظری ادبیات پایان نامه در مورد موفقیت شغلی

  دانلود مبانی نظری ادبیات پایان نامه در مورد موفقیت شغلی دانلود فایل دانلود مبانی نظری ادبیات پایان نامه در مورد موفقیت شغلی در  26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (مبانی نظری…

 • طراحی میكروكنترلر AVRجهت اسكن

  طراحی میكروكنترلر AVRجهت اسكن دانلود فایل طراحی میكروكنترلر AVRجهت اسكن قبل از ساخت میكروكنترلرها ، برای ساخت هر وسیله یا ابزاری برای اندازه گیری های مختلف مثل دما ، ولتاژ ، جریان ، فركانس و ... از سخت افزار در…

 • نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات…

 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه محاسبات و منطق فازی

  تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه محاسبات و منطق فازی,محاسبات و منطق فازی دانلود فایل خلاصه نکات و توضیحات محاسبات و منطق فازی در درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در 6 صفحه فایل PDF

 • بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

  الیاف,الیاف نانو,بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو,نانو,نانوتکنولوژی دانلود فایل به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر…

 • پاورپوینت طراحی پایدار در معماری

  پاورپوینت طراحی پایدار در معماری دانلود فایل پاورپوینت طراحی پایدار در معماری دانلود پاورپوینت طراحی پایدار در معماریاین پاورپوینت در 24 اسلاید می باشد. سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت، هر…

 • پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

  بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ),شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران دانلود فایل پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب…

 • بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

  بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK دانلود فایل بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK چکیده:  آزوسپریلوم به دلیل توان تثبیت نیتروژن مولکولی در ارتباط…

 • پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  اجرای سیستم جدید,اجزای فنی طراحی سیستم,انتخاب نوع سیستم,پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی,تحلیل سیستم موجود,چرخه حیاط توسعه سیستم های اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی,روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی در(اسدیالسی),طراحی خروجی ها,طراحی سیستم,طراحی عملیات پردازش,طراحی ورودی…

 • تحقیق بررسی انرژی صوت

  پروژه بررسی انرژی صوت,تحقیق بررسی انرژی صوت,دانلود تحقیق بررسی انرژی صوت,مقاله بررسی انرژی صوت دانلود فایل تحقیق بررسی انرژی صوت در 55 صفحه ورد قابل ویرایش  ماوراء صوت (Ultrasound) پرتو X از لحظه كشف به استفاده عملی گذاشته شد, و…

 • دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

  دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی دانلود فایل شرح برخی از اسلایدها اسلاید 1 ) •«سیستم» به نظر می رسد كه واژه  سیستم  واژه ای  است  مناسب روز...... معنی واژه نامه ای معادل سیستم را چنین  بیان می كند: مجموعه ای…

 • پایان نامه بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

  پایان نامه بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی,پروژه بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی,تحقیق بررسی نسخ چاپ سنگی…

 • پروژه اكسس

  اكسس,بررسی اكسس,پایان نامه اكسس,پروژه اكسس,تحقیق اكسس,دانلود اكسس دانلود فایل پروژه اكسس مقدمه  این پروژه که پیش روی شماست، درباره طراحی آتلیه عکاسی با Access می باشد. نظر به این که امروزه مبحث پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی یکی از مهمترین…

 • محاسبات: درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM

  محاسبات درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM,محاسبات: درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM دانلود فایل نمونه ترجمه اصل اساسی: شاخص ارزش خوراک نسبی یک شاخصی است که رتبه حبوبات فصل…

 • گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

  گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS دانلود فایل گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در…

 • مقاله طرح های بهسازی لرزه ای برای سازه های خرپای یک در میان

  طرح های بهسازی لرزه ای برای سازه های خرپای یک در میان,مقاله طرح های بهسازی لرزه ای برای سازه های خرپای یک در میان دانلود فایل طرح های بهسازی لرزه ای برای سازه های خرپای یک در میان چکیده: در…

 • تحقیق دیابت بارداری

  تحقیق دیابت بارداری دانلود فایل تحقیق دیابت بارداری این تحقیق در 13 صفحه اماده ارائه و مطالعه می باشد . در بسیاری از زنان در ابتدای دوران بارداری، آزمون‏های مربوط به قندخون، طبیعی هستند، اما در انتهای دوران بارداری به…

 • تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

  اهمیت هنر در نظام آموزشی و جامعه,پژوهش جایگاه هنر در نظام آموزشی,تحقیق اهمیت و جایگاه هنر در جامعه و آموزش و پرورش,تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی,جایگاه هنر,هنر در نظام آموزشی دانلود فایل مقدمه در شرایط حساس…

 • پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN

  پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN دانلود فایل پایان نامه  بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN چكیده یكی از موضوعات مطرح در اتوماسیون صنعتی و روباتیك تبادل اطلاعات بین اجزاء شبكه مانند CPU و فرستنده و…

 • ترجمه حداکثر دید: یک راه برای افزایش فراوانی استناد

  ترجمه حداکثر دید: یک راه برای افزایش فراوانی استناد دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده تعداد استناد، بیش از 30٪ سهم را در سیستم رتبه­بندی دانشگاه­های جهان در آموزش عالی تایمز (THE) را در بر می­گیرد. بنابراین، بسیاری از محققان به…

 • پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران

  پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران,شبکه های اجتماعی غیر مجاز,شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات,نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران دانلود فایل پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر…

 • پروژه فلزات آمورف

  پروژه فلزات آمورف دانلود فایل پروژه فلزات آمورف فصل اول : فلزات آمورف و آمورف کامپوزیتی 1 1-1  مقدمه......................................... 2 2-1 فلزات آمورف................................... 6 1-2-1 خواص آلیاژهای آمورف........................ 9 2-2-1عمده نقطه ضعف مكانیكی مواد آمورف........... 12 3-1 مكانیزم های تغییر…

 • تغییرات اقلیمی سنگ ها

  تغییرات اقلیمی سنگ ها دانلود فایل خزش در سنگ

 • پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس

  پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس دانلود فایل پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس این پاورپوینت در 20 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : تحلیل فضای شهری (خیابان شانزلیزه پاریس) مکانهای دیدنی و تاریخی جذب توریست معماری قدیم و جدید نورپردازی کافه های…

 • بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد

  بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد,بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان,بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد,پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی درسی) دانلود فایل پایان نامه کارشناسی رشته…

 • پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

  پایان نامه ساخت و فرمولاسیون,پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه,فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه دانلود فایل پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • اجزای تشکیل دهنده پستهای فشار قوی

  اجزای تشکیل دهنده پستهای فشار قوی,مقاله اجزای تشکیل دهنده پستهای فشار قوی دانلود فایل فهرست مطالب:انواع پستهای فشار قوی1- انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد2- انواع پستهای از نظر عایق بندیاجزاء تشكیل دهنده پستها* جبران كننده ها* تاسیسات جانبی*…

 • افسردگی در نوجوانان 20 ص

  افسردگی,افسردگی در نوجوانان,افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیق در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیقو بررسی در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص دانلود فایل افسردگی در نوجوانان 20 ص افسردگی و نوجوانی مقدمه : ورود به نوجوانی فرد را با…

 • پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

  پایان نامه نظام کیفری ایران باستان دانلود فایل پایان نامه نظام کیفری ایران باستان نظام كیفری ایران باستان سومر   حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین كشوری بود به نام سومرا كه از سرزمین هایی دیگر مهاجرت…

 • نمونه سوال انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3

  پوشا,تانسور,نمونه سوال انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3,یک به یک دانلود فایل انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3 رشته های ریاضی محض ارشد ریاضی کاربردی محض ریاضیات و کاربرد ی پیام نور 20 سوال تستی 5سوال تشریحی کدام گزینه نادرست است 1.…

 • دانلود پاورپوینت کنترل اقلام بهای تمام شده (فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان کنترل اقلام بهای تمام شده,دانلود پاورپوینت کنترل اقلام بهای تمام شده (فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ),طبقه بندی اقلام بهای تمام شده,کنترل اقلام بهای…

 • پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان

  پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان دانلود فایل پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان چکیده نابینایان بعنوان بخشی از معلولین…