پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),پروژه کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),دان,دانلود پروژه کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),طرح توجیهی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 شرح فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 بررسی  بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 برآورد تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:………………………………………………………………………… 9 _ سهم قابل وصول از بازار…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:……………………………………………………… 10 وصول در هر سال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول :………………………………………………………………………………………………………….. 11 اتوبوس302………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 کامیون خاور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مقدارتولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مطالعه فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton………………………………………………………………………………………………………….. 15 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 محصول : واتر پمپ بنز 302……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 محصول : واتر پمپ کامیون خاور………………………………………………………………………………………………………………….. 17 لیست مواد و قطعات اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 شماره قطعه:61654……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 شماره قطعه:31546……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 شماره قطعه:31570……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 شماره قطعه:51462……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 شماره قطعه:51618……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 شماره قطعه:31450……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 23 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 24 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25 لیست ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………… 26 لیست ابزار الات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی………………………………………………………………………………………………………………. 27 فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی………………………………………………………………………………………. 28 محاسبه زمان سیکل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 ماتریس تقدم :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 سطر کد :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 بالانس خط  مونتاژ :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 “واتر پمپ ” کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………. 30 لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها……………………………………………………………………………………………………………… 31 نیروی انسانی بخش مونتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ……………………………………………………………………………………………….. 32 نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………………….. 33 تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال……………………………………………………………………………………………………….. 34 نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………. 34 انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 انبار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 انبار قطعات ساخته شده………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 انبار روباز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها…………………………………………………………………………………………………….. 42 تجهیزات :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 نمای کلی انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 جدول اطلاعات تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 روش I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 روش II……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد……………………………………………………………………………………………… 46 تعیین استقرار بخشهای تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 46 به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 روش مارپیچی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود:………………………………………………………………………………. 47 استقرار I   مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 47 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 استقرار II مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 48 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 استقرار III مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………. 49 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 روش جدول بندی سفر………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 جدول از _ به اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 جدول از _ به ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 جدول از _ به سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 53 جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر……………………………………………………………………. 53 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 54 جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر………………………………………………………………. 54 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر…………………………………………………………………….. 56 جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر……………………………………………………………………….. 56 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 انتخاب طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 دلایل این انتخاب به شرح زیر است :……………………………………………………………………………………………………………. 57 تعیین وسایل حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :………………………………………………………. 58 محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. 59 انبار ابزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 کارگاه نگهداری و تعمیر………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 بخش تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات گرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات  سرمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 سیستم و آب و فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات روشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل :……………………………………………………………………………………………………… 61 برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل………………………………………………………………………………….. 63 برآورد تعداد کارمندان بخش اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64 دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 لیست فضای مورد نیاز بخش ها……………………………………………………………………………………………………………………. 69 تعیین محل کارخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 عوامل موثر بودن در تعیین محل…………………………………………………………………………………………………………………… 71 1- نزدیک بودن به مواد اولیه :……………………………………………………………………………………………………………………… 71 2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی :………………………………………………………………………………………… 71 3-دسترسی به جاده های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………….. 71 1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه :……………………………………………………………………………………………. 71 1-ارزان بودن نیروی کار :……………………………………………………………………………………………………………………………. 72 2- دسترسی به بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………………………. 72 1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی :…………………………………………………………………………………….. 72 بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73 مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 پیشنها محل انتخابی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 تعیین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود:…………………. 76 الف) زمین :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 ب) هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 ب )احداث ساختمان :………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………….. 77 ج) هزینه خرید ماشین الات :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77 د) هزینه تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 ه ) هزینه تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 و) سایر هزینه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 تعیین سرمایه در گردش طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 79 الف) مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 ب) دستمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 ج) تنخواه گردان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 مجموع سرمایه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………. 80 سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید:…………………………………………. 80 براورد هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………. 80 الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با :…………………………………………………………………………. 80 ب) هزینه نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با :……………………………………………………………………………………….. 80 ج) هزینه تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 80 د) هزینه استهلاک :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 ه) هزینه های متفرقه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است:………………………………………………………. 81 محاسبه کل هزینه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 محاسبه قیمت تمام شده محصول………………………………………………………………………………………………………………….. 82 تعیین قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 صورتحساب سود و زیان………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 تجزیه و تحلیل طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 توجیه پذیری طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 الف) نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 ب) شاخص برگشت سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………………. 85 ج) شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 د) دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . شرح فنی  واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجی موتور منتقل شده و پس از خنک  کردن موتور به رادیاتور رفته حرارت آن گرفته می شودو مجددا توسط  واترپمپ به پوسته فرستاده می شود. این سیکل در حین کار کردن  موتور  دائما تکرار می شود . نیروی محرکه واتر پمپ توسط یک تسمه (دربعضی ازاتومبیلهااز تسمه استفاده نمی شود ) تامین می گردد. این تسمه فولی و نهایت میل شفت واترپمپ را می چرخاند و این حرکت دورانی به اب پخش کن منتقل می گردد. برخوردپره های فولی با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور می گردد. قطعات اصلی تشکیل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، میل شفت ، فولی اب پخش کن. عمر مفید واتر پمپ به طور متوسط 5  سال می باشد. استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد از آنجائی که سه مدل در نظر گرفته شده برای واترپمپ دارای مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه ای می باشد ، لذا نمودار فرآیند عملیات ابزار مناسبی جهت تحلیل جریان مواد موجود می باشد. با اندکی دقت بر روی نمودارفرایند  فرایند عملیات در می یابیم که اکثر قطعات ساختنی در یک مسیر مشخص  حرکت می کنند بنابراین می توان از این نمودار یک جریان مواد قالب استخر اج نمود. در کنار این جریان مواد اصلی یک جریان فرعی نیز مشاهده میشود با توجه به ماهیت فرآیندهای ساخت و مونتاژ و همچنین جایگاه بخشهای تولیدی و غیر تولیدی در این فرآیندها ،استقرار اولیه ای بدست امده است که در تصویر صفحه بعد نمایش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرایند عملیات کلیه قطعات ساختنی به  به فرآیند تراشکاری محتاجند ، لذا در طرح استقرار اولیه سعی شده است که  بخش تراشکاری به گونه صحیحی جریان مواد را هدایت نماید به شکلی که برالگوی جریان مواد پیشبینی شده منطبق گردد. بواسطه اینکه بخشهای دریافت و ارسال در کنار هم می باشند الگوی کلی  جریان مواد به صورت U شکل می باشد. تعیین استقرار بخشهای تولیدی  به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد: نام بخش                         کدبخش                             مساحتm دریافت                            D        14 ارسال                               E       14 انبار                                 A       5/81 تراشکاری                        T      54  فرزکاری                           F        21 سوراخکاری                        S   10 مونتاژ                               M     18 انبار روباز                         R   5/7

 • پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه

  پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه دانلود فایل پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ  انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه فهرست مطالب…

 • پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب

  بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,بیماری,پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,تحقیق بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,دانلود پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,عروق,قلب,مقاله بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق…

 • پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم

  پروپوزال ارشد بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم,پروپوزال بررسی رابطه سبک های دلبستگی، سلامت روان مادر و اختلال توجه – بیش فعالی در کودکان ADHD و سالم…

 • ترجمه مقاله انواع جریان سازی ویدئو بر روی شبکه های نظیر به نظیر

  ترجمه مقاله انواع جریان سازی ویدئو بر روی شبکه های نظیر به نظیر دانلود فایل [4]

 • مقایسه تحلیلی کالیبر62/7 میلی متر با کالیبر56/5 میلی متر

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله مقایسه تحلیلی کالیبر627 میلی متر با کالیبر565 میلی متر,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقایسه تحلیلی کالیبر62/7 میلی متر با کالیبر56/5 میلی…

 • تحقیق گزارش عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه

  بیان سیر تهیه گزارش از عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه یاوری,تحقیق گزارش عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه,عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه دانلود فایل بیان سیر تهیه گزارش از« عملكرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری» سرفصل مطالب: وضعیت فیزیكی آموزشگاه ساختار…

 • گزارش کارآموزی زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات

  بخش گالیكش نبات,جهاد كشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات,زراعت,شهرستان,کاراموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات,کارورزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات,گزارش کارآموزی زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات,گزارش کاراموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مینودشت…

 • پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما

  آملوبل,ایمونوهیستوشیمی,پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما,پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما,تحقیق تعیین مارکرهای bcl2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما,دانلود پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی…

 • پایان نامه طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز همراه با سیستم کنترل گستردهDCS

  پایان نامه طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز همراه با سیستم کنترل گستردهDCS دانلود فایل پایان نامه طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز همراه با سیستم کنترل گستردهDCS چکیده:  ساخت سیمولاتور گازی یکی از دغدغه های مهم سازندگان و بهره…

 • مقاله ورزش و آمادگی جسمانی

  مقاله ورزش و آمادگی جسمانی دانلود فایل مقاله ورزش و آمادگی جسمانی فهرست: تعریف ورزش جایگاه ورزش در ایران باستان آمادگی جسمانی چیست و به چه فاکتورهایی نیازمند است؟ نقش آب در بدن میزان مصرف مایعات در ورزشكاران تغذیه قبل…

 • پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

  پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی چكیده انعطاف¬پذیری استراتژیک و تاثیراتی که این امر…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات

  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دانلود فایل

 • پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی الوانی,پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی,دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی,دانلود پاورپوینت کل هشت فصل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید…

 • پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور

  پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو) در  32صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین

  پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین دانلود فایل پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین چكیده مطالب هدف صورتهای مالی هستة اصلی گزارشگری مالی است…

 • مقاله آهن بدن، فقر آهن و راههای جذب و درمان

  تحقیق آهن در بدن,مقاله آهن بدن، فقر آهن و راههای جذب و درمان دانلود فایل فهرست مطالب: جایگاه آهن در بدن انسان :توزیع تركیبات آهن دار : جذب آهن:مهار كننده و افزایش دهنده های رژیمی جذب آهن : چرخه آهن…

 • تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی

  تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دانلود فایل تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی مطالب: چارت سازمانی چیست؟ویژگی مدیریت  چارت سازمانی در Pars CMSEXCELچگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دربرناممثال هایی ازچارتهای سازمانیمنابع................................................................ بخشهایی از متن: چارت سازمانی چیست؟ هر ارگان ، اداره ،…

 • بررسی مناظرات حضرت امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی

  بررسی مناظرات حضرت امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی,پایان نامه بررسی مناظرات حضرت امام رضا (ع) و تطبیق آن در جامعه امروزی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود…

 • مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

  پروژه نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,دانلود تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث دانلود فایل مقاله نگاهی به علم…

 • پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

  پایان نامه ساخت و فرمولاسیون,پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه,فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه دانلود فایل پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه…

 • مقاله چک وعده دار

  مقاله چک وعده دار دانلود فایل مقاله چک وعده دار مسئولیت ظهر نویس در قانون چك چكیده اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده…

 • مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب

  مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب دانلود فایل مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه  ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب چکیده: هدف پژوهش حاضر…

 • داستانی فراموشی در عشق

  پروژه داستانی فراموشی در عشق,تحقیق داستانی فراموشی در عشق,داستانی فراموشی در عشق,دانلود تحقیق داستانی فراموشی در عشق,مقاله داستانی فراموشی در عشق دانلود فایل داستانی فراموشی در عشق در 19 صفحه ورد قابل ویرایش   فراموشی در عشق به نام خداوند بخشنده…

 • پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

  پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار دانلود فایل پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار چکیده فناوری وب معنایی ریشه در مهندسی دانش دارد. از سویی ، کاربرد مهندسی دانش در مهندسی نرم افزار، رویکردی…

 • پایان نامه اكو (ECO) و تحولات آن

  اكو (ECO) و تحولات آن,پایان نامه اكو (ECO) و تحولات آن,پروژه اكو (ECO) و تحولات آن,مقاله اكو (ECO) و تحولات آن دانلود فایل پایان نامه اكو (ECO) و تحولات آن پیش گفتار : به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما…

 • ترجمه مقاله نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

  ترجمه مقاله نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • پایان نامه مبانی فلسفی علامه طباطبائی درتفسیر المیزان

  پایان نامه مبانی فلسفی علامه طباطبائی درتفسیر المیزان,تفسیر المیزان,علامه طباطبائی درتفسیر المیزان,مبانی فلسفی علامه طباطبائی درتفسیر المیزان دانلود فایل پایان نامه مبانی فلسفی علامه طباطبائی درتفسیر المیزان پیشگفتار فرزانگانی که در زندگی، مشعلی از دانش فرا راه انسان‌ها افروخته‌اند، حق…

 • پروژه کارآفرینی قالیبافی

  پروژه کارآفرینی قالیبافی,پروژه کارافرینی قالیبافی,توجیه اقتصادی قالیبافی,دانلود پروژه قالیبافی,دانلود کارآفرینی قالیبافی,طرح توجیه فنی قالیبافی,طرح توجیهی قالیبافی,قالیبافی,کارآفرینی قالیبافی دانلود فایل پروژه کارآفرینی قالیبافی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش - 1 مقدمه : فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در…

 • بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

  بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی,پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی,تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (رشته روان شناسی عمومی) دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (رشته…

 • بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال 1385

  بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال 1385,سلامت روانی,سلامت عمومی,سن دانلود فایل

 • پایان نامه تاریخچه فلسطین

  پایان نامه تاریخچه فلسطین دانلود فایل پایان نامه  تاریخچه فلسطین تاریخچه فلسطین فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت و زیبا که از لحاظ…

 • بررسی گیاه قهوه به صورت لاتین

  بررسی گیاه قهوه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Coffee is the name give to several species of plant in the genus…

 • طرح اختلاط آسفالت

  پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,پروژه پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح اختلاط آسفالت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل در این پاورپوینت…

 • پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب

  پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب دانلود فایل پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب در قالب پی دی اف فهرست مطالب : مقدمهفصل اول/ کلیاتی در مورد تونل آب کلیاتی در مورد تونل آب و انواع آن. ۱مقدمه. ۲۱-۱ انواع…