پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,پروژه کارافرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,توجیه اقتصادی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,دانلود پروژه کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,دانلود کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,طرح توجیه فنی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,طرح توجیهی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا,کا,کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 آنالیزگزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه……………………………………………………………………………………………………… 7 گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:………………………… 8 1-1 صنایع روغن كشی:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 2-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:…………………………………………………………………………………………………….. 9 3-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:……………………………………………………………………………………………………………………. 10 4-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:………………………………………………………………….. 10 5-1 میزان کشت دانه های روغنی :………………………………………………………………………………………………………………. 11 6-1 میزان واردات دانه های روغنی ،روغن خام :………………………………………………………………………………………….. 11 7-1 مصرف روغن نباتی :……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 8-1 مواد اولیه روغن نباتی :………………………………………………………………………………………………………………………… 12 9-1 ارزیابی و تحلیل اقتصادی:…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 فر آیند تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 نمودار کلی فرآیند تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 1-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:……………………………………………………………………………………………….. 16 2-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:……………………………………………………………………………………………… 16 الف – عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 1- رطوبت :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 2- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه ها…………………………………………………………………………………………………….. 17 ب- عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 1- دما :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها………………………………………………………………………………………………………….. 17 دمای محیط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وجود مواد خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-2 حمل و نقل دانه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3-2 پاک کردن دانه ها (Cleaning ):………………………………………………………………………………………………………….. 18 4-2 خشک کردن دانه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 5-2 نگهداری دانه های روغنی در سیلو:……………………………………………………………………………………………………….. 20 6-2 پخت دانه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 7-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press)…………………………………………………. 21 8-2 فیلتراسیون روغن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 9-2 نگهداری روغن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مشخصات واحد روغن کشی………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مواد اولیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 محصولات نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 ماشین آلات و تجهیزات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………… 23 بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 زمین و ساختمانها (متر مربع)……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 کل انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 بر آورد توان برق مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 بر آورد انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 بر آورد انرژی مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 طرح استقرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 2-3 اهداف استقرار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 ما مساله استقرارداخلی در جهت اهداف زیر محقق می شود:…………………………………………………………………………… 28 1- تسهیل فرآیند تولید از طریق روشهای زیر:………………………………………………………………………………………………… 28 2- به حداقل رساندن زمان فرایند عملیات از طریق موارد زیر:……………………………………………………………………….. 28 3-3 طرح چیدمان واحدهای مختلف :………………………………………………………………………………………………………….. 29 جدول1- مساحت بخش های تولیدی و کمک تولیدی…………………………………………………………………………………….. 30 جدول2- جدول رابطه بین بخش های تولیدی……………………………………………………………………………………………….. 30 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 انتخاب مکان کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان…………………………………………………………………………………………………………………. 33 1- ورودی های تولید:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 منابع انسانی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 2- تکنولوژی فرایند :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 3- عوامل محیطی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی :…………………………………………………………………………………………. 34 شرایط فرهنگی اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 ملاحظات قانونی وسیاسی:…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 4- بازار مصرف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 3-4 انتخاب مکان کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 4-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:………………………………………………………………………………….. 36 مزایای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی :………………………………………………………………………………………………….. 37 تحلیل مالی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 الف- سرمایه گذاری ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 1- هزینه زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 2- هزینه های ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 3-1- آسفالت و پیاده رو سازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39 3-2- فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 3-3- حصار کشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 3-4- روشنایی محوطه………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 تاسیسات عمومی:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 4-1- برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 4-2- تاسیسات آبرسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 40 4-3- سیستم ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 وسایل حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 ماشین آلات و تجهیزات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………… 41 وسایل اداری و رفاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………………. 42 هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………………………. 43 9-1- هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 43 9-2- هزینه ثبت قراردادها و سایر هزینه های تسهیلات مالی………………………………………………………………………….. 43 9-3- هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی پرسنل……………………………………………………………………………………….. 43 9-4- سایر هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………….. 43 بنابراین خلاصه جداول فوق بصورت زیر است که مجموع آنها را نیز نشان می دهد…………………………………………. 44 ب- هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 1- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 هزینه های حقوق و دستمزد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………….. 45 هزینه انواع انرژی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 3- هزینه استهلاک سالیانه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 استفاده از روش خط مستقیم بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :……………………………………………………………….. 46 4- هزینه تعمیر و نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :………………………………………………………………………………………………………….. 46 سایر هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 خلاصه هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 پ- سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 1- مواد اولیه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 2- حقوق و دستمزد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………… 48 3- انواع انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………… 48 4- هزینه های فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 5- سایر هزینه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 ت) میزان کل سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………… 49 ث) سود و زیان سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 ج) تحلیل نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………… 50 چ) نرخ بازده مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 پیوست(1)میزان کشت دانه های روغنی در کشور…………………………………………………………………………………………… 51 مبانی فنی محاسبات طرحها………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 الف- شرایط عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 ب- مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 1- مواد اولیه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 2- مواد اولیه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 3- محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد…………………………………………………………………………………………. 54 ج- برآورد نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 54 1- مدیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 2- پرسنل تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 4- پرسنل فنی (تعمیرات و تاسیسات)………………………………………………………………………………………………………….. 55 5- کارمندان اداری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 55 6- کارکنان خدمات و کارگر ساده………………………………………………………………………………………………………………… 56 د- برآورد توان برق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 1- برآورد توان برق مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 56 الف- برق فرآیند تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 ب- برق تاسیسات و تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………… 56 ج- توان برق ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 د- برق محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 ه- سایر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 الف- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت ذیل محاسبه میگردد………………………. 59 د- برق ساختمان های اداری ،رفاهی و خدمات بصورت ذیل محاسبه می گردد………………………………………………… 60 ه- بر آورد آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 1- آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشد:………………………………………………. 60 الف- آب تصفیه فیزیکی شده……………………………………………………………………………………………………………………….. 60 ب- آب بدون املاح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 ج) آب بدون یون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 و- بر آورد سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 1- بر اساس گازوییل و یا گاز طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….. 61 مصرف روزانه گازوئیل جهت گرمایش…………………………………………………………………………………………………………… 63 ز- ماشین آلات و تجهیزات اصلی………………………………………………………………………………………………………………… 63 3- محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 الف- دیوار کشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 ب- مساحت خاکبرداری و تسطیح……………………………………………………………………………………………………………….. 64 ج- خیابان کشی و پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 د- فضای سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 ه- چراغهای محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 ی – هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………. 65 ح- تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 1- برق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 2- برق اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 3- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 4- نوع سوخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 5- گرمایش ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 6- سرمایش ساختمانها ( کولر وتهویه )…………………………………………………………………………………………………………. 66 7- دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 8- هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 9- تصفیه پساب………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 10- اطقای حریق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 11- باسکول………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 12- وسائط نقلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 ط : بر آورد زمین ،ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………. 69 1- زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 2- ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 الف – برآورد سطح ساختمان اداری……………………………………………………………………………………………………………… 70 ب- برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری………………………………………………………………………………………………………… 70 ه – برآورد سطح فضای باز…………………………………………………………………………………………………………………………… 71 مبانی مالی محاسبات طرحها…………………………………………………………………………………………………………………………. 71 الف – هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 1- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 مبنای حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار زیر در نظر گرفته شده است …………………………………………………………. 71 2- هزینه انواع انرژی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد :………………………………………………………….. 72 3- برآورد هزینه استهلاک……………………………………………………………………………………………………………………………. 73 نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد …………………………………… 73 هزینه تعمیر و نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 بر اساس جدول زیر برآورد می گردد:…………………………………………………………………………………………………………… 73 5-سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………….. 74 ب- سرمایه گذاری ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 1- هزینه زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 2- هزینه های ساختمان به صورت جدول زیر برآورد می گردد ……………………………………………………………………… 74 3 محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 به صورت زیر برآورد می گردد :…………………………………………………………………………………………………………………… 75 تاسیسات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 الف ) برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 ب )  ژنراتور برق اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………. 76 ج )  تاسیسات آب رسانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 منبع ذخیره آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 مخازن هوایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 مخازن زمینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 د- تأسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 77 1- گاز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 2- گازوئیل و مازوت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 ه – گرمایش و سرمایش ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………….. 77 و- برجهای خنک………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 ز- تصفیه شیمیایی آب (بدون املاح )…………………………………………………………………………………………………………… 78 ح – دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 ط- سیستم چرخش روغن داغ……………………………………………………………………………………………………………………… 79 ی- فاضلاب ( پساب)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79 ک- اطفای حریق و وسایل ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………… 79 ل- هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 م- باسکول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 ن- سیستم ارتباطی ( تلفن )…………………………………………………………………………………………………………………………. 80 س- سایر اقلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81 وسائل حمل ونقل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 قیمت خرید هر یک از دستگاه های حمل ونقل در جدول زیر برآورد شده است :…………………………………………….. 81 6- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیرگاه )……………………………………………………….. 82 7- وسائل اداری و رفاهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82 8- هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………… 82 9- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………………… 83 الف – هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 83 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت: ·      دسترسی به مواد اولیه ارزان ·      کمبود تولید داخلی در مقابل تقاضا یا عدم تولید ·      نرخ بازده در بخش مورد نظر ·      میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آنالیزگزینه های سرمایه گذاری موجود بر اساس فاکتورهای فوق از طریق مقایسه جفتی توسط نرم افزار EXPert choice انجام گرفت و در نهایت گزینه روغن کشی از دانه های روغنی بعنوان بهترین گزینه انتخاب گردید. از آنجا که صنعت روغن نباتی یکی از صنایع مواد غذایی به کار می رود در ادامه لازم میدانم به امتیازات ویژه این گروه از صنایع اشاره نمایم: –       سرمایه گذاری نسبتا پایین در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر –       ارزبری کم –       ارزش افزوده بالا –       مصرف کم انرژی –       بازده سریع سرمایه گذاری –       نیاز مستمر و روزانه مصرف کنندگان –       دارا بودن بازارهای مصرف در داخل و خارج گذشته از اینها، باید توجه داشت که روغن نباتی یک کالای استراتژیک می باشد و بعد از غلات، بطور کلی چربیها،اصلی ترین ماده غذایی مورد نیاز انسان هستند. 1-4 مقدمه انتخاب مکان تولیداز اهمیت بالایی برخوردار است و به دلایل زیر این مسئله از تصمیمات دوراندیشانه مدیریت رده بالا محسوب میشود. ·      انتخاب مکان تولید چهارچوب نسبتا دائمی محدودیتهای عملیاتی را معین میکند (قانون،نیروی کار ،جامعه وغیره) که تغییر ان ممکن است مشکل وپرهزینه باشد. ·      انتخاب مکان تولیداثر قابل توجهی بر رقابت یا بقاءسازمان با ایجاد حداقل محدودیت در هزینه تولید و توزیع در بازارهای مطلوب دارد. لذا انتخاب باید طوری صورت گیرد که هزینه تولید وتوزیع کالا برای مشتریان بالقوه را به حداقل رساند.  برای یک موسسه جدید در مرحله طراحی سیستم،انتخاب مکان یک تصمیم گیری  اجتناب  ناپذیر است.در اینجا ازادی عمل انتخاب جا برای ساختن تسهیلات جدید اجاره ویا خرید تسهیلات موجود وجود دارد. 2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان  عوامل مورد توجه در مساله مکان تولید ممکن است به ورودی های کلیدی تولید تکنولوژی فرایند ویا محیط بستگی داشته باشد. 1- ورودی های تولید: مواد اولیه : نزدیکی به منابع مواد اولیه در مواردی که فرایند کاهش وزن زیادی به همراه داردوهمچنین صنایعی که از فرایندهای تکنیکی استفاده میکنداهمیت پیدا میکند. منابع انسانی:  بسته به نوع نیازمندیهای کارخانه به نیروی انسانی ،انتخاب مناطق با  دستمزد  کم  ویا دسترسی به  نیروی متخصص دارای اهمیت است. 2- تکنولوژی فرایند : رای برخی از موسسات استفاده از تکنولوژی ممکن است مکانهای معنی رابرای استقراربطور محدود مشخص نمایند که هزینه تهیهبعضی از ورودی های اصلی را برایشان کاهش دهدمثلا اب برای کارخانه کاغذ سازی 3- عوامل محیطی : قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی : شامل اب،نیروی برق،تامین حرارت ،جاده های مناسب ارتباطات سریع وغیره. شرایط فرهنگی اجتماعی: این شرایط می تواندبسیاری از شرایطهای امکان سنجی واقتصادی را منتفی کندمثلا طرز تلقی مردم از صنعت جدید ویا کیفیت،در دسترس بودن وقابلیت اعتماد کارکنان جدید وسنتهاورسومات

 • پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

  پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه دانلود فایل پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه چکیده در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد…

 • مبانی نظری سرسختی

  پیشنه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری سرسختی دانلود فایل مبانی نظری سرسختی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد

  پایان نامه بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد چكیده پژوهش حاضر به منظور (بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین…

 • پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد

  باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,جوانان معتاد و غیرمعتاد…

 • طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1

  طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 خلاصه طرح: موضوع طرح: بسته بندی چای تی بگ  دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنایع  ظرفیت اسمی تولیدات: 1250000 جعبه نوع تولیدات: بسته بندی…

 • : نقاشی در اكسپرسیونیسم

  نقاشی در اكسپرسیونیسم دانلود فایل نقاشی در اكسپرسیونیسم پیشگفتار: در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است كه تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی‌هاست كه تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی‌شود و آنچه…

 • پایان نامه مدیریت پروژه

  پایان نامه مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه  مدیریت پروژه «فهرست مطالب»      عنوان                                                                   صفحه ·       فصل اول:                                                      7 تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8 تعاریف مدیریت پروژه                                                         9 ·       فصل دوم:                                                      14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  15 اقدامات مدیریتی                                                                 15 وظایف…

 • پایان نامه سازگاری اجتماعی و هویت و تفكر منطقی

  پایان نامه سازگاری اجتماعی و هویت و تفكر منطقی دانلود فایل پایان نامه سازگاری اجتماعی و هویت و تفكر منطقی مقدمه روان شناسان اجتماعی تمایل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره یكدیگر می اندیشند و چگونه بر یكدیگر اثر می…

 • پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

  امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای,بکارگیری زبان گزا,پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت زندگی ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش درباره کیفیت زندگی,فصل دوم پایان نامه درباره کیفیت زندگی,مبانی نظری پژوهش درباره کیفیت زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت زندگی ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت زندگی (…

 • پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا

  ابراز وجود در نابینا و بینا,ایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی,پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا,سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا,مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا…

 • بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

  افراد درون و برون گرا,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,گرایش به سیگار…

 • تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات

  QSPM,آنتروپی شانون,استراتژی,استراتژی تولید,برنامه ریزی استراتژیک,تاکسنومی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات,تکنیک ELECTRE III,درخت تصمیم فازی,راهبرد,راهبرد رقابتی,راهبرد منابع انسانی,سنجه,شاخص,فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,کارت امتیازی متوازن BSC,گرایش راهبردی,ماتریس SWOT,ماتریس بررسی رقابت,مدل میلتنبرگ,منطق فازی,نقشه راهبرد دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق…

 • مقاله سلول‌های بنیادی

  مقاله سلول‌های بنیادی دانلود فایل مقاله سلول‌های بنیادی سلول‌های اولیه‌ای هستند که توانائی تبدیل و تمایز به انواع مختلف سلول‌های انسانی را دارند و از آنها می‌توان در تولید سلول‌ها و نهایتا بافت‌های مختلف در بدن انسان استفاده کرد .…

 • پایان نامه گرافیك - تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی

  پایان نامه گرافیك - تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی دانلود فایل پایان نامه گرافیك - تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی «مقدمه» روح انسان آشوبگر است و ساختار شكن، و با بی‌پروایی هستیِ…

 • پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

  پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس,تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس,جانشین,حبس,دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,مجازات,مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس فهرست مطالب…

 • پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن با موضوع سده حسابداران رسمی

  انجمن حسابداران عمومی آمریكا,بنیاد حسابداری مالی,پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن با موضوع سده حسابداران رسمی,شورای مشورتی استاندارد های حسابداری مالی,فصل سوم,كمیته رویه های حسابداری,كمیسیون بورس و اوراق بهادار,كمیسیون تجارت بین ایالتی,كمیسیون تجارت فدرال,هندریکسون,هیأت استاندارد های حسابداری مالی,هیأت اصول حسابداری…

 • تحقیق تأثیر یهودیان در شكل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری

  تحقیق تأثیر یهودیان در شكل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری دانلود فایل تحقیق تأثیر یهودیان در شكل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری مختصری از بخشهایی از متن: مهمترین مسأله در بررسی یهودیان در مسائل…

 • انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته

  انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • تاریخچه شركت ملی حفاری ایران

  تاریخچه شركت ملی حفاری ایران دانلود فایل تاریخچه شركت ملی حفاری ایران آشنایی با شركت ملی حفاری ایران  خدمات فنی حفاری بازار یابی و امور بین الملل ویژگی ها و مزیت های شركت ملی حفاری ایران بكار گیری فن آوری…

 • مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت

  مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت دانلود فایل مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت فهرست: زندگینامة رایت «رایت» و بسط معماری در آمریكا تاثیر معماران آمریكایی بر «رایت» کتابی در باره ی فرانک لوید رایت فرانک لوید رایت…

 • سمینار برق کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر

  سمینار برق کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر دانلود فایل سمینار برق کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری…

 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، بر راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی

  بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، بر راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی,پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختیرفتاری، بر راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی,دانلود اندروید,دانلود پاورپ,دانلود پایان…

 • پژوهش طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوهای الکتریکی

  استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی,اندازه گیری مقاومت در مدار,پژوهش طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوهای الکتریکی,طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها,قم مشخص كننده درجه حفاظتی دانلود فایل پژوهش طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوهای الکتریکی نوع حفاظتی كه در این طبقه‌بندی…

 • تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی

  آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پایان نامه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پروژه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,درباره آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,مقاله آفات وبیماریهای سبزی وصیفی دانلود فایل تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی مقدمه امروزه با توجه به اینکه فوائد واهمیت…

 • ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

  ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟ دانلود فایل ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟ چکیده یکی از مهم‌ترینخواصرسانه‌های اجتماعی،قابلیت دسترس بودنآن است -ما می‌توانیمهر کاربردرهر گوشه‌ای ازشبکهرسانه‌های اجتماعی را بدوندرنظرگرفتنمکان…

 • پایان نامه وظایف عمومی مربیان

  پایان نامه وظایف عمومی مربیان دانلود فایل پایان نامه وظایف عمومی مربیان تعریف مربی مربی شخصی است كه اطلاعات علمی پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم كرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب…

 • پاورپوینت روان شناسی یادگیری 341 اسلاید

  پاورپوینت روان شناسی یادگیری,پاورپوینت روان شناسی یادگیری 341 اسلاید,روان شناسی,روان شناسی یادگیری دانلود فایل پاورپوینت روان شناسی یادگیری 341 اسلاید فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیریفصل دوم: زمینه های یادگیریفصل سوم: نظریة پیوندگراییفصل چهارم: نظریه بازتابیفصل پنجم: نظریه رفتارگراییفصل ششم:…

 • ترجمه مقاله تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی

  ترجمه مقاله تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی دانلود فایل ترجمه مقاله تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی چکیده مشخصات کالیبراتورهای تخلیه جزئی (PD) و سیستم های اندازه گیری بطور جامع مورد…

 • مقاله روان شناسی شخصیت زنان

  مقاله روان شناسی شخصیت زنان دانلود فایل مقاله روان شناسی شخصیت زنان فهرست: دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» ماهیت شخصیت و انسان شخصیت زنان از دیدگاه های روانشناسان مختلف شخصیت زنان  با خصیصه های فردی از دیدگاه هارون ================================ دیدگاه…

 • تحقیق تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا

  تحقیق تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا دانلود فایل تحقیق تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا 1-1.پیشینه تاریخی تعزیه تعزیه از نظر لغت به معنی(اظهار همدردی, سوگواری و تسلیت) است, ولی به عنوان شكلی از نمایش ریشه در…

 • تحقیق آلودگی سوختهای فسیلی و جایگزین های مناسب آنها

  آلودگی سوختهای فسیلی,پروژه محیط زیست,تحقیق آلودگی سوختهای فسیلی و جایگزین های مناسب آنها,تحقیق در مورد مهندسی محیط زیست,تحقیق درباره رشته محیط زیست,تحقیق درباره محیط زیست,تحقیق درباره مهندسی محیط زیست,تحقیق رشته محیط زیست,تحقیق محیط زیست,تحقیق مهندسی محیط زیست,مقاله مهندسی محیط زیست…

 • پروژه کارآفرینی شركت تولیدی فرقان شیمی

  پروژه کارآفرینی شركت تولیدی فرقان شیمی,پروژه کارافرینی شركت تولیدی فرقان شیمی,توجیه اقتصادی شركت تولیدی فرقان شیمی,تولیدی,دانلود پروژه شركت تولیدی فرقان شیمی,دانلود کارآفرینی شركت تولیدی فرقان شیمی,شركت,شیمی,طرح توجیه فنی شركت تولیدی فرقان شیمی,طرح توجیهی شركت تولیدی فرقان شیمی,فرقان,کارآفرینی شركت تولیدی فرقان…

 • بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی

  بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی دانلود فایل توسعه گستره ای از محصولات غذایی راحت، آماده  برای خوردن، آماده  برای پختن و آماده  سرو، از 20 سال گذشته قابل توجه بوده است.…

 • بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

  اصول حاکم بر معاملات بیمه ای,بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی,دانلود تحقیق میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی دانلود فایل بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از…