پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,پروژه کارافرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,توجیه اقتصادی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیه فنی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیهی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,فیلتر,کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,کارگاه,هوا

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید  فیلتر هوای خودرو در 81 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 9 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 11 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 11 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است………………………………………………………………… 12 دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………………… 12 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 بازار OEM………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 بازار OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 15 بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 در طرح حاضر قیمت متوسط انواع فیلتر بهصورت زیر در نظر گرفته شده است :……………………………………… 16 بررسی قیمت های جهانی فیلترهوا…………………………………………………………………………………………………………. 16 معرفی موارد مصرف وکاربرد…………………………………………………………………………………………………………………. 17 در جدول زیر جمع بندی موارد کاربرد این محصول خلاصه شده است…………………………………………………….. 18 همانطوربکه پبشتر نبز اشاره گردبد بازار قطعات خودرو که فیلتر هوا نیز در آن جای دارد خود به گروه های زیر تقسیم بندی میگردد:     18 بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 20 -1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………………………. 20 -1-9-1 کشورهای عمده مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………. 20 در جدول بالا برای برآورد حجم مصرف به شیوه زیر رفتار شده است :…………………………………………………….. 21 بازار OE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 کشورها ی عمده تولیدکننده……………………………………………………………………………………………………………………. 21 شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 23 بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 23 با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت بهره برداری در سطح کشور به صورت جدول زیر جمع بندی شده است:            23 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید فیلتر هوا در کشور…………………………………………………………………………. 24 با توجه به جدول فوق و بااستناد بر تاریخ بهره برداری از واحدهای فعال کشور، روند ظرفیت نصب شده کشور درجدول زیر جمع بندی شده است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بررسی روند تولید واقعی فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………………………………. 25 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 26 فیلترهای مورد استفاده در انواع خودروها به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………. 26 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی ( در واحدهای فعال…………………………………………….. 26 کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید…………………………………………………………….. 27 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. 27 وضعیت کل طرحهای در حال ایجاد تولید فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………. 28 بررسی وضعیت طرحهایی که دارای پیشرفت بیش ازصفر هستند………………………………………………………………. 29 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 30 الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 30 ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 30 با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهای در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385………………………………………………………… 31 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون……………………………………………………………………………… 32 برآورد میزان مصرف درصنایع خودروسازی…………………………………………………………………………………………….. 32 برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 34 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال 1385…………………………………………………………………. 34 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 36 الف ( پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان…………………………………………………………………………………………… 36 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 36 جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 37 با جمع بندی تقاضای بازار خودروسازان و بازار AM  پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده  به شرح جدول زیر آمده است : 37 جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 37 نتیجه گیری نهایی امکان پذیری ایجاد واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار………………………………………. 38 با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید فیلتر هوا، تنها در شرایط زیر توجیه پذیر خواهد بود:     38 بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید وعرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………… 39 نگاهی به روش تولید فیلترهای هوا…………………………………………………………………………………………………………. 39 مجموعه فیلترهای مورد استفاده در صنعت خودرو به دو گروه عمده تقسیم میگردند :………………………………… 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :………………………………………………. 39 شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد :…………………………………………………………….. 40 آماده سازی مواد اولیه پلیمری (رزین (……………………………………………………………………………………………………. 40 برش کاغذ به اندازه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………… 40 رم دهی کاغذ به شکل کنگره………………………………………………………………………………………………………………….. 40 فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول………………………………………………………………………………………………….. 41 تزریق مواد پلیمری در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده…………………………………………………….. 41 روش تولید فیلترهای فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42 روش تولید فیلترهای فلزی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :…………………………………………………….. 42 برش ورق فلزی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 فرم دهی ورق بریده شده به وسیله قالب و تولید رول فیلتر……………………………………………………………………….. 43 جوشکاری ورق یا درزکوبی آن………………………………………………………………………………………………………………. 43 پانچ و فرمدهی قطعه بالا و پایین فیلتر…………………………………………………………………………………………………….. 43 تزریق قطعات پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 43 فرم دهی کاغذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مونتاژ فیلتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 نگاهی به سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید فیلتر هوا……………………………………………………………………….. 44 الف(  فیلتر خودروهای سبک…………………………………………………………………………………………………………………. 45 در این گروه از فیلترسازی دو تکنولوژی مورد استفاده قرار میگیرد :…………………………………………………………. 45 تکنولوژی تمام اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………………… 45 تکنولوژی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 ب ( فیلتر خودروهای سنگین…………………………………………………………………………………………………………………. 45 ج ( فیلتر خودروهای صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45 تکنولوژی بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 تکنولوژی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 تکنولوژی پایین……………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 معیار مهم در تعیین سطح تکنولوژی مورد استفاده در ساخت فیلترهای هوا را میتوان به شرح زیر دسته بندی کرد :    47 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 47 روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :………….. 47 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید……………………………………………………………………………. 48 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 49 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 49 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 50 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 51 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 52 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 52 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 53 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 53 الف – ظرفیت اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………… 53 ب – ظرفیت عملی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 56 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 56 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 57 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 58 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 60 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 62 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63 هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 63 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 63 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 64 مواد اولیه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 65 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن………………………………………………………………………… 65 معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده………………………………………………………………………………………………………… 65 در جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در فیلترها آورده شده است…………………………………………………………… 65 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 65 برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………. 66 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 66 رزین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 فولادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 کاغذ صافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 69 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 69 بازارهای فروش حصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 69 الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 70 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 70 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 72 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 72 حمایت های خاصدولتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72 با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 73 بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی…………………………………………………. 73 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 73 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 74 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 74 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :………………………………………………………… 75 عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 75 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 75 سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 75 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 75 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 75 حمایتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 77 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 78 عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سازی امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است:…………………….. 80 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید فیلتر هوا محل اجرا : مشخصات متقاضیان : نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح : در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد . توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور 2 درصد از تولید / فعالیت می نمایند . صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات تند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، از بیشترین سهم در قطعه سازی برخوردار می باشند . توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند . نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو ، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابر این می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند . محصول مورد مطالعه یک قطعه ای از قطعات خودرو محسوب می شود. از اینرو اهمیت استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه بندی میگردد. وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 31 نفر میباشد . جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار از موازنه جداول شماره 10 و 15 و 22 نشان داده می شود که هر چند در دو سال 87و 86 کمبود عرضه نسبت به تقاضای بازار وجود خواهد داشت ، لیکن در سالهای با با بهره برداری ار طرح های در حال ایجاد نه تنها کمبود بر طرف خواهد شد بلکه مازاد عرضه نیز بوجود خواهد آمد و بنابراین به راحتی قابل نتیجه گیری است که در شرایط عادی ایجاد واحدهای جدید برای تولید فیلتر هوا به لحاظ بازار توجیه پذیر نمی باشد. لیکن در صورتی که نگاه عمیق به واحدهای در حال ایجاد و همچنین واحدهای فعال کشور در تولید فیلتر هوا انداخته شود و همچنین در صورتی که مزیت های رقابتی کشورمان از نگاه اقتصاد کلان مورد کنکاش قرار گیرد در این صورت پیشنهادات زیر برای متقاضیان ایجاد و واحدهای جدید تولید فیلتر هوا قابل ارائه خواهد بود. -1 با بررسی میزان سرمایه ثابت طرحهای فعال و همچنین طرحهای در حال ایجاد میتوان گفت که بسیاری از این واحدها از سطح تکنولوژی پایین در تولید برخوردار هستند. بنابراین هر چند به لحاظ موازنه عرضه و تقاضا بازار از مازاد عرضه برخوردار است، لیکن به لحاظ قیمت و کیفیت میتوان بااستفاده از تکنولوژی بالا، تعداد زیادی از تولیدکنندگان موجود یا تولیدکنندگانی که در آینده وارد بازار خواهند شد، از بازار خارج ساخته و سهم مناسب از بازار را به دست آورد. 2- سیاستهای دولت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی قراردارد که قطعات خودرو بخصوص قطعات تند مصرف نیز در فهرست صادرات فوق الذکر قرار دارد. بنابراین با عنایت بر پتانسیل بالای بازار جهانی و همچنین با تکیه بر مزیت های رقابتی تولید در کشور، امکان توسعه صادرات وجود داشته و لذا در صورت استفاده از تکنولوژی بالا، طرح های جدید قابلیت ورود به بازارهای جهانی را دارا هستند.

 • پروژه کارآفرینی تولید پفک نمکی

  پروژه کارآفرینی تولید پفک نمکی,پروژه کارافرینی تولید پفک نمکی,پفک,توجیه اقتصادی تولید پفک نمکی,تولید,دانلود پروژه تولید پفک نمکی,دانلود کارآفرینی تولید پفک نمکی,طرح توجیه فنی تولید پفک نمکی,طرح توجیهی تولید پفک نمکی,کارآفرینی تولید پفک نمکی,نمک دانلود فایل [۳]

 • پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

  پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود…

 • پاورپوینت مهارت‌های خود آگاهی و همدلی

  پاورپوینت مهارت‌های خود آگاهی و همدلی دانلود فایل پاورپوینت مهارت‌های خود آگاهی و همدلی هدف كلی:  آشنا كردن و توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه‌ی مهارت‌های خودآگاهی و همدلی اهداف ویژه •آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم خود آگاهی و همدلی •توانمند‌سازی دانشجویان…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مدل های تاب آوری,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و پتروشیمی اراک و اسید استیک

  ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی,بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و پتروشیمی اراک و اسید استیک,بررسی و خواص استیک اسید و روش های تولید و تخلیص آن,تاریخچه ایمنی و حفاظت شخصی دانلود فایل  بررسی حفاظت و ایمنی شغلی و…

 • ترجمه سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص

  ترجمه سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص,دانلود ترجمه سیگنالهای مغز ، تولید، استفاده و خواص دانلود فایل نمونه ترجمه 1.1مقدمهمغز بخش شگفت­آور و پیچیده بدن انسان است و به طور طبیعی مسئول کنترل تمام اندامهای دیگر است. فعالیت…

 • پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر

  پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر چكیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر…

 • اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون

  اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود آهنگ,دانلود اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود اسامی لاتین علفهای هرز…

 • مقاله تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت

  بررسی تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,پروژه تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,تحقیق تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،,تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,دانلود تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,مقاله…

 • مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت

  مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت دانلود فایل مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت آشنایی با معماری صدر مسیحیت مقدمه مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند این دین در…

 • پایان نامه آب و معماری

  پایان نامه آب و معماری دانلود فایل پایان نامه آب و معماری چکیده با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن…

 • تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان

  تحقیق راهکارهای کاهش ضعق املای دانش آموزان دوم دبستان دانلود فایل بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم فهرست: معرفی پژوهش.......................................الف    شعر..................................................ب تشکر و قدردانی.......................................1    مقدمه ...............................................3   توصیف ، وضعیت موجود.............................5  روشهای گردآوری…

 • گیاه شناسی

  گیاه شناسی دانلود فایل مقدمه گیاه (Plant) در زیست شناسی معمولا" به یک موجود زنده درحوزه رده بندی گیاهان اطلاق می شود. شاید در کاربردهای روزمره این واژه آنچنانکه درذیل تعریف شده بکار نرود. مشکلات موجود برای تعریف تعریف کلمه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی

  اسانس,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید اسانس های گیاهی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید اسانس های گیاهی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید اسانس های گیاهی,طرح توجیهی کارگاه…

 • پژوهش بررسی بندر امام خمینی (ره)

  پروژه بررسی بندر امام خمینی (ره),پژوهش بررسی بندر امام خمینی (ره),تحقیق بررسی بندر امام خمینی (ره),دانلود پایان نامه بررسی بندر امام خمینی (ره),مقاله بررسی بندر امام خمینی (ره) دانلود فایل

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن

  ادبیات نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن,ادراک تعارض و روش های مدیریت آن,پیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دانلود…

 • دانلود پروژه کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE )

  دانلود پروژه کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE ) دانلود فایل دانلود پروژه کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE ) بخشهایی از متن: مقدمه :‌ صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می  کنند. همچنین با قطع…

 • مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

  پایان نامه,پروژه,پروژه ارزشیابی کیفی,پژوهش ارزشیابی کیفی توصیفی,تحقیق,تحقیق ارزشیابی ارزشیابی کیفی توصیفی,تحقیق ارزشیابی کیفی,تفاوت ارزشیابی توصیفی با دیگر انواع ارزشیابی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق ارزشیابی کیفی,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارزشیابی کیفی,مقاله,مقاله ارزشیابی کیفی,مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر…

 • مطالعات باستان شناسی

  مطالعات باستان شناسی دانلود فایل مطالعات باستان شناسی امروزه بخشی از مطالعات باستانشناسی دارای رویكرد بازسازی بسترهای زمین محیطی (Geoenvirnnuntal) سایت های باستانشناختی در ابعاد محلی یا منطقه ای است. مطالعه سیستمهای استقراری بر مطالعه مدارك باستانشناختی متصل و گسترده…

 • کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ

  کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ دانلود فایل کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ مقدمه: شركت كارا تلفن به دنبال هدف تولید مراكز تلفن در رنجهای مختلف پس از تكمیل ظرفیتهای خود در رنج…

 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین

  بررسی تاثیر یادگیری سازمانی,بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین,یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه نوین…

 • كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

  كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل دانلود فایل كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل محل اجراء: استان اردبیل – 40 کیلومتری شهرستان کوثر – روستای قرخبداغ محل طرح : شرکت تعاونی (معین) ، تولیدی پروار بندی گوساله شماره…

 • پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو)

  پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو),پروژه کارافرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو),دانلود پروژه تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو),دانلود کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو),طرح توجیه فنی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت…

 • مقاله درباره اطلاعات و افراد

  مقاله درباره اطلاعات و افراد دانلود فایل [1]

 • مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان

  مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان دانلود فایل فقه زنان و مسئله برابری قسمتهایی از متن: نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است.…

 • پاورپوینت هزینه سرمایه

  بررسی تاثیر هزینه نهایی سرمایه بر سرمایه گذاری های جدید,پاورپوینت هزینه سرمایه,تعریف هزینه سرمایه,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت هزینه سرمایه,محاسبه اجزای هزینه سرمایه,مدل رشد گوردون,مفهوم هزینه سرمایه,موارد استفاده از هزینه سرمایه,هزینه…

 • پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

  پایان نامه روشهای تدریس,پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان,روشهای تدریس سنتی و جدید,یادگیری دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان مقدمه در دنیای…

 • تحقیق والیبال

  تحقیق والیبال دانلود فایل بخشهایی از متن:مقدمه:والیبال یک ورزش گروهی است که در آن بازیکنان هر تیم در دوسوی یک تور قرار گرفته و سعی می‌کنند تا توپ را با گذراندن از تور در زمین تیم مقابل فرود آوردند.والیبال در…

 • مبانی نظری قصه گویی

  مبانی نظری قصه گویی دانلود فایل در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو…

 • پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران

  پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران انگیزه انتخاب موضوع بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و…

 • تحقیق كار درونی كامپیوتر

  تحقیق كار درونی كامپیوتر دانلود فایل تحقیق كار درونی كامپیوتر بخشهایی از متن: درون كامپیوتر در این بخش مقدمه ای را برای سازمان و كار درونی كامپیوترها فراهم می آوریم. مدل بكار رفته یك مدل عمومی است، ولی مفاهیم مورد…

 • پاورپوینت کتاب آیین زندگی(اخلاق جنسی)

  ازدواج,پاورپوینت کتاب آیین زندگی(اخلاق جنسی),حجاب,غیرت دانلود فایل پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی فصل ششم(اخلاق جنسی) فهرست مطالب:فضایل اخلاقی امور جنسی,اهمیت ازدواج,بیان دیدگاه ها,عوامل شهوت رانی نوشته شریفی 23 اسلاید

 • پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

  پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری دانلود فایل پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده................................................................................................................................ 1…

 • فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت…

 • دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

  استراتژی،تكنولوژی و عملكرد,تعریف تكنولوژی,تكنولوژی جدید تولید,تكنولوژی ساده(یكنواخت),تكنولوژی سازمانی از دید پرو,تكنولوژی مهندسی,تكنولوژی هنری,تكنولوژی واحدهای سازمانی (چارچوب چارلز پرو),دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات,سازگاری استراتژی، تكنولوژی و ساختار,سطح تكنولوژی در سازمان,سیستم مكانیزۀ منسجم,فرآیند تولید مستمر دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت…