پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,پروژه کارافرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,توجیه اقتصادی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,طرح توجیه فنی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,طرح توجیهی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون,کارگاه,نوار

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول – چكیـده نتایج………………………………………………………………………………………………………………………… 8 بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون………………………………………………………………………………………. 8 چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون…………………………………………………………………. 9 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 كلیــــات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 (1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول………………………………………………………………………………………………. 13 (2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب……………………………………………………………………………………………………………… 14 نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف كنف برتریهایی دارد كه در ذیل اشاره ای به آنها می شود :…………………… 15 (3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش……………………………………………………………………………………………………… 15 فصــل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 بررسیهای فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 (1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………. 19 (1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند…………………………………………………………………………………………………… 19 الف – مخلوط صحیح :………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ب – شكل دهی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………. 20 ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق :………………………………………………………………………………………………………….. 20 د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………. 20 (2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :…………………………………………………………………………………………….. 21 الف – اكستروژن و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………… 21 اكسترودر تك پیچه………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 اكستردر پیستونی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 ب- روشهای تولید ورقه های نازك…………………………………………………………………………………………………………. 22 (3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید……………………………………………………………………….. 22 (2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد :…………………………………………….. 23 مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود :…………………………………………………….. 23 هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :……………………………………………………. 24 الف  – الك كردن  :………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 ب – مخلوط كردن :……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 ج – شكل دهی مقدماتی :……………………………………………………………………………………………………………………… 24 د – اكستروژن :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق  :………………………………………………………………………………………………… 25 و – خشك كردن :………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 ز – كشیدن و شكاف دادن :…………………………………………………………………………………………………………………… 25 ح – پیچیدن نهایی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 (3-3) – كنترل كیفیت :………………………………………………………………………………………………………………………… 26 ( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید……………………………………………………………………………………………….. 26 ( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :…………………………………………………………………………………………………….. 26 ( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :………………………………………………… 27 (5-3)- مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 (1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن………………………………………………………………………………………………………… 28 ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن………………………………………………………………………………………………………………. 28 (2-5-3)- روان كننده………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 (4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………….. 29 (5-5-3)- كارتن برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………. 29 (6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………….. 30 جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون…………………………………. 31 (6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………. 31 فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد:………………………….. 31 جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی………………………………………………………………. 32 (1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………. 33 (7-3) تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود :……………………………………….. 34 توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك از این موارد و سایر تاسیسات بكار رفته در ذیل ارائه شده است :………….. 34 (1-7-3)- آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34 (2-7-3)- تعمیر گاه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 (3-7-3)- ترابری………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 (4-7-3)- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 (5-7-3)- سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………………………………………………………… 36 (6-7-3)- سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 (7-7-3)آب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 37 (8-7-3)- تهویه و هوای فشرده…………………………………………………………………………………………………………….. 37 (9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….. 38 (10-7-3)- اطفاء حریق………………………………………………………………………………………………………………………. 38 (11-7-3)- باسكول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 (12-7-3) برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 الف – برق مورد نیاز خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 39 ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………………………. 39 (جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان………………………………………….. 39 جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………… 40 ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه…………………………………………………………………………………… 40 د- دیزل ژنراتور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 (13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری……………………………………………………………………………………………………………. 41 لوازم مورد نیاز جهت یك واحد كوچك تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد :…………… 41 (8-3)- نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 42 (1-8-3)- مدیریت و مهندسی………………………………………………………………………………………………………………. 42 (2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………… 42 (3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………… 43 (4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات………………………………………………………………………………………………………. 43 (5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه…………………………………………………………………. 43 جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی…………………………………………. 44 (9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 44 الف – سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 محاسبه سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 ب – انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 ج- مساحت تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………… 46 د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………………………….. 46 ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 46 جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………. 47 (10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………… 47 جدول زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………. 48 فصل چهــارم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 بررسیهای مالی و اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………… 49 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 (1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد……………………………………………………………………………………… 50 (1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز…………………………………………………………………………………….. 50 جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه……………………………………………………………………………… 51 (2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز………………………………………………………………………………………….. 51 (31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………… 51 (2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح………………………………………………………………………………………………………. 52 (1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………………………………………….. 52 جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………. 53 (2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………. 53 الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 53 ب- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 ج- سرمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 د- آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 ه- نجهیزات دفع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 54 ز- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 ح – سوخت رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی………………………………………………………………………………. 55 جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………… 55 (3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………… 55 (4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری………………………………………………………………………………………………………………… 56 (6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………. 56 (3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه…………………………………………………….. 56 (1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد :…………………………………….. 56 (2-3-4)- سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………… 57 كلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت كارخانه به ترتیب ذیل می باشد:………………………………………….. 57 (3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری…………………………………………………………………………………….. 57 (4-4)- هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………….. 57 (5-4)- برآورد هزینه های سالانه…………………………………………………………………………………………………………… 58 (6-4)- محاسبه قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………… 58 (7-4)- شاخصهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. 59 (8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………. 59 قسمت دوم 6 اطلاعات مربوط به تولید كالا…………………………………………………………………………………………….. 60 1-2 برنامه تولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………. 60 7-2 مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… 61 جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح……………………………………………………………………………………… 62 هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 هزینه های عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های غیرعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 63 جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح  ( ارقام به هزار ریال)……………………………………………………………… 64 مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 سرمایه در گردش:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 بازپرداخت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65 پرداخت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 ترازنامه پیش بینی شده   (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………………………….. 66 دارائی ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 دارائی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 دارائی های ثابت:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 بدهی ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 محاسبه خالص گردش وجوه نقدی   (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………… 67 تسهیلات مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 جدول محاسبه ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………….. 69 جدول محاسبه سهم منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………. 70 درصد ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 درصد سهم منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 71 صفحه 7 پرسشنامه سازمان صنایع كوچك ایران……………………………………………………………………………………….. 73 8-2 نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه……………………………………………………………………. 73 9-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی………………………………………………………………………………………………….. 74 قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش……………………………………………………………… 74 1-3 سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 1-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………….. 74 ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار كشی………………………………………………………………………………………. 75 2-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی………………………………………………………………. 76 5-1-3 وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 76 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون نوار آب بندی تفلونی در اصطلاح به موادی گفته می شود كه از جنس پلی تترافلورو اتیلن ساخته شده و برای آب بندی لوله ها بكار برده می شود . بدلیل خواص شیمیایی و فیزیكی عالی ، امروزه در كاربرد مورد نظر بدون رقیب می باشد . فرایند تولید آن شامل شكل دهی اولیه مواد ، اكسترود نمودن آنها ، تولید ورقه های نازك ، كشیدن ورقه ها و تولید نوار باریك و پهن و سرانجام برش و بسته بندی می باشد . اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید نوار آب بندی تفلونی شرایط و ویژگیهای بازار ، سهم قابل كسب بازار ، ویژگیهای فنی و تكنولوژی ، محدوده متداول و مط.ئن ظرفیت با تمسك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است . مطالعات اقتصادی و مالی مربوط به اجرای طرح كه نتایج مختصری از آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است با توجه به برآورد هزینه های مربوطه و براساس فرمهای متداول موجود و استعلامات بعمل آمده از صاحبان صنایع و فروشنذدگان ماشین آلات و تكنولوژی تولید اینگونه واحدها انجام گردید و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری جمع بندی شده است . .ردیف موضوعات ردیف موضوعات 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 مشخصه طرح عنوان : گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی طرح تولید نوار آب بندی تفلون تعریف : نوار آب بندی تفلونی محصولی است كه برای آب بندی در لوله كشی بكار می رود . محصولات جنبی: —– ظرفیت تولید : 9112500 رول در سال فرآیند تولید : شامل آماده سازی مواد ، مخلوط كردن ، شكل دهی اولیه ، اكسترود كردن ، تولید ورقه ، كشیدن و تولید نوار ، برش و سرانجام بسته بندی می باشد . شرایط عملیاتی : تعداد روز كاری : 270 روز در سال تعداد شیفت :  2 شیفت 8 ساعته ساعت فعال روزانه : 15 ساعت درصد تامین مواد اولیه : داخلی 68/18 درصد خارجی 32/81 درصد تعداد كارگر : مدیریت با مهندسی :  1 نفر پرسنل تولیدی : 6 نفر تكنسین و 22 نفر كارگر كل پرسنل واحد : 34 نفر تاسیسات زیر بنایی توان برق : 1/78  كیلو وات مقدار آب مصرف روزانه : 11 متر مكعب سوخت مصرفی روزانه : 47  لیترگازوئیل                               60لیتر بنزین دستگاهها و تجهیزات خط تولید : بخش تامین داخلی  72150هزار ریال بخش ارزی : 18700   دلار 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 زمین و ساختمانها : مساحت زمین : 2000 متر مربع سطح زیر بنا :    سالن تولید :  200 متر مربع                       انبارها :         70 مترمربع سرمایه گذاری : ذدارائیهای ثابت : 212700  هزار ریال و 197400 دلار سرمایه در گردش : 81220 هزار ریال و 136200 دلار كل سرمایه گذاری : 293920 هزار ریال و 333600 دلار سرمایه گذاری مجری : 189490 هزار ریال وام بلند مدت :  293400 هزار ریال وام كوتاه مدت :  278070  هزار ریال قیمت تمام شده : كل هزینه های ثابت تولید : 104778   هزار ریال                                  و 21830  دلار كل هزینه های متغیر تولید : 164260 هزار ریال                                        و 292220  دلار قیمت تمام شده واحد هر یك از محصولات : 80 ریال قیمت عمده فروشی :   125 ریال شاخصهای اقتصادی سود ویژه در ظرفیت نهایی :   433533  هزار ریال چ لرزش افزوده :     572080   هزار ریال نقطه سر به سر تولید :   92/23  درصد سهم منابع داخلی :      23/56  درصد دوره برگشت سرمایه :   1 سال و 10 ماه سرمایه گذاری سرانه :   14384 هزار ریال بر نفر این گزارش در تاریخ                     تهیه و در تاریخ                        به تصویب هسته بررسی طرحها رسیده است . (6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی كل مواد اولیه مصرفی با احتساب میزان مصرف برای هر بسته نوار تفلون محاسبه می گردد كه مبنای محاسبات در ذیل آورده شده است . خلاصه نتایج در جدول (1-3) آورده شده است . هر كیلو تفلون می تواند برای ساخت 240-220 عدد نوار با ابعاد 10 متر طول 120 میلی متر پهنا و 075/0 میلی متر ضخامت بكار رود كه با احتساب مقدار متوسط 230 عدد نوار ، كل تفلون مورد نیاز با محاسبه ضایعات برابر 40015 كیلوگرم می شود . كیلوگرم 40015=01/0 × 230/9112500 یك سری كامل قرقره و جلد مربوطه حدود 6 گرم وزن دارد كه كل نیاز به گرانول پلی پروپیلن با احتساب ضایعات حدود 55220 كیلوگرم خواهد بود . كیلوگرم 55220=01/1 ×006/0×9112500 مقدارروغن سیلیلون مصرفی حدود 5/1 درصد وزن تفلون می باشد كه با توجه به میزان مصرف تفلون و با احتساب ضایعات كل نیاز به این روغن 624كیلوگرم خواهد بود . كیلوگرم     624=04/1×015/0×40015 میزان مصرف پلاستیك و كارتن جهت نسخه بندی به ترتیب 182250 عدد و 9112 عدد خواهد بود . 182250=9112500:50 9112=9112500:1000

 • تحقیق پرورش اندام

  تحقیق پرورش اندام دانلود فایل تحقیق پرورش اندام عنوان: پرورش اندام 10راه برای سوپر شارژ نمودن متابولیسم بدن نقش تغذیه در انجام ورزش هاجدول ارزش غذایی منابع پرورش اندام پرورش اندام در ایران سابقه بسیار طولانی دارد و علیرغم آنکه…

 • مقاله ایدز

  ایدز,مقاله ایدز دانلود فایل ایدز اهمیت راه‌های انتقال پیشگیری پس از مواجههPost exposure Prophylaxis جلوگیری از سرایت مادر به فرزند درمان ایدز یا نشانگان نقص اکتسابی ایمنی در اثر ویروسی به نام hiv (ویروس نقص ایمنی انسان) به‌وجود می‌آید. از زمان…

 • پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك

  پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك دانلود فایل

 • دیابت چیست

  دیابت چیست دانلود فایل دیابت چیست  دیابت نوع 1 دیابت نوع 2 دیابت بارداری عوارض بیماری دیابت چگونه می توان احتمال ابتلا به دیابت را كم كرد نكات مهم برای بیماران دیابتی دیابت یك مشكل جهانی است  دیابت یا بیماری…

 • پایان نامه قیمت تمام شده

  پایان نامه قیمت تمام شده دانلود فایل [1]

 • گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت

  دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,دسنتگاههای بكار رفته در صنعت سیمان,صنعت,صنعت سیمان,کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,کارورزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در…

 • پروژه کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ

  پروژه کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,پروژه کارافرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,توجیه اقتصادی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,تولید,دانلود پروژه تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,دانلود کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,رادیاتور,شوفاژ,طرح توجیه فنی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,فولاد,کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی…

 • پروژه بانك رجیسترها یا ثبات های كامپیوتر در مکس پلاس(maxplus)

  پروژه بانك رجیسترها یا ثبات های كامپیوتر در مکس پلاس(maxplus),دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه بانك رجیسترها یا ثبات های كامپیوتر در مکس پلاس(maxplus),دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام )

  پروژه کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام,طرح توجیهی شركت تولیدی كاشی تكسرام,طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام ),کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام (سهامی عام ) در 12…

 • سمینار برق پیشگویی ساختار پروتیین ها به کمک کنترل فازی

  سمینار برق پیشگویی ساختار پروتیین ها به کمک کنترل فازی دانلود فایل سمینار برق پیشگویی ساختار پروتیین ها به کمک کنترل فازی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده…

 • پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف

  پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف,پروژه کارافرینی طرح ظروف یکبار مصرف,توجیه اقتصادی طرح ظروف یکبار مصرف,دانلود پروژه طرح ظروف یکبار مصرف,دانلود کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف,طرح,طرح توجیه فنی طرح ظروف یکبار مصرف,طرح توجیهی طرح ظروف یکبار مصرف,ظروف,کارآفرینی طرح ظروف یکبار…

 • تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf

  تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf دانلود فایل تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf فهرست: مقدمه Pdfآماده سازی اسناد بافرمت Pdfبهینه سازی فایل های فارسی  Pdfنحوه ایجاد فایلهای منابع .................................................. بخشهایی از متن: مقدمه نرم افزارهای زیادی برای کار با…

 • بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

  بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله,عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 1830 ساله دانلود فایل بررسی عوامل موثر…

 • مقاله استانداردهای ساختمان كتابخانه

  مقاله استانداردهای ساختمان كتابخانه دانلود فایل مقاله استانداردهای ساختمان كتابخانه بخشهایی از متن: عوامل مؤثر در برنامه ریزی گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومی بخش امانت و مراجعه جداگانه ای برای بزرگسالان و كودكان در نظر گرفت، اهمیت…

 • پاور پوینت آشکار ساز نوری گرافنی

  آشکار ساز,آشکار ساز گرافنی,پاور پوینت آشکار ساز نوری گرافنی,دتکتور های نوری گرافنی,گرافن دانلود فایل پاور پوینت شامل اطلاعاتی در مورد آشکارسازهای گرافنی، نحوه کار، موارد مورد استفاده، معایب و مزایای آن میباشد

 • پروژه ارزیابی مقایسه ای شبکه های میان ارتباطی و اجتماعی بر اساس پارامترهای قابل اندازه گیری

  پروژه ارزیابی مقایسه ای شبکه های میان ارتباطی و اجتماعی بر اساس پارامترهای قابل اندازه گیری دانلود فایل پروژه ارزیابی مقایسه ای شبکه های میان ارتباطی و اجتماعی بر اساس پارامترهای قابل اندازه گیری مباحث پیشرفته در شبکه های کامپیوتری…

 • بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

  بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد دانلود فایل بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد این پایان نامه به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس…

 • مبانی نظری استقلال نوزاد ویژگی ها و دیدگاههای آن

  احساس امنیت,استقلال نوزاد,اضطراب جدایی و استقلال كودک,داد و ستد عاطفی با مادر,مبانی نظری استقلال نوزاد ویژگی ها و دیدگاههای آن,ویژگی های دوران کودکی دانلود فایل پایان نامه ارشد با موضوع استقلال نوزاد ویژگی های دوران کودکی كودكی، در ساده‌ترین بیان…

 • مقاله آشنایی با چیلر

  مقاله آشنایی با چیلر دانلود فایل مقاله آشنایی با چیلر فهرست انرژی الكتریكی سبز خورشیدی گرایش حرارات و سیالات مکانیک سیالات تاریخچه سیالات استاتیک سیالات جریان با سطح آزاد مکانیک سیالات محاسباتی چیلر جذبی چیلر تراکمی مشخصات فنی و بهای…

 • گزارش كاراموزی پیمانكاری

  دانلود گزارش کارآموزی پیمانكاری,کاراموزی پیمانكاری,کارورزی پیمانكاری,گزارش كاراموزی پیمانكاری,گزارش کاراموزی پیمانكاری دانلود فایل گزارش كاراموزی پیمانكاری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش شناخت از مسائل اولیه كارگاه بطور كلی در هر كارگاه ساختمانی بررسی نكاتی چند قبل از شروع هر گونه…

 • فنون تدریس لغات انگلیسی

  فنون تدریس لغات انگلیسی دانلود فایل فنون تدریس لغات انگلیسی مقدمه معلمین باتجربه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم خیلی خوب می دانند كه لغت تا چه اندازه اهمیت دارد. آنها می دانند كه محصلین باید هزاران لغت را كه…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش رضایت زناشویی,فصل دوم پایان نامه رضایت زناشویی,مبانی نظری رضایت زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) در…

 • پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی)

  ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده,ارزش افزوده ‌اقتصادی تعدیل‌شده,ارزش افزوده بازار,ارزش افزوده سهامداران,ارزش افزوده نقدی,ارزش فعلی سهام ارزش افزوده های آتی MVA,پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی),دانلود پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی…

 • نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

  كودكان و سبك سوررآلیسم,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم دانلود فایل نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم فهرست عنوان صفحه چكیده................................ پیشگفتار............................. مقدمه................................ 1 فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست........... بخش اول............................... ضمیر ناخود آگاه چیست؟................. 9  آشنایی…

 • ترجمه مقاله PHRHLS مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها

  ترجمه مقاله PHRHLS,ترجمه مقاله PHRHLS مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها,مسیریابی مشترک مبتنی بر جابجایی پیش بینی و سرویس مکان سلسله مراتبی برای VANETها دانلود فایل ترجمه مقاله PHRHLS: مسیریابی مشترک مبتنی…

 • گزارش کارآموزی کار ورزی در کارخانه سیمان فراز

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی کار ورزی در کارخانه سیمان فراز,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی کار ورزی در کارخانه سیمان فراز دانلود فایل دانلود گزارش…

 • مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه

  برریس غذاهای تقویت كننده حافظه,پروژه غذاهای تقویت كننده حافظه,تحقیق غذاهای تقویت كننده حافظه,غذاهای تقویت كننده حافظه,مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه دانلود فایل مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه قسمتی از متن: فرآیندهای زیادی باعث گرفتگی رگ های قلب، پیدایش سلول های…

 • مقاله بررسی جریان سیالات

  پروژه بررسی جریان سیالات,تحقیق بررسی جریان سیالات,دانلود تحقیق بررسی جریان سیالات,مقاله بررسی جریان سیالات دانلود فایل مقاله بررسی جریان سیالات در 14 صفحه ورد قابل ویرایش   - مقدمه پدیده های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت…

 • « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

  « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله تحولات دوران كودكی

  مقاله تحولات دوران كودكی دانلود فایل مقاله تحولات دوران كودكی زمان های انتقال در زمان عبور و گذر كودك در یك فعالیت، فعالیت بالاتر رخ می دهد. ورود به مدرسه و ترك كردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب…

 • پایان نامه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

  آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,بررسی آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,پایان نامه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,پروژه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک,تحقیق آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری…

 • مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر

  پروژه بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر,تحقیق بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر,دانلود تحقیق بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان…

 • مقاله آیات الاحکام شرب خمر

  مقاله آیات الاحکام شرب خمر دانلود فایل مقاله آیات الاحکام شرب خمر فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه چکیده. 1 مقدمه. 2 ‌الف: بیان مساله. 3 ب: سؤالات تحقیق: 5 ج: پیشینه‌ی تحقیق: 5 د: فرضیّه ها 8 هـ: اهداف پژوهش.... 8…