کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان

کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان,کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان

دانلود فایل

کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان  فهرست عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه فهرست…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 فصل اول تاریخچه كلی كارخانه ………………………………………………………………………………………………………………. 11 مشخصات كلی و موقعیت كارخانه………………………………………………………………………………………….. 11 فصل دوم تشكیلات سازمانی كارخانه……………………………………………………………………………………………………….. 13 فصل سوم مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 محصولات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل چهارم تأسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 بخار و آب………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 دیگ بخار …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 منبع دیگازور………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 منبع زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 منبع هوایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 چهار منبع استوانه ای در داخل سالن ………………………………………………………………………………….. 18 سالن دیگازور و تهویه………………………………………………………………………………………………………………… 18 تصفیه آب………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 منابع سوخت و مصرفی……………………………………………………………………………………………………………… 19 تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار…………………………………………………………………………………………….. 19 برق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 فصل پنجم كنترل كیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 فصل ششم گردش مواد اولیه تا محصول…………………………………………………………………………………………………….. 23 انبار مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 حلاجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 كاردینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 رینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بوبین پیچی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 چله پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 بافندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 تكمیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 خیاطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 فصل هفتم انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 پرس و عدل بندی كردن…………………………………………………………………………………………………………… 26 الیاف اكریلیك………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 الیاف ارلون…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 الیاف اكریلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 خواص فیزیكی و شیمیایی الیاف اكریلیك…………………………………………………………………………….. 29 فصل هشتم ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 فصل نهم رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 كاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی………………………………………………………………………….. .34 فصل دهم باز كردن و تمیز كردن الیاف (حلاجی كردن)……………………………………………………………………… 35 اهداف حلاجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 روش حلاجی در كارخانه تابان………………………………………………………………………………………………… 36 طرز كار ماشین باز كننده ولف…………………………………………………………………………………………………. 37 آب و روغن زدن الیاف ………………………………………………………………………………………………………………. 39 اهداف آب و روغن زدن به الیاف …………………………………………………………………………………………….. 39 روشهای آب و روغن زدن به الیاف ………………………………………………………………………………………… 40 فصل یازدهم كاردینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 طرز كار ماشین كاردینگ………………………………………………………………………………………………………….. 41 قسمت های اصلی ماشین كارد………………………………………………………………………………………………… 46 دستگاه تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 كارد مقدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 كارد میانی (بریكو دوم)……………………………………………………………………………………………………………… 48 كارد نهایی (كاردر)……………………………………………………………………………………………………………………… 49 كندانسور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 عملیات كارد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 پوشش كارد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 تنظیم فواصل بین قسمتهای كارد…………..51 نكات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها………………………………………………………………………. 52 عیوب كلی در ماشین كارد………………………………………………………………………………………………………… 53 نتایج كلی در مورد عیوب ماشین های كارد………………………………………………………………………….. 53 فصل دوازدهم رینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 اهداف استفاده از ماشین رینگ………………………………………………………………………………………………… 55 طرز كار ماشین رینگ………………………………………………………………………………………………………………… 55 قسمتهای اصلی تشكیل دهنده ماشین های رینگ……………………………………………………………… 56 تاب نخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 فصل سیزدهم بوبین پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 اهداف بوبین پیچی………………………………………………………………………………………………………………………. 64 انواع ماشین های بوبین پیچی…………………………………………………………………………………………………… 66 غلطك محرك بوبین……………………………………………………………………………………………………………………. 68 به كار انداختن و متوقف كردن ماشین…………………………………………………………………………………… 68 كنترل بسته نخ و تنظیم آن………………………………………………………………………………………………………. 70 قرار دادن نخ روی بسته……………………………………………………………………………………………………………… 70 دلایل به كارگیری وسایل توقف دستگاه………………………………………………………………………………… 70 وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی………………………………………………………….. 71 فصل چهاردهم چله پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 قفسه یك ردیفه: (single End)…………………………………………………………………………………………… 75 قسمت جلو ماشین (Head stock)…………………………………………………………………………………….. 75 قسمت توقف الكتریكی (stop motion)……………………………………………………………………………. 76 شانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 كشش وارده به نخ در چله پیچی……………………………………………………………………………………………. 77 چله پیچی بخشی(SECTIONAL WARPING)………..79 كیفیت كار چله پیچی ………………………………………………………………………………………………………………. 82 فصل پانزدهم نخ كشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 ماشین گره زنی……………………………………………………………………………………………………………………………. 87 روشهای نخ كشی (چله كشی)………………………………………………………………………………………………… 88 فصل شانزدهم بافندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89 كناره گیر پارچه…………………………………………………………………………………………………………………………… 91 ورد ماشین بافندگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 92 میل میلك……………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 لامل و دنده شانه ای…………………………………………………………………………………………………………………… 93 غلطك نخ تار (اسنو)……………………………………………………………………………………………………………………. 94 پل نخ تار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 پل پارچه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 غلطك پیچیدن پارچه………………………………………………………………………………………………………………… 96 عملیات مختلف در ماشین بافندگی…………………………………………………………………………………………. 96 ماشین ژاكارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 اصول كار ژاكارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 مراحل مختلف آماده كردن یك ماشین ژاكارد……………………………………………………………………. 100 فصل هفدهم تکمیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105 خارزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 تراش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107 عیوب ترا ش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 طرح فانتزی وجلا دادن به پرز…………………………………………………………………………………………………. 108 بخار دادن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 خیاطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 منابع………………………………111 مقدمه: انسان از زمان های بسیار دور ، علاوه بر اینكه با شكار حیوانات می توانست مواد غذایی خود را تأمین كند ، از پوست آنها نیز به عنوان وسیله مناسبی برای گرم نگه داشتن بدن خود استفاده می كرد.در یك زمان از طول تاریخ انسان دریافت كه رویش مویین پوست حیوانات و رشته های نازك و بلند برخی از گیاهان آمادگی دارند كه به وسیله تابیده شدن به دور خود ، رشته های بلند تری را تشكیل دهند كه موسوم به نخ است و سپس پی برد كه از به هم بافتن این نخ به صورت تار و پود ، محصولی می تواند به دست آورد كه برای پوشانیدن بدن انسان بسیار مناسب است و آن را پارچه نامید. بعد ها متوجه شد كه می تواند این پارچه را با مواد رنگ دار طبیعی رنگین كند و به آن زیبایی و ظرافت بخشد. بدین ترتیب بود كه الیاف طبیعی نظیر پنبه و پشم و ابریشم و دیگر الیاف هر یك به نحوی شناخته شدند و انسان نیازمند ، جهت استفاده از آن ها روش های عملی و فنی لازم را هم ابداع كرده و هم زمان با كاوشهای و یافته های دیگری كه در سایر زمینه های زندگی و برای رفع سایر نیازمندیها به عمل آورد ، رفته رفته تكنیكها و روشهای مكانیكی ساده و اولیه را كشف كرد و وسایلی ساخت كه بتواند از این منابع طبیعی موجود حداكثر استفاده را ببرد. ریسندگی و بافندگی ، جزو اولین صنایعی هستند كه انسان پی به آن برد. ابتدا با استفاده از یك دوك چوبی ساده ، توانست تعداد بیشماری الیاف را به دور هم بتابد و نخ تولید كند. و ماشین های ساده بافندگی كه قاب چوبی ساده ای بودند توانست نخ را به پارچه تبدیل كند. بالاخره در قرن هیجدهم با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیروی بخار بتدریج جای نیروی دست را  گرفت و تحولات بعدی بویژه در قرن نوزدهم نیز سبب توسعه روز افزون این صنعت شد . در این بین كشور ایران و الخصوص استان یزد در این صنعت قدمت دیرینه ای دارد.استان یزد با وجود چندین كارخانه نساجی یكی ازقطب های مهم تولید این منسوجات در كشور به شمار می رود. یكی از كارخانجاتی كه در تولید یكی از انواع محصولات نساجی اشتغال دارد كارخانه تابان یزد می باشد که در زمینه تولید پتو فعالیت دارد . اینجانب قصد دارم هر چند كوتاه و خلاصه اما مفید مختصری از فعالیت های انجام شده در زمینه خط تولید این كارخانه را به صورت گزارش كار آموزی ارائه دهم. امیدوارم كه این گزارش بتواندراه كارمناسب درزمینه بهبودكیفیت این كارخانه ارائه دهد. فصل اول تاریخچه كلی كارخانه : كارخانه بافندگی تابان در سال 1353 هجری شمسی تأسیس شد سهام كارخانه ابتدا به صورت شخصی و خصوصی بود ولی در طی زمان به علت مشكلاتی كه دامن گیر اكثر كارخانجات نساجی و به طور كلی منابع نساجی كشور شد . مقداری از سهام كارخانه واگذار شد . سهام واگذار شده اكثرا توسط سازمان های دولتی خریده شد . به همین جهت در حال حاضر 51% از سهام كل كارخانه توسط بنیاد شهید صدوق خریداری شده و بقیه سهام كه حدودا 49 % می باشد شخصی است. یكی از افتخاراتی كه سالیان سال است كارخانه بافندگی تابان یزد به آن می بالد این است كه ، كارخانه بافندگی تابان اولین كارخانه ای می باشد كه در سطح ایران پتو اكریلیكی را تولید كرده است . قابل توجه است كه محصولات این كارخانه دارای نشانه استاندارد ایران می باشد . مشخصات كلی و موقعیت كارخانه: كارخانه تابان یزد در زمینی به مساحت 10000 متر مربع بنا گردیده كه از لحاظ جغرافیایی در سمت جنوب شهر یزد و در 4 كیلومتری جاده كرمان جنب سازمان صدا و سیما ی مركز یزد واقع شده است . فاصله كارخانه تا مركز شهر حدود 12-10 كیلومتر می باشد . شماره تلفن های كه می توان با این شركت در ارتباط بود 8-8220901-0351 و شماره فاكس این شركت 8220907 (0351 )می باشد.                                  یكی دیگر از راههای ارتباط مشتریان با این كارخانه از طریق آدرس پستی آنها می باشد. كارخانه بافندگی تابان : یزد – صندوق پستی 366/89195 منابع تهیه مواد اولیه این كارخانه در داخل و خارج كشور می باشد . منبع تهیه مواد اولیه خارجی از كشور ژاپن می باشد كه محصول صادر شده از این كشور به منظور استفاده در این كارخانه « الیاف اكریلیك و نل» می باشد . ولی منبع تهیه مواد اولیه داخل كشور شركت پلی اكریلیك اصفهان می باشد كه  محصولات این شركت اصفهان به بیشتر نقاط ایران فرستاده تا در صنایع نساجی در كارخانجات مورد استفاده قرار گیرد . محصولات كارخانه در شهرهای كشور به خصوص تبریز ، تهران برای فروش فرستاده می شود ، اما بازار فروش خارجی كشور افغانشتان می باشد كه لازم به ذكر است محصولات كارخانه به همین كشور صادر می شود. فصل دوم تشكیلات سازمانی كارخانه : تعداد كاركنان كارخانه در تمام قسمت ها100 نفر است كه از این تعدادی رسمی و مابقی جزء كاركنان قراردادی می باشند. تعداد شیفتهای كاری در كارخانه تابان در هر 24 ساعت 2 مرتبه می باشد كه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر می باشد. تعداد افرادی كه در هر شیفت كار می كنند در شیفت صبح تقریبا 95-90 نفر و در شیفت عصر تقریبا20 نفر می باشند . هر سالن یك سرپرست دارد كه معمولا تحصیل كرده می باشد و از نظر علمی و عملی تجربه بالایی دارد . هر سالن یك سر شیفت دارد كه به نوعی مكانیك سالن آن محسوب می شود و دارای سابقه كاری بالایی نسبت به دیگر كاركنان كارخانه دارد . هر دستگاه در پایان هر هفته توسط كارگران تمیز و اگر نیاز به تعمیر داشته باشد باز بینی و تعمیر می شود . فصل سوم مواد اولیه : مقدار مواد اولیه ای كه این كارخانه نیاز دارد 100 تن در هر ماه می باشد كه این مواد دارای مشخصات زیر است : لیاف تولیدی ازشركت پلی اكریل اصفهان از نوع D,M می باشد.الیاف نوع M دارای مشخصات به خصوصی می باشد كه با این مشخصات از لحاظ كیفی روی پتوهای تولیدی تأثیرات نامطلوبی به جای می گذارد.این الیاف دارای درهم رفتگی زیاد، خاصیت نمدی شدن بیش از اندازه ، نداشتن انعطاف پذیری بیش از اندازه ودر نتیجه باعث بوجود آمدن وضعیتی نامطلوب در شكل ظاهری پتو می گردد. پتوهای تولیدی از نوع الیاف M دارای زیر دستی بسیار نامناسب می باشد . از لحاظ شكل ظاهری پتو به صورت تو خالی و خار نخورده به نظر می رسد و حتی در صورت كشیدن دست در جهت خلاف خواب پرز الیاف در همان جهت باقی مانده و هیچگونه لطافت خاصی كه لازمه آن پفكی بوده و انعطاف پرز بودن الیاف می باشد در پتو مشاهده نمی گرددالیاف نوعD(خشك ریسی)تولیدی توسط شركت پلی اكریل اصفهان دارای خواص قابل قبولی جهت تولید پتوی میك اكریلیكی می باشد. از مزایای این الیاف داشتن ظاهری حجیم است كه علت آن خاصیت انعطاف پذیری مناسب ، نادر هم رفتگی الیاف و خاصیت باز شدن بهتر الیاف از یكدیگر می باشد . خاصیت خار خوردگی این الیاف در پتو خوب بوده و پتو خاصیت نرمی و لطافت خوبی دارد. در صورت فشردگی این الیاف با دست دوباره به حجم اولیه خود بر می گردد.از معایب این نوع الیاف این است كه الیاف نوع D عدل به عدل گاهی مواقع فرق می كند. با وجود اینكه بر حسب عدل نوع D می باشد ولی گاهی خاصیت آنها الیاف نوع M است كه حتی توسط كارگر ساده رنگ ریزی نیز قابل تشخیص نمی باشد . وجود الیاف برش نخورده و طناب مانند در عدلها یكی دیگر از معضلات می باشد كه كارخانه با آن مواجه است و مشكلات عدیده ای رابرای كارخانه بوجود آورده است.اما باید به این نكته توجه داشت كه تنها الیاف 5Dta در تولید پود پتو كافی نمی باشد چرا كه الیاف 3Dta به صورت مخلوط در نخ و پود لطافت و نرمی قابل ملاحظه و داشتن زیر دستی مناسب در پتو ایجاد می كند و به گفته عامیانه باعث تو پر شدن پتو می گردد و  حتی در ریسندگی باعث یكنواخت شدن نخ تولیدی می باشد .الیاف نمره3 لطافت ، نرمی ، زیبایی و انعطاف پذیری خاصی را سبب می شود. و عدم وجود الیاف نمره 3 باعث كمتر شدن خواص ذكر شده می گردد. محصولات : محصولات تولیدی كارخانه شامل پتو و  روفرشی است كه محصول عمده پتو می باشد . كه حدود 1200 تخته در روز تولیدی كارخانه است . ایجاد تنوع و تغییر در محصولات تولیدی بستگی به نیاز و نظر مشتری و نیاز بازار است و هیچ عامل دیگری نقش در تغییرات آن ندارد . بازار فروش داخلی این كارخانه شامل شهرهای تبریز ، شیراز ، تهران ، اصفهان ، می باشد . و بازار فروش خارجی كشور افغانستان می باشد كه لازم به ذكر است كه اكثر محصولات كارخانه به همین كشور صادر می شود. فصل چهارم تأسیسات بخار و آب: كار اصلی این قسمت تأمین كننده بخار و آب تصفیه شده و مورد نیاز قسمتهای مثل رنگرزی ،تكمیل ، كلفت ریسی و… می باشد . این قسمت دارای دو دیگ بخار بزرگ ، یك دیگازور ، دو منبع زمینی ، دو منبع هوایی و چهار منبع هوایی و … می باشد . دیگ بخار : دیگ های بخار كه تأمین كننده بخار می باشند شامل دو عدد می باشند كه یكی از آنها دائم روشن بوده و در حال كار كردن ایت و یكی همیشه در حال خاموش و ذخیره است . عوامل اصلی برای روشن بودن دیگ بخار و كار كردن آن چهار چیز است : سوخت( گاز – نفت سیاه)، 2.آب  3. هوا  4. برق كه این چند عامل باید به طور كافی و مناسب به دیگ بخار برسد. منبع دیگازور: كار اصلی منبع دیگ زود گرفتن اكسیژن آب است كه تأمین كننده آب دیگ بخار است. باید توجه داشت كه آب و بخار منبع دیگ زود همیشه باید به حد كافی باشد و اگر این طور نبود باید مشكل آن را بررسی كرد وآب و بخار آن را به حد كافی رساند. منبع زمینی : در این قسمت دو منبع زمینی وجود دارد كه یكی از آن ها مربوط به آب نمك و دیگری مربوط به آب دیگ بخار است . منبع آب نمك فقط برای تصفیه آب استفاده می شود . منبع هوایی: منبع های هوایی مربوط به آب رنگرزی می باشد كه یكی از آنها همیشه در مدار و دیگری در حال ذخیره است. چهار منبع استوانه ای در داخل سالن : یكی از این منبع های كه اولین منبع از سمت راست است و آب چاه از آن باید عبور كند تا به منبع های دیگر برسد مخصوص شستشو یا بر گرداندن آب است . منبع دومی و چهارمی مخصوص آب رنگرزی می باشد كه یكی از آنها همیشه در مدار و یكی در حال ذخیره است . ( تذكز : آب این دو منبع باید همیشه تصفیه باشد ، منبع سومی فقط مخصوص آب دیگ بخار است كه این هم باید همیشه تصفیه باشد كه تأمین كننده آب منبع زمینی است . سالن دیگازور و تهویه : در كنار منبع دیگازور یك منبع كوچكتری است كه مخصوص آب تهویه ها و خنك كننده ها است كه آب این قسمت هم باید تصفیه باشد . تصفیه آب : آبهای این قسمت دیگ بخار ، باید همیشه تصفیه باشد كه مسئول این قسمت باید 2 ساعت یك بار از این آبها نمونه بگیرد و اگر تصفیه نبود آن را توسط آب نمك تصفیه كند. برای نمونه گیری آب باید آن را با مواد تصفیه كننده آزمایش گرفت. منابع سوخت و مصرفی: سوخت مورد نیاز و اصلی این قسمت نفت سیاه ، گاز و گازوئیل برای شستشو است . در این قسمت دو منبع بزرگ 24 هزار و 34 هزار لیتری وجود دارد كه مخصوص نفت سیاه است . دو عدد كپسول بزرگ گاز و دو منبع كوچك گازوئیل وجود دارد. تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار: برای سالم ماندن دیگ های بخار و جلوگیری از پوسیدگی موادی مایع و سیاه رنگ به نام «مواد تصفیه DM » به آنها تزریق كرده و رسوبهای داخل دیگ ته نشین شده و در ته دیگ مواد راخارج می كنیم. برق: برق ورودی كارخانه KV 20 برابر 20000 ولت می باشد . كارخانه دارای دو پست فشار قوی است كه دربر گیرنده دو ترانسفورماتور كاهنده می باشد . كارخانه از دوپست توزیع كه برق سالن های تولید را تأمین می كند استفاده می كند . یكی از پست های توزیع در سالن تكمیل واقع شده است كه برق سالن تكمیل و بافندگی و خیاطی و پرز كشی و چاه آب شركت را تأمین می كند. یك پست توزیع دیگر در سالن بافندگی قرار گرفته است كه برق سالن های كلفت ریسی ، حلاجی ، رنگرزی محوطه و ساختمان های اداری را تأمین می كند. شركت دارای موتور برق یا ژنراتور KVA 297 می باشد كه هنگام قطع برق شهر روشن می گردد و برق بعضی از ماشین ها و روشنایی سالن ها و روشنایی محوطه را تأمین می كند . فصل پنجم كنترل كیفیت: كنترل و بررسی فرآیند تولید كالا در خطوط ریسندگی ، بافندگی ،تكمیل و خیاطی را كنترل كیفیت می گویند . از وقتی كه مواد اولیه وارد سیستم گردش كار قرار گرفت تا زمان ورود كالا به انبار محصول در تمام مراحل تولید باید محصول از نظر كمی و كیفی مورد آزمایش قرار بگیرد . در قسمت رنگرزی خصوصیات روغن ها ، نرم كن ها كه به الیاف زده می شود رنگهای به كار برده شده و آب مصرفی مورد آزمایش قرار می گیرد . در قسمت ریسندگی نمره نخ ، مقدار تاب ، مقدرا استحكام و كشیدن نخ مورد آزمایش قرار می گیرد . در قسمت بافندگی عیوبی كه بر پتو وارد می شود را پیدا و آن را رفع و حل كرده است . در قسمت خیاطی كنترل نهایی صورت می گیرد كه پتو را به صورت معیوب و درجه یك تقسیم می كنند وپتو را از لحاظ طول و ابعاد مورد بررسی قرار می دهند . واحد كنترل كیفیت كارخانه بافندگی تابان برای اینكه عیوب قابل مشاهده را به هر قسمت تذكر دهند عیوب را كه مشاهده كرد به روی برگه ای نوشته و آن را به واحد مربوطه می دهد تا اقدامات مورد نظر صورت گیرد. وسایل و دستگاههای كه در این واحد مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : 1-   استحكام سنج: میزان استحكام نخ را مورد محاسبه قرار می دهد . 2-   دستگاه نمره سنج: برای اندازه گیری نخ تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد . 3-   تاب سنج: میزان تاب نخ را مورد سنجش قرار می دهد . 4-   تخته سیاه : یكنواختی ظاهر نخ را مورد اندازه گیری قرار می دهد. 5-   گرد برد : وزن پتو و متر در گرم پتو مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. 6-    نمونه گیر : برای به دست آوردن نمونه رنگ مناسب برای الیاف مورد استفاده قرار می گیرد .

 • پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا

  پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا دانلود فایل پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا الف) روند شکل گیری طرح های جامع ب) تحول در محتوای طرح های توسعه شهری ج) تحول در شکل و…

 • پایان نامه رابطه بین خودپنداره و آرایش

  پایان نامه رابطه بین خودپنداره و آرایش دانلود فایل پایان نامه رابطه بین خودپنداره و آرایش چكیده: پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بین خودپنداره و آرایش است.فرضیه این پژوهش عبارت بود از اینكه بین خودپنداره دختران با آرایش…

 • ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه

  ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه دانلود فایل ترجمه مقاله شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه شبیه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه. نویسندگان بن –ام پاترسون…

 • مقاله زندگینامة امام رضا(ع)

  مقاله زندگینامة امام رضا(ع) دانلود فایل مقاله زندگینامة امام رضا(ع) فهرست: زادگاه كنیه ها لقبها مشهورترین لقب مادر امام زاد روز روز شهادت فرزندان زندگى و شخصیت امامان شیعه حیات اجتماعی امام رضا علیه السلام شخصیت سیاسی امام شخصیت علمى…

 • تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی

  تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی دانلود فایل تحقیق بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بخشهایی از متن مقاله: نگاهی به ابرقدرتان بازار پرتقال جهان تولید پرتقال در طول سالهای 2005-2004 معادل 1/2 میلیون تن با بریكس 65 اعلام شده است كه 18%…

 • تحقیق جامع نماهای ساختمان

  تحقیق جامع نماهای ساختمان,تحقیق نماهای ساختمان دانلود فایل بخشهایی از متن: نماهای شیشه ای اسپایدر معلق زینت بخش فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و اداری و مراکز خرید می باشد. با گسترش سبک ها مدرن در ساختمان ،…

 • بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری

  BER,Hetero Interface,Phototransistors,Resonant Cavity,SNR,Travelling Wave,بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری,فوتودایودهای آوالانژ,ویژگی های APD دانلود فایل بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری شرح مختصر : یک منبع نوری که توسط سیگنال الکتریکی حاوی پیام مدوله می شود (E/O)  و وارد یک…

 • پایان نامه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی درتابستان

  پایان نامه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی درتابستان دانلود فایل پایان نامه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی درتابستان نسخه ورد قابل تغییر رهنمودهایی برای طراحی و کاربری موتور- ژنراتور انتخاب موثر و کاربردی یک ژنراتور نیازمند آگاهی قوی…

 • نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

  نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات دانلود فایل نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات  كلیات 1-1-        سیستم های انتقال دیجیتال 1-1-1.                ارسال موازی (parallel) ارسال سریال ارسال سریال غیر هم زمان ارسال سریال هم زمان جهت انتقال اطلاعات…

 • پروژه مالی انبارداری شركت تولید محصولات غذایی به سبز

  پروژه مالی انبارداری شركت تولید محصولات غذایی به سبز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه مالی انبارداری شركت تولید محصولات غذایی به سبز,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  ارزشها,ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی,چگونگی شکل گیری شخصیت آدمی,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان نگرشهای شغلی و رفتار,دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),شخصیت,طبقه…

 • ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه

  ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه دانلود فایل ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه فهرست مطالب فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه                    - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر                    - وجود…

 • پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

  پایان نامه میزان آموزش فنی,پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی,میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی قسمتی…

 • دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد

  دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد,وابستگی به مواد دانلود فایل پاورپوینت وابستگی به مواد فایل پیش رو که مقاله ای است در خصوص وابستگی به مواد در قالب پاورپوینت با 28 اسلاید آماده شده است و قسمتهایی از متن ابتدایی آن…

 • گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

  آزمایش خمش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح…

 • مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی

  مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی دانلود فایل مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی در  37صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی…

 • عنوان تحقیق : ازدواج

  ازدواج,عنوان تحقیق,عنوان تحقیق : ازدواج دانلود فایل عنوان تحقیق :ازدواج فهرست عنوان                                                                                                  صفحه مقدمه ..................................................................................................................................................... بخش اول................................................................................................................................................ -          مشكلات دوران كودكی ............................................................................................................. -          نظریه لورنس كلبرگ دربارة رشد............................................................................................ -          رشد از نظر اسلام ....................................................................................................................... -          مسائل مربوط به قبل…

 • پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه

  پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15 تا18 سال از خانه,نامساعد بودن و جو عاطفی خانواده,و فشار روانی ناشی از محدودیت های ایجاد شده,وجود ارتباط بین دختر و پسر دانلود فایل پژوهش علل فرار دختران نوجوان بین سنین 15…

 • پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

  پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی دانلود فایل پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی چكیده یك رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است كه پس از تشكیل…

 • مقاله اسكیزوفرنی چیست؟

  مقاله اسكیزوفرنی چیست؟ دانلود فایل مقاله اسكیزوفرنی چیست؟ بخشهایی از متن: اسكیزوفرنی؛ سرطان اعصاب  اینجا بیمارستان حضرت رسول طبقه هفتم، بخش روانپزشكی است. راهرویی تاریك و ساختمانی قدیمی كه تیرگی اتاق‌هایش تو را به تاریكِ دنیای بیمارانی كه دنیایشان لذت‌بخش…

 • ترجمه استراتژی هایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم

  استراتژی تجزیه و تحلیل اپی ژنوم,ترجمه استراتژی هایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده ژنوم یوکاریوتی درون نوکلئوزوم قرار دارد، که واحد پایه کروماتینرا شکل می­دهد، به طور فیزیولوژیکی از  DNA درون هسته شکل می­گیرد.…

 • فصل دوم و مبانی نظری رضایت شغلی

  پیشینه پژوهش رضایت شغلی,فصل دوم و مبانی نظری رضایت شغلی دانلود فایل فصل دوم و مبانی نظری رضایت شغلی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر

  پروژه سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر,تحقیق سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر,دانلود تحقیق سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر,مقاله سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر دانلود فایل مقاله سازماندهی خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر در 32 صفحه ورد قابل…

 • تعمیر و نگه داری سیستم علائم الكتریكی راه آهن جنوب

  تعمیر و نگه داری سیستم علائم الكتریكی راه آهن جنوب,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گزارش کارآموزی تعمیر و نگه داری سیستم علائم الكتریكی راه آهن جنوب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ (1986)

  پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ (1986) دانلود فایل پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ (1986) منابع  : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380 قمرانی و سادات جعفر طباطبایی. (1385). بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی…

 • نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد

  نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد دانلود فایل نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد چكیده: هدف از نگارش این رساله به دست ‌دادن روشی برای تفسیر روایات تمثیلی ادب فارسی است. پس از آوردن…

 • پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس

  پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس,پروژه کارافرینی شرکت فراورده های لبندیس,توجیه اقتصادی شرکت فراورده های لبندیس,دانلود پروژه شرکت فراورده های لبندیس,دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت فراورده های لبندیس,طرح توجیهی شرکت فراورده های لبندیس,فراورده,کارآفرینی شرکت فراورده های…

 • پایان نامه طراحی پرس 300 تن هیدرولیك رشته مهندسی مكانیك

  پایان نامه طراحی پرس 300 تن هیدرولیك رشته مهندسی مكانیك دانلود فایل پایان نامه طراحی پرس 300 تن هیدرولیك رشته مهندسی مكانیك پرسها پرس ها، دستگاههایی هستند که با اعمال فشارهای بالا به قطعات، آنها را فشرده می کنند و…

 • طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج

  طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج دانلود فایل طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج عناوین:  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول…

 • كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت

  راه اندازی شركت نامداران صنعت,طرح تأسیس وراه اندازی شركت,كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت,كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت دانلود فایل كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت مقدمه :‌ به نظر كارشناسان ومتخصصین توسعه كشور ایران…

 • پاورپوینت مهارتهای تفکر

  پاورپوینت مهارتهای تفکر دانلود فایل پاورپوینت مهارتهای تفکر طرح اولیه موضوع (1) چرا فکر می کنیم؟ چگونه فکر می کنیم؟ نظام آموزشی به ما چگونه فکر کردن را می  آموزد؟ چگونه فکر کردنی را؟ آیا شیوه جایگزین و مطلوب تری…

 • تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی

  اصول و تعریف جامعه شناسی،جامعه شناسی،شناخت جامعه،تعریف جامعه،جمعه شناسی شهری،جامعه شناسی روستایی،جامعه شناسی کار,تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی دانلود فایل فهرست تعریف جامعه شناسی: 5 شناخت جامعه. 5 تعریف جامعه: 6 تقسیمات جامعه شناسی: 6 جامعه شناسی و سایر علوم: 7 تاریخچه. 10 جامعه…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیك - از ایده تا عمل

  ارزیابی متوازن عملکرد,استراتژی,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیك - از ایده تا عمل,مدیریت استراتژیک,نقشه استراتژی دانلود فایل مدیریت استراتژیك - ازایده تا عمل فایل اصلی جزوه آموزشی    :  PPT حجم فایل زیپ   :  1.54 M تعداد کل اسلایدها :  149 فهرست مطالب…

 • پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

  اختیار انجام وظایف نمایندگی,اسقاط حق و اعتبار امر مختومه,اصل جبران غرامت,اصل نفع بیمه ای,بیمه عمر,پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه,دانلود پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه,شرایط یک قرارداد بیمه,قانون و نمایندگی بیمه,ویژگی های قانونی متمایز در قراردادهای بیمه,یک…

 • پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

  ایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه,پایان نامه مدیریت شهری,پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری,دستیابی به توسعه پایدار گردشگری دانلود فایل پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مقدمه مراكز…